Translations

Scroll to the top

Afsnit 1: Generelle bestemmelser

 • § 17-1. Anvendelsesområde

  Reglerne i dette kapitel finder kun anvendelse i den udstrækning dette fremgår af forsikringsaftalen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-1. Scope of application

  Chapter 17 provides a special insurance cover for fishing vessels and constitutes a supplement to the other rules of the Plan. The hull part of this Chapter (Sections 2 and 3) is an addition to the general hull part of the Plan (Chapters 10 to 13), while the special insurance for catch and...

 • § 17-2. Fornyelse af forsikringen/jf. § 1-5

  Ved udløbet af forsikringsperioden fornys forsikringen automatisk for tolv måneder til samme præmie og på samme betingelser.

  Hvis assurandøren ikke vil forny forsikringen, eller denne kun vil forny den til en anden præmie eller på andre betingelser, skal assurandøren varsle forsikringstageren om dette senest en måned før udløbet af forsikringsperioden.

  Hvis forsikringstageren vil opsige forsikringen eller denne ikke vil acceptere fornyelse til ny præmie eller på nye betingelser, skal forsikringstageren varsle assurandøren om dette senest fjorten dage før udløbet af forsikringsperioden.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-2. Renewal of the insurance/Ref. Clause 1-5

  The non-mandatory rule in the Norwegian Insurance Contracts Act (ICA) Section 3-6 concerning automatic renewal has been departed from in Cl. 1-5, sub-clause 3, of the Plan, which establishes that the insurance is not renewed unless this has been specifically agreed. Many of the persons effecting...

 • § 17-3. Fartområde for fiskefartøjer/jf. § 3-15

  Hvis ikke andet er bestemt i forsikringsaftalen, gælder ved forsikring af fiskefartøjer de begrænsninger, der følger af bilaget til Planens punkt III. Ekskluderede fartområder ved forsikring af fiskefartøjer efter kapitel 17.

  Ved overskridelse af fartområdet efter stykke 1 gælder § 3-15 stykke 5 tilsvarende.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-3. Trading areas for fishing vessels/Ref. Clause 3-15

  The consequence of the rules relating to trading areas being placed in Section 1 is that they automatically become applicable to all three types of insurance, hull, equipment and loss of hire. The basic rule for vessels insured under Chapter 17 is that the trading areas are as indicated in Cl. 3-...

 • § 17-4. Klasse og syn/jf. § 3-14 og § 3-8

  Hvis fartøjet ved forsikringsperiodens begyndelse er i klasse i et klassifikationsselskab godkendt af assurandøren, gælder § 3-14 og § 3-8 stykke 2.

  Fartøjer som ikke er klassificeret, skal ved forsikringsperiodens begyndelse have gyldigt certifikat i overensstemmelse med flagstatens regler. Bortfald af gyldigt certifikat ligestilles med tab af klasse, jf. § 3-14.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-4. Classification and vessel inspection/Ref. Clause 3-14 and Clause 3-8

  Sub-clause 2 was amended in the 2013 Plan. Cl. 3-14 of the Plan assumes that the vessel is in class and establishes that the insurance will automatically lapse in the event of loss of class. Change of classification society is deemed to be an alteration of the risk, cf. Cl. 3-8, sub-clause 2, las...

 • § 17-5. Sikkerhedsforskrifter/jf. § 3-22 og § 3-25

  Følgende specielle sikkerhedsforskrifter gælder, jf. § 3-25 stykke 2:

  • Fartøjet skal ikke forcere is.
  • Har fartøjet fartcertifikat, udgør bestemmelserne i certifikatet specielle sikkerhedsforskrifter.
  • Hvis fartøjet er oplagt eller ved kaj, skal forsikrede sikre fartøj og udstyr og sørge for dagligt tilsyn af fartøjet og dets fortøjninger. Tilbehør, udstyr, fangst eller last skal være låst inde, fastlåst til eller boltet fast til fartøjet, således at der skal bruges værktøjer for at fjerne det.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-5. Safety regulations/Ref. Clause 3-22 and Clause 3-25

  Section 7, sub-clause 1, of the Norwegian Ship Safety Act No. 9 of 15 February 2007 reads as follows in English translation:  “The operator of the ship shall ensure that a safety management system which can be documented and verified is established, implemented and developed in his organisation a...

 • § 17-6. Forsikredes besparelser

  Har forsikrede som følge af havari eller ansvar, der er dækket af forsikringen, oppebåret ekstra indtægter, sparet udgifter eller afværget ansvar, som ellers ville være påløbet og som ikke ville have været dækket af assurandøren, kan denne gøre fradrag i erstatningen med et beløb, der svarer til den fordel, der er opnået.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-6. Savings to the assured

  The provision is taken from the P&I conditions in the 1964 Plan, but contains a general principle of insurance law and has therefore been generalised.