Translations

Scroll to the top

Afsnit 3: Forsikredes dækningskrav mod tredjepart

 • § 5-13. Assurandørens ret til at træde ind i dækningskrav, som forsikrede har mod tredjepart

  Kan forsikrede forlange at tredjepart erstatter tabet, indtræder assurandøren ved udbetaling af erstatningen i forsikredes ret mod tredjepart. Reglen i § 4-14 finder ligeledes anvendelse.

  Svarer assurandøren bare delvis for tabet, deles kravet forholdsmæssigt mellem assurandøren og forsikrede. Det samme gælder, hvis erstatning for det fulde tab ville blive betalt med et højere beløb af tredjepart end af assurandøren, men tredjepart kun hæfter for en andel af tabet eller hele tabsbeløbet ikke kan inddrives.

  Hvis assurandørens krav indbringer et højere nettobeløb end det, assurandøren har betalt til forsikrede med tillæg af renter, tilfalder det overskydende forsikrede.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-13. Right of subrogation of the insurer to claims by the assured for damages against third parties

  Sub-clause 1 establishes the insurer’s right to be subrogated to the assured’s claims against third parties. When the assured has a claim for damages against a third party on account of a loss, either wholly or in part, e.g., as a general average contribution or as compensation for collision...

 • § 5-14. Fraskrivelse af dækningskravet

  Assurandørens ansvar reduceres med det beløb, assurandøren bliver afskåret fra at opkræve som følge af, at forsikrede har fraskrevet sig retten til at kræve erstatning af tredjepart, såfremt fraskrivelsen enten ikke kan anses sædvanlig i pågældende fart, eller er sket i strid med forskrift som assurandøren har givet med hjemmel i § 3-28.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-14. Waiver of claim for damages

  The Clause regulates the effect of the assured’s waiver of his right to claim damages from a third party. It is primarily applicable in connection with damages in a contractual relationship where the assured has waived in advance its right to claim damages from the other party to the contract. As...

 • § 5-15. Forsikredes pligt til at bistå assurandøren med oplysninger og dokumenter

  Forsikrede skal på forlangende give assurandøren alle oplysninger og dokumenter, der er tilgængelige for den forsikrede, og som er af betydning for gennemførelse af assurandørens krav.

  Også før assurandøren har overtaget kravet, har assurandøren ret til at gøre sig bekendt med alle dokumenter og andre bevisligheder.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-16. Duty of the assured to maintain and safeguard the claim

  The Commentary was amended in the 2019 Version. Under sub-clause 1 , the assured shall secure a claim against third parties on behalf of the insurer. The provision is particularly relevant where the owner has the right to claim general average contributions from the cargo. The owner has the right...

 • § 5-16. Forsikredes pligt til at bevare og sikre kravet

  Forsikrede er forpligtet til at foretage det nødvendige for at bevare og sikre kravet, indtil assurandøren selv kan varetage sine interesser. Hvis det er påkrævet, skal forsikrede benytte kompetent teknisk og juridisk bistand.

  Undlader forsikrede forsætligt eller groft uagtsomt at opfylde sine forpligtelser efter foregående stykke, bliver den forsikrede ansvarlig for det tab, assurandøren er påført ved forsømmelsen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-16. Duty of the assured to maintain and safeguard the claim

  The Commentary was amended in the 2019 Version. Under sub-clause 1 , the assured shall secure a claim against third parties on behalf of the insurer. The provision is particularly relevant where the owner has the right to claim general average contributions from the cargo. The owner has the right...

 • § 5-17. Afgørelse af spørgsmålet om sagsanlæg eller anke

  Er der uenighed mellem assurandøren og forsikrede om sagsanlæg eller anke vedrørende dækningskrav mod tredjepart, finder § 5-11 ligeledes anvendelse.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-17. Decisions concerning legal proceedings or appeals

  When the assured has a claim for damages against a third party, the latter will very often have a counterclaim against the assured. Such counterclaims must often be covered by the P&I insurer, whereas the claims for damages will usually accrue to the hull insurer. Accordingly, in such situations,...

 • § 5-18. Bjærgeløn, der indebærer kompensation for tab, som assurandøren har dækket

  Har forsikrede lidt tab i forbindelse med et bjærgningsforetagende, og modtager den forsikrede bjærgeløn eller andel af bjærgeløn, er den forsikrede forpligtet til at tilbagebetale assurandøren af det modtagne, hvad denne har betalt som erstatning for tabet.

  § 5-13 til § 5-17 finder ligeledes anvendelse.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-18. Salvage award which entails compensation for loss covered by the insurer

  Under Section 446 (f) of the Norwegian Maritime Code, the material loss sustained by the salvor in connection with the salvage operation shall be taken into account when the salvage award is determined. Under Section 451, first sub-clause, of the same Code, any damage to the vessel or cargo cause...