Translations

Scroll to the top

Luku 16: Keskeytysvakuutus (Loss of hire - vakuutus)

 • Kohta 16-1. Vakuutuksenantajan vastuuta koskevat pääsäännöt

  Vakuutus kattaa menetyksen, joka johtuu siitä, että alus on ollut kokonaan tai osittain ilman tuloja sellaisen alusta kohdanneen vahingon seurauksena, joka voidaan korvata Ehtojen mukaisesti tai olisi voitu korvata, jos ei olisi sovittu omavastuuosuudesta, vrt. kohta 12-18. Jos kaskovakuutus on otettu muilla kuin näillä Ehdoilla ja vakuutuksenantaja on hyväksynyt kyseiset ehdot kirjallisesti, korvataan näiden Ehtojen lukujen 10 - 12 säännöt kyseisen vakuutuksen vastaavilla ehdoilla arvioitaessa sitä, voidaanko vahinko korvata.

  Vakuutus kattaa myös menetyksen, joka johtuu siitä, että alus on kokonaan tai osittain ilman tuloa tuottavaa toimintaa:

  • koska se on ajanut karille,
  • koska fyysinen este (muu kuin jää) estää sitä lähtemästä satamasta tai vastaavalta rajoitetulta alueelta tai
  • vahingoittuneen lastin pelastamista tai poistamista varten tehtyjen toimenpiteiden seurauksena, 
   tai
  • sellaisen tapahtuman seurauksena, joka on sallittu yhteisessä haverissa vuoden 2016 York-Antwerpenin sääntöjen mukaan.

  Vakuutuksenantajan vastuu ajanhukasta yhden yksittäisen haverin seurauksena ja kokonaisajanhukasta vakuutuskauden aikana tapahtuvien havereiden seurauksena on rajoitettu vakuutusmäärään vuorokautta kohti kerrottuna vakuutussopimuksessa ilmoitetulla korvauspäivien määrällä haveria kohti ja yhteensä.

  Kaikki tulonmenetys, joka on tästä vakuutuksesta korvattava, pienentää vakuutuksenantajan vastuun rajoitusta siitä päivästä lukien, jolloin vahinko alukselle sattui. Tämä vakuutussopimus astuu kuitenkin tällaisen vahingon jälkeen automaattisesti uudelleen voimaan alkuperäisen vastuurajojensa mukaisesti 100 %:n lisävakuutusmaksua vastaan laskettuna kyseiselle alukselle alun perin sovitusta vakuutusmaksusta ja pro rata uudelleen voimaan tulleesta vakuutusmäärästä jäljellä olevaa vakuutuskauden pituutta huomioon ottamatta.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 16-1. Main rules regarding the liability of the insurer

  This provision was amended in the 2003 version. The Commentary was amended in the 2013 Plan.  Further amendments were made in the 2019 Version. Sub-clause 1, first sentence, contains the main rules regarding the insurer’s liability under the loss-of-hire insurance, which require “damage to the...

 • Kohta 16-2. Kokonaishäviö

  Vakuutuksenantaja ei vastaa sellaisesta haverista johtuvasta ajanhukasta, joka antaa vakuutetulle oikeuden korvaukseen kokonaishäviöstä Ehtojen luvun 11 mukaan tai alukseen kohdan 16-1 alakohdan 1 toisen lauseen mukaan sovellettavan kaskovakuutuksen vastaavien ehtojen mukaan.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 16-2. Total loss

  This Clause was amended in the 2003 version. The provision states a fundamental principle of loss-of-hire insurance: the insurance does not cover loss of time resulting from the total loss of the ship. Such loss of time can occur in two different connections. Firstly, considerable time may elapse...

 • Kohta 16-3. Korvauksen laskemista koskeva pääsääntö

  Korvaus määritellään sen ajan perusteella, jona alus ei ole saanut tuloa (ajanhukka) sekä vuorokauden tulon menetyksen perusteella (päiväkorvaus). Ajanhukkaa, joka on tapahtunut ennen kohdassa 16-1 kuvattuja tapahtumia, ei korvata.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 16-3. Main rule for calculating compensation

  The first sentence states the main rule for calculating compensation, and provides that compensation is to be determined on the basis of the time during which the ship has been out of operation and the loss of income per day. The method of calculation indicated must be used even when the loss of...

 • Kohta 16-4. Ajanhukan laskeminen

  Ajanhukka ilmoitetaan päivinä, tunteina ja minuutteina. Ajanjakso, jolloin alus on ollut ainoastaan osittain ilman tuloa tuottavaa toimintaa, muunnetaan ajaksi, joka vastaa täydellistä tulojen menetystä.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 16-4. Calculation of the loss of time

  The Clause was editorially amended in the 2019 Version by moving sub-clause 2 to Cl. 16-1, sub-clause 3, cf. the commentary to this Clause. This provision supplements Cl. 16-3, and lays down further rules for calculating loss of time once the extent of the time lost has been established. ...

 • Kohta 16-5. Päiväkorvaus

  Vakuutetun tulonmenetys vuorokautta kohti (päiväkorvaus) katsotaan samaksi kuin rahti vuorokautta kohti voimassaolevan rahtisopimuksen mukaan, ja siitä vähennetään kulut, jotka vakuutettu on säästänyt tai hänen olisi pitänyt säästää sen seurauksena, että alus ei ole ollut säännöllisessä liikenteessä.

  Jos alus ei ole vuokrattuna, päiväkorvaus lasketaan kyseisen aluksen tyyppiä ja kokoa koskevien keskimääräisten rahtimaksujen perusteella sinä aikana, jona alus on ollut ilman tuloa tuottavaa toimintaa.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 16-5. The daily amount

  The provision lays down rules for calculating the daily amount under open policies, i.e. policies that do not specify any agreed value for the daily amount. As mentioned in the Commentary on Cl. 16-3, the “daily amount” is the insurable value of the assured’s loss of income per day. In practice,...

 • Kohta 16-6. Sovittu päiväkorvaus

  Jos vakuutussopimuksessa mainitaan, että ajanhukka korvataan tietyllä määrällä vuorokautta kohti, määrä katsotaan sovituksi päiväkorvaukseksi, ellei olosuhteista käy selvästi ilmi toisin.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 16-6. Agreed daily amount

  In 2016 the word “assessed” was replaced with “agreed” corresponding with the amendment to Cl. 2-3.  The provision regulates the agreed daily amount. As mentioned under Cl. 16-5, the daily amount is usually agreed; the reason for doing so is to avoid difficulties in calculating the daily amount...

 • Kohta 16-7. Omavastuujakso

  Jokaista haveria varten määritellään omavastuujakso, joka käynnistyy ajanhukan alkaessa ja päättyy silloin, kun kohdan 16-4 toisen lauseen mukaan laskettu haverin aiheuttama ajanhukka on jatkunut yhtä kauan kuin vakuutussopimuksessa ilmoitettu omavastuujakso. Omavastuujakson aikaista ajanhukkaa ei korvata.

  Vahinko, joka johtuu kovista sääolosuhteista tai jäässä kulkemisesta ja joka on aiheutunut aluksen satamasta lähdön ja seuraavaan satamaan saapumisen välisenä aikana, katsotaan yhdeksi yksittäiseksi haveriksi.

  Jos konevahinkoa varten on sovittu erillisestä omavastuujaksosta, sovelletaan kohtaa 12-16 vastaavasti.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 16-7. Deductible period

  Sub-clause 3 was amended in the 2007 version. The Clause is otherwise identical to the 2003 version. Sub-clause 1 has been simplified, but the substantive content is unchanged. The first sentence of sub-clause 1 provides that a deductible period, stated in the insurance contract, shall be...

 • Kohta 16-8. Vahingon katsastus

  Kohdan 12-10 määräyksiä sovelletaan vastaavasti tähän vakuutukseen.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 16-8. Survey of damage

  The provision refers to the rules for survey of damage in Cl. 12-10 of the Plan. The reference also applies even if the hull insurance has been effected on conditions other than those of the Plan with the written consent of the insurer. Consequently, any survey rules in the differing standard...

 • Kohta 16-9. Korjaustelakan valinta

  Vakuutuksenantaja voi vaatia, että hänen valitsemiltaan korjaustelakoilta hankitaan korjaustarjoukset. Jos vakuutettu ei saa tällaisia tarjouksia, voi vakuutuksenantaja hankkia ne.

  Jos vakuutetulla on erityisten syiden vuoksi perusteltu syy vastustaa sitä, että korjaus suoritetaan jollakin tarjouksen tehneellä korjaustelakalla, hän voi vaatia, ettei tämän korjaustelakan antamaa tarjousta oteta huomioon.

  Vakuutettu päättää, mitä korjaustelakkaa käytetään. Vakuutuksenantajan vastuu on kuitenkin rajoitettu ajanhukkaan, joka lasketaan pienimpään ajanhukkaan johtavasta tarjouksesta niiden tarjousten joukossa, jotka vakuutettu olisi voinut vaatia korvattavaksi kaskovakuutuksen perusteella. Jos vakuutettu valitsee tämän korjaustelakan, korvausratkaisu perustuu todelliseen ajanhukkaan, vaikka se olisi suurempi kuin tarjouksessa esitetty ajanhukka. Jos kaskovakuutus on otettu Ehdoista poikkeavilla ehdoilla ja vakuutuksenantaja on hyväksynyt ne kirjallisesti, vakuutuksenantajan vastuu rajoittuu ajanhukkaan, joka lasketaan pienimpään ajanhukkaan johtavasta tarjouksesta ja tähän lisätään puolet tämän lisäksi syntyvästä ajanhukasta.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 16-9. Choice of repair yard

  Sub-clause 3 was amended in the 2003 version. This provision regulates the right of the assured to choose a repair yard and the consequences his choice of yard has for the extent of the loss-of-hire insurer’s liability. Sub-clauses 1 and 2 concern the invitation of tenders on which to base the...

 • Kohta 16-10. Siirto korjaustelakalle yms.

  Ajanhukka siirrettäessä alusta korjaustelakalle lasketaan niiden korjausten kategoriaan, jotka vaativat siirtoa.

  Jos siirto korjaustelakalle oli tarpeellinen useampaan kuin yhteen kategoriaan kuuluvien korjausten takia, jaetaan siirtoon kulunut aika suhteessa siihen aikaan, jonka kunkin kategorian työt olisivat vaatineet, jos ne olisi tehty erikseen. Omavastuujaksona suoritettua siirtomatkaa ei jaeta.

  Alakohtien 1 ja 2 sääntöjä sovelletaan myös ajanhukkaan, jonka aiheuttaa tarkastus, tarjouskilpailun järjestäminen, tankkien puhdistus, itse korjaustyön odottaminen tai muut vastaavat toimenpiteet, jotka ovat välttämättömiä korjausten suorittamiseksi.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 16-10. Removal to the repair yard, etc.

  The wording of this Clause was amended in the 2013 Plan. The terms “class of repairs” and “class of work” has been replaced with “category of repairs” and “category of work” in order to make the Plan´s use of terms consistent. The provision regulates the insurer’s liability for loss of time in...

 • Kohta 16-11. Ajan säästämiseksi aiheutuneet ylimääräiset kulut

  Vakuutuksenantaja vastaa ylimääräisistä kuluista, jotka aiheutuvat väliaikaisista korjauksista ja ylimääräisistä toimenpiteistä, jotka on tehty vakuutuksen kattaman ajanhukan välttämiseksi tai rajoittamiseksi, mikäli aluksen kaskovakuutuksenantaja ei korvaa näitä ylimääräisiä kuluja. Jos kaskovakuutus on otettu muilla kuin Ehtojen mukaisilla ehdoilla ja vakuutuksenantaja on hyväksynyt kyseiset ehdot kirjallisesti, sovelletaan kohdan 16-1 alakohdan 1 toisen lauseen sääntöjä.

  Vakuutuksenantaja ei kuitenkaan vastaa suuremmalla määrällä, kuin hän olisi maksanut, jos toimenpiteitä ei olisi suoritettu.

  Jos vakuutetun aikaa säästyy, hänen on katettava osa ylimääräisistä kuluista suhteessa siihen aikaan, joka hänen hyväkseen säästyy.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 16-11. Extra costs incurred in order to save time

  The commentary was amended in the 2019 Version.  This provision regulates the liability of the loss-of-hire insurer for costs incurred in order to save time, and must be seen in connection with the provision in Cl. 4-7 regarding compensation for the costs of measures to avert or minimise loss....

 • Kohta 16-12. Samanaikaiset korjaustyöt

  Jos samaan aikaan suoritetaan tämän vakuutuksen kattamia korjaustöitä ja töitä, jotka eivät kuulu minkään keskeytysvakuutuksen piiriin mutta jotka:

  • suoritetaan luokituslaitoksen vaatimusten täyttämiseksi tai 
  • ovat välttämättömiä, jotta alus täyttäisi tekniset ja operatiiviset turvallisuutta koskevat vaatimukset tai sopimuksen mukaiset velvoitteet tai 
  • liittyvät aluksen uudelleenrakentamiseen, 

  vakuutuksenantaja korvaa puolet molempien kategorioiden yhteisestä korjausajasta, joka ei kuulu omavastuujaksoon.

  Jos samaan aikaan suoritetaan korjaustöitä, jotka koskevat kahta eri haveria, jotka molemmat kuuluvattämän vakuutuksen piiriin, alakohdan 1 sääntöä sovelletaan vastaavasti sen ajan osalta, joka sisältyy omavastuujaksoon yhden haverin suhteen mutta joka ei sisälly toisen haverin omavastuujaksoon.

  Jos samaan aikaan suoritetaan tämän vakuutuksen kattamia korjaustöitä ja töitä, jotka sisältyvät toisen keskeytysvakuutuksen piiriin, vakuutuksenantaja korvaa puolet siitä molempien kategorioiden yhteisestä korjausajasta, joka ylittää omavastuujakson. Tätä sovelletaan myös silloin, kun toisen vakuutussopimuksen kattama korjaustyö suoritetaan tämän vakuutussopimuksen omavastuujakson aikana. Jos samaan aikaan lisäksi suoritetaan töitä, jotka eivät kuulu minkään keskeytysvakuutuksen piiriin mutta jotka kuuluvat alakohdan 1 soveltamisalaan, vakuutuksenantaja korvaa vain neljäsosan siitä yhteisestä korjausajasta, joka ylittää omavastuujakson.

   

  Sovellettaessa alakohtien 1 - 3 sääntöjä katsotaan jokainen työkategoria suoritetuksi niiden työhön käytettyjen päivien kuluessa, joiden kukin yksittäinen työkategoria olisi erikseen suoritettuna vaatinut, työn aloittamishetkestä laskettuna. Elleivät muut seikat selvästi osoita muuta ajankohtaa, katsotaan kaikkien työkategorioiden käynnistyneen aluksen saavuttua korjaustelakalle. Mahdollinen viivästyminen, joka on seurausta siitä, että usean kategorian töitä on suoritettu samaan aikaan, kohdistetaan kaikkiin kategorioihin sen työpäivien määrän perusteella, jonka kukin yksittäinen kategoria olisi vaatinut, jos se olisi suoritettu erikseen, työn aloittamishetkestä laskettuna. Vakuutuksenantajan vastuu ei kuitenkaan ylitä määrää, jota olisi maksettu, jos työkategoria, josta vakuutuksenantaja vastaa, olisi suoritettu erikseen.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 16-12. Simultaneous repairs

  Sub-clause 4 was amended in 2016. Sub-clause 1 (b) was amended in the 2007 version. The provision is otherwise identical to the 2003 version, in which minor amendments in sub-clauses 2 and 3 were made, former sub-clause 1 (c) was deleted, while former sub-clause 1 (b) was split up into sub-clause...

 • Kohta 16-13. Ajanhukka korjaustyön päättymisen jälkeen

  Korjaustöiden päättymisen jälkeen vakuutuksenantaja korvaa ajanhukan ainoastaan:

  • kunnes alus voi jatkaa matkaansa tai toimintaansa sen rahtisopimuksen mukaan, joka oli voimassa haveriajankohtana,
  • kunnes alukset, jotka ovat linjaliikenteessä tai jotka muutoin noudattavat kiinteää reittiä tai toimivat määritellyllä maantieteellisellä alueella, voivat jatkaa toimintaansa,
  • aluksen kulkiessa ensimmäiseen lastauspaikkaan sellaiseen rahtisopimukseen perustuen, joka oli solmittu sitovasti ennen haveriajankohtaa,
  • kunnes matkustaja-alus voi jatkaa toimintaansa mutta ei yli 14 päivää.


  Kohtaa 16-10 sovelletaan vastaavasti korjaustöiden päättymisen jälkeiseen ajanhukkaan.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 16-13. Loss of time after completion of repairs

  Sub-clause 1 (b) was amended in the 2013 Plan. This provision limits the insurer’s liability for loss of time that occurs after repairs have been completed. According to the main rule for calculating loss of time set out in Cl. 16-4, the insurer would have been fully liable for time lost after...

 • Kohta 16-14. Vakuutuskauden päättymisen jälkeen suoritetut korjaustyöt

  Vakuutuksenantaja ei vastaa ajanhukasta sellaisen korjaustelakalla käynnin seurauksena, joka alkaa yli kaksi vuotta vakuutuskauden päättymisen jälkeen.

  Ajanhukka sellaisen korjaustelakalla käynnin seurauksena, joka alkaa vakuutuskauden päättymisen jälkeen korvataan kohdan 16-5 sääntöjen mukaan, vaikka päiväkorvaus olisi sovittu määrä kohdan 16-6 mukaan, mikäli tämä johtaa alhaisempaan korvaukseen.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 16-14. Repairs carried out after expiry of the insurance period

  The commentary was amended in the 2019 Version.  It follows from Cl. 2-11, sub-clause 1, that the decisive criterion as regards the insurer’s liability is whether the peril “strikes” during the insurance period; if so, the insurer is also liable for any loss that occurs later. If, for instance, t...

 • Kohta 16-15. Vakuutuksenantajan vastuu aluksen siirtyessä uudelle omistajalle

  Korjattaessa aluksen vahinkoja omistusoikeuden siirtymisen yhteydessä vakuutuksenantaja ei vastaa siitä ajasta, joka joka tapauksessa olisi mennyt hukkaan omistusoikeuden siirron yhteydessä. Jos omistusoikeuden siirtoa täytyy lykätä vakuutuksen kattamien korjaustöiden takia, vakuutuksenantaja korvaa vakuutetun korkotappion kohdan 5-4 määräysten mukaisesti, vaikka aluksella ei olisi ollut tuloja lykkäyksen aikana.

  Vakuutuksenantajan alakohdan 1 mukainen vastuu ei voi olla korkeampi kuin korvaus, joka on laskettu päiväkohtaisen vakuutusmäärän perusteella ja:

  • sen ajan perusteella jolla siirto lykättiin, tai
  • sen ajan perusteella, jonka voidaan arvioida kuluvan ostajan suorittamaan aluksen korjaukseen, 
   josta vähennetään sovittu omavastuujakso. Omavastuujakso lasketaan juoksevina päivinä, vaikka korkotappio eroaisi päiväkohtaisesta vakuutusmäärästä. Näissä tapauksissa korvausta ei voi vaatia kohdan 16-13 mukaan.


  Vakuutetun vakuutuksenantajaan kohdistamaa vaatimusta ei voi siirtää uudelle omistajalle.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 16-15. Liability of the insurer when the vessel is transferred to a new owner

  Sub-clause 2 was amended in the 2010 version. Sub-clause 2 in the 1996 version was deleted in the 2003 version. Sub-clause 1 has not been amended and regulates the situation where damage to the ship is repaired in connection with the ship’s transfer to a new owner. In this case, the basic princip...

 • Kohta 16-16. Suhde muihin vakuutuksiin ja yhteiseen haveriin

  Ehtojen kohdan 5-13 sijaan tuloa koskevia sääntöjä sovelletaan vastaavasti, kun kyseessä on

  • vakuutetun oikeus vaatia korvausta ajanhukasta ja operointikuluista korjaustelakalle siirtymisestä Ehtojen kohtien 12-11 tai 12-13 mukaan tai muiden vastaavien aluksen kaskovakuutukseen sovellettavien säännösten mukaan, ja
  • vakuutetun muu mahdollinen oikeus vaatia korvausta menetyksestä toiselta vakuutuksenantajalta tai yhteisessä haverissa.
  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 16-16. Relationship to other insurances and general average

  This provision has not been amended. However, amendments were made on points of substance in the Commentary in the 2010 version. It follows directly from Cl. 5-13 that the loss-of-hire insurer is subrogated to the assured’s claim against any third party who is liable for the loss of time for whic...