Translations

Scroll to the top

Afsnit 1: Fællesbestemmelser

 • § 19-1. Farefeltet/jf. § 2-8 jf. § 2-10

  Forsikringen gælder mod fare på søen, jf. § 2-8, og mod strejke og lockout.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-1. Perils covered/Ref. Clause 2-8, cf. Clause 2-10

  This Commentary was amended in the 2013 Plan. Cl. 19-1 applies to marine perils, cf. Cl. 2-8, and to strikes and lockouts. If the assured wishes to take out cover against riots, sabotage, piracy and mutiny, it must be done under Section 6 – Supplementary cover for war perils. This cover applies...

 • § 19-2. Forsikringsperioden/jf. § 1-5

  Forsikringen løber til byggekontraktens leveringstidspunkt. Sker levering senere end dette tidspunkt, forlænges forsikringen automatisk mod tillægspræmie som aftalt i forsikringsaftalen, indtil den forsikrede genstand faktisk overtages af køber.

  Bliver forsikrede genstand ikke overtaget af køber forlænges forsikringen automatisk mod tillægspræmie som aftalt i forsikringsaftalen, indtil den forsikrede genstand faktisk overtages af en anden køber.

  Forlængelse af forsikringen i medfør af stykke 1 og 2 gælder ikke ud over 9 måneder fra byggekontraktens overtagelsestidspunkt.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-2. Insurance period/Ref. Clause 1-5

  The provision and the commentaries were amended in the 2013 Plan. The term “newbuilding” is replaced with “subject-matter insured” because practice in recent years has shown that the Chapter is increasingly also applied in connection with the rebuilding of vessels and building of other units....

 • § 19-2A. Præmie i tilfælde af totaltab

  Hvis assurandøren udbetaler erstatning for totaltab i henhold til § 19-13, stykke 1, eller betaler forsikringssummen i henhold til § 4-21, er denne berettiget til hele den aftalte præmie.

  Hvis assurandøren udbetaler erstatning for totaltab i henhold til § 19-13, stykke 2, er denne kun berettiget til en så stor andel af den aftalte præmie som svarer til forholdet mellem den udbetalte erstatning og forsikringssummen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-2A. Premium in the event of total loss

  This Clause was added in 2016 and corresponds to Cl. 18-83. The combined effect of Cl. 6-3, cf. Cl. 1-5, sub-clause 4, is that for insurance contracts attaching for more than one year, the insurer would be entitled to only one year premium in case he pays the sum insured as a result of total loss...

 • § 19-3. Medforsikring/jf. § 8-1

  Medmindre andet er aftalt, er ordregiveren medforsikret i medfør af § 8-1. Dette gælder dog ikke for udgiftsdækningen i medfør af afsnit 3.

  Omfattes ansvar som nævnt i afsnit 4 af en anden forsikring som medforsikrede har tegnet, er medforsikredes dækning efter afsnit 4 subsidiær i forhold til denne forsikring.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-3. Co-insurance/Ref. Clause 8-1

  The Commentary was amended in the 2013 Plan. The subject-matter insured will normally be built according to a building contract entered into between the yard and the buyer. In order to safeguard the interests of both parties in the subject-matter insured and components/parts to be incorporated in...

 • § 19-4. Overdragelse af byggekontrakten/jf. § 3-21

  Ved overdragelse af byggekontrakten til nyt værft bortfalder forsikringen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-4. Transfer of the building contract/Ref. Clause 3-21

  It has been made some editorial amendments in the Commentary of the 2013 Plan. This Clause states that the insurance will terminate if the building contract is transferred to a new yard. In the Plan, a distinction is made between a transfer to a new buyer and a transfer to a new yard. If the...

 • § 19-5. Forsikringsstedet

  Forsikringen gælder:

  • indenfor værftets område i byggehavnen, og ved transport mellem disse områder,
  • ved prøvesejladser til søs udført indenfor området specificeret i sejltilladelser, inklusiv fartområde.


  Hvis det er særskilt aftalt, gælder forsikringen også ved fremstilling eller transport uden for værftets områder i byggehavnen, i det omfang dette fremgår af forsikringsaftalen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-5. Place of insurance

  Cl. 19-5 sub-clause 1 (b) was amended in the 2013 Plan. This provision defines the geographical scope of the insurance. Sub-clause 1 (a) delimits the insurance to the builder’s yard or other premises in the port where the yard is situated and transport between these areas. A shipyard will often...

 • § 19-6. Forsikringssummen som grænse for assurandørens ansvar/jf. § 4-18 og § 4-19

  Foruden forsikringssum som nævnt i § 4-18 stykke 1, svarer assurandøren særskilt indtil et beløb svarende til forsikringssummen for beskadigelse, udgifter og ansvar efter afsnit 3 samt afsnit 4 forårsaget ved et enkelt havari.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-6. The sum insured as the limit of the liability of the insurer/Ref. Clause 4-18 and Clause 4-19

  This provision entails that the insurer may become liable for up to three sums insured: one sum insured for loss of or damage to the subject-matter insured according to Section 2, one sum insured for loss in connection with measures to prevent or minimise a casualty covered under Section 2, and o...

 • § 19-7. Optrapning af forsikringssummen

  Hvis værdien af den forsikrede genstand overstiger forsikringssummen, skal den forsikrede uden unødigt ophold underrette assurandøren. Den forsikrede skal betale præmie for værdiforøgelsen og assurandøren(assurandørerne) skal godkende dennes/deres andel af værdiforøgelsen.

  Forsikringssummen må under ingen omstændigheder overstige 110 % af den oprindelige forsikringssum, medmindre assurandørerne har givet deres forhåndsgodkendelse af forhøjelsen og der er indgået aftale om betingelserne for en sådan forhøjelse.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-7. Escalation of the sum insured

  This Clause was new in the 2013 Plan. The rationale for this Clause is that the assured must be able to be certain that he is covered even if the contract price increases during the building process by, for instance, 5%. At present, insurers are only bound to a maximum of the sum insured fixed in...

 • § 19-8. Selvrisiko

  For hvert havari fratrækkes den selvrisiko, der er angivet i forsikringsaftalen. Giver samme havari ret til erstatning i medfør af afsnit 2, 3 og/eller 4, skal der kun fratrækkes én selvrisiko.

  Erstatning for totaltab, jf. § 19-10 og § 19-11, omkostninger i forbindelse med krav under forsikringen, jf. § 4-5, og tab ved redningsforanstaltninger, jf. § 4-7 til § 4-12, erstattes uden selvrisiko.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-8. Deductible

  Sub-clause 1 of the Clause states that the deductible must be specified in the insurance contract, and that if the one and the same casualty entitles the assured to compensation under Sections 2, 3 and 4, only one deductible applies. Sub-clause 2 emphasizes that no deductible shall apply to total...