Translations

Scroll to the top

Afsnit 1: Interesse og forsikringsværdi

 • § 2-1. Forsikring, der ikke knytter sig til nogen interesse

  En aftale om forsikring, der ikke knytter sig til nogen interesse, er ugyldig.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 2-1. Insurance unrelated to any interest

  This provision is identical to Cl. 6 of the 1964 Plan. The provision establishes the traditional precondition for a valid insurance contract, i.e. that the assured must have an economic interest in the subject-matter insured. A “wager insurance”, where it has been clear from the outset that no...

 • § 2-2. Forsikringsværdien

  Forsikringsværdien er interessens fulde værdi ved forsikringens begyndelse. Parterne kan ved aftale fastsætte forsikringsværdien til et bestemt beløb, herefter kaldt aftalt forsikringsværdi, jf. § 2-3.

  Den eller de forsikrede sum(mer) noteret i forsikringsaftalen skal anses for at udgøre de(n) aftalte forsikrede værdi(er) medmindre omstændighederne tydeligt taler imod.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 2-2. Insurable value

  Sub-clause 1, second sentence, and sub-clause 2 were added in 2016. Sub-clause 1, first sentence, states that the insurable value is the full value of the interest at the inception of the insurance. This provision differs from general insurance law, where the insurable value is deter­mined at the...

 • § 2-3. Aftalt forsikringsværdi

  Assurandøren kan kun kræve den aftalte forsikringsværdi tilsidesat, såfremt forsikringstageren har givet misvisende oplysninger om de egenskaber ved forsikringsgenstanden, der er af betydning for aftalen.

  Har den forsikrede interesses værdi ændret sig væsentlig, som følge af ændringer i de omstændigheder som lå til grund for parternes aftale om den forsikrede værdi, har begge parter ret til at kræve den aftalte forsikringsværdi ændret med fjorten dages varsel. 

  Er der uenighed om, hvorvidt betingelserne for ændring af den aftalte forsikringsværdi i medfør af stykke 2 foreligger, afgøres spørgsmålet med endelig virkning af en nordisk dispachør udpeget af forsikrede.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 2-3. Agreed insurable value

  The word “assessed” was replaced with “agreed" throughout the Plan and the Commentary in 2016. Sub-clause 2 was amended in the 2019 Version. Cl. 2-3 regulates the extent to which an agreed insurable value is binding on the insurer. For the shipowners, it is important that a valuation is...

 • § 2-4. Underforsikring

  Er forsikringssummen mindre end forsikringsværdien, skal assurandøren kun erstatte en så stor del af tabet, som svarer til forholdet mellem forsikringssummen og forsikringsværdien. Hvis en takst er blevet tilsidesat efter § 2-3 stykke 1, skal den fremdeles bruges som forsikringsværdi ved anvendelse af denne regel.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 2-4. Under-insurance

  This Clause is identical to Cl. 9 of the 1964 Plan and corresponds to relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs).  The provision maintains the principle of under-insurance if the sum insured is less than the insurable value, which means that the insurer shall merely compensate the par...

 • § 2-5. Overforsikring

  Er forsikringssummen større end forsikringsværdien, skal assurandøren kun erstatte tabet svarende til forsikringsværdien.

  Er overforsikring tegnet i svigagtig hensigt, er aftalen ikke bindende for assurandøren.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 2-5. Over-insurance

  This provision is identical to the provision in Cl. 10 of the 1964 Plan. The same result follows indirectly from relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). Sub-clause 1 is identical to the earlier provision and requires no comments. Sub-clause 2 relating to fraud is not found in Nord...

 • § 2-6. Assurandørens ansvar når interessen også er forsikret hos anden assurandør

  Er interessen forsikret mod samme fare hos flere assurandører, svarer hver af dem overfor forsikrede efter deres aftale, indtil forsikrede har fået den erstatning, som denne i alt har krav på.

  Har en af assurandørerne betinget sig ansvarsfrihed, såfremt interessen også er forsikret hos en anden assurandør, svarer denne assurandør kun for det beløb, forsikrede ikke får dækket hos de øvrige assurandører.

  Har alle assurandører betinget sig ansvarsfrihed, såfremt interessen også er forsikret hos en anden assurandør, kommer reglerne i stykke 1 til anvendelse.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 2-6. Liability of the insurer when the interest is also insured with another insurer

  The provision corresponds to Cl. 11 of the 1964 Plan and relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). Sub-clause 1 establishes the principle of primary joint and several liability in the event of “double insurance”, i.e. when the same peril is insured with two or more insurers, and...

 • § 2-7. Regres mellem assurandørerne, når interessen er forsikret hos flere assurandører

  Er interessen forsikret mod samme fare hos flere assurandører, skal de samlede erstatninger i regresopgøret udlignes efter forholdet mellem de beløb, hver enkelt assurandør stod ansvarlig for.

  Har alle assurandører betinget sig ansvarsfrihed, såfremt interessen også er forsikret hos en anden assurandør, og forsikrede har fået opgør efter reglerne i § 2-6 stykke 3, gælder regresregelen i stykke 1 tilsvarende.

  Har forsikrede ret til at kræve sit tab dækket af en assurandør efter reglerne om redningsomkostninger, skal denne assurandør dække de samlede erstatninger i regresopgøret i den udstrækning, assurandøren er ansvarlig. Dette gælder, selvom alle assurandører har forbeholdt sig ansvarsfrihed, såfremt interessen også er forsikret hos en anden assurandør.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 2-7. Recourse between the insurers where the interest is insured with two or more insurers

  This Clause corresponds to Cl. 12 of the 1964 Plan and relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). Sub-clause 1 maintains the principle from Cl. 12, first sentence, of the 1964 Plan of a proportional apportionment among the insurers in the recourse settlement. The formulation is,...