Translations

Scroll to the top

Afsnit 1: Forsikringstagerens oplysningspligt

 • § 3-1. Oplysningspligtens omfang

  Forsikringstageren skal ved aftalens indgåelse give fuldstændige og rigtige oplysninger om alle omstændigheder, det er af betydning for assurandøren at have kendskab til, når assurandøren skal afgøre om og i givet fald under hvilke betingelser, assurandøren vil overtage forsikringen.

  Kommer forsikringstageren på det rene med, at denne har givet urigtige eller ufuldstændige oplysninger om risikoen, skal forsikringstageren uden ubegrundet ophold give assurandøren besked om dette.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-1. Scope of the duty of disclosure

  The provision corresponds to Cl. 24 of the 1964 Plan and the relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). The Commentary was amended in the 2010 version. Sub-clause 1 imposes on the assured a duty to disclose all information which is material to the insurer. Accordingly, the person...

 • § 3-2. Svig

  Har forsikringstageren svigagtigt forsømt sin oplysningspligt, er aftalen ikke bindende for assurandøren.

  Assurandøren kan også opsige andre forsikringsaftaler, som denne har med forsikringstageren, med fjorten dages varsel.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-2. Fraudulent misrepresentation

  This Clause corresponds to Cl. 25 of the 1964 Plan and the relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). The provision governs fraudulent misrepresentation. The corresponding rule in Cl. 25 of the 1964 Plan applied to both fraudulent and negligent misrepresentation. The relevant Nordic...

 • § 3-3. Anden forsømmelse af oplysningspligten

  Hvis forsikringstageren ved aftalens indgåelse på anden måde har forsømt sin oplysningspligt, og det må antages, at assurandøren ikke ville have overtaget forsikringen, såfremt forsikringstageren havde givet de oplysninger, forsikringstageren burde, er aftalen ikke bindende for assurandøren.

  Såfremt det forudsættes, at assurandøren ville have overtaget forsikringen, men på andre betingelser, svarer assurandøren kun i den udstrækning, det kan godtgøres, at tabet ikke skyldes omstændigheder, som forsikringstageren burde have givet oplysninger om. Ansvaret begrænses på samme måde, hvis forsikringstageren forsømmer sin oplysningspligt efter aftalens indgåelse, medmindre det godtgøres, at tabet er indtruffet før forsikringstageren kunne have berigtiget sine oplysninger.

  I de tilfælde, der er nævnt i stykke 2, kan assurandøren opsige forsikringen med fjorten dages varsel.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-3. Other failure to fulfil the duty of disclosure

  This Clause corresponds to Cl. 26 of the 1964 Plan and the relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). Both the threshold for invoking/triggering sanctions and the criteria for the type of sanctions triggered/invoked in the Nordic ICAs differ from the Plan's provision regarding other...

 • § 3-4. Overtrædelse af oplysningspligten, der ikke kan tilskrives forsikringstageren

  Har forsikringstageren givet urigtige eller ufuldstændige oplysninger, uden at der er noget at lægge forsikringstageren til last, svarer assurandøren som om der var givet rigtige oplysninger, men kan opsige forsikringen med fjorten dages varsel.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-4. Innocent breach of the duty of disclosure

  This Clause is identical to Cl. 27 of the 1964 Plan and corresponds to the relevant Nordic Insurance Contracts Acts. If information about the risk is incorrect or incomplete, and the person effecting the insurance is not to blame for this, the insurer is liable according to the terms of the...

 • § 3-5. Tilfælde, hvor assurandøren ikke kan påberåbe sig, at der er givet mangelfulde oplysninger

  Assurandøren kan ikke påberåbe sig, at der er givet urigtige eller ufuldstændige oplysninger, såfremt assurandøren på det tidspunkt da oplysning burde have været givet, havde eller burde have haft kendskab til forholdet. Assurandøren kan heller ikke påberåbe sig § 3-3 og § 3-4, såfremt det forhold, hvorom der blev givet urigtige eller ufuldstændige oplysninger, har ophørt at have betydning for assurandøren.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-5. Cases where the insurer may not invoke breach of the duty of disclosure

  This Clause corresponds to Cl. 28 of the 1964 Plan and the relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). The first sentence states that the insurer loses the right to invoke incorrect or incomplete information if he knew or ought to have known the true facts at the time the contract was...

 • § 3-6. Assurandørens underretningspligt

  Får assurandøren kendskab til, at der er givet urigtige eller ufuldstændige oplysninger, skal assurandøren uden ubegrundet ophold skriftligt underrette forsikringstageren om, i hvilken udstrækning assurandøren vil påberåbe sig § 3-2, § 3-3 og § 3-4. I modsat fald taber assurandøren sin ret til at påberåbe sig disse bestemmelser.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-6. Duty of the insurer to give notice

  This Clause corresponds to Cl. 29 of the 1964 Plan and the relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). The provision imposes on the insurer an obligation to inform the person effecting the insurance if he intends to invoke a breach of the duty of disclosure. In the corresponding...

 • § 3-7. Assurandørens ret til at få oplysninger fra klassifikationsselskabet m.v.

  Forsikringstageren er forpligtet til, på assurandørens anmodning, at fremskaffe alle tilgængelige oplysninger om fartøjets tilstand før og under forsikringsperioden fra klassifikationsselskabet.

  Forsømmer forsikringstageren sine forpligtelser efter stykke 1, kan assurandøren opsige forsikringen med fjorten dages varsel, dog tidligst til ophør ved fartøjets ankomst til nærmeste sikre havn efter assurandørens anvisning.

  Assurandøren har fuldmagt til at indhente oplysninger som nævnt i stykke 1 direkte fra klassifikationsselskabet og fra relevante myndigheder i det land, hvor fartøjet er registreret eller har været gennem havnestatskontrol. Forsikringstageren skal underrettes senest samtidigt med at sådan indhentning af oplysninger foretages.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-7. Right of the insurer to obtain particulars from the vessel's classification society, etc.

  The provision corresponds to Cl. 30 of the 1964 Plan and Cefor I.19 and PIC Cl. 5, no. 4. In shipowners’ insurance, the information held by the vessel's classification society will be of crucial importance. This is true at the time the contract is concluded and also during the period of insurance...