Translations

Scroll to the top

Afsnit 1: Almindelige regler om forsikringens omfang

 • § 18-1. Anvendelsesområde og hvilke regler, der gælder

  Reglerne i Første del finder anvendelse med følgende ændringer:

  • Forsikringsværdi/Forsikringssum/jf. § 2-2 og § 2-3
   Mobile offshore enheder, som kan frakobles offshore felt-udstyr, kan optages i forsikringsaftalen med særskilte summer for henholdsvis enheden og det frakoblede udstyr.

   Når den mobile offshore enhed er frakoblet og befinder sig udenfor offshore feltet, gælder forsikringen som separate forsikringer for hver forsikret genstand med særskilte forsikringssummer som beskrevet i forsikringsaftalen.

   Når den mobile offshore enhed er indenfor offshore feltet, hvor den skal operere eller er tilsluttet felt-udstyret, anses enheden og udstyret samlet som en forsikringsenhed med de i policen nævnte summer som samlet forsikringsværdi.
    
  • Farefeltet ved forsikring/jf. § 2-8 og § 2-9
   Forsikringen dækker ikke tab som følge af, at den mobile offshore enhed anvendes til boring af en aflastningsbrønd med henblik på at kontrollere brand, udblæsning eller kraterdannelse med tilknytning til en anden enhed eller en anden offshore-felt installation.

   Med hensyn til mobile offshore enheder under konstruktion eller ombygning, jf. Sektion 6 nedenfor, dækker forsikringen farer som defineret i § 2-8 samt strejker og lockouts.
    
  • Fareændring/jf. § 3-8
   Opbevaring og brug af eksplosiver eller radioaktivt materiale om bord på den mobile offshore enhed i forbindelse med dens normale operationer skal ikke anses som en fareændring i medfør af § 3-8.

  • Tab af hovedklasse/jf. § 3-14
   Ved forsikringsperiodens begyndelse skal den mobile offshore enhed være klasset i et klassifikationsselskab godkendt af assurandøren.

   Forsikringen bortfalder ved tab af den mobile offshore enheds hovedklasse, medmindre assurandøren udtrykkeligt samtykker i en forsættelse af forsikringsaftalen. Såfremt enheden er engageret i sædvanlige offshore operationer eller er undervejs når hovedklassen går tabt, bortfalder forsikringsdækningen dog ikke før enheden har afsluttet den igangværende operation i overensstemmelse med gældende regulativer og felt-operatørens samtykke og ankommer til nærmeste sikre havn efter assurandørens anvisning.

   Tab af hovedklasse foreligger, hvor forsikrede eller nogen på dennes vegne beder om, at hovedklassen bliver slettet, eller hvor hovedklassen suspenderes eller trækkes tilbage af andre årsager end et indtrådt havari.

   Ved skifte af klassifikationsselskab gælder § 3-8 stykke 2 andet punktum.
    
  • Sikkerhedsforskrifter/jf. § 3-22 og § 3-25
   1. Brøndene skal være udstyret med blow-out preventers (BOPs) eller andet standard trykkontroludstyr til brønde, installeret og testet i henhold til normal praksis.
     
   2. For mobile offshore enheder der skal flyttes, skal der udarbejdes en separat flytteplan, som skal godkendes af hovedassurandøren når;

    • enheden ikke flyttes ved egen hovedmaskinkraft, eller

    • enheden flyttes med dens riser og BOP frakoblet.
      

    Enhedens flytteplan skal overholdes under flytningen.

   3. For mobile offshore enheder under konstruktion eller ombygning, jf. Sektion 6 nedenfor, skal der udpeges en surveyor, som er godkendt af hovedassurandøren, til at gennemgå projekt-planerne og procedurerne for flytninger, løft og, hvor det er muligt, offshore installation af komponenter eller moduler, samt forberede en risikovurdering. På basis af denne risikovurdering skal hovedassurandøren godkende omfanget af besigtelsesniveauet nødvendig for den fastsatte risiko.

    Når hovedassurandøren i forbindelse med bestemte operationer med henblik på omfanget af besigtelsen forlanger det, skal surveyor udstede et godkendelsecertifikat når denne er tilfreds med forberedelserne til operationen. Den pågældende operation kan påbegyndes ved modtagelse af surveyors underskrevne godkendelsescertifikat.

   Bestemmelserne i (1) og (2) anses som specielle sikkerhedsforskrifter i henhold til § 3-25 stykke 2 og reguleringerne i (3) betragtes som en sikkerhedsforskrift i henhold til § 3-25, stykke 1.
    
  • Redningsforanstaltninger sat i værk for at afværge udblæsning o.l./jf. § 4-7 til § 4-12
   Assurandøren er ikke ansvarlig for tab som følge af foranstaltninger sat i værk for at afværge eller begrænse udblæsning, kraterdannelse eller brand opstået i forbindelse med en udblæsning.

   Tab eller skade på den forsikrede enhed forårsaget af sådanne foranstaltninger er dog dækkede.

  • Grænse for assurandørens ansvar/jf. § 4-18
   Kaskoassurandøren svarer indtil forsikringssummen for tab, der er opstået ved et enkelt havari. Kaskoassurandøren er derudover ansvarlig for et beløb svarende til forsikringssummen, dog maksimalt USD 500.000.000, for omkostninger til foranstaltninger, der er truffet for at afværge eller begrænse tab opstået i tilknytning til havariet. Hvis omkostningerne i forbindelse med sådanne foranstaltninger overstiger dette beløb, er Kaskoassurandøren ligeledes ansvarlig i det omfang den fulde forsikringssum ikke er udbetalt i forbindelse med erstatning for tab eller skade på enheden.

   Kaskoassurandøren er særskilt erstatningsansvarlig i overensstemmelse med reglerne i § 18-35 til § 18-27 for ansvar overfor tredjepart som følge af sammenstød eller berøringer.

  • Operationsområdet/§ 3-15
   Operationsområdet er begrænset i overensstemmelse med det ordinære fartområde i henhold til § 3-15, stykke 1, medmindre andet er beskrevet i forsikringsaftalen. Enhver operation foretaget i det undtagede eller det betingede fartområde er underlagt bestemmelsen i § 3-15. Den maksimale reduktion i § 3-15, stykke 3, skal være USD 1.000.000. Bestemmelsen i § 18-34 er ligeledes gældende.

   Hvis enheden skal ændre operationsområdet beskrevet i forsikringsaftalen, skal assurandøren straks underrettes. Begge parter kan i givet fald kræve ændringer i præmien. Varsel om eventuelt præmietillæg skal gives til forsikringstageren inden 14 dage, efter at underretningen er modtaget.

  • Regresfraskrivelse for og medforsikring af tredjepart/jf.§ 8-1
   Assurandøren kan ikke gøre regres gældende mod en skadevolder, der i medfør af kontrakt er tilsagt regresbeskyttelse, såfremt en sådan kontrakt må anses for sædvane i de aktiviteter, som den mobile offshore enhed er engageret i.

   Forsikringen er tegnet til fordel for enhver, der i medfør af kontrakt er berettiget til at blive medforsikret under forsikringen, såfremt en sådan kontraktregulering må anses sædvanlig i de aktiviteter, som den mobile offshore enhed er engageret i. Hvis den medforsikredes krav omfattes af en anden forsikring, som denne har tegnet, er dækning efter denne bestemmelse subsidiær i forhold til denne anden forsikring.

   Under ingen omstændighed skal regresfraskrivelse for og/eller med forsikring af tredjepart som garanteret under denne bestemmelse overstige personens eller parternes rettigheder eller godtgørelser under denne kontrakt.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-1. Scope of application and applicable rules

  This provision was amended in 2016. The first sentence establishes that the rules in Part One shall apply unless specifically amended under this Clause. It is no longer deemed necessary to state in cl. 18-1 that Chapter 18 only applies to the extent it is set out in the insurance contract. The 19...