Translations

Scroll to the top

Kapitel 10: Almindelige regler om kaskoforsikringens omfang

 • § 10-1. Hvad forsikringen omfatter

  Forsikringen omfatter:

  • fartøjet,
  • ombordværende tilbehør og reservegenstande for fartøj og tilbehør, forudsat at tilbehøret eller reservegenstandene tilhører forsikrede eller er lånt, lejet eller købt med salgspant eller lignende forbehold,
  • ombordværende bunkers og smøreolie.


  Forsikringen omfatter ikke:

  • proviant, maskin- og dæksudstyr samt andre genstande bestemt til forbrug,
  • både og redskaber bestemt til fangst eller fiskeri,
  • løse genstande udelukkende bestemt for sikring eller beskyttelse af lasten,
  • løse containere bestemt for transport af last.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 10-1. Objects insured

  In 2023 there were no changes in the Plan text itself except for replacing the term ship with vessel. In the Commentaries “equipment” is also meant to include more than radio and radar like digital equipment. Sub-clause 1 states the objects covered by hull insurance. Sub-clause 1 (a) and (b)...

 • § 10-2. Genstande m.v. som midlertidigt fjernes fra fartøjet

  Forsikringen omfatter ligeledes genstande m.v. som nævnt i § 10-1 stykke 1, og som midlertidigt fjernes fra fartøjet i forbindelse med fartøjets drift eller på grund af reparation, ombygning eller lignende, såfremt genstandene m.v. skal bringes ombord igen før afgang. I tilfælde hvor genstande sendes på land for at blive repareret, opretholdes dækning heraf indtil 3 måneder efter reparationens tilendebringelse.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 10-2. Objects, etc. temporarily removed from the vessel

  This Clause was amended in the 2 019 Version to provide a broader cover for objects temporarily removed on account of being repaired. The wording in the first sentence was amended and a new second sentence was introduced setting out the scope of cover for objects being repaired.  There is a clo s...

 • § 10-3. Tab som skyldes almindelig brug

  Assurandøren svarer ikke for tab, der er en normal følge af fartøjets og dets tilbehørs anvendelse.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 10-3. Loss due to ordinary use

  The provision reflects a central principle of insurance law, viz. that the insurance shall only cover unforeseeable or unpredictable losses. The Clause excludes from the insurance cover certain losses which are regarded as regular operating expenses and which must therefore be borne by the owner....

 • § 10-4. Forsikring “på fulde betingelser”

  Når ikke andet er aftalt, svarer kaskoassurandøren for totaltab, skade og kollisionsansvar i overensstemmelse med kapitlerne 11 til 13.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 10-4. Insurance "on full conditions"

  Insurance “on full conditions” means that the assured has the full normal cover that follows from the rules of the Plan relating to hull insurance. Any limitations to this cover must be agreed specifically. On the other hand, “full conditions” does not imply that the insurer shall indemnify each...

 • § 10-5. Forsikring “kun mod totaltab” (K.m.t.)

  Er forsikringen tegnet “kun mod totaltab”, svarer assurandøren for totaltab i overensstemmelse med reglerne i kapitel 11.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 10-5. Insurance “against total loss only” (T.L.O.)

  Insurance “against total loss only” occurs in very special situations, e.g. in connection with the towage of a vessel that is to be sent to the breaker’s yard. In that event the insurer will only be liable for total loss in accordance with the rules in Chapter 11, i.e. where a vessel is lost or s...

 • § 10-6. Forsikring “kun mod totaltab og havari grosse-bidrag”

  Er forsikringen tegnet “kun mod totaltab og havari grosse-bidrag”, svarer assurandøren for:

  • totaltab i overensstemmelse med reglerne i kapitel 11,
  • havari grosse-bidrag og tab ved uegentlig havari grosse, jf. § 4-7, § 4-8, § 4-9 og § 4-11.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 10-6. Insurance “against total loss and general average contribution only”

  As mentioned in the preceding clause, it is necessary under a “pure” total-loss insurance to split up each general average statement and only cover the contribution to the extent that it concerns sacrifices that have been made in connection with a relevant risk of a total loss. Similarly, it is...

 • § 10-7. Forsikring “kun mod totaltab, havari grosse-bidrag og kollisionsansvar”

  Er forsikringen tegnet “kun mod totaltab, havari grosse-bidrag og kollisionsansvar”, svarer assurandøren for:

  • totaltab i overensstemmelse med reglerne i kapitel 11,
  • havari grosse-bidrag og tab ved uegentlig havari grosse, jf. § 4-7, § 4-8, § 4-9 og § 4-11,
  • ansvar overfor tredjepart i overensstemmelse med reglerne i kapitel 13. 
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 10-7. Insurance “against total loss, general average contribution and collision liability only”

  Hull insurance under this Clause covers the same things as insurance in accordance with the preceding clause, plus collision liability to third parties, cf. Chapter 13 of the Plan. The insurer’s liability for loss in connection with measures to avert or minimise the loss, litigation costs, etc....

 • § 10-8. Forsikring “på strandingsbetingelser”

  Hvis forsikringen er tegnet “på strandingsbetingelser”, svarer assurandøren for:

  • totaltab i overensstemmelse med reglerne i kapitel 11,
  • havari grosse-bidrag og tab ved uegentlig havari grosse, jf. § 4-7, § 4-8, § 4-9 og § 4-11,
  • ansvar overfor tredjepart i overensstemmelse med reglerne i kapitel 13,
  • skader på fartøjet, der er en følge af:
   • at fartøjet har grundstødt under sådanne forhold, at det bringes flot enten med assistance eller ved egen hjælp;
   • at fartøjet er kæntret, således at det ligger med masterne i vandet eller bunden i vejret;
   • at fartøjet har stødt sammen med et andet fartøj eller isbjerg;
   • at der er opstået brand eller eksplosion, dog undtagen skade, der forvoldes i områder som indeholder maskineri eller batteripakker ved brand eller eksplosion opstået her.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 10-8. Insurance "on stranding terms"

  In the 2023 Version the Clause was simplified and adjusted to be in line with other clauses in respect of grounding. This provision affords the same cover as Cl. 10-7, plus a limited cover against damage and against loss in connection with measures taken to avert such damage. Sub-clause (d) defin...

 • § 10-9. Varighed af rejseforsikring

  Ved rejseforsikring gælder forsikringen fra det øjeblik, fartøjet begynder at indtage last eller ballast. Hvis fartøjet hverken skal indtage last eller ballast, gælder forsikringen fra det øjeblik, fartøjet letter anker eller kaster fortøjningerne for at afgå.

  Forsikringen varer til fartøjet har losset sin last eller ballast på det angivne bestemmelsessted. Hvis forsikrede ikke sørger for, at losningen sker med tilbørlig hurtighed, ophører forsikringen, når losningen burde have været afsluttet. Skal fartøjet hverken losse last eller ballast, ophører forsikringen, når det har kastet anker eller er blevet fortøjet på sædvanlig anker- eller fortøjningssted.

  Hvis fartøjet på bestemmelsesstedet begynder at indtage last eller ballast for en ny rejse før losningen af den gamle last eller ballast er afsluttet, ophører forsikringen, når fartøjet begynder at indtage last eller ballast.

  Hvis rejsen bliver opgivet, efter at forsikringen er begyndt at løbe, anses det sted, hvor rejsen slutter, som bestemmelsessted.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 10-9. Duration of voyage insurance

  Hull insurance is normally effected for a specific period of time, and the provision will consequently not be of any great practical significance. When deciding whether discharging “is proceeding with reasonable speed”, the issue of whether the assured has due grounds for withholding the cargo on...

 • § 10-10. Forlængelse af forsikringen

  Hvis fartøjet ved udløbet af forsikringsperioden har skader, som assurandøren er ansvarlig for, og disse er af en sådan art, at en reparation må anses for påkrævet af hensyn til fartøjets evne til at opfylde kravene til teknisk og operativ sikkerhed, forlænges forsikringen indtil fartøjet har kastet anker eller er blevet fortøjet på det første sted, hvor endelig reparation kan ske. Bliver reparationen udført på dette sted, forlænges forsikringen indtil reparationen er færdig.

  Er der aftalt, at en ny forsikring skal løbe fra det øjeblik, den gamle skulle have ophørt, forskydes begyndelsestidspunktet for den nye forsikring tilsvarende. Afgår fartøjet fra reparationshavnen, før den gamle forsikring skulle være udløbet efter § 1-5, går ansvaret over på den nye assurandør ved afgang.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 10-10. Extension of the insurance

  Sub-clause 1 was amended in the 2007 version in accordance with the amendments to the rules regarding seaworthiness and safety regulations in Cl. 3-22. The Clause otherwise corresponds to earlier versions of the 1996 Plan. Under sub-clause 1 in the earlier versions, the insurance was to be extend...

 • § 10-11. Assurandørens ansvar, når fartøjet bliver bjærget af forsikrede

  Bliver fartøjet bjærget af et andet fartøj, som tilhører forsikrede, svarer assurandøren, som om bjærgningen var udført af tredjepart.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 10-11. Liability of the insurer if the vessel is salvaged by the assured

  Under Section 442, second sub-clause, of the Norwegian Maritime Code, a salvage award may be claimed even if the salvaging vessel and the salvaged vessel belong to the same owner. The rule allows the crew to claim their share of the salvage award under Section 451, second sub-clause, of the...

 • § 10-12. Reduktion af ansvaret på grund af interesseforsikring

  Hvis forsikrede får udbetalt erstatning under en kaskointeresseforsikring eller en fragtinteresseforsikring, og det udbetalte beløb under de respektive forsikringer overstiger 25 % af den aftalte forsikringsværdi gældende for kaskoforsikringen mod den samme fare, reduceres kaskoassurandørens ansvar tilsvarende.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 10-12. Reduction of liability in consequence of an interest insurance

  This Clause corresponds to Cl. 160 of the 1964 Plan, Cefor I.13 and PIC Cl. 5.28. Under Cl. 160 of the 1964 Plan, the hull insurer’s liability was reduced if the assured received compensation under a hull-interest insurance in an amount that exceeded 25% of the agreed hull value. For freight-inte...