Translations

Scroll to the top

Kappale 5-1: Sotariskivakuutuksen laajuutta koskevat yleiset säännöt

 • Kohta 18-59. Korvattavat vaarat

  Vakuutus kattaa sotavaarat, vrt. kohta 2-9.

  Jos merivaaran varalta otettu vakuutus on keskeytetty kohdassa 3-19 mainittujen olosuhteiden johdosta, vakuutus kattaa myös merivaarat, vrt. kohta 2-8.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-59. Perils covered

  This Clause was new in 2016 and is verbatim the same as Cl. 15-1. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-1.  Section 5 will only apply if it has been agreed that the insurance of the MOU also covers war perils. If the insurance contract is silent on whether it covers marine or war perils,...

 • Kohta 18-60. Vakuutetut etuudet

  Ellei kohdasta 18-61 muuta johdu vakuutus kattaa:

  • kokonaishäviön ja vahingon, vrt. yllä olevat kappaleet 2-1 –  2-3 ja alla olevat kappaleet 5-4 ja 5-5, 
  • yhteentörmäysvastuun, vrt. yllä oleva kappale 2-4,
  • kaskoetuuden/rahtietuuden, vrt. yllä oleva kappale 3,
  • keskeytyksen (loss of hire) , vrt. yllä oleva kappale 4 ja alla oleva  kappale 5-6,
  • omistajan vastuun (P&I), vrt. alla oleva kappale 5-7, mukaan lukien työtapaturmat yms., vrt. alla oleva kappale 5-8.

   

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-60. Interests insured

  This Clause was new in 2016 and is verbatim the same as Cl. 15-2 apart from the cross references to the relevant sections in Chapter 18. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-2.

 • Kohta 18-61. Vakuutusmäärä

  Kutakin kohdassa 18-60 lueteltua etuutta koskeva kate määräytyy sen mukaan, mitä osapuolet ovat sopineet erillisestä vakuutusmäärästä kunkin etuuden osalta. Keskeytysvakuutuksessa vakuutussopimuksessa on myös mainittava päiväkorvauksen määrä, vrt. kohdat 18-47 ja 18-48, omavastuujakso vrt. kohta 18-49, ja korvattavien päivien lukumäärä haveria kohden ja yhteensä, vrt. kohdan 18-43 alakohta 3.

  Ellei ole sovittu toisin, sovelletaan seuraavia vakuutusmääriä:

  • Vakuutusmäärä kohdassa 18-60 (e) P&I ja työtapaturmavakuutusten osalta on kohtien 18-60 (a) ja (c) vakuutusmäärien kokonaissumma. Tämän yhdistetyn määrän puitteissa korvataan kappaleiden 5-7 ja
   5-8 mukaiset kulut menetyksen ehkäisemiseksi. Kohtaa 4-18 ei sovelleta.
  • Vakuutusmäärä kohdan 18-60 (b) yhteentörmäysvastuun osalta on vastattava kohdan 18-60 (a) vakuutusmäärää huomioiden kohdan 18-37 rajoitusta ja johon lisätään kohdan 18-60 (c) kaskoetuuden vakuutusmäärä, vrt. kohta 18-39 (b).

   

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-61. Sum insured

  This Clause was new in 2016 and is verbatim the same as Cl. 15-3 apart from the cross references to the relevant sections and clauses in Chapter 18. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-3. It is in Cl. 18-61, sub-clause 2, letter (b), expressly made clear that the limitation of cover of...

 • Kohta 18-62. Suojeluohjeet

  Vakuutuksenantaja voi vakuutuskauden aikana erityisten suojeluohjeiden nojalla, vrt. kohta 3-22, antaa mm. seuraavia ohjeita:

  • että offshore-rakenne ei saa aloittaa suunniteltua siirtoa tai operaatiota  tai suorittaa loppuun käynnissä olevaa siirtoa tai operaatiota,
  • että offshore-rakenteen pitää tai se ei saa noudattaa tiettyä reittiä,
  • että offshore-rakenteen tulee poiketa reitiltään, tulee siirtyä yhdestä  sijainnista toiseen, tai jäädä tiettyyn sijaintiin,
  • että offshore-rakenteella ei saa kuljettaa tietyn typpistä lastia tai  tiettyjä henkilöitä,
  • että offshore-rakenteen pitää noudattaa tai se ei saa noudattaa vieraan  valtiovallan antamia käskyjä,
  • että vakuutetun tulee ilman aiheetonta viivästystä antaa tietoja  offshore-rakenteen sijainnista, offshore-rakenteen nykyisistä tai tule- vista siirroista tai operaatioista, lähtö- ja tuloajoista, lastin tyypistä,  matkareitistä, sopimusjärjestelyistä yms. ja mahdollisista muutoksista  kyseisistä asioista aiemmin annettuihin tietoihin. 

   

  Vahvistetun suojelumääräyksen rikkomukseen sovelletaan kohdan 3-25 alakohdan 2 sääntöjä vastaavasti.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-62. Safety regulations

  This Clause was new in 2016 and is by and large verbatim the same as Cl. 15-4 apart from some editorial amendments. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-4. In particular to letter (a), the words “complete a move or operation in progress” means that the assured must be allowed to comply...