Translations

Scroll to the top

Afsnit 6-1: Almindelige regler for omfanget af forsikring af konstruktions risici

 • § 18-81. Anvendelsesområde

  Bestemmelserne i Afsnit 6 anvendes på konstruktion, ombygning og større opgraderinger af mobile offshore enheder, inklusiv, hvis det er muligt, på offshore installationer, hook-up og igangsættelsesarbejder – “Projektet”.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-81. Scope of application

  Section 6 is drawn up first and foremost with the interests of the owner in mind when he e.g. converts a tanker into an FPSO and enters into various contracts with a yard and/or other contractors and/or suppliers for different parts of the total project. Such projects may be tailor-made for a...

 • § 18-82. Forsikringsperioden/jf. § 1-5

  Forsikringsperioden begynder på datoen fastsat i forsikringsaftalen. Forsikringsansvaret for hver komponent, udstyr og materiale som er fabrikeret eller produceret til den mobile offshore enhed begynder at løbe fra det tidspunkt, hvor risikoen er overgået til den forsikrede.

  Forsikringen løber indtil datoen, som er fastsat for afslutning af Projektet. Såfremt den faktiske afslutning er forsinket, bliver forsikringen automatisk forlænget mod en pro rata tillægspræmie eller som aftalt i forsikringsaftalen indtil den endelige dato for afslutning, dog ikke ud over 9 måneder.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-82. Insurance period/Ref. Clause 1-5

  The Clause corresponds to Cl. 19-2, but as opposed to Cl. 19-2 is focusing also on attachment of the insurance. Sub-clause 1, first sentence, presupposes that the attachment date of the insurance is expressly set out in the insurance contract. If not, the default position of Cl. 1-5, sub-clause 1...

 • § 18-83. Forsikringssted – placering af projekt

  Forsikringen er gældende overalt i verden.

  Alle placeringer af værfter, værksteder og/eller arbejdssteder for konstruktion og samling af hovedkomponenter skal aftales med assurandøren. Enhver ændring af sådan placering skal meddeles til og godkendes af assurandøren.

  Prøvesejladser er dækket indenfor det område som fremgår af den mobile offshore enheds certifikater.

  Når det er aftalt at forsikringen dækker offshore installationer, hook-up og igangsættelsesarbejder, skal den aftalte offshore placering indføres i forsikringsaftalen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-83. Place of insurance – project locations

  Sub-clause 1 provides that the insurance is in effect anywhere in the world, subject to the requirements under sub-clause 2, see further below. Thus, the assured is free to place orders with suppliers and constructors wherever they may be located. At what time the insurance will attach for the...

 • § 18-84. Optrapning af forsikringssummen

  Hvis værdien af den forsikrede genstand overstiger forsikringssummen, skal den forsikrede uden unødigt ophold underrette assurandøren. Den forsikrede skal betale præmie for værdiforøgelsen og assurandøren skal godkende værdiforøgelsen.

  Forsikringssummen må under ingen omstændigheder overstige 110 % af den oprindelige forsikringssum, medmindre assurandøren har givet forhåndsgodkendelse af forhøjelsen og der er indgået aftale om betingel- serne for en sådan forhøjelse.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-84. Escalation

  This Clause is verbatim the same as Cl. 19-7. Reference is made to the Commentary to Cl. 19-7. 

 • § 18-85. Selvrisiko

  For hvert havari fratrækkes den selvrisiko, der er angivet i forsikringsaftalen. Giver samme havari ret til erstatning i medfør af Afsnit 6-2 og/eller 6-3, skal der kun fratrækkes én selvrisiko.

  Erstatning for totaltab, jf. § 18-89 og § 18-90, omkostninger i forbindelse med erstatningsopgøret, jf. § 4-5, og tab ved redningsforanstaltninger, jf. § 4-7 til § 4-12, erstattes uden selvrisiko.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-85. Deductible

  This Clause is verbatim the same as Cl. 19-8 apart from correcting the cross references as appropriate. Reference is made to the Commentary to Cl. 19-8. 

 • § 18-86. Præmie i tilfælde af totaltab

  Såfremt assurandøren udbetaler erstatning for totaltab i henhold til § 18-98, jf. § 18-88, stykke 1, eller betaler forsikringssummen i henhold til § 4-21, er denne berettiget til hele den aftalte præmie.

  Såfremt assurandøren udbetaler erstatning for totaltab i henhold til § 18-89, jf.§ 18-88, stykke 2, er denne kun berettiget til en pro rata andel af den aftalte præmie, som svarer til forholdet mellem den betalte erstatning og forsikringssummen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-86. Premium in the event of total loss

  The combined effect of Cl. 6-3, cf. Cl. 1-5, sub-clause 4, is that for insurance contracts attaching for more than one year, the insurer would be entitled to only one year premium in case he pays the sum insured as a result of total loss, constructive total loss or payment pursuant to Cl. 4-21....