Translations

Scroll to the top

Afsnit 5: Forsikredes forsætlige eller uagtsomme fremkaldelse af havariet

 • § 3-32. Forsæt

  Hvis forsikrede forsætligt har fremkaldt havariet, har denne intet krav mod assurandøren.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-32. Intent

  This Clause is identical to Cl. 55 of the 1964 Plan and corresponds to the relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). The provision confirms the traditional principle in insurance law to the effect that the insurer is not liable if the assured has intentionally brought about the even...

 • § 3-33. Grov uagtsomhed

  Hvis forsikrede har forårsaget havariet ved grov uagtsomhed, afgøres det under hensyn til skyldgraden og omstændighederne i øvrigt, om og i bekræftende fald hvor meget assurandøren skal betale.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-33. Gross negligence

  This Clause is identical to Cl. 56 of the 1964 Plan and corresponds to the relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). The Clause regulates cases where the assured brings about the casualty through gross negligence. Gross negligence lies somewhere between ordinary negligence and inten...

 • § 3-34. Assurandørens opsigelsesret

  Har forsikrede forsætligt fremkaldt eller forsøgt at fremkalde et havari, kan assurandøren opsige forsikringen uden varsel. Har forsikrede forårsaget et havari ved grov uagtsomhed, kan assurandøren opsige forsikringen med fjorten dages varsel.

  Ved forsikredes forsætlige fremkaldelse af havariet kan assurandøren opsige andre forsikringer med forsikrede med fjorten dages varsel.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-34. Right of the insurer to cancel the insurance

  This Clause corresponds to Cl. 57 of the 1964 Plan and the relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). Sub-clause 1, first sentence gives the insurer the right to cancel the insurance without notice if the assured has intentionally brought about or attempted to bring about the event...

 • § 3-35. Omstændigheder, der udelukker anvendelse af § 3-32 til § 3-34

  Reglerne i § 3-32 til § 3-34 finder ikke anvendelse:

  • hvis forsikrede på grund af sindssygdom eller anden unormal sindstilstand - selvforskyldt beruselse undtaget - var ude af stand til at bedømme sin handlemåde,
  • hvis forsikrede har forårsaget havariet under omstændigheder som nævnt i § 3-12 stykke 2, for så vidt forsikredes handlemåde efter de foreliggende omstændigheder må anses som hensigtsmæssig og forsvarlig. 
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-35. Circumstances precluding the application of Clauses 3-32 to Clause 3-34

  This Clause corresponds to Cl. 58 of the 1964 Plan And the relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). The provision lists a number of cases where the assured will not lose cover despite having brought about the casualty intentionally or negligently. The 1964 Plan also contained a...