Translations

Scroll to the top

Afsnit 6-3: Tillægsdækninger

 • § 18-94. Gældende regler

  Er der aftalt supplerende dækninger i medfør af § 18-95 til § 18-99, gælder reglerne i Afsnit 6-1 og 6-2 i den udstrækning de ikke er fraveget i Afsnit 6-3.

  Dækning med hensyn til hver af de forsikrede interesser herunder, er betinget af at parterne har aftalt separat forsikringssum, selvrisiko og præmie for hver forsikringsdækning.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-94. Applicable rules

  Sub-clause 1 expressly provides that Sections 6-1 and 6-2 shall apply also to any supplementary covers agreed according to Cl. 18-95 to Cl. 18-99 unless otherwise provided in Section 6-3. As explained in the introductory overview of the Commentary to Chapter 18, Section 1 applies to all sections ...

 • § 18-95. Ekstraudgifter ved mislykket søsætning

  Ved mislykket søsætning af den mobile offshore enhed, dækker assurandøren forsikredes ansvar for enhver ekstraudgift ved at gennemføre søsætningen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-95. Additional costs arising from unsuccessful launching

  This Clause corresponds to Cl. 19-18, and reference is made to the Commentary to Cl. 19-18. However, the wording of Cl. 18-95 states that “the insurer will indemnify the assured’s liability for any additional costs incurred to complete launching”. The cover is therefore limited to additional cost...

 • § 18-96. Udgifter til fjernelse af vrag og vragrester

  Assurandøren dækker forsikredes udgifter til bortskaffelse af vrag og vragrester af den mobile offshore enhed eller dele heraf som følge af tab dækket under Afsnit 6-2. 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-96. Costs of removal of wreck and debris

  This Clause was new in 2016. It provides cover for the assured’s legal or contractual liability for the costs of removal of wreckage or debris of property insured under this Section which is lost as a result of a casualty. Compared with the cover under Cl. 19-19, which covers “necessary removal o...

 • § 18-97. Forsikredes ansvar som følge af sammenstød eller stød

  Afsnit 2-4 gælder tilsvarende.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-97. Liability of the assured arising from collision or striking

  This Clause makes it expressly clear that Section 2-4 shall apply correspondingly and reference is made to the Commentary to Clauses 18-35 to 18-38.

 • § 18-98. Ansvarsforsikringens omfang

  Assurandøren dækker forsikredes ansvar som følge af skade på person eller tab af liv, skade på eller tab af genstand, der tilhører tredjepart, såfremt tabet er opstået direkte i forbindelse med gennemførelse af projektet.

  § 4-16 finder ligeledes anvendelse efter at den mobile offshore enhed er søsat, såfremt skaden på eller tabet af pågældende genstand skyldes sammenstød eller stød.

  Assurandøren dækker forsikredes ansvar for forurening efter bunkersspild i medfør af reglerne i national lovgivning, der bygger på reglerne i den Internationale konvention om civilretligt ansvar for forureningsskader forårsaget af bunkerolie, 2001 (Bunkerskonventionen).

  Assurandøren dækker forsikredes ansvar for skade på miljø, såfremt sådan skade opstår direkte i forbindelse med gennemførelse af Projektet.

  Assurandøren dækker ikke:

  • ansvar for skade på person eller tab af liv hos medarbejdere ansat hos forsikrede, leverandører eller underleverandører,
  • ansvar for skade på eller tab af genstande, der tilhører medarbejdere ansat hos forsikrede, leverandører eller underleverandører,
  • tab eller ansvar, der kan forsikres efter reglerne i kapitel 18 Afsnit 6-1, 6- 2 og andre klausuler under 6-3, 
  • tab eller ansvar, der dækkes af anden ansvarsforsikring, som forsikrede eller deres leverandører eller underleverandører har tegnet, og 
  • tab eller ansvar, som alene har sit grundlag i en kontrakt.

   

  Ved ansvar for personskade dækker assurandøren ikke:

  • tab, der dækkes via sociale ydelser eller ydelser fra pensionsordning i arbejdsforhold eller ansættelse,
  • tab, som omfattes af forsikringsydelser påbudt i kollektiv aftale, og som finansieres af den erstatningsansvarlige arbejdsgiver, og
  • tab som er dækket i overensstemmelse med gældende lovgivning om arbejdsskadeforsikring i det land, hvor det relevante projektarbejde  befinder sig.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-98. Liability insurance

  Clause 18-98 is verbatim identical with Cl. 19-20 and Cl. 19-21 as they were amended in 2016. The limitations of the liability insurance pursuant to Cl. 19-21 are included in Cl. 18-98 as sub-clauses 5 and 6. Reference is made to the Commentary to Cl. 19-20 and Cl. 19-21. However, wreck removal...

 • § 18-99. Forsinket levering

  Bestemmelserne i Afsnit 4 er ligeledes gældende for forsinket levering som følge af skade dækket under Afsnit 6-2.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-99. Delay in delivery

  Section 4 shall apply correspondingly to delay in delivery of the Project caused by damage recoverable under Section 6-2. As provided in Cl. 18-94, a separate sum insured must be agreed as well as deductible and premium. For delay in delivery this means that the daily amount must be agreed, cf. C...