Translations

Scroll to the top

Kapitel 1: Indledende bestemmelser

 • § 1-1. Definitioner

  I denne Plan betyder

  • assurandøren: den, der ved aftalen har påtaget sig at yde forsikring,
  • forsikringstageren: den, der har indgået forsikringsaftalen med assurandøren,
  • forsikrede: den, der efter forsikringsaftalen vil have krav på erstatning eller forsikringssum. I ansvarsforsikring er forsikrede den, hvis erstatningsansvar er dækket,
  • mægleren: den enhed, som er instrueret af forsikringstageren til at agere som en mellemmand mellem forsikringstageren og assurandøren.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 1-1. Definitions

  This Clause was amended in 2016. The definitions of “loss” and “particular loss” in previous versions were deleted and a new definition of “broker” was added in sub-clause (d). Sub-clauses (a), (b) and (c) remain unchanged. Sub-clause (a) requires no comments. Sub-clause (b) gives a definition of...

 • § 1-2. Police

  Når aftalen er indgået, kan forsikringstageren forlange en police. Policen skal bekræfte, at aftalen er indgået og henvise til betingelserne. Vil assurandøren gøre betingelser gældende, der ikke fremgår af policen eller henvisninger i policen, har assurandøren bevisbyrden for, at forsikringstageren var bekendt med pågældende betingelser, og at disse skulle gælde.

  Forsikringstageren skal fremsætte mulige indvendinger mod indholdet i policen uden ubegrundet ophold. Hvis personen som effektuerer forsikringen, ikke fremsætter indvendinger, anses policen som værende godkendt.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 1-2. Policy

  Sub-clause 1, first sentence, was editorially amended in 2016 replacing the term “require” with “demand”. Sub-clause 1, first sentence , states that the person effecting the insurance may demand that a policy be issued. A “policy” according to the Plan is the insurer´s written confirmation of the...

 • § 1-3. Aftaleindgåelse via mægler

  Mægleren agerer på vegne af forsikringstageren i alle tilfælde undtagen hvor assurandøren skriftligt har givet bemyndigelse til mægleren til at agere i et specielt opdrag på vegne af assurandøren.

  Forlanger forsikringstageren police i medfør af § 1-2, skal mægleren bistå med udstedelsen. Hvis mægleren udsteder police på vegne af assurandøren, skal policen udtrykkeligt angive, at den er udstedt af mægleren i medfør af assurandørens fuldmagt. 

  Mægleren er autoriseret til at modtage enhver tilbagebetaling af præmie eller afregning af skade på vegne af forsikringstageren og/eller den sikrede. Forsikringstageren og/eller den sikrede kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække denne autorisation ved at underrette assurandøren.

  Forsikringstageren kan betale forfalden præmie til assurandøren gennem en mægler, men i overensstemmelse med stykke 1 anses præmien ikke for at være betalt før denne er modtaget af assurandøren.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 1-3. Contracts entered into through a broker

  This Clause was amended in 2016. Sub-clause 1 was rewritten based on the new definition of “broker” in Cl. 1-1 (d). The new sub-clause 1 replaced both sub-clauses 1 and 2 in earlier versions of the Plan. In sub-clause 2 (former sub-clause 3), first sentence, the word “requires” was replaced with...

 • § 1-4A. Jurisdiktion og lovvalg

  Hvis forsikring er tegnet på grundlag af denne Plan med nordisk hovedassurandør, er det aftalt at søgsmål mod hovedassurandøren om enhver sag, tvist eller uenighed af enhver art, som opstår under eller i forbindelse med eller på nogen måde vedrører denne forsikringsaftale, kun kan anlægges for domstole i det pågældende land hvor hovedassurandøren har hovedsæde og det er udelukkende det pågældende lands ret som er gældende.

  Hvis forsikring er tegnet på grundlag af denne Plan med anden hovedassurandør end nordisk, er det aftalt klausul 1-4B om voldgift er gældende.

  Co-assurandøren/co-assurandørerne kan blive retsforfulgt ved hovedassurandørens værneting.

  Enhver ændring i forsikringsaftalens grundlag, som fastlagt i stykke 1, må gøres skriftligt.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 1-4A. Jurisdiction and choice of law

  This Clause was amended in the 2013 Plan to adapt the Plan to its future application in Denmark, Finland and Sweden. The word “Nordic” in Cl. 1-4 A embraces only Denmark (including Greenland and the Faroe Islands), Finland (including Åland), Norway and Sweden. Iceland is a non-Nordic country in t...

 • § 1-4B. Voldgift klausul

  Såfremt parterne skriftligt har aftalt at enhver uenighed skal henføres til voldgift, skal følgende være gældende i stedet for klausul 1-4A:

  Enhver uenighed som opstår ud af eller i forbindelse med en forsikringsaftale, inklusiv enhver uenighed med henblik på eksistens, overtrædelse, afslutning eller gyldighed heraf, skal endelig afgøres ved voldgift efter de regler for voldgift procedure, som er aftalt af Det Nordiske Voldgiftsinstitut (The Nordic Offshore and Maritime Arbitration Association), og som er i kraft på det tidspunkt, hvor sådan voldgifts forhandlinger indledes. Det Nordiske Voldgiftsinstituts ”bedste praksis” retningslinjer finder anvendelse.

  Hvis en forsikring baseret på denne Plan er effektueret med nordisk hovedassurandør, skal voldgift finde sted der hvor hovedassurandørens hovedkontor er placeret på det tidspunkt, hvor forsikringsaftalen indgås. Det er udelukkende det pågældende steds ret, som skal være gældende.

  Hvis en forsikring baseret på denne Plan er effektueret med en ikke-nordisk hovedassurandør, skal voldgift finde sted i Oslo såfremt andet sted ikke er aftalt. Norsk ret skal udelukkende være gældende. Såfremt parterne har aftalt voldgift i andet nordisk land, skal dette lands ret udelukkende være gældende.

  Såfremt parterne har aftalt voldgift i et ikke-nordisk land, skal norsk ret udelukkende være gældende.

  Enhver ændring af betingelserne under stykke 2, 3 og 4 skal være skriftligt.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 1-4B. Arbitration Clause

  Cl. 1-4B was new in the 2019 Version.  There are two main reasons to insert an arbitration clause as an alternative to ordinary court proceedings. The first reason is that several insurers today refer to arbitration as their main dispute resolution solution, and it is therefore convenient to have...

 • § 1-5. Forsikringstid

  Medmindre andet er aftalt, begynder assurandørens ansvar at løbe når forsikringstageren eller assurandøren har godtaget de betingelser, som den anden part har stillet.

  Skal assurandørens ansvar efter aftalen begynde at løbe en bestemt dag, uden at tidspunktet er angivet, begynder ansvaret kl. 00:00. Gælder en forsikring til en bestemt dag, uden at tidspunktet er angivet, ophører ansvaret kl. 23:59:59. Klokkeslættet beregnes efter UTC.

  Forsikringen ophører ved udløbet af den aftalte forsikringstid, medmindre parterne er enige om at forny den. Ved eventuel fornyelse gælder de betingelser, der så bliver aftalt. Bestemmelsen i § 1-2 gælder tilsvarende.

  Hvis der er aftalt, at forsikringen skal løbe for en længere periode end ét år, regnes dog forsikringstiden som ét år i forhold til § 2-2, § 2-11, § 5-3 sidste stykke, § 5-4 stykke 3, § 6-3 stykke 1, § 12-2, § 16-1 stykke 3 og 4 og § 16-14.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 1-5. Insurance period

  This provision corresponds to Cl. 4 of the 1964 Plan and relevant sections of the Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). Sub-clause 4 was added in the 2003 Version of the 1996 Plan. Sub-clause 4 was further amended in the 2007 version in connection with the amendment to Cl. 12-2. Changes...