Translations

Scroll to the top

Forord

Nordisk Søforsikringsplan af 2013, Version 2023

Baseret på Norsk Søforsikringsplan af 1996, Version 2010

Grundlaget for Nordisk Søforsikringsplan af 2013 er den aftale, som blev indgået den 3. november 2010 (senest ændret den 9. december 2016) med tillæg af 21. august 2019 mellem:

The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)
og
Danske Rederier,
Rederierna i Finland,
Norges Rederiforbund, og
Svensk Sjöfart.

Aftalen fastlægger at titlen på dette dokument skal være “The Nordic Marine Insurance Plan of 2013” med følgende undertitel; “Based on the Norwegian Marine Insurance Plan of 1996, Version 2010” (herefter “Planen”).

Ifølge aftalen blev der nedsat en permanent revisionskomite (Standing Revision Committee - SRC) med det formål at udarbejde Planen. Aftalens parter kan komme med forslag til ændringer i Planen. Såfremt medlemmerne vedtager at der skal foretages ændringer, skal SRC udarbejde forslag til ændringerne til Plan teksten og kommentarerne hertil på engelsk.

For Version 2023 blev følgende medlemmer af SRC udpeget:

Leder
Trine-Lise Wilhelmsen, Professor, LL.D, Scandinavian Institute of Maritime Law

Sekretær
Amund Bjøranger Tørum, Professor, LL.D, Deputy Director of the Scandinavian Institute of Maritime Law
Maria Linn Riis, Doctoral Research Fellow, Scandinavian Institute of Maritime Law

The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)
Sveinung Måkestad, Vice President, Gard
Roar Sanden, Legal Director, Norwegian Hull Club
Tore Høisæther, Chairman – Director Special Projects, Fender Marine
Magne Andersen, Attorney-at-Law, Nordisk Skibsrederforening
Anders Hovelsrud, Insurance Director, The Norwegian Shipowners’ Mutual War Risks Insurance Association
Hanne Rydelsborg, Senior Claims Handler, Codan Marine
Ronny Hindersson, Head of H&M Claims, Alandia
Johan Kahlmeter, Area Manager Team Sweden, The Swedish Club

Nordic Shipowners’ Associations
Karoline Bøhler, Attorney-at-Law, Insurance and CSR Manager, Norwegian Shipowners’ Association
Marthe Romskoug, General Manager, Wilhelmsen Insurance Services AS
Svein Bergstad, Insurance Director, Altera Infrastructure
Claes Westman, Head of Marine Insurance, A.P. Møller-Maersk A/S
Anne Mentz Hansen, Senior Claims Manager, TORM A/S
Jörgen Sköld, Chairman of the Board, Svenska Orientlinjen
Mikael Livijn, Attorney-at-Law, Wallenius Marine AB
Mervi Pyökäri, Head of Legal, Finnlines

Nordisk Dispachør
Bjørn Slaatten, Dispachør

Desuden deltog Eivind Killengreen, stedfortrædende medlem af SRC for the Shipowners’ Associations, samt Nils Christian Evensen (fra forsikringsmæglerfirma Willis Towers Watson AS), repræsentant for the Shipowners’ Associations uden at være medlem af SRC, i revisionen.

I denne revision har der været fokus på bæredygtighed. Både The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor) og de nordiske landes rederiforeninger støtter op om UN Sustainable Development Goals og ændringen af klausuler 12-12 og 18-29 i denne nye version af Nordisk Plan afspejler dette.

Planen forbliver under konstant revision, og det er hensigten blandt medlemmerne af Nordic Plan Agreement at finde yderligere måder at bidrage til en mere bæredygtig fremtid på.

Det skal anses som hensigten med Planen, at parterne i en forsikringskontrakt stræber efter at finde en mere ESG-venlig måde at operere og justere krav på under denne Plan.

SRC besluttede at ændringerne i Planens tekst og kommentarer i relation til Nordisk Søforsikringsplan af 2013, Version 2019 skulle fremgå af teksten og være fremhævet i indledningen. Hvor ændringerne er betydelige, vil overskriften eller underteksten være fremhævet. Der er gjort en indsats i Planens ordlyd og kommentarer for at implementere kønsneutralitet. I den engelske udgave er ordet ”ship” udskiftet med det bredere dækkende ”vessel”, og den danske oversættelser anvender derfor fartøj i stedet for skib.

SRC har godkendt følgende ændringer, som indarbejdes i Planen Version 2023:

 1. Klausul 2-17: Stk. 1 blev ændret ved at fjerne referencen til Frankrig, den Russiske Føderation, og Folkerepublikken Kina. Dette afstemmer klausulen med de klausuler, som anvendes på det engelske marked. Ydermere var referencen til Frankrig unødvendig, da landet er omfattet af referencen til EU. Referencen til den Russiske Føderation var også problematisk med henblik på udbruddet af krig mellem Rusland og Ukraine med risiko for modaktioner fra Rusland, som kunne medføre usikkerhed for parterne.

 2. Klausul 5-4: Stk. 3 blev forenklet og ændret for at korrespondere med USA's Prime Rate gældende fra 1. januar det år, hvor forsikringsaftalen træder i kraft. Ændringen blev primært foretaget på grund af afslutning af LIBOR fastsættelserne udført af den engelske Financial Conduct Authority, samt manglen på en almindelig accepteret erstatning herfor. Rentefoden skal nu baseres på the United States Prime Rate, som er en almindelig anvendt, kortfristet lånerente i det amerikanske banksystem.

 3. Klausul 5-23: Den tidligere tidsfrist på 6 måneder for anmeldelse af et krav om erstatning blev udvidet til 12 måneder. Dette er i overensstemmelse med den tilsvarende regel i den norske Forsikringsaftalelov sektion 8-5 stk. 1.

 4. Kapitel 7: Kapitel 7 blev gennemgående ændret for at korrespondere med ændringerne i klausul 9-2 om hovedassurandørens rettigheder. Klausul 7-1 stk. 2 og 3 blev ændret, nye stk. 4 og 5 blev tilføjet, og Kommentarerne til stk. 1 blev ændret.

  Følgende klausuler blev væsentligt ændrede:

  • Kl. 7-1 stk. 2, 2. og 3. sætning blev ændret ved at tilføje, at meddelelse om pantsættelse får virkning fra det tidspunkt meddelelsen når frem til assurandøren ”eller til hovedassurandøren i henhold til Kl. 9-2 stk. 3 (a)”.
  • Kl. 7-1 stk. 3 blev ændret til at omfatte en henvisning til hovedassurandøren i henhold til Kl. 9-2 stk. 4.
  • Kl. 7-1 stk. 4 er ny og fastslår at ” Enhver særlig anmodning fra panthaver om at blive inkluderet i forsikringsaftalen ud over de bestemmelser der fremgår af Kl. 7-2 til 7-4 er ikke gældende, undtagen og indtil de er specifikt godkendt af assurandøren. Hvis co-assurandørerne er repræsenteret af en hovedassurandør, er hovedassurandøren berettiget til at acceptere sådanne særlige anmodninger på vegne af co-assurandørerne, forudsat at disse særlige anmodninger er indenfor sædvanlig markedspraksis i henhold til Kl. 9-2 stk. 3 (b)".
  • Kl. 7-1 stk. 5 er ny og medfører at ” hvis et fartøj er forsikret som en del af en flåde, skal hvert af fartøjerne heri anses for at være separat forsikret i forhold til: (i) ændring eller opsigelse (cf. Kl.7-2), og (ii) modregning (cf. Kl. 7-4 stk. 6)”. Formålet med ændringen er at lave en standard regel, som grundlæggende afspejler markedspraksis, og intentionen med reguleringen er at lette anvendelse af Kapitel 7 i internationale låneaftaler.
  • Kl. 7-3 stk. 1 blev ændret for udtrykkeligt at fastslå, at også ”tilvejebringelse af sikkerhed for tab eller ansvar dækket under forsikringsaftalen” kan foretages uden deltagelse af panthaver. Formålet er at tydeliggøre at den forsikrede, uden deltagelse af panthaver, er tildelt en rettighed til at tilvejebringe sikkerhed overfor 3. part med hensyn til tab eller ansvar dækket under forsikringen.
  • Kl. 7-4 stk. 5, 2. sætning blev tilføjet med øje for den situation hvor hovedassurandøren har stillet sikkerhed (cf. Kl. 7-3 stk. 1). Henvisningen til Kl. 9-7 stk. 2 understreger, at hovedassurandørens interesse har førsteprioritet under disse omstændigheder.

   

 5. Klausul 8-2: Et nyt stk. 2 er tilføjet for at understrege, at det indbyrdes ansvar mellem den forsikrede og medforsikrede 3. part ikke bliver ekskluderet eller ophævet på grund af medforsikring. Den nye bestemmelse er på linje med norsk baggrundsret, hvor formålet med medforsikring er at skaffe finansiel dækning for ethvert ansvar den medforsikrende måtte få mod den forsikrede, men ikke at påvirke ansvaret mellem den forsikrede og den medforsikrede. Bestemmelsen er dog nødvendig for at kunne fravige afgørelsen i den engelske højesterets nylige afsagte dom i Ocean Victory sagen. Ændringer med samme formål har været foretaget ved at adoptere BARECON 2017 og ved ændringer i IG Pooling Agreement og i P&I Club regler.

 6. Klausul 9-2: Stk. 3 og 4 er nye. Formålet er hovedsageligt at tydeliggøre at hovedassurandøren er berettiget til at optræde på co-assurandørernes vegne samt at forøge de administrative fordele ved at have en hovedassurandør. Kl. 9-2 stk. 3 (a) tydeliggør hovedassurandørens berettigelse til at modtage meddelelse om pant i h.t. Kl. 7-1 stk. 2, på vegne af co-assurandørerne og som følge heraf med effekt for co-assurandørerne. Bogstav (b) gør det lettere for panthaver at fremføre og blive enig om specifikke krav, hvilket er en fordel for den forsikrede og dennes långivere og panthaver.

 7. Klausul 9-7: Klausulen blev ændret ved tilføjelsen ”co-assurandører”, ligesom ordet ”garanti” er blevet ændret til ”sikkerhed”.

 8. Klausul 10-8: (d) som beskriver dækningen for skader på fartøjet når det er forsikret på ”strandingsbetingelser”, blev ændret i første og sidste alternativ. I tilfælde af grundstødning er der nu dækning for grundstødning, hvis fartøjet er bragt flot enten med assistance eller ved egen kraft. I det sidste alternativ er det tidligere udtryk ”maskinrum” ændret til ”områder som indeholder maskineri eller batteripakker”.

 9. Klausul 12-12: Klausulen blev ændret ved at introducere en forhøjelse af maksimum bidraget fra kaskoassurandører i tilfælde, hvor bunkersforbrug under forsejling kan reduceres ved at vælge et dyrere værft end det billigste. Stk. 2, 2. sætning er ny, og medfører en tilskyndelse i form af en ekstra godtgørelse (i tillæg til 20% reglen), som er gældende for reparationsalternativer, som kræver en relativ kortere forsejling med tilhørende lavere udledning, som skyldes en reduktion i bunkersforbruget.

 10. Klausul 12-16: Stk. 1 blev ændret for at tydeliggøre undtagelsen. Ordlyden af stk. 2 (b) blev ændret fra ”maskinrummet er blevet sat helt eller delvis under vand”, til ”vandindtrængen og oversvømmelse af det område, hvor det beskadigede maskineri eller tilbehør er installeret, eller”. Undtagelsen i bogstav (c) blev revideret ved at udskifte det snævre begreb ”maskinrum” til den neutrale og bredere dækkende begreb ”maskinområde” som en konsekvens af moderne skibsbyggeri, som ofte har mere end et område som indeholder udstyr til fremdrift og strømproduktion.

 11. Klausul 15-11: Tidsfristen for at fastslå totaltab af fartøjet blev udvidet fra seks til tolv måneder.

 12. Kapital 16: Tidstabsforsikrings-betingelserne blev reviderede for at øge ensretningen af ordvalg, forenkle og omstrukturere bestemmelserne samt for at lave nogle materielle ændringer. Udtrykket ”tab” blev ændret til ”den forsikredes tab af indtægt” for at understrege at tidstabsforsikring dækker den forsikredes tab af indtægt og ikke indtægt henført til fartøjet. Af samme grund er udtrykket ” the vessel being …. deprived of income” ændret til ”the vessel being …. deprived of income-earning activity”. Udtrykket på dansk ”at fartøjet er …. ude af indtægtsgivende virksomhed” er ikke ændret. Formålet med disse ændringer er at tydeliggøre dækningen. The Commentary er for størstedelen omskrevet.

  1. I de følgende klausuler er denne terminologi ændret og/eller der er foretaget redaktionelle ændringer uden nogen materielle ændringer:16-1, 16-3, 16-4, 16-5, 16-6, 16-7, 16-8, 16-9 stk.1,
   16-11 stk. 2 og 3, 16-13 og 16-14.
  2. Følgende klausuler er ændret med materielle ændringer.
   • Kl. 16-2 medfører nu, at det er afgørende om den forsikrede er berettiget til totaltabs erstatning under de gældende kaskoforsikringsbestemmelser. Kravet i den foregående klausul om at betingelserne var accepteret af assurandøren er slettet. Såfremt der ikke foreligger en kaskoforsikring, skal vurderingen baseres på Planen.
   • Kl. 16-9 gælder nu ligeligt for alle kaskobetingelser uanset om de er baserede på Planen eller ej og uanset om der foreligger accept fra assurandørerne af andre forsikringsbetingelser. Stk. 2 beskriver hvordan tilbud skal justeres med henblik på at kunne sammenlignes. Stk. 3 giver en revideret begrænsning af assurandørens ansvar. Stk. 4 korresponderer med det tidligere stk. 2, men er ændret til at være identisk med kl. 12-12, stk. 3.
   • Kl. 16-11 er udvidet til at dække alle foranstaltninger iværksat for at afværge eller begrænse tab, og ikke kun omkostninger anvendt for at spare tid, cf. overskriften og stk. 1. I forlængelse heraf fastslår en ny sætning indsat i stk. 1 at ” Kapitel 4, Afsnit 2, skal ikke finde anvendelse”.
   • Kl. 16-12 indeholder et nyt stk. 1 som erstatter de tidligere stk.1 til 3. De materielle ændringer er begrænsede til ligelig fordeling mellem hændelserne, efter udløb af selvrisiko perioden, i de tilfælde hvor der ikke finder rederiarbejder sted. Stk. 2 korresponderer med den tidligere stk. 4, og indeholder kun en mindre ændring nødvendiggjort af redigeringen af de tidligere stk. 1 til 3 til den nye stk. 1.
   • Kl. 16-15 stk. 1 blev ændret til at inkludere hyre og kost til besætningen. Stk. 2 blev ændret til at inkludere tab af tid under forsejling efter reparation.

   

 13. Kapitel 17: Afsnit 2 om kaskoforsikring blev opdateret med redaktionelle ændringer og tilføjelser for at korrespondere med ændringerne i Kapitel 16 i klausulerne 17-34 til 17-37.

 14. Klausul 17-7A: Stk. 1 sidste sætning blev kravet om at informere assurandøren inden fartøjet forlader en havn slettet, da det ikke anses at være relevant.

 15. Klausul 17-13: Det smalt afgrænsede koncept ” maskinrum” blev udskiftet med det mere neutrale og bredere formuleret ord ”maskinområde”, cf. Kl. 12-16 med kommentarer.

 16. Klausul 17-22: Ordlyden blev ændret ved at tilføje et nyt bogstav (e). Stk. (e) udelukker krav som følge af forringelse eller forurening af en fangst som følge af mangel på nødvendige rutiner ved at håndtere fangsten om bord.

 17. Kapitel 18: Afsnit 4 Tidstabsforsikring blev ændret for at korrespondere med ændringerne foretaget i Kapitel 16 Tidstabsforsikring.

 18. Klausul 18-29: Ordlyden blev ændret for at korrespondere med Kl. 12-12 ved at introducere en forhøjelse af maksimum bidraget fra kaskoassurandører i tilfælde, hvor bunkersforbrug under forsejling kan reduceres ved at vælge et dyrere værft end det billigste.

 19. Klausul 18-59: En begrænsning blev tilføjet stk. 3, som nu fastslår at forsikringen ikke dækker genstande der opbevares på land.

 20. Klausul 18-69: Tidsbegrænsningen for at fastslå totaltab af den mobile offshore enhed blev forlænget fra seks til tolv måneder, i overensstemmelse med ændringen i Kl. 15-11.

 21. Klausul 18-73: Ordlyden ”rekvireret til brug” blev slettet from Planens ordlyd, idet rekvirering ikke længere er dækket.

 22. Kapitel 20: Overskriften på dette kapitel blev ændret for at afspejle at nogen fartøjer uden klassificering faktisk har global handel i henhold til deres certifikater. Flere klausuler i Kapitel 20 blev ligeledes ændret for at korrespondere med ændringerne i Kapitel 17 og Kl. 12-16.

 23. Klausul 20-4 (a): En undtagelse blev accepteret hvis fartøjet har en passende klasse eller certifikat fra den relevante autoritet, eller hvis samme aftales skriftligt med assurandørerne eller udtrykkeligt nævnes i policen.

 24. Klausul 20-9 (b): En undtagelse blev accepteret hvis fartøjet har en passende klasse eller certifikat fra den relevante autoritet, eller hvis samme aftales skriftligt med assurandørerne eller udtrykkeligt nævnes i policen.

 25. Klausul 20-10: Udtrykket ”maskinrum” blev udskiftet med ”områder som indeholder maskineri eller batteripakker” idet moderne fartøj har adskillige rum eller områder indeholdende maskineri for fremdrift eller fartøjets operationer (cf. Kommentarer til Kl. 12-16).

 26. Ny Klausul 20-16: Denne Klausul er identisk med Kl. 10-6 og ny i Kapitel 20 i 2023 Versionen.

 27. Ny Klausul 20-17: Denne Klausul er identisk med Kl. 10-7 og ny i Kapitel 20 i 2023 Versionen.

 28. Ny Klausul 20-18: Denne Klausul blev flyttet fra tidligere Kl. 20-16 og ændret til at være identisk med Kl. 10-8.

I forbindelse med ovenstående ændringer, har der også været ændringer i Kommentarerne til de respektive klausuler. Ændringer er ligeledes foretaget i Kommentarer til andre klausuler, hvor forhold reguleret af ændrede klausuler er nævnt. Ydermere er der foretaget ændringer adskillige steder i Kommentarerne til klausuler som ikke er ændrede, og hvor SRC har fundet tidligere kommentarer upraktiske, misledende eller hvor disse kunne misforstås. Dette vedrører følgende tilfælde:

 1. Klausul 4-5: Kommentarerne er ændret for at tydeliggøre, at omkostninger i forbindelse med et krav omfatter både omkostninger og salær for den ydede service.
 2. Klausul 5-2: Sætningen ”hvis assurandøren har overdraget ansvaret for at udstede dispachen til en dispachør i henhold til Kl. 5-2, og den forsikrede eller assurandøren ikke accepterer dispachen, kan de benytte sig af retten under Kl. 5-5 til at kræve at dispachen forelægges en nordisk dispachør til udtalelse før uenigheden i givet fald indbringes for domstolene” blev tilføjet.
 3. Klausul 10-1: Kommentarerne er ændret for at præcisere begrebet ”tilbehør”, som nu er defineret til også at inkludere ”digitalt, navigationsmæssigt og kommunikationsmæssigt tilbehør”.
 4. Klausul 12-3: i Kommentarerne er definitionen af korrosion fjernet, og ordet almindelig blev tilføjet for at klargøre hvilken type korrosion, som er undtaget dækning. Dette er ydermere understreget ved at inkludere et eksempel på, hvornår korrosion kan være dækket under Klausul 12-3.
 5. Klausul 12-5: Bogstav (a) blev ændret i Kommentarerne med det formål at gentage og tydeliggøre den specielle aftalemæssige regel mellem den forsikrede og hovedassurandøren i klausul 12-5. Grunden hertil er at intentionen med at fastlægge en praksis for specielle aftaler mellem den forsikrede og hovedassurandøren ikke har været fulgt op. Kommentarerne understreger nu, at assurandøren må reagere hurtigt og passende på den forsikredes forespørgsel om en sådan speciel aftale. Hvis assurandøren ikke indenfor rimelig tid giver et konkret svar på en specifik anmodning fra den forsikrede, må forsikrede antage at anmodningen er imødekommet af assurandøren.
 6. Klausul 12-12: Kommentaren til stk. 3 blev ændret ved at indføre et eksempel på, hvad som skal anses som ”særlige omstændigheder”, og som giver den forsikrede ret til at kræve, at der skal ses bort fra et tilbud.
 7. Klausul 18-17: Ny kommentar blev tilføjet for at klargøre assurandørens ansvar for omkostninger nødvendige for at udføre reparationer, cf. Kl. 12-1. Hovedformålet hermed er, at kaskoassurandøren vil dække omkostninger som er strengt nødvendige for reparation og/eller udskiftning af forsikret ejendom, herunder trykaflastning af tilbehør, sikker afmontering for reparation og/eller gentilslutning af den forsikrede MOU ved returnering. Andre følgeskader eller indirekte tab og omkostninger opstået i forbindelse med sådan afmontering og gentilslutning og/eller under perioden for havarireparationer er udenfor området for kaskoforsikring.

Da ændringerne til Kommentarerne blev foretaget, blev forklaringen om den historiske udvikling af klausulerne som tidligere var indeholdt i Kommentarerne ligeledes slettet. Dette blev gjort for at lette læsning og forståelse af Kommentarerne.

I de klausuler hvor der ikke har været foretaget ændringer i Kommentarerne, er den historiske udvikling dog ikke fjernet. I Kommentarerne til disse klausuler findes referencer til både Planen som var i brug før 1996 Planen, Norsk Søforsikrings Plan af 1964 (1964 Planen), samt forskellige forsikringsvilkår og forsikringspraksis. De forsikringsbetingelser der refereres til, er Betingelserne for kaskoforsikring udstedt af Sjøassurandørernes Centralforening (Cefor) og De gensidige skibsassuranceforeningers Præmie- og forsikringsvilkår (PIC). Forkortelsen Cefor står for Cefor Form 246 A oktober 1995, mens PIC står for De gensidige skibsassuranceforeningers Præmie- og forsikringsvilkår 1. januar 1995.

Sproget i Planen og Kommentarerne er engelsk. Planen vil blive oversat til 4 af de Nordiske sprog.

Planen Version 2023 træder officielt i kraft 1. januar 2023. Ændringerne er markeret i både den trykte version og i webversionen af Planen. Cefor er ejer af copyright og ansvarlig for trykning af Planen og for publikation af webudgaven af Planen og Kommentarerne. Internetadressen er nordicplan.org. Planen kan også fås på en App for smartphones og tablets.

Endelig ønsker SRC at understrege at Planen er et sæt af standard police vilkår og derfor kun illustrerende. Planen er ikke bindende for parterne i sådan aftale. Parter som forhandler en forsikringsaftale er fuldstændig frie til at aftale andre forsikringsvilkår eller til at modificere enhver del af Planen og dens klausuler.

 

Oslo, 15. september 2022

Trine-Lise Wilhelmsen, Leder

Amund Bjøranger Tørum, Sekretær
Maria Linn Riis, Sekretær