Translations

Scroll to the top

Afsnit 5: Tillægsdækninger

 • § 19-22. Hvilke regler, der gælder

  Er der aftalt supplerende dækninger i medfør af § 19-23 til § 19-27, gælder reglerne i kapitel 19 afsnit 1 til 4 i den udstrækning, de ikke er fraveget i afsnit 5.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-22. Applicable rules

  The Commentary was rewritten in the 2013 Plan. This Clause maintains the principle that it is possible to expand the builders’ risks insurance by taking out supplementary covers. A factor common to all such supplementary covers is that the Clauses of Chapter 19, Sections 1 to 4, as a rule are...

 • § 19-23. Forsikring af ekstraomkostninger ved genopbygning og/eller bygning af en ny forsikringsgenstand

  Forsikringen omfatter differencen mellem udbetalt erstatning under byggerisikoforsikring, jf. afsnit 1 og 2, og omkostningerne ved genopbygning/nybygning af ny forsikringsgenstand. 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-23. Insurance of additional costs in connection with rebuilding and/or building of a new subject-matter insured

  The heading and the Commentary were amended in the 2013 Plan. This Clause concerns insurance of additional costs in connection with the rebuilding/building of a new subject-matter insured. It therefore only applies in the event of a total loss necessitating rebuilding and does not apply to repair...

 • § 19-24. Forsikring af værftets ansvar for bestillerens rentekrav for indbetalte terminer

  Forsikringen omfatter værftets ansvar for ordregivers rentekrav i medfør af byggekontrakten ved bortfald af leveringspligten på grund af tab eller skade, der er erstatningsmæssig i medfør af § 19-12. Renten beregnes fra indbetalingstidspunktet for den enkelte termin til tidspunktet for totaltabet.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-24. Insurance of the yard’s liability for the buyer’s interest claim for instalments paid

  The Commentary was amended in the 2013 Plan. It is specified in the Clause heading that this supplementary cover applies to the yard’s liability for the buyer’s claim for interest on instalments paid. This is done in order to make it clear that it is a question of a liability insurance taken out ...

 • § 19-25. Forsikring af værftets rentetab ved forsinket levering

  Forsikringen omfatter værftets rentetab, der følger af forsinket levering på grund af skader, der er erstatningsmæssige under byggerisikoforsikringen, jf. afsnit 1 og 2.

  For hvert enkelt havari fastsættes en selvrisikoperiode, der regnes fra havariets begyndelse og varer indtil forsinkelsen som følge af, havariet er nået op i den selvrisikoperiode, der er angivet i forsikringsaftalen. Rentetab i selvrisikoperioden erstattes ikke af assurandøren.

  Assurandørens ansvar som følge af et enkelt havari er begrænset til forsikringssummen pr. døgn multipliceret med det antal erstatningsdage pr. havari, der er angivet i forsikringsaftalen.

  Hvis forsikrede og ordreafgiver aftaler at udsætte leveringstidspunktet på grund af omstændigheder, der ikke giver grundlag for erstatning under denne tillægsdækning, forlænges forsikringen automatisk mod tillægspræmie som aftalt i forsikringsaftalen, indtil den forsikrede genstand faktisk overtages af bestilleren. § 19-2 stykke 3 gælder ligeledes.

  Hvis forsinket levering er forårsaget ved en kombination af flere forskellige farer, og en eller flere af disse farer ikke omfattes af forsikringen, erstatter assurandøren en forholdsmæssig del af rentetabet. Beregningen skal ske på grundlag af den forsinkelse hver af farerne ville have medført udover selvrisikoperioden, såfremt de havde opstået hver for sig.

  Såfremt forsikrede iværksætter redningsforanstaltninger for at afværge eller begrænse den forsinkelse, som forsikringen omfatter, svarer assurandøren ikke ud over det beløb, denne skulle have betalt, såfremt foranstaltningerne ikke var blevet iværksat. Såfremt foranstaltningerne medfører, at der spares tid for forsikrede, skal denne bære en andel af redningsomkostningerne i forhold til den tid, der spares for dennes regning.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-25. Insurance of the yard’s loss of interest in the event of late delivery

  The Clause was amended in the 2013 Plan. In previous versions of the Norwegian Marine Insurance Plan the insurance covered both the yard´s loss of interest and its daily penalties, but the daily penalties was removed from the cover in the 2013 Plan. Further, there was made some amendments in...

 • § 19-26. Forsikring af værftets dagbøder i tilfælde af for sen levering

  Forsikringen dækker værftets dagbøder ved for sen levering, som skyldes skade der er dækket under nybygnings-forsikringen, jf. afsnit 1 og 2.

  For hver skade fastsættes en selvrisikoperiode, som regnes fra skadens indtræden og som varer indtil forsinkelsen, som følge af hændelsen, er nået op i den selvrisikoperiode, der er fastsat i forsikringsaftalen. Dagbøder under selvrisikoperioden dækkes ikke.

  Assurandørens ansvar for hver enkel skade er begrænset til forsikringssummen per dag multipliceret med antallet af dage, som udløser kompensation i henhold til forsikringsaftalen.

  Såfremt den forsikrede og køberen aftaler at udsætte leveringstidspunktet, som følge af omstændigheder som ikke udløser erstatning under denne tillægsforsikring, forlænges forsikringen automatisk i de tilfælde hvor en tillægspræmie er fastsat i forsikringsaftalen, indtil det tidspunkt hvor køber rent faktisk overtager den forsikrede genstand. § 19-2 stykke 3 gælder tilsvarende.

  Såfremt den forsinkede levering skyldes en kombination af flere farer, og en eller flere af disse ikke er dækket under forsikringen, skal assurandøren dække en forholdsmæssig andel af dagbøderne. Beregningen skal baseres på grundlag af den forsinkelse hver enkelt af disse farer ville medføre ud over selvrisikoperioden, såfremt de var opstået separat.

  Såfremt forsikrede iværksætter redningsforanstaltninger for at afværge eller begrænse den forsinkelse som forsikringen omfatter, svarer assurandøren ikke ud over det beløb denne skulle have betalt, såfremt foranstaltningerne ikke var blevet iværksat. Såfremt foranstaltningerne medfører at der spares tid for forsikrede, skal denne bære en andel af redningsomkostningerne i forhold til den tid, der spares for dennes regning.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-26. Insurance of the yard’s daily penalties in the event of late delivery

  As stated in the Commentary on Cl. 19-22, in the 2013 Plan it was decided to split up the supplementary cover for the yard’s loss of interest and daily penalties in the event of late delivery into two different clauses. This has been done in order to make it easier for the yard in the event it...

 • § 19-27. Forsikring under slæbning og forhaling af den forsikrede genstand

  Forsikringen dækker slæbning eller fjernelse af den forsikrede genstand eller dele heraf.

  I tilfælde af slæbning på en pram, dækker forsikringen ligeledes tab eller skade på den forsikrede genstand eller dele heraf, som opstår under losning. Efter aftale, dækker forsikringen også tab eller skade, som opstår under lastning.

  I tilfælde af slæbning, skal følgende sikkerhedsforskrifter gælde, jf. § 3-25 stykke 1:

  • Slæbet skal være besigtiget og godkendt af en surveyor.
  • Denne surveyor skal være godkendt af assurandøren på forhånd.
  • Denne surveyor skal udfærdige et certifikat for godkendelse af slæbet, som skal sendes til assurandøren inden slæbning påbegyndes.
  • Den forsikrede skal sikre at certifikat for godkendelse af slæbet er underskrevet af slæbebådsfirmaet forinden slæbning påbegyndes.


  Såfremt den forsikrede genstand flyttes på anden måde end ved slæbning, gælder stykke 3 tilsvarende.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-27. Towage and removal of the subject-matter insured

  This Clause is new in the 2013 Plan. The Clause has been placed in Chapter 19, Section 5, which means that it is a “supplementary cover” that may be agreed on and included in the ordinary builders’ risks insurance contract. The rationale for incorporating a clause regarding towage under the...