Translations

Scroll to the top

Kohta 5-25. Suomen lain ja tuomiovallan alaisten vakuutussopimusten korvausvaatimuksia ja määräaikoja koskevat säännöt

Jos vakuutuksenantaja hylkää korvausvaatimuksen kokonaan tai osittain, on vakuutuksenantajan ilmoitettava vakuutetulle, että vakuutetun on annettava korvausvaatimus selvitettäväksi suomalaiselle merivahingonlaskijalle yhden vuoden kuluessa tai muussa tapauksessa hän menettää oikeutensa vakuutuksenantajaa vastaan. Määräaika lasketaan siitä päivästä, jona vakuutettu sai kirjallisen ilmoituksen vakuutuksenantajan päätöksestä ja tästä määräajasta.

Vakuutuksenantajan on liitettävä päätökseensä valitusohjeet, joista käy selkeästi ilmi määräaika, jonka kuluessa vaatimus on esitettävä suomalaiselle merivahingonlaskijalle selvitettäväksi.

Vakuutuksenantaja on vastuussa merivahingonlaskijan kustannuksista ja hänen palkkiostaan.