Translations

Scroll to the top

Afsnit 5-5: Skade

 • § 18-72. Forholdet til Afsnit 2-3 ovenfor

  Bestemmelserne i Afsnit 2-3 ovenfor gælder med følgende undtagelser:

  • Forsikringen omfatter ikke omkostninger nævnt i § 18-25 og § 18-28, stykke 2. Forsikringen omfatter heller ikke besætningens hyre og kost og lignende udgifter ved driften af den mobile offshore enhed, som falder ind under § 4-11 eller § 18-30, stykke 1.
  • I stedet for § 18-29 gælder:
   De indhentede tilbud skal af hensyn til sammenligningen korrigeres ved at forsejlingsomkostningerne tillægges tilbudssummen. Til de korrigerede tilbud tillægges et beløb lig med dagsbeløbet under tidstabsforsikringen og det antal døgn, den mobile offshore enhed i alt vil være ude af indtægtsgivende virksomhed, hvis reparationen sker ved det pågældende værft. Den sum, som derved fremkommer, betegnes som de totale reparationsomkostninger. Hvis forsikrede på grund af særlige omstændigheder har rimelig grund til at modsætte sig, at reparationen bliver udført ved et af de værfter, som har givet tilbud, kan den forsikrede kræve, at tilbuddet fra dette værft ikke kommer i betragtning. Forsikrede bestemmer hvilket værft, der skal anvendes, men assurandørens ansvar er begrænset til de beløb, der er nævnt i de foregående stykker.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-72. Relationship to Section 2-3 above

  This Clause was new in 2016 and is largely verbatim the same as Cl. 15-14 apart from some editorial amendments and correcting the cross references to the relevant Section and clauses in Chapter 18. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-14.

 • § 18-73. Selvrisiko

  I tillæg til § 18-33, gælder følgende:
  Hvis den mobile offshore enhed har været beslaglagt af fremmed statsmagt, og bliver tilbageleveret, uden at forsikrede kan kræve erstatning for totaltab, skal tab opstået under indgrebet i sin helhed anses som forårsaget ved et enkelt havari.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-73. Deductible

  This Clause was new in 2016 and is verbatim the same as Cl. 15-15 apart from some editing and correcting the cross reference to the relevant Clause in Chapter 18. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-15.