Translations

Scroll to the top

Afsnit 6: Tidstabsforsikring for fiskefartøjer

 • § 17-33. Forholdet til kapitel 16

  Bestemmelserne i kapitel 16 gælder med de ændringer, der følger af § 17-34 til § 17-38.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-33. Relationship to Chapter 16

  Loss of income for fishing vessels is covered on the basis of Chapter 16, subject to the changes that follow from Cl. 17- 34 to Cl. 17- 38 . These special rules are intended to apply only to fishing vessels.

 • § 17-34. Assurandørens ansvar/i stedet for § 16-1 gælder

  Forsikringen omfatter den forsikredes tab af indtægt, som skyldes at fartøjet helt eller delvis har været ude af indtægtsgivende virksomhed på grund af skade på fartøjet, såfremt skaden er dækket i henhold til kapitel 17 afsnit 2, eller ville have været det, såfremt der ikke havde været aftalt selvrisiko, jf. § 12-18. Hvis kaskoforsikringen er tegnet på andre betingelser end Planen, og disse betingelser er skriftlig accepteret af assurandøren, skal reglerne i kapitel 17 afsnit 2 erstattes med de korresponderende betingelser i pågældende forsikring ved vurderingen af, om skaden er erstatningsmæssig. Omfatter kaskoforsikringen udvidet dækning efter kapitel 17 afsnit 3, gælder reglerne i første og andet punktum ligeledes i forhold til afsnit 3.

  Assurandørens ansvar, som følge af et enkelt havari, og for alle havarier indtruffet i forsikringsperioden, er begrænset til forsikringssummen per døgn multipliceret med antal forsikringsdage, som angivet i forsikringsaftalen.

  Efter et havari skal forsikringsaftalen automatisk træde i kraft igen med de oprindelige ansvarsgrænser. Præmiebetalingen for sådan ikrafttrædelse skal være 100 % af den aftalte præmie for det pågældende fartøj beregnet pro rata af den oprindelige ansvarssum uden hensyn til tiden for den resterende forsikringstid.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-34. Liability of the insurer/applies instead of Clause 16-1

  This Clause corresponds to Cl. 16-1, but replaces Cl. 16-1,  sub-clauses 1 and 2 in its entirety because it is the provisions regarding hull insurance in Chapter 17, Section 2, that determine whether compensation is payable under the loss of hire cover. Sub-clause 2 of Cl. 16-1 has not been...

 • § 17-35. Totaltab/i stedet for § 16-2 gælder

  Assurandøren svarer ikke for tab af indtægt som følge af et havari, som giver forsikrede ret til totaltabserstatning under den gældende forsikringsaftale. Såfremt der ikke er en gældende kaskoforsikring, skal vurderingen baseres på kapitel 11 i Planen med § 11-3 stykke 2 ændret i medfør af § 17-11 eller efter de korresponderende betingelser i den kaskoforsikring, der gælder for fartøjet i medfør af § 17-34 stykke 1 andet punktum.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-35. Total loss/applies instead of Clause 16-2

  This Clause corresponds to Cl. 16-2, but is subject to the change that follows from Cl. 17-11 to the effect that the threshold for condemnation has been set at 90 %.

 • § 17-36. Beregning af erstatningen for fiskefartøjer/jf. § 16-3

  Erstatningen fastsættes på grundlag af den tid, fartøjet har været ude af indtægtsgivende virksomhed (tidstabet) og tabet af indtægt per døgn (dagsbeløbet). Tidstab, som opstår før hændelserne beskrevet i § 16-1 er ikke dækket.

  Forsikringen omfatter ikke tab, der skyldes, at fartøjet ikke har kunnet være i indtægtsgivende fiskeri på grund af reguleringer indført af myndighederne eller at myndighederne har standset fiskeriet. 

  Kvoter, som ikke er opfisket i kvoteåret på grund af skade på fartøjet, jf. § 17-34 og som af myndighederne er tilladt overført til nyt kvoteår, skal regnes som kvoter fisket i det oprindelige kvoteår, såfremt kvoten bliver opfisket i det nye kvoteår. Tilsvarende gælder for kvote, som fartøjet overfører til andet fartøj i kvoteåret. 

  Erstatningsberegningen skal afgives hurtigst muligt, efter at kvoteåret er over, men i de tilfælde, hvor kvoter er overført til nyt kvoteår, skal erstatningsberegningen afgives hurtigst muligt efter det nye kvoteårs afslutning, jf. § 5-2 og § 5-6. 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-36. Calculation of compensation for fishing vessels/Ref. Clause 16-3

  When calculating compensation for loss of time for fishing vessels, Cl. 16-3 will apply in full in addition to Cl. 17- 36 , but Cl. 17- 36 contains important limitations on the extent of the compensation that can be claimed under the loss of hire insurance. The rationale is that calculating...

 • § 17-37. Dagsbeløbet for fiskefartøjer/i stedet for § 16-5 gælder

  Dagsbeløbet skal fastsættes på grundlag af de gennemsnitlige indtægter pr. døgn af fiskeri for fartøjer af pågældende type og størrelse og det geografiske område, hvor det er naturligt for fartøjet at levere fisk i det tidsrum, hvor fartøjet er ude af indtægtsgivende virksomhed, med fradrag af udgifter, som forsikrede har eller burde have sparet som følge af, at fartøjet ikke har været i regulær drift.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-37. The daily amount for fishing vessels/applies instead of Clause 16-5

  There were only editorial changes in the 2023 Version. This Clause corresponds to Cl. 16-5, but has been rewritten because fishing vessels do not normally have freight contracts and freight rates, but have earnings from fish that are delivered to a fish landing site.  Ordinarily, there is no...

 • § 17-38. Aftalt dagsbeløb for fiskefartøjer/i stedet for § 16-6 gælder

  Hvis der i forsikringsaftalen er angivet, at indtægtstabet skal erstattes med et bestemt beløb pr. døgn, udgør beløbet den maksimale erstatning, der kan udbetales pr. døgn i medfør af § 17-37, medmindre det klart fremgår af aftalen, at beløbet er et aftalt dagsbeløb.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-38. Agreed daily amount for fishing vessels/applies instead of Clause 16-6

  The provision establishes that a daily amount agreed in the insurance contract is to be construed as the sum insured per day and the insurer’s maximum liability per day, unless it is clearly evident that the daily amount is to be regarded as an agreed amount. Under this approach, the presumption...