Translations

Scroll to the top

Afsnit 1: Erstatningsberegning, renter, forskud m.v.

 • § 5-1. Forsikredes pligt til at fremskaffe oplysninger og dokumenter

  Forsikrede er forpligtet til at skaffe assurandøren de oplysninger og dokumenter, der er tilgængelige for den forsikrede, og som assurandøren behøver af hensyn til erstatningsopgøret.

  Forsømmer forsikrede forsætligt eller groft uagtsomt sine pligter efter stykke 1, dækker assurandøren kun det ansvar, som ville have påhvilet denne, hvis pligten var blevet opfyldt.

  Er forsømmelsen svigagtig, bortfalder assurandørens ansvar. Assurandøren kan i givet fald ydermere opsige enhver forsikringsaftale, denne har med forsikrede, med fjorten dages varsel. Opsigelse skal foretages uden ubegrundet ophold, efter at assurandøren blev kendt med det svigagtige forhold.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-1. Duty of the assured to provide information and documents

  Sub-clause 1  establishes the duty of the assured to provide the insurer with such information and documents as are required for the purpose of settling the claim. It is irrelevant whether the insurer has specifically requested such information; the duty concerns any and all information the...

 • § 5-2. Erstatningsberegningen

  Assurandøren skal afgive erstatningsberegningen hurtigst muligt. Assurandøren kan overlade det til en dispachør at foretage beregningen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-2. Claims adjustment

  The first sentence to the effect that the insurer shall issue the claims adjustment as promptly as possible is identical to the 1964 Plan. However, the second sentence of the 1964 Plan contained more detailed time-limits: in the event of a settlement under the rules relating to a total loss, the...

 • § 5-3. Valutakurser

  Har forsikrede haft udlæg i en anden valuta end den, som forsikringssummen er fastsat i, skal omregningen ske efter kursen på udlægsdagen. Hvis udlægget forfalder til en bestemt tid, og forsikrede uden rimelig grund lader være med at betale ved forfald, kan den forsikrede ikke kræve erstatning efter en højere kurs end forfaldsdagens. Har forsikrede efter samråd med assurandøren foretaget dækningskøb, lægges dækningskursen til grund.

  Hvis assurandøren skal erstatte omkostninger, som ikke er betalt, når erstatningsberegning finder sted, sker omregningen efter kursen på den dag erstatningsberegningen afgives.

  Hvis forsikringssummen er fastsat i en valuta som afviger fra den valuta som selvrisiko eller andre beløb i forsikringsaftalen er fastsat i, skal omregning til forsikringssummens valuta foretages efter bankernes sidste officielle salgskurs før forsikringens ikrafttræden. 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-3. Rates of exchange

  Sub-clauses 2 and 3 was amended in the 2013 Plan to abolish the reference to “Norwegian Kroner” (NOK). The wording of paragraph 2 and 3 below was edited to clarify the relevant points. It is standard international practice that the conversion from one currency to another in the claims adjustment ...

 • § 5-4. Renter af erstatningen

  Forsikrede kan kræve renter, når der er gået en måned fra den dag meddelelse om havariet blev sendt til assurandøren. Skal assurandøren erstatte forsikredes udlæg, løber renten fra udlægsdagen. Skal assurandøren erstatte forsikredes tidstab, indtræder rentepligten først en måned efter udløbet af den periode, assurandøren svarer for.

  Hvis forsikrede forsømmer at fremskaffe oplysninger og dokumenter som nævnt i § 5-1, og afregning som følge af dette bliver forsinket, kan denne ikke kræve renter for den tid, som derved går tabt. Det samme gælder, hvis forsikrede uretmæssigt afviser fuld eller delvis afregning.

  Den årlige rentefod skal være United States Prime Rate som fastsættes pr. 1. januar det år, hvor forsikringsaftalen træder i kraft.

  Efter forfaldstid, jf. § 5-6, svares der morarente efter bestemmelserne i stykke 3 + 2 procent point.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-4. Interest on the compensation

  Sub-clause 3  was amended in the 2023 Version. In the event of a total loss, it is the notice of the casualty, and not the claim for total loss, that forms the basis of the duty to pay interest. This also applies to condemnation, even if it takes a long time to decide the question of condemnation...

 • § 5-5. Tvist om erstatningsberegningen

  Hvis forsikrede ikke accepterer assurandørens erstatningsberegning, kan såvel forsikrede som assurandøren forlange, at beregningen forelægges en nordisk dispachør til udtalelse før uenigheden i givet fald indbringes for domstolene. Dispachøren udpeges af forsikrede. Såfremt den forsikrede, ikke udpeger en dispachør, kan assurandøren udpege dispachøren.

  Omkostningerne ved dispachørens behandling af sagen bæres af assurandøren, medmindre forsikredes krav om fornyet erstatningsberegning var åbenbart ubegrundet.

  Reglerne i stykke 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse, når assurandøren har afslået forsikredes krav om erstatning.

  I de tilfælde hvor en forsikringsaftale er underlagt finsk eller svensk ret og jurisdiktion, skal uenighed vedrørende en erstatningsopgørelse af kravet fremsendes henholdsvis til en finsk eller svensk dispachør før uenigheden indbringes for en domstol.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-5. Disputes concerning the adjustment of the claim

  Sub-clause 1 of this Clause was amended and a new sub-clause 4 was added in the 2013 Plan. Sub-clause 1 sets out a right for both parties to demand that the adjustment be submitted to a Nordic average adjuster before the matter is brought before the courts. The average adjuster shall not make any...

 • § 5-6. Forfaldstid

  Erstatningen forfalder til betaling fire uger fra den dag, hvor erstatningsberegningen afgives eller skulle have været afgivet.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-6. Due date

  The time-limit was changed from six to four weeks in 2016. The time-limit takes effect from the time the claims adjustment “is or should have been issued”, cf. Cl. 5-2 for further details. If the time-limit is exceeded, the calculation of interest will be affected, cf. Cl. 5-4, sub-clause 4.

 • § 5-7. Assurandørens pligt til at yde forskud

  Hvis forsikrede, før erstatningsberegning kan foretages, godtgør, at denne har haft eller i nær fremtid vil få større udgifter eller tab, der omfattes af forsikringen, kan den forsikrede kræve et passende forskud på erstatningen. Når forskuddet gælder udgifter, som forsikrede endnu ikke har betalt, har assurandøren adgang til at betale beløbet direkte til pågældende tredjepart.

  Reglerne i foregående stykke gælder ikke, hvis assurandøren har rimelig grund til at drage sin erstatningspligt i tvivl. At assurandøren har betalt forskud, afgør intet med hensyn til erstatningspligten.

  Assurandøren kan kræve samme rente som efter § 5-4 stykke 3. Hvis assurandøren yder forskud på et beløb, som erstattes i havari grosse, kan denne kræve renter efter dispachens rentefod. I tidstabsforsikring kan assurandøren kræve rente på forskud en måned efter udløbet af den periode, assurandøren svarer for.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-7. Duty of the insurer to make a payment on account

  This Clause corresponds to Cl. 90 of the 1964 Plan. The provision has a parallel in relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs), which provides that the insurer shall make a payment on account if it is clear that he is liable for at least part of the claim. Sub-clause 1, first sentence...

 • § 5-8. Forskud, når der er tvist om, hvilken assurandør der skal erstatte tabet

  Er der en tvist om hvilken af flere assurandører, der skal erstatte tabet, skal hver af dem på forlangende betale et forholdsmæssigt forskud på erstatningen. Pligten er betinget af, at ingen af assurandørerne har fremsat andre indsigelser mod kravet. Er deres eventuelle ansvar for tabet forskelligt, skal forskudsbetalingen ske på grundlag af det laveste ansvar.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-8. Payment on account when there is a dispute as to which insurer is liable for the loss

  According to the first sentence , the insurers shall make a proportionate payment on account of the compensation if there is a dispute as to which one of them is liable. A dispute as to which insurer is liable for a certain loss should not be to the detriment of the assured. Until it has been...