Translations

Scroll to the top

Afsnit 4: Ansvarsforsikring

 • § 19-20. Ansvarsforsikringens omfang

  Assurandøren dækker forsikredes ansvar som følge af skade på person eller tab af liv, skade på eller tab af genstand, der tilhører tredjepart og ansvar for fjernelse af vrag pålagt af myndighederne, såfremt tabet er opstået direkte i forbindelse med gennemførelse af byggekontrakten.

  § 4-16 finder ligeledes anvendelse efter at den forsikrede genstand er søsat, såfremt skaden på eller tabet af pågældende genstand skyldes sammenstød eller stød.

  Assurandøren dækker forsikredes ansvar for bunkersspild i medfør af reglerne i national lovgivning, der bygger på reglerne i den Internationale konvention om civilretligt ansvar for forureningsskader forårsaget af bunkerolie, 2001 (Bunkerskonventionen).

  Assurandøren dækker forsikredes ansvar for skade på miljø, såfremt sådan skade opstår direkte i forbindelse med gennemførelse af byggekontrakten.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-20. Scope of the liability insurance

  The provision was amended in the 2013 Plan. In sub-clause 1 the term “imposed” has been replaced by “required” and sub-clause 4 regarding the assured’s liability for damage to the environment if the damage occurred in direct connection with the performance of the building contract is new. The...

 • § 19-21. Begrænsninger i ansvarsforsikringen

  Assurandøren dækker ikke:

  • ansvar for skade på person eller tab af liv hos medarbejdere ansat hos forsikrede, leverandører eller underleverandører,
  • ansvar for skade på eller tab af genstande, der tilhører medarbejdere ansat hos forsikrede, leverandører eller underleverandører,
  • tab eller ansvar, der kan forsikres efter reglerne i kapitel 19, afsnit 1, 2 og 5,
  • tab eller ansvar, der dækkes af anden ansvarsforsikring, som forsikrede eller deres leverandører eller underleverandører har tegnet, og
  • tab eller ansvar, som alene har sit grundlag i kontrakt.


  Ved ansvar for personskade dækker assurandøren ikke:

  • tab, der dækkes via sociale ydelser eller ydelser fra pensionsordning i arbejdsforhold eller fag,
  • tab, som omfattes af forsikringsydelser påbudt i kollektiv aftale, og som finansieres af den erstatningsansvarlige arbejdsgiver, og
  • tab som er dækket i overensstemmelse med gældende lovgivning på arbejdsskadeforsikring i det land, hvor værftet befinder sig.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-21. Limitations on the liability insurance

  Clause 19-21 was amended in 2016 to be verbatim the same as Cl. 18-98, sub-clauses 5 and 6. Apart from mere editorial amendments, the only amendment of substance is that the words “contractor or sub-contractor” were added in sub-clause 1, letters (a), (b) and (d). Sub-clause 1 (a) excludes...