Translations

Scroll to the top

Kapitel 14: Særskilte forsikringer mod totaltab

 • § 14-1. Forsikring mod totaltab og overskydende kollisionsansvar (kaskointeresseforsikring)

  Er der tegnet forsikring mod totaltab og overskydende kollisionsansvar (kaskointeresseforsikring), svarer assurandøren med et beløb fastsat i forsikringsaftalen:

  • for totaltab overensstemmende med reglerne i kapitel 11 og § 15-10, og
  • særskilt for forsikredes ansvar for sammenstød eller stød i overensstemmelse med reglerne i § 13-1 til § 13-3, når kasko-assurandøren ikke erstatter ansvaret, fordi det overstiger en forsikringssum svarende til den fulde aftalte kaskoforsikringsværdi.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 14-1. Insurance against total loss and excess collision liability (hull interest insurance)

  With the approach of the Plan to the separate forms of total loss cover, it is not necessary to draw a sharp dividing line between the interests covered under the various types of insurance. The primary issue will be one of expediency as to how the total capital value of the vessel is to be...

 • § 14-2. Forsikring mod tab af langsigtede fragtindtægter (fragtinteresseforsikring)

  Hvis der er tegnet forsikring mod tab af langsigtede fragtindtægter (fragtinteresseforsikring), svarer assurandøren for totaltab i overensstemmelse med reglerne i kapitel 11 med et beløb fastsat i forsikringsaftalen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 14-2. Insurance against loss of long-term freight income (freight interest insurance)

  As mentioned in relation to Cl. 14-1, it is unnecessary to define which interest is covered under the different insurances against total loss. Consequently, it is sufficient to state what freight interest insurance covers. The provision specifies that freight interest insurance like hull interest...

 • § 14-3. Fællesregler for de særskilte forsikringer mod totaltab

  Assurandørens ansvar for totaltab er betinget af, at forsikrede kræver erstatning for totaltab af kaskoassurandøren. Hvis kaskoassurandøren har udbetalt forsikringssummen i medfør af § 4-21, kan forsikrede kræve erstatning af assurandøren mod at overdrage vraget til denne. Er der tegnet både kaskointeresseforsikring og fragtinteresseforsikring, har kaskointeresseassurandøren fortrinsret til vraget.

  Assurandøren svarer ikke for tab ved redningsforanstaltninger, jf. § 4-7 til § 4-12.

  Reglerne i kapitel 10 og 11 finder ligeledes anvendelse.

  Reglerne i § 1-4A, § 9-4, § 9-5 første punkt, § 9-6 og § 9-8, jf. § 9-2, finder ligeledes anvendelse i forholdet mellem assurandørerne for de særskilte forsikringer mod totaltab m.v. og hovedassurandøren ved kaskoforsikringen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 14-3. Common rules for separate insurances against total loss

  A fundamental prerequisite for cover under the separate insurances against total loss is that the assured claim compensation for total loss from the hull insurer, cf. sub-clause 1, first sentence . Thus, the assured cannot demand payment under the separate insurance for total loss while at the sa...

 • § 14-4. Begrænsninger i adgangen til at tegne særskilte forsikringer mod totaltab

  Er der tegnet kaskointeresseforsikring for et beløb, der overstiger 25 % af den aftalte kaskoforsikringsværdi mod samme fare, er den overskydende del af kaskointeresseforsikringen ugyldig. Tilsvarende gælder ved tegning af fragtinteresseforsikring.

  Er der tegnet flere kaskointeresseforsikringer eller flere fragtinteresseforsikringer, reduceres assurandørernes ansvar forholdsmæssigt.

  Reglerne i stykke 1 er ikke til hinder for, at forsikrede foruden kaskointeresseforsikring og fragtinteresseforsikring tegner en forsikring med åben forsikringsværdi mod tab af et eksisterende tidscerteparti eller en kontrakt for en serie rejser. Får forsikrede udbetalt erstatning under en sådan forsikring, reduceres fragtinteresseassurandørens ansvar efter § 14-2 tilsvarende.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 14-4. Limitations on the right to effect separate insurances against total loss

  Cl. 14-4, sub-clause 1 contains a limitation on the right to effect a separate insurance against total loss, set at 25 % of the agreed insurable value under the hull insurance for each of the insurances. Accordingly, if either hull or freight interest insurance has been effected for an amount...