Translations

Scroll to the top

Afsnit 6-2: Tab af eller skade på den mobile offshore enhed

 • § 18-87. Hvad forsikringen omfatter/jf. § 18-2

  Forsikringen omfatter:

  • den mobile offshore enhed og dele, udstyr og materialer fremstillet eller produceret til projektet,
  • omkostninger i forbindelse med design, tegninger og anden planlægning af Projektet, og
  • ombordværende bunkers og smøreolie.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-87. Objects insured/Ref Clause 18-2

  This Clause is nearly verbatim the same as Cl. 19-9 apart from letter (b), which is not incorporated into Cl. 18-87 as there is no need to distinguish between yard and owner’s supplies in the construction risks insurance when the risk is assumed by the assured. Letter (a) comprises all components...

 • § 18-88. Forsikringsværdi

  Forsikringsværdien, når projektet er færdiggjort, udgør: 

  • den oprindelige kontraktmæssige sum fratrukket senere aftalte fradrag,
  • senere aftalte tillæg, der er nævnt i forsikringsaftalen,
  • værdien af rederens leverancer, og 
  • i tilfælde af ændring og opgradering af projekter, værdien af det eksisterende fartøj eller mobile offshore enhed.

   

  Inden projektet er færdigt til levering, udgør forsikringsværdien efter stykke 1 med fradrag for:

  • værdien af det projektarbejde, som ikke er udført, og 
  • værdien af dele, udstyr og materialer, som ikke er fremstillet eller produceret.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-88. Insurable value

  This Clause is nearly verbatim the same as Cl. 19-10 but edited as appropriate to fit construction and rebuilding of MOUs. A new letter (d) is added to sub-clause 1. The Clause defines the insurable value in construction risks insurance.  Sub-clause 1 defines the insurable value when the Project ...

 • § 18-89. Erstatning i tilfælde af totaltab/jf. § 4-1

  Ved totaltab kan forsikrede kræve forsikringssummen udbetalt, dog ikke udover forsikringssummen, jf. § 18-88.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-89. Compensation in the event of a total loss/Ref. Clause 4-1

  This Clause corresponds to Cl. 19-13 but is simplified in accordance with the general rule in Cl. 4-1.  In the event of total loss, cf. Cl. 18-90, the insurer covers the sum insured, but not in excess of the insurable value, cf. Cl. 18-88. According to Cl. 18-88, the insurable value is defined as...

 • § 18-90. Totaltab/Jf. Afsnit 2-2

  Bestemmelserne indeholdt i Afsnit 2-2 ovenfor er gældende med følgende ændring til § 18-10, stykke 2 og 3 udskiftes med følgende:
  Den forsikrede kan kræve erstatning for totaltab når projektet har så omfattende havariskader, at omkostningerne ved at reparere vil udgøre mindst 100 % af forsikringsværdien i henhold til § 18-88 eller 80 % af forsikringssummen, hvilken værdi der måtte være lavest.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-90. Total Loss/Ref. Section 2-2

  The Clause was amended in the 2019 Version. The concepts of insurable value and sum insured is of particular relevance when deciding if the conditions for claiming compensation for a total loss under this provision is fulfilled. These amounts and the relationship between them are explained in Cl....

 • § 18-91. Skade/jf. Afsnit 2-3

  Hvis den mobile offshore enhed eller dele heraf er blevet beskadiget uden § 18-90 finder anvendelse, skal reglerne i Afsnit 2-3 være gældende, med de ændringer som fremgår af § 18-92 og § 18-93.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-91. Damage/Ref. Section 2-3

  Cl. 18-91 expressly provides that Section 2-3 shall apply to the construction risks insurance, but as amended by Cl. 18-92 and Cl. 18-93. If the Project (or components and materials for the Project) are damaged without constituting a total loss pursuant to Cl. 18-90, the insurer shall indemnify t...

 • § 18-92. Konstruktionsfejl m.v.

  Er skaden en følge af konstruktionsfejl, fabrikationsfejl eller materialefejl, svarer assurandøren ikke for omkostningerne ved at forny eller reparere den eller de dele af skroget, maskineriet eller udstyret som ikke var i forsvarlig stand.

  For dele og komponenter som er færdige gælder § 18-20.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-92. Error in design, etc.

  Sub-clause 1 is verbatim the same as Cl. 19-15. Reference is made to the Commentary to Cl. 19-15. Sub-clause 2 provides that for parts or components that are completed, Cl. 18-20 shall apply. This entails that for such parts or components there will be the same cover for error in design etc. unde...

 • § 18-93. Omkostninger for at spare tid/jf. §§ 18-24, 18-28 og 18-29

  For skade på Projektet, som opstår og opdages mens det er ved værft eller ved enhver offshore projekt placering, er assurandøren ikke ansvarlig for omkostninger opstået i forbindelse med:

  • midlertidige reparationer i henhold til § 18-24, stykke 2, ud over den besparelse assurandøren opnår ved udsættelse af den endelige reparation,
  • reparation og flytning i medfør af § 18-29, stykke 2, ud over det beløb der ville være blevet erstattet, hvis det laveste korrigerede tilbud var blevet accepteret, eller
  • tidstab i henhold til § 18-28, stykke 2.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-93. Costs incurred in order to save time/Ref. Clauses 18-24, 18-28 and 18-29

  Cl. 18-93 corresponds to Cl. 19-17 and exclude from the construction risks insurance the so called 20% p.a. rule. This limitation of the cover as compared with the cover for MOUs in operation only applies when damage to the Project occurs and is discovered whilst at a yard or any other onshore...