Translations

Scroll to the top

Kapitel 9: Forholdet mellem hovedassurandøren og co-assurandørerne

 • § 9-1. Definitioner

  Med “hovedassurandør” menes den assurandør, der ved tegning af forsikringen er angivet som hovedassurandør.

  Med “co-assurandør” menes andre assurandører, der har påtaget sig forsikring mod samme fare af en andel af interessen og hæfter direkte overfor forsikrede.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 9-1. Definitions

  Sub-clause 1 defines the term “claims leader” as the one who is stated as claims leader in the insurance contract. In practice, “claims leader” is used as the designation of the insurer who is to have contact with the assured in case of a casualty, who is to be in charge of the salvage operation...

 • § 9-2. Hovedassurandørens adgang til at optræde på vegne af co-assurandørerne

  Når ikke andet er aftalt, er hovedassurandøren berettiget til at træffe de dispositioner, der er nævnt i § 9-3 til § 9-9 med bindende virkning for co-assurandørerne. Hovedassurandøren er i disse tilfælde forpligtet til så vidt mulig at tage hensyn til samtlige assurandørers interesse. 

  Selvom hovedassurandøren har optrådt i modstrid med aftale med co-assurandørerne, eller på anden måde tilsidesat disses tarv, er en disposition, som hovedassurandøren har truffet i medfør af § 9-3 til § 9-8, bindende for co-assurandørerne i forhold til forsikrede, medmindre forsikrede kendte eller burde have kendt til forholdet.

  Medmindre andet er aftalt, er hovedassurandøren berettiget til på vegne af co-assurandørerne at:

  • modtage meddelelse om pant som udløser panthaverens yderligere rettigheder som fastlagt i § 7-1 stk. 2;
  • aftale særlige krav fra panthaveren, forudsat at de særlige krav er indenfor almindelig markedspraksis. § 9-2 stk. 2 gælder ligeledes.

  Hovedassurandøren skal bekræfte modtagelse af meddelelse om pant overfor panthaveren under stk. 3 (a) ovenfor.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 9-2. The right of the claims leader to act on behalf of the co-insurers

  Sub-clauses 3 and 4 were new in the 2023 revision and the aim is mainly to clarify the authority of the claims leader to act on behalf of the co-insurers and to enhance the administrative benefits of having a claims leader. The overall aim of the market practice using claims leaders is to avoid t...

 • § 9-3. Plan for oplægning

  Hovedassurandøren kan godkende plan for oplægning efter § 3-26.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 9-3. Lay-up plan

  According to Cl. 3-26, the assured shall if the vessel is to be laid up draw up a lay-up plan and submit it to the insurer for his approval. It is not practical to send this plan to all the co-insurers; it must be sufficient that it is approved by the claims leader. Other notifications pursuant t...

 • § 9-4. Meddelelser i forbindelse med havari

  Meddelelser i forbindelse med et havari kan gives til hovedassurandøren.

  Hovedassurandøren skal hurtigst muligt sende meddelelserne videre til de pågældende co-assurandører, inklusiv skadeadvis med anslåede omkostninger.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 9-4. Notification of a casualty

  This Clause was amended in the 2013 Plan. Notifications of a casualty may be given to the claims leader with binding effect on the co-insurers, cf. sub-clause 1 . It is of great practical importance for the assured that, in the event of a casualty, he can look to the claims leader. If the...

 • § 9-5. Bjærgning

  Hovedassurandøren kan træffe foranstaltninger med sigte på bjærgning. Hovedassurandøren kan meddele forsikrede, at bjærgningen er opgivet, eller at assurandørerne vil begrænse deres ansvar for omkostningerne i overensstemmelse med § 4-21.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 9-5. Salvage

  The provision authorises the claims leader to decide if, and in the event how, a salvage operation shall be conducted, and to decide when to abandon the salvage operation or whether the insurer shall exercise his authority to limit his liability for the salvage costs by paying the sum insured. Th...

 • § 9-6. Flytning og reparation

  Hovedassurandøren træffer beslutninger i medfør af § 3-20 og § 12-10 til § 12-13. Hvis forsikrede har begæret fartøjet kondemneret, afgør hovedassurandøren også om fartøjet skal flyttes i medfør af § 11-6.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 9-6. Removal and repairs

  The provision authorises the claims leader to grant requests for removal to a repair yard under Cl. 3-20 and to make decisions concerning repairs. The claims leader’s decision-making authority in relation to Cl. 3-20 is new and is based on practical considerations. The decision-making authority...

 • § 9-7. Sikkerhedsstillelse

  Har hovedassurandøren stillet sikkerhed på vegne af co-assurandørerne for tab eller ansvar dækket under forsikringen, kan hovedassurandøren beregne en provision på 1 % af beløbet på den afgivne sikkerhedsstillelse. Hvis der stilles åben garanti, beregnes provisionen af det effektive bruttotab eller bruttoansvar.

  Er en co-assurandør blevet underrettet om, at hovedassurandøren har stillet sikkerhed efter stykke 1, er co-assurandøren ansvarlig for en forholdsmæssig andel af ansvaret direkte overfor hovedassurandøren og kan ikke afvise sit ansvar ved at betale direkte til forsikrede eller nogen medforsikrede parter.

  Co-assurandøren kan ikke kompensere overfor hovedassurandøren med modkrav mod forsikrede, medmindre co-assurandøren, før sikkerheden blev stillet, har taget et særskilt forbehold.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 9-7. Provision of security

  Sub-clauses 1 and 2 were amended in the 2023 Version. Sub-clause 1 regulates the claims leader’s right to commission from the co-insurers for (fully or partly) providing security on behalf of the insurers participating under the insurance. Under Cl. 5-12 the insurer is not obliged to provide...

 • § 9-8. Tvist med tredjepart

  Hvis tredjepart gør et ansvar gældende, der omfattes af forsikringen, eller har forsikrede dækningskrav, som assurandørerne træder ind i, afgør hovedassurandøren spørgsmål om sagsanlæg, anke og forlig.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 9-8. Disputes with third parties

  This Clause is identical to earlier versions of the 1996 Plan. The Commentary was amended in the 2007 Version in accordance with the amendment to Cl. 9-2. The claims leader should also be empowered to represent all the co-insurers in the event of legal proceedings against a third party. The Claus...

 • § 9-9. Erstatningsberegning

  Hovedassurandøren sørger for, at der bliver foretaget erstatningsberegning. Beregningen binder co-assurandørerne, såfremt den er i overensstemmelse med forsikringsbetingelserne.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 9-9. Claims adjustment

  The provision establishes that it is the claims leader who is responsible for the claims adjustment. In accordance with established practice, this is binding on the co-insurers, provided that it is in accordance with the insurance conditions. This implies that the claims leader’s discretionary...

 • § 9-10. Co-assurandørens insolvens

  Hvis en co-assurandør er insolvent, skal forsikrede dække co-assurandørens andel af de udgifter, hovedassurandøren har haft på vegne af forsikrede. Den insolvente co-assurandørs andel af de udgifter som hovedassurandøren har haft på vegne af assurandørfællesskabet, skal dækkes pro rata af hovedassurandøren og de andre co-assurandørerne.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 9-10. Insolvency of a co-insurer

  This Clause was amended in the 2013 Plan. The provision regulates the risk of a co-insurer becoming insolvent when the claims leader has had disbursements, part of which the co-insurer should have paid. According to the first sentence , the assured bears the risk of a co-insurer’s insolvency if t...

 • § 9-11. Renter af hovedassurandørens udlæg

  Hovedassurandøren er berettiget til at beregne renter af udlæg, denne har haft på vegne af assurandørfællesskabet og forsikrede. § 5-4 gælder tilsvarende.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 9-11. Interest on the disbursements of the claims leader

  In practice, the claims leader will often make disbursements on behalf of all the insurers, e.g. for surveys. Accordingly, there is a need for a rule which entitles him to charge interest on these disbursements. For disbursements made by the claims leader on behalf of the assured, the duty of the...