Translations

Scroll to the top

Afsnit 3: Særskilte forsikringer mod totaltab

 • § 18-39. Forsikring mod totaltab og overskydende kollisionsansvar (kaskointeresseforsikring)

  Er der tegnet forsikring mod totaltab og overskydende kollisionsansvar (kaskointeresseforsikring), svarer assurandøren med et beløb fastsat i forsikringsaftalen:

  • for totaltab overensstemmende med reglerne i § 18-8 til § 18-16,
   og
  • særskilt for forsikredes ansvar for sammenstød eller stød i overensstemmelse med reglerne i § 18-35 til
   § 18-37, når kaskoassurandøren ikke erstatter ansvaret, fordi det overstiger en forsikringssum svarende til den fulde kaskotakst efter § 18-37.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-39. Insurance against total loss and excess collision liability (hull interest insurance)

  This Clause corresponds to Cl. 18-15 of the 1996 Plan, but is in the 2013 Plan verbatim the same as Cl. 14-1. Similarly to Cl. 18-37 it introduces a cap on the collision/striking liability. Reference is made to the Commentary to Cl. 14-1. Cl. 18-39 (b) provides that the hull interest insurer, as...

 • § 18-40. Forsikring mod tab af langsigtede fragtindtægter (fragtinteresseforsikring)

  Hvis der er tegnet forsikring mod tab af langsigtede fragtindtægter (fragtinteresseforsikring), svarer assurandøren for totaltab i overensstemmelse med § 18-8 til § 18-16 med et beløb fastsat i forsikringsaftalen. 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-40. Insurance against loss of long-term freight income (freight interest insurance)

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 14-2. Reference is made to the Commentary to Cl. 14-2.

 • § 18-41. Fællesregler for de særskilte forsikringer mod totaltab

  Assurandørens ansvar for totaltab er betinget af, at forsikrede kræver erstatning for totaltab af kaskoassurandøren. Hvis kaskoassurandøren har udbetalt forsikringssummen i medfør af § 4-21, kan forsikrede kræve erstatning af assurandøren mod at overdrage vraget til denne. Er der tegnet både kaskointeresseforsikring og fragtinteresseforsikring, har kaskointeresseassurandøren fortrinsret til vraget.

  Assurandøren svarer ikke for tab ved redningsforanstaltninger, jf. § 4-7 til § 4-12.

  Reglerne i § 18-2 til § 18-16 finder ligeledes anvendelse.

  Reglerne i § 1-4A, § 9-4, § 9-5 første punkt, § 9-6 og § 9-8, jf. § 9-2, finder ligeledes anvendelse i forholdet mellem assurandørerne for de særskilte forsikringer mod totaltab m.v. og hovedassurandøren ved kaskoforsikringen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-41. Common rules for separate insurances against total loss

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 14-3. Reference is made to the Commentary to Cl. 14-3.

 • § 18-42. Begrænsninger i adgangen til at tegne særskilte forsikringer mod totaltab

  Er der tegnet kaskointeresseforsikring for et beløb, der overstiger 25 % af den aftalte forsikringsværdi under kaskoforsikringen mod samme fare, er den overskydende del af kaskointeresseforsikringen ugyldig. Tilsvarende gælder ved tegning af fragtinteresseforsikring.

  Er der tegnet flere kaskointeresseforsikringer eller flere fragtinteresseforsikringer, reduceres assurandørens ansvar forholdsmæssigt.

  Reglerne i stykke 1 er ikke til hinder for, at forsikrede foruden kaskointeresseforsikring og fragtinteresseforsikring tegner en forsikring med åben forsikringsværdi mod tab af et eksisterende tidscerteparti eller en kontrakt for en serie rejser. Får forsikrede udbetalt erstatning under en sådan forsikring, reduceres fragtinteresseassurandørens ansvar efter § 18-40 tilsvarende.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-42. Limitations on the right to insure separately against total loss

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 14-4. Reference is made to the Commentary to Cl. 14-4.