Translations

Scroll to the top

Afsnit 2: Redningsomkostninger, herunder bjærgeløn og havari grosse

 • § 4-7. Dækning af redningsomkostninger

  Hvis et havari truer med at indtræffe eller er indtruffet, svarer assurandøren efter reglerne i § 4-8 til § 4-12 for foranstaltninger sat i værk af hensyn til farer, som forsikringen omfatter, såfremt foranstaltningerne havde en ekstraordinær karakter og måtte anses som forsvarlige.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-7. Compensation of the costs of measures to avert or minimise loss

  The provision states the general criteria for compensation of costs of measures to avert or minimise loss, including salvage awards and general average. The first part of the provision corresponds largely to Cl. 68 of the 1964 Plan as regards the criteria for the costs being recoverable. The...

 • § 4-8. Havari grosse

  Assurandøren svarer for havari grosse bidrag, der er udlignet på den forsikrede interesse. Kaskoassurandøren svarer også for havari grosse bidrag, der er udlignet på fragt eller certepartihyre, såfremt forsikrede står som ejer af denne interesse. Bidraget erstattes på grundlag af dispache, lovlig opgjort efter gældende retsregler eller betingelser, der skal betragtes som sædvanlige i den pågældende fart. Bidraget erstattes efter dispachen selv om bidragsværdien er højere end interessens forsikringsværdi. Assurandøren svarer ligeledes også for bjærgeløn, i den grad den ikke er erstattet i havari grosse. Assurandøren svarer dog ikke for renter i den udstrækning, de i dispachen er erstattet udover forfaldstid i medfør af § 5-6.

  Hvis forsikrede, som følge af brud på fragtaftalen, er afskåret fra at kræve bidrag fra de øvrige deltagere i den pågældende havari grosse situation, godtgør assurandøren det beløb, der efter reglerne om havari grosse falder på den forsikrede interesse.

  Vælger forsikrede ikke at kræve bidrag fra de øvrige interesser i det pågældende havari grosse situation, svarer assurandøren efter forsikredes valg enten:

  • for tab, skader, ansvar og omkostninger som ville være blevet erstattet i det pågældende havari grosse indtil det beløb, der er aftalt i forsikringsaftalen, eller
  • for fartøjets havari grosse-bidrag.

  Opgørelsen  efter foregående punkt skal baseres på York-Antwerpen reglerne 2016, men dog således at § 4-11 stykke 2 andet punkt ligeledes finder anvendelse.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-8. General average

  The second sentence of sub-clause 1 was editorially amended in the 2013 Plan to avoid any possible misunderstandings.  The Commentary was further amended in the 2019 Version. As mentioned in the introduction to this Section, the insurer will very often be liable for losses incurred in connection...

 • § 4-9. Havari grosse fordeling, når interesserne tilhører samme person

  Hvis fartøj, fragt og last tilhører samme person, men betingelserne for havari grosse fordeling for øvrigt er til stede, svarer assurandøren som om bidragsværdierne havde tilhørt forskellige personer.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-9. General average apportionment where the interests belong to the same person

  The provision is necessary in order to implement the apportionment among the insurers with whom the assured has taken out his insurances. For the uninsured interests, the assured must bear his own proportionate share.

 • § 4-10. Skade på og tab af forsikringsgenstanden

  Er forsikringsgenstanden blevet beskadiget eller er den gået tabt som følge af en havari grosse handling, er forsikrede berettiget til at kræve kompensation for sådan skade eller tab i overensstemmelse med reglerne om partikulært tab, uden først at håndhæve retten til bidrag fra andre parter.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-10. Damage to and loss of the object insured

  This Clause was amended in the 2019 Version. The provision gives the assured a right to claim compensation for general average damage to the vessel under the rules relating to particular average. The rationale is that the assured shall always have the right to claim under the insurance contract i...

 • § 4-11. Uegentligt havari grosse

  Assurandøren svarer for tab pådraget for at redde fartøj i ballast eller for at fuldføre ballastrejsen, såfremt assurandøren ville have svaret for fartøjets andel  af sådanne omkostninger i medfør af havari grosse opgørelse efter York-Antwerpen reglerne 2016. § 4-10 finder ligeledes anvendelse.

  Dog erstattes hyre og kostpenge ikke efter York-Antwerpen reglerne 2016 XI (b) for den tid, der medgår til endelig reparation. Provisionsomkostninger o.l. og renter erstattes efter § 4-3 og § 5-4.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-11. Assumed general average

  As mentioned in the introduction to this Section, the general average rules shall also apply when measures have been taken to save a vessel in ballast (“assumed general average”), cf. sub-clause 1 . The rules also apply to losses incurred in order to complete the ballast voyage even though the...

 • § 4-12. Partikulære redningsomkostninger

  Er der truffet redningstiltag efter § 4-7, uden at reglerne i § 4-8 til § 4-11 finder anvendelse, svarer assurandøren for tab eller beskadigelse af forsikredes genstande og for ansvar og omkostninger påført forsikrede. Tab som nævnt i § 4-2 erstattes dog ikke efter denne bestemmelse.

  Er tab, skade, ansvar og omkostninger som nævnt i stykke 1 forvoldt ved foranstaltninger, der vedrører flere interesser, svarer assurandøren kun for den del af tabet, der ved en forholdsmæssig fordeling falder på den forsikrede interesse.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-12. Costs of particular measures taken to avert or minimise loss

  The Commentary was amended in the 2019 Version. As mentioned in the Commentary on Cl. 4-7, during the Plan revision, the view was that it was expedient to state the criteria for the insurer’s liability for costs of particular measures to avert or minimise loss in a separate provision. The provisi...