Translations

Scroll to the top

Afsnit 3: Dækning af forsikredes ansvar over for tredjepart

 • § 4-13. Hovedregel

  Assurandøren svarer ikke for forsikredes ansvar overfor tredjepart, medmindre andet er bestemt i denne Plan eller særskilt aftalt.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-13. Main rule

  This Clause is identical to Cl. 74 of the 1964 Plan.

 • § 4-14. “Cross liabilities”

  Har forsikrede pådraget sig et ansvar, og kan denne gøre ansvar gældende mod skadelidte for tab, som den forsikrede selv er påført ved samme lejlighed, skal erstatningsopgørelsen mellem forsikrede og assurandør ske på grundlag af de beregnede bruttoansvar før modregning har fundet sted. Dette er gældende, selvom ét af de nævnte ansvar eller begge bliver begrænset i erstatningsopgøret mellem forsikrede og skadelidte. Foretages begrænsningen af ansvarssaldoen mellem forsikrede og skadelidte, skal det største beregnede bruttoansvar reduceres med det samme beløb, som saldoen er blevet reduceret med i erstatningsopgøret mellem forsikrede og assurandøren.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-14. Cross liabilities

  Under Cl. 4-14, first sentence , the Plan maintains the principle of cross-liabilities in connection with liability of the assured to third parties. The principle is in accordance with established customary Norwegian marine insurance law, cf. Brækhus in AfS 4.468-69 with references, and is of the...

 • § 4-15. Usædvanlige eller forbudte kontraktbetingelser

  Assurandøren dækker ikke i noget tilfælde for ansvar, der skyldes at forsikrede eller nogen på dennes vegne:

  • har indgået en kontrakt, der medfører strengere ansvar end det som følger af gængse søretsregler, medmindre sådanne betingelser skal anses sædvanlige i pågældende fart,
  • har benyttet eller undladt at benytte kontraktbetingelser, som assurandøren i medfør af § 3-28 har forbudt eller påbudt.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-15. Unusual or prohibited terms of contract

  The collision liability covered by the hull insurer will normally have been incurred vis-à-vis a third party with whom the assured does not have any contractual relationship. However, it is conceivable that the assured’s contracts may be of significance, especially in connection with liability to...

 • § 4-16. Genstand, som tilhører forsikrede

  Assurandøren svarer for forsikredes tab i tilfælde hvor en genstand, der tilhører forsikrede, bliver beskadiget eller går tabt under sådanne forhold, at forsikrede ville være blevet ansvarlig for tabet, såfremt genstanden havde tilhørt tredjepart, og assurandøren ville være forpligtet til dækket dette erstatningsansvar. Herfra undtages dog tab af eller skade på det forsikrede fartøj, dets forsyninger og udstyr.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-16. Objects belonging to the assured

  If two of the assured’s vessels collide, the vessels ’ hull insurers will cover the damage they have sustained. If the vessel had belonged to different legal entities, the vessel that was at fault would have also had to cover the other vessel’s loss of time, deductions, deductibles concerning the...

 • § 4-17. Fastsættelse af forsikredes ansvar

  Dækker forsikringen forsikredes erstatningsansvar over for tredjepart, har skadelidte tredjepart ikke et direkte krav mod assurandøren.

  Assurandøren vil holde forsikrede skadesløs for tab som følge af erstatningsansvar, såfremt dette er fastsat ved:

  • endelig dom eller kendelse af kompetent domstol,
  • voldgiftsdom, såfremt aftale om afgørelse ved voldgift var indgået før tvisten opstod, eller er indgået senere med assurandørens samtykke,
  • forlig, der er godkendt af assurandøren.


  Har forsikrede i andre tilfælde anerkendt et krav eller betalt erstatning, dækker assurandøren ansvaret, såfremt forsikrede godtgør, at kravet var berettiget både hvad grundlag og størrelse angår.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-17. Determination of the liability of the assured

  This Clause corresponds to relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). Cl. 4-17 was amended in the 2013 Plan in order to better safe guard against non-Nordic courts allowing a direct action against the insurer. The Nordic ICAs contain a provision which gives an injured third party a...