Translations

Scroll to the top

Johdanto

Pohjoismaiset Merivakuutusehdot 2013, Versio 2019
Perustuu Norjalaisiin Merivakuutusehtoihin 1996,Versio 2010

Pohjoismaisten merivakuutusehtojen 2013 lähtökohtana on 3. marraskuuta 2010 solmittu (muutettu 9. joulukuuta 2016) sopimus seuraavien osapuolten välillä: 
The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)
ja
Danmarks Rederiforening,
Suomen Varustamot ry,
Norges Rederiforbund ja 
Svensk Sjöfart.

Sopimuksessa todetaan, että tämän asiakirjan nimeksi tulee “Pohjoismaiset Merivakuutusehdot 2013” ja alaotsikoksi ”Perustuu Norjalaisiin Merivakuutusehtoihin 1996, Versio 2010” (jäljempänä “Ehdot”).

Sopimuksella perustettiin pysyvä tarkastuskomitea (Standing Revision Committee, SRC) Ehtojen laatimista varten. Sopimuksen osapuolet voivat ehdottaa muutoksia Ehtoihin. Jos jäsenet sopivat muutosten tekemisestä, laatii SRC korjaukset Ehtojen tekstiin ja selityksiin englanniksi.

Seuraavat SRC:n  jäsenet ovat  työstäneet Ehtojen Versiota 2019:

Puheenjohtaja
Trine-Lise Wilhelmsen, Professor, LL.D, Director of Scandinavian Institute of Maritime Law

Sihteeri
Marie Meling, Doctoral Research Fellow, Scandinavian Institute of Maritime Law

The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)
Sveinung Måkestad, Vice President, Gard
Roar Sanden, Lawyer & Director Adjusting, Norwegian Hull Club
Hanne Rydelsborg, Senior Claims Handler, Codan Marine
Ronny Hindersson, Claims Manager, Alandia Marine, Alandia Insurance Ltd.
Johan Kahlmeter, Area Manager, Team Gothenburg, The Swedish Club
Anders Hovelsrud, Insurance Director, Den Norske Krigsforsikring for Skib
Einar Sandbakken, Claims Director, Master Mariner H&M, Skuld Marine Agency
Nicolas Wilmot, Special Advisor, Gard (läsnäollut varahenkilö)
Jan-Hugo Marthinsen, Vice President, Gard (Luvun 18 muutokset)
Viggo Thomas Kristensen, Legal Counsel, Cefor (Luvun 17 jakaminen)

Pohjoismaiset laivanvarustajien yhdistykset
Karoline Bøhler, Attoruney-at-Law, Insurance and CSR Manager, Norwegian Shipowners’ Association
Hogne Nesse, Head of Marine Insurance & Claims, Höegh Autoliners AS
Örjan Karlsson, Manager Marine Insurance, Stena Rederi AB
Claes Westman, Head of Marine Insurance, A.P. Møller-Maersk A/S
Kim Chalmer Rasmussen, Insurance Manager, DFDS A/S
Olli Kytö, Attorney-at-Law, SeaInvest Ltd.
Anne Mentz Hansen, Senior Claims Manager, Torm A/S (läsnäollut varahenkilö)
Frode Berg, Claims Director, Marine & Marine Offshore, Willis Towers Watson AS (Luvun 18 muutokset)

Pohjoismaiset merivahingonlaskijat
Bjørn Slaatten, merivahingonlaskija 

SRC päätti, että Ehtojen ja Selitysten muutokset Pohjoismaisiin Merivakuutusehtoihin 2013, Versio 2016 merkitään näkyvästi tekstiin ja tuodaan esiin johdannossa.

SRC hyväksyi seuraavat korjaukset sisällytettäväksi Ehtojen Versioon 2019:

 1. Kohta 1-4A: Olemassa ollut Kohta 1-4 on numeroitu uudelleen Kohdaksi 1-4A sen vuoksi että ehtoihin on lisätty uusi Kohta 1-4B. Sen lisäksi Kohdan 1-4 alakohtaa 2 on muutettu. Aiemmassa alakohdassa 2 määrättiin että vakuutussopimuksiin muun kuin pohjoismaisen päävakuutuksenantajan kanssa sovelletaan Norjan lakia, mutta tällaisten sopimusten tuomiovallasta ei ollut määräystä. Muutettu alakohta 2 määrää että erimielisyydet tällaisissa tapauksissa ratkaistaan välimiesmenettelyssä Kohdan 1-4B mukaisesti. Sen alakohta 4 määrittää sekä välimiesmenettelyn paikan, että taustalainsäädännön silloin kun on kyseessä muu kuin pohjoismainen päävakuutuksenantaja. Syy tälle muutokselle käy ilmi tämän Kohdan selityksissä (katso jäljempänä). Tämän muutoksen yhteydessä on viittaukset Kohtiin 14-3 ja 18-41 sekä Selitysten yleisjohdanto 9 Lukuun ja Kohdan 9-4 selitys myös ajankohtaistettu.
 2.  

 3. Kohta 1-4B: Tämä uusi Kohta on lisätty vaihtoehtoisena välimieslausekkeena vakuutussopimuksiin pohjoismaisen päävakuutuksenantajan kanssa ja lähtökohtaisena tuomiovaltalausekkeena vakuutussopimuksiin muun kuin pohjoismaisen päävakuutuksenantajan kanssa. Syyt välimieslausekkeen ottamisesta Ehtoihin ovat kaksinaiset. Ensiksikin useat vakuutuksenantajat käyttävät pääasiassa välimiesmenettelyä riidanratkaisukeinonaan ja sen vuoksi on sopivaa, että Ehdoissa on vakiolauseke jota osapuolet voivat käyttää. Toisena syynä on Brexitin jälkeinen epävarmuus oikeusistuinten tuomiovallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja niiden täytäntöönpanosta.
 4.  

 5. Kohta 1-5: Alakohtaa 3 on muutettu Kohtiin 16-1 ja 16-4 tehtyjen muutosten johdosta.
 6.  

 7. Kohta 2-3: Alakohtaa 2 on muutettu niin että markkinoiden vaihtelua ei enää oteta huomioon vaan vaaditaan ”muutos niissä olosuhteissa joiden pohjalta osapuolet sopivat vakuutettavasta arvosta”, jotta molemmilla osapuolilla olisi oikeus vaatia vakuutusarvon muuttamista. Muutos on tehty selventämään sitä, että mikäli sovittu vakuutusarvo perustuu ensisijaisesti aluksen sopimusjärjestelyihin tai pankin kanssa tehtyihin lainajärjestelyihin, ei markkinavaihteluilla liene merkitystä.
 8.  

 9. Kohta 2-8: Kirjainkohta (b) on kirjoitettu uudelleen ja jaettu kahdeksi kirjainkohdaksi (b) ja (c) jolloin olemassa olevat kirjainkohdat (c) ja (d) on numeroitu uudelleen. Kirjainkohta (b) käsittelee nyt oman valtion väliintuloa ”edellyttäen että tällainen väliintulo tapahtuu selvän kansallispoliittisen määränpään edistämiseksi”. Ehtoa on muutettu osittain laajentamaan vakuutuksen kattavuutta tällaisten väliintulojen osalta ja osittain selventämään Selityksissä olevia ristiriitaisuuksia koskien kaskovakuuttajan vastuuta tällaisista väliintuloista. Kirjainkohta (c):n mukaan vakuutus ei nyt kata oman valtiovallan pakko-ottoa omistusta tai käyttöä varten. Syynä tähän on uusi suppeampi kirjainkohta (b), jolloin on välttämätöntä tehdä uusi ehto pakko-ottoa koskien. Tämä sen selventämiseksi, että vakuutus ei kata oman valtiovallan pakko-ottoa omistusta tai käyttöä varten sen syystä riippumatta. Toisaalta pakkoluovuttamista on nyt nimenomaisesti käsitelty alakohdassa b). Näiden muutosten seurauksena on tämän Kohdan selitykset myös kokonaan kirjoitettu uudelleen. Se sisältää nyt myös kuvauksen eroista pakko-oton, pakkoluovuttamisen ja menetetyksi julistamisen välillä.
 10.  

 11. Kohta 2-8: Kirjainkohta (d) on numeroitu uudelleen ja se korvaa vanhan kirjainkohdan (c). Sen lisäksi sanamuoto ”maksukyvyttömyys” on muutettu sanamuodoksi ”maksukyvyttömyys tai vakuutetun maksuvalmiuden puute tai aloitettu tavanomainen oikeudellinen prosessi sakon, rangaistuksen tai velan maksun toimeenpanemiseksi tai vakuuden toteuttamiseksi vaateen tai vastuun johdosta jolla ei ole yhteyttä vakuutuksen kanssa”. Tekstiä on muutettu lähemmäksi alkuperäistä norjalaista termiä ”puuttuva maksukyky” tarkoittaen kirjaimellisesti ”puuttuvaa kykyä maksaa”. Johdonmukaisesti tarkoittaa maksukyvyttömyys siis tässä Kohdassa (ja Kohdassa 2:9) puuttuvaa kykyä maksaa riippumatta sen syystä tai onko se väliaikaista tai pysyvää. Koska Kohdassa 2-8 kirjainkohdassa (b) oleva oman valtion väliintuloa koskeva poikkeus on tämän ehtouudistuksen jälkeen supistunut, on kirjainkohtaan (d) lisätty sanat ”tai aloitettu tavanomainen oikeudellinen prosessi sakon, rangaistuksen tai velan maksun toimeenpanemiseksi tai vakuuden toteuttamiseksi vaateen tai vastuun johdosta, jolla ei ole yhteyttä vakuutuksen kanssa” selventämään sitä, että tällaiset väliintulot eivät edelleenkään ole vakuutuksesta korvattavia. Näitä muutoksia on vielä laajemmin selitetty Selityksissä.
 12.  

 13. Kohta 2-9: Muutokset alakohtaan 1 kirjainkohta (b) sekä alakohtaan 2 kirjainkohdat (a) ja (c) liittyvät läheisesti Kohdan 2-8 muutokseen. Muutosten tarkoituksena on selventää vastuunjakoa kaskovakuutuksen ja sotavakuutuksen välillä koskien tällaisia väliintuloja, selventää useita kirjainkohdan (b) käsitteitä, ja sovittaa sotavakuutuksen suoja Sira-tapauksen kriteereihin. Kuten Kohdan 2-8 muutoksessakin on alakohta 1 kirjainkohta (b) jaettu siten että pakkoluovutus on lisätty alakohtaan 1 kirjainkohta (b) kun taas pakko-otto on sijoitettu erilliseen alakohtaan, vrt. Alakohta 2 kirjainkohta (c). Tämän seurauksena on tämän Kohdan selitykset kokonaan uudelleen kirjoitettu. Alakohdan 2 kirjainkohdan (a) sanamuoto on samoin kuin Kohdan 2-8 kirjainkohta (d), muutettu sanamuodosta ”maksukyvyttömyys” sanamuodoksi ”maksukyvyttömyys tai vakuutetun maksuvalmiuden puute tai aloitettu tavanomainen oikeudellinen prosessi sakon, rangaistuksen tai velan maksun toimeenpanemiseksi tai vakuuden toteuttamiseksi vaateen tai vastuun johdosta, jolla ei ole yhteyttä vakuutuksen kanssa”
 14.  

 15. Kohta 4-5: Otsikkoa on toimituksellisesti muutettu. Sen lisäksi alakohta 1 on kirjoitettu uudelleen. Alakohdassa 2 on termi ”kustannukset” korvattu termillä ”kulut” sekä lisätty uusi alakohta 3. Näiden muutosten tarkoituksena on täsmentää syntyneiden kustannusten korvattavuutta sen selvittämiseksi onko tapaturman jälkeen syntynyt korvattavaa tappiota. Selityksiä on muokattu samaa tarkoitusta varten.
 16.  

 17. Kohta 4-10: Tätä Kohtaa on muutettu sen selventämiseksi, että vakuutetulla on vakuutuksen nojalla aina oikeus vaatia korvausta alusta kohdanneesta fyysisestä vahingosta uhrautumisvahinko mukaan lukien ja saada tämä selvitetyksi yksityisenä haverina, eikä hänen siten täydy odottaa yhteisen haverin selvitystä, jonka loppuun saattaminen usein kestää pitkän ajan.
 18.  

 19. Kohta 5-4: Alakohtaan 3 on sisällytetty minimi korko 2 prosenttia riippumatta siitä ovatko CIBOR, NIBOR tai STIBOR negatiivisia. Tämän lisäksi ”%”-merkki on koko Kohdassa muutettu ”prosenttipisteiksi” vastaamaan käytäntöä rinnastettavissa dokumenteissa. Vastaavat muutokset ja selvennykset on tehty Selityksiin missä myös suhteessa alakohtaan 4, on kerrottu, että viivästyskorko on minimissään 4 prosenttipistettä.
 20.  

 21. Kohta 5-23: Alakohdan 1 aiempi viittaus ”aluksen päällikkö tai aluksen konepäällikkö” on poistettu koska näin laajaa identifikaatiota pidettiin epäsopivana. Sen seurauksena yleiset identifikaatiosäännöt
  Kohdasta 3-36 Kohtaan 3-38 pätevät myös haverista ilmoittamiseen ja ainoastaan vakuutetun tai häneen identifioitavan henkilön tietoisuus haverista on merkityksellinen.
 22.  

 23. Kohta 10-2: Kohdan kattavuutta on laajennettu koskien esineitä, jotka viedään väliaikaisesti pois aluksesta korjausta varten. Ensimmäisen virkkeen sanamuotoa on muutettu ja uusi toinen virke on lisätty määrittämään korjattaviksi vietyjen esineiden korvattavuuden laajuuden.
 24.  

 25. Kohta 15-11: Kohtiin 2-8 ja 2-9 tehtyjen muutosten johdosta koskien Valtion väliintuloa, on alakohtien 1 ja 2 määräaikaa, minkä puitteissa vakuutettu voi vaatia korvausta kokonaishäviöstä, lyhennetty 12:sta 6 kuukauteen. Sama muutos on tehty Kohtaan 18-69.
 26.  

 27. Kohta 16-1: Alakohdat 3 ja 4 ovat uusia. Alakohta 3 on toimituksellinen muutos. Sisältö on siirretty Kohdasta  16-4 alakohta 2 sen sanamuotoa muuttamatta koska alakohdan katsottiin sopivan paremmin tähän Kohtaan. Vakuutuksen uudelleen voimaansaattamisen ehto alakohdassa 4 on uusi Ehtojen tässä versiossa ja se uudistaa automaattisesti vakuutussopimuksen alkuperäisiin raameihinsa, mikäli vakuutuskauden aikana sattuu vakuutustapahtuma. Tämän lisäksi Selityksiä on ajantasaistettu edistämään entisestään sekä käsitteen ”ajan menetys”, että tämän Kohdan ja Kohdan 16-11 välisen yhteyden ymmärtämistä.
 28.  

 29. Kohta 16-4: Alakohta 2 on siirretty Kohtaan 16-1 ja siten poistettu tästä Kohdasta. Tämän muutoksen johdosta viittaukset Kohtiin 15-3 ja 16-7 on myös ajantasaistettu.
 30.  

 31. Luku 17: Luku 17 on jaettu kolmeen erilliseen lukuun. ”Uusi Luku 17”sisältää nykyään vain säännöt koskien kalastusalusten vakuutuksia. Säännöt koskien muun tyyppisten alusten vakuutuksia, joilla on rajoitettu liikennöintialue, on siirretty uuteen Lukuun 20. Sama pätee vastuuvakuutukseen, joka on eriytetty omaksi 21 Luvuksi. Tämän eriyttämisen tarkoituksena on sopeuttaa säännöt paremmin kullekin vakuutetun toiminnan lajille sopiviksi ja helpommin käytettäviksi. 
 32.  

 33. Kohta 18-2: Sana ”proviantti” alakohdassa 2 kirjainkohdassa (a) on korvattu sanalla “varastot” jotta se vastaisi Kohdan 10-1 sanamuotoa.
 34.  

 35. Kohta 18-31: Tätä Kohtaa on muutettu toimituksellisesti. Sanat ”kahden luokan” (työt) on korvattu sanoilla ”molempien kategorioiden” (työt). Myös tämän Kohdan Selitykset on kirjoitettu uudelleen.
 36.  

 37. Kohta 18-32: Alakohdan 1 sanamuoto on toimituksellisesti muutettu vastaamaan Kohdan 12-15 sanamuotoa.
 38.  

 39. Kohta 18-43: Alakohdat 3 ja 4 ovat uusia. Alakohta 3 on toimituksellinen muutos. Sisältö on siirretty Kohdasta 18-46 alakohta 2 sen sanamuotoa muuttamatta koska alakohdan katsottiin sopivan paremmin tähän Kohtaan. Vakuutuksen uudelleen voimaansaattamisen ehto alakohdassa 4 on uusi Ehtojen tässä versiossa ja se uudistaa automaattisesti vakuutussopimuksen alkuperäisiin raameihinsa, mikäli vakuutuskauden aikana sattuu vakuutustapahtuma. Muutokset vastaavat sanamuodoltaan Kohtiin 16-1 ja 16-4 tehtyjä muutoksia (katso yllä).
 40.  

 41. Kohta 18-46: Alakohta 2 on siirretty Kohtaan 18-43 ja siten poistettu tästä Kohdasta. Tämän muutoksen johdosta viittaukset Kohtiin 18-49 ja 18-61 on myös ajantasaistettu.
 42.  

 43. Kohta 18-69: Kohtiin 2-8 ja 2-9 tehtyjen muutosten johdosta koskien Valtion väliintuloa, on alakohtien 1 ja 2 määräaikaa, minkä puitteissa vakuutettu voi vaatia korvausta kokonaishäviöstä, lyhennetty 12:sta 6 kuukauteen. Sama muutos on tehty Kohtaan 15-11.
 44.  

 45. Kohta 18-90: Kohtaa on muutettu, jotta tämän Kohdan kokonaishäviökaava vastaisi paremmin Kohdassa 18-10 olevaa kaavaa. Alakohtaan 2 tehdyt muutokset antavat vakuutetulle toisen option vaatia korvausta kokonaishäviöstä, jos korjauskustannukset nousevat yli 80%: iin vakuutussummasta. Muutos takaa saumattoman siirtymisen rakennusriskivakuutuksesta operatiiviseen vakuutukseen alakohdassa 2.
 46.  

 47. Liite Kohtaan 3-15: Kulkualueet ll (Ehdolliset kulkualueet), 3. Saint Lawrencen lahti ja Saint Lawrence -joki (kartta nro 3): Karttaa ja Liitteen sanamuotoa on kehitetty lisäämällä karttakoordinaatit.
 48.  

 49. Liite Kohtaan 3-15: Kulkualueet ll (Ehdolliset kulkualueet), 4. Saint Lawrencen vesitie ja Pohjois-Amerikan suuret järvet (kartta nro 3): Karttaa ja Liitteen sanamuotoa on kehitetty lisäämällä karttakoordinaatit.
 50.  

 51. Liite Kohtaan 3-15: Kulkualueet ll (Ehdolliset kulkualueet), 5. Itä-Aasian vesialueet (kartta nro 4) : Karttaa ja Liitteen sanamuotoa on kehitetty siirtämällä suuri ympyräviiva 10 merimailin päähän rannasta sekä lisäämällä karttakoordinaatit.
 52.  

 53. Viittaus ”1994 York-Antwerpenin Sääntöihin” on läpi tekstin ja Selitysten muutettu ”2016 York-Antwerpenin Säännöiksi” tarkoituksena implementoida ehtoihin 2016 York-Antwerpenin Säännöt. Tämä muutos on tehty Kohtiin 4-8, 4-11, 16-1 ja 18-43.
 54.  

 55. Toimituksellisia muutoksia on tehty poistamalla tai korjaamalla vanhentuneita tai vääriä viittauksia ja yhtenäistämällä Ehtojen ja Selitysten kieliasu. Tällaisia muutoksia on tehty Ehtojen Kohtaan 15-15 (väärä viittaus ”pakko-ottoon” on poistettu) ja Selitysten Kohtiin 12-3 (viittaus Kohtaan 12-5(f) on poistettu), 19-11 (viittaus Kohtaan 4-1 on korjattu (ei Kohtaan 1-4)) ja 18-2 (viittaus alakohtaan 1 (c) (ei 2 (c)).  

  Ehdoissa käytetty termi ”laiva” on nyt vaihdettu termiin ”alus” niin että ehtoteksti käyttää nyt yleisesti termiä ”alus”. Selityksissä on molempia termejä ”laiva” ja ”alus” käytetty vaihtoehtoisina. Tämän lisäksi on korjattu Ehtojen ja Selitysten tekstissä olleita kirjoitus- ja muotovirheitä.    

Yllä mainittujen muutosten yhteydessä on muutettu myös vastaavien Kohtien Selityksiä. Samaan tapaan on muutokset tehty myös Selitysten muihin kohtiin, joissa mainitaan muutetuissa kohdissa säädellyt seikat. Lisäksi Selityksiin on tehty muutoksia useisiin kohtiin, joita ei ole muutettu mutta joiden osalta SRC katsoi, että aiempi selitys oli epäkäytännöllinen, harhaanjohtava tai saatettiin ymmärtää väärin. Tämä koskee seuraavia kohtia:

 1. Kohta 2-11: A pykälä Selityksissä on kirjoitettu uudelleen tekemään selväksi se, että Kohtaa 2-11 sovelletaan 16 Luvun mukaan keskeytysvakuutukseen, vaikka kaskovakuutus olisin otettu muiden vakuutusehtojen kuin näiden Ehtojen mukaisesti.
 2.  

 3. Kohta 3-21: Selityksiä on muutettu selventämään sitä, että sekä sulautuminen ja jakautuminen perustuvat jatkuvuuden periaatteelle eivätkä ne aiheuta omistusoikeuden muutosta. Tällaiset toimet eivät siten johda vakuutuksen automaattiseen lakkaamiseen.
 4.  

 5. Kohta 4-8: Selityksiä on muutettu parantamaan aiempaa käännöstä norjan kielisestä lauseesta ”Her må man falle tilbake på regelen om forskudd i 5-7”.  Sen lisäksi viittaukset York-Antwerpenin Sääntöihin on ajantasaistettu niiden vuoden 2016 versioon (katso yllä) ja aiemmat viittaukset Lloyd´s Open Form: ssa 1995 olevaan ”Funding Agreement”iin on markkinakäytännön mukaisesti ajantasaistettu viittaamaan Lloyd´s Open Form”:n SCOPIC lauseeseen.
 6.  

 7. Kohta 4-12: Selitysten aiemmat viittaukset Lloyd´s Open Form:ssa 1995 olevaan ”Funding Agreement”iin on markkinakäytännön mukaisesti ajantasaistettu viittaamaan Lloyd´s Open Form”:n SCOPIC lauseeseen.
 8.  

 9. Kohta 5-16: Selityksiä on muutettu vastaamaan niitä muutoksia, jotka on tehty Kohtaan 4-10. Nyt todetaan myös nimenomaan, että niin kauan kuin yhteiseen haveriin kohdistuva vaade alittaa kaskovakuutuksen yhteisen haverin sisällyttämislausekkeen rahamäärän, ei vakuutettu lähtökohtaisesti ole vastuussa vakuutuksenantajaa kohtaan siltä osin kuin hän ei onnistu varmistamaan vakuutuksenantajan takautumisoikeutta. 
 10.  

 11. Kohta 5-24: Selitysten muutos alakohdassa 3 selventää sen että vakuutuksenantajan kirjallinen ilmoitus vanhentumiseen vetoamisesta ei lyhennä eikä millään tavalla rajoita alakohdassa 1 olevaa kolmen vuoden aikarajaa.
 12.  

 13. Kohta 7-4: Alakohdan 2 muutos selventää sen, että vaikka 5 %: n rajan soveltaminen koskee lähtökohtaisesti jokaista etua, voi muunkinlaisia rajoja ilmetä esimerkiksi keskeytysvakuutuksen ja vastuuvakuutuksen osalta.
 14.  

 15. Kohta 12-5 (a): Lause “However, the insurer shall not cover maintenance and wages of the crew in connection with the necessary cleaning of tanks prior to the repairs” on poistettu ja Kohdan 12-5 (a) Selitys on toimituksellisesti muutettu.
 16.  

 17. Kohta 12-13: Lause “Here as elsewhere, the Plan is based on the rules of apportionment that have established   themselves in practice” on poistettu Selityksistä.
 18.  

 19. Kohta 16-11: Selitysten muutos täsmentää vakuutuksen kattavuutta silloin kun vakuutettu onnistuu hankkimaan sijaisaluksen vahingoittuneen aluksen korjauksen ajaksi säilyttääkseen vahingoittuneen aluksen liikennöintiin/ rahtaussopimukseen perustuvan ansainnan. Selityksiä on edelleen ajantasaistettu siten että vakuutus voi tämän kohdan nojalla tietyissä tilanteissa korvata ylimääräisen hinaajan aiheuttamat kulut.
 20.  

 21. Kohta 16-14: Selitysten muutos selventää mitä korjausten myöhentäminen merkitsee laivanvarustajalle ja että sovittua päiväkorvausta sovelletaan aluksiin, jotka ovat olleet yhtäjaksoisesti kokonaan tai osittain ilman tuloja alkaen ennen vakuutuskauden päättymistä, vaikka varsinainen telakallaoloaika alkaisikin vasta vakuutuskauden päättymisen jälkeen. Sen lisäksi esimerkeissä käytettyjä päivämääriä on muutettu.

Selityksiä muutettaessa poistettiin myös aikaisemmin selityksiin sisältyneet kuvaukset kohtien historiallisesta taustasta selitysten lukemisen ja ymmärtämisen helpottamiseksi.

Siltä osin kuin selityksissä olevia kohtia ei ole muutettu ei ole myöskään poistettu niihin liittyvää historiallista taustaa. Näiden kohtien selityksissä viitataan sekä niihin ehtoihin joita käytettiin ennen vuoden 1996 ehtoja eli the Norwegian Marine Insurance Plan of 1964 (the 1964 Plan) että monenlaisiin vakuutusehtoihin ja käytäntöihin. Vakuutusehtoihin joihin viitataan ovat Conditions for Hull Insurance issued by the Central Union of Marine Underwriters (Cefor) ja the Mutual Marine Insurance Associations’ Premium and Insurance Conditions (PIC). Lyhenne Cefor tarkoittaa Cefor Form 246 A October 1995, kun taas PIC tarkoittaa the Mutual Marine Insurance Associations’ Premium and Insurance Conditions 1 January 1995.

Ehtojen ja selitysten kieli on englanti. Ehdot käännetään neljälle pohjoismaiselle kielelle.

Ehdot versio 2019 astuvat virallisesti voimaan 1. tammikuuta 2019. Muutokset merkitään sekä Ehtojen painettuun versioon, että verkkoversioon. Cefor on tekijänoikeuden haltija ja vastuussa Ehtojen painamisesta ja Ehtojen ja Selitysten julkaisemisesta verkossa. Internet-osoite on www.nordicplan.org. Ehdot ovat saatavilla myös sovelluksena älypuhelimille ja tableteille.

Pysyvä tarkastuskomitea (Standing Revision Committee) haluaa lopuksi todeta, että Ehdot ovat kokoelma standardivakuutusehtoja ja täten pelkästään esimerkinomaisia. Ehdot eivät sido tämän sopimuksen osapuolia. Vakuutussopimuksesta neuvottelevat osapuolet ovat täysin vapaita sopimaan muista vakuutusehdoista ja muuttamaan mitä tahansa Ehtojen osaa ja sen kohtia.

Oslo, 14. syyskuuta 2018

Trine-Lise Wilhelmsen
Puheenjohtaja

Marie Meling
Sihteeri