Translations

Scroll to the top

Kappale 4: Keskeytysvakuutus (Loss of hire vakuutus)

 • Kohta 18-43. Vakuutuksenantajan vastuuta koskevat pääsäännöt

  Vakuutus kattaa menetyksen, joka johtuu siitä, että offshore-rakenne on ollut kokonaan tai osittain ilman tuloja sellaisen offshore-rakennusta kohdanneen vahingon seurauksena, joka voidaan korvata Ehtojen mukaisesti tai olisi voitu korvata, jos ei olisi sovittu omavastuuosuudesta, vrt. kohta 18-33. Jos kaskovakuutus on otettu muilla kuin näillä Ehdoilla ja vakuutuksenantaja on hyväksynyt kyseiset ehdot kirjallisesti, korvataan näiden Ehtojen luvun 18 kappaleen 2 säännöt kyseisen vakuutuksen vastaavilla ehdoilla arvioitaessa sitä, voidaanko vahinko korvata.

  Vakuutus kattaa myös menetyksen, joka johtuu siitä, että offshore-rakenne on kokonaan tai osittain ilman tuloa tuottavaa toimintaa:

  • koska se on ajanut karille,
  • koska fyysinen este (muu kuin jää) estää sitä lähtemästä satamasta tai vastaavalta rajoitetulta alueelta tai 
  • vahingoittuneen lastin pelastamista tai poistamista varten tehtyjen toimenpiteiden seurauksena, tai
  • sellaisen tapahtuman seurauksena, joka on sallittu yhteisessä haverissa vuoden 2016 York-Antwerpenin sääntöjen mukaan.

   

  Vakuutuksenantajan vastuu ajanhukasta yhden yksittäisen haverin seurauksena ja kokonaisajanhukasta vakuutuskauden aikana tapahtuvien havereiden seurauksena on rajoitettu vakuutusmäärään vuorokautta kohti kerrottuna vakuutussopimuksessa ilmoitetulla korvauspäivien määrällä haveria kohti ja yhteensä.

  Kaikki tulonmenetys, joka on tästä vakuutuksesta korvattava, pienentää vakuutuksenantajan vastuun rajoitusta siitä päivästä lukien, jolloin vahinko offshore rakennukselle sattui. Tämä vakuutussopimus astuu kuitenkin tällaisen vahingon jälkeen automaattisesti uudelleen voimaan alkuperäisen vastuurajojensa mukaisesti 100 %:n lisävakuutusmaksua vastaan laskettuna kyseiselle offshore rakennukselle alun perin sovitusta vakuutusmaksusta ja pro rata uudelleen voimaan tulleesta vakuutusmäärästä jäljellä olevaa vakuutuskauden pituutta huomioon ottamatta.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-43. Main rules regarding the liability of the insurer

  This Clause was new in the 2013 Plan and  was amended in the 2019 Version. The Clause  is verbatim the same as Cl. 16-1. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-1.

 • Kohta 18-44. Kokonaishäviö

  Vakuutuksenantaja ei vastaa sellaisesta haverista johtuvasta ajanhukasta, joka antaa vakuutetulle oikeuden korvaukseen kokonaishäviöstä Ehtojen luvun 18 mukaan tai niiden kaskovakuutuksen vastaavien ehtojen mukaan, jotka koskevat offshore-rakennetta kohdan 18-43 alakohdan 1 toisen lauseen mukaan.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-44. Total loss

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 16-2. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-2.

 • Kohta 18-45. Korvauksen laskemista koskeva pääsääntö

  Korvaus määritellään sen ajan perusteella, jona offshore-rakenne ei ole saanut tuloa (ajanhukka) sekä vuorokauden tulon menetyksen perusteella (päiväkorvaus). Ajanhukkaa, joka on tapahtunut ennen kohdassa 18-43 kuvattuja tapahtumia, ei korvata.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-45. Main rule for calculating compensation

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 16-3. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-3.

 • Kohta 18-46. Ajanhukan laskeminen

  Ajanhukka ilmoitetaan päivinä, tunteina ja minuutteina. Ajanjakso, jolloin offshore-rakenne on ollut ainoastaan osittain ilman tuloa tuottavaa toimintaa, muunnetaan ajaksi, joka vastaa täydellistä tulojen menetystä.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-46. Calculation of the loss of time

  This Clause was new in the 2013 Plan and was amended in the 2019 Version. The Clause  is verbatim the same as Cl. 16-4. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-4.

 • Kohta 18-47. Päiväkorvaus

  Vakuutetun tulonmenetys vuorokautta kohti (päiväkorvaus) katsotaan samaksi kuin vuokra vuorokautta kohti voimassaolevan toimeksiantosopimuksen mukaan, ja siitä vähennetään kulut, jotka vakuutettu on säästänyt tai hänen olisi pitänyt säästää sen seurauksena, että offshore-rakenne ei ole ollut säännöllisessä toiminnassa.

  Jos offshore-rakenne ei ole vuokrattuna, päiväkorvaus lasketaan kyseisen offshore-rakenteen tyyppiä ja kokoa koskevien keskimääräisten vuokramaksujen perusteella sinä aikana, jona offshore-rakenne on ilman tuloa tuottavaa toimintaa.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-47. The daily amount

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 16-5 apart from the words “area of operation” which are added to sub-clause 2. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-5. This Clause lays down rules for calculating the daily amount under open insurance contracts, i.e....

 • Kohta 18-48. Sovittu päiväkorvaus

  Jos vakuutussopimuksessa mainitaan, että ajanhukka korvataan tietyllä määrällä vuorokautta kohti, määrä katsotaan sovituksi päiväkorvaukseksi, ellei olosuhteista käy selvästi ilmi toisin.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-48. Agreed daily amount

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 16-6. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-6. This Clause regulates the agreed daily amount. As mentioned under Cl. 18-47, the daily amount is usually agreed; the reason for doing so is to avoid difficulties in...

 • Kohta 18-49. Omavastuujakso

  Jokaista yksittäistä haveria varten määritellään omavastuujakso, joka käynnistyy ajanhukan alkaessa ja päättyy silloin, kun kohdan 18-46 toisen lauseen mukaan laskettu haverin aiheuttama ajanhukka on jatkunut yhtä kauan kuin vakuutussopimuksessa ilmoitettu omavastuujakso. Omavastuujakson aikaista ajanhukkaa ei korvata.

  Vahinko, joka johtuu kovista sääolosuhteista tai jäässä ajamisesta ja joka on aiheutunut aluksen satamasta lähdön ja seuraavaan satamaan saapumisen välisenä aikana, katsotaan yhdeksi haveriksi. 

  Samasta ilmastohäiriöstä johtuvien kovien sääolosuhteiden aiheuttamat vahingot offshore-rakenteen ollessa paikallaan yhdessä paikassa lasketaan yhdeksi ainoaksi haveriksi.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-49. Deductible period

  This Clause was new in the 2013 Plan and corresponds to Cl. 16-7. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-7.  Sub-clause 1 is verbatim the same as Cl. 16-7, sub-clause 1. In sub-clause 2 the words “or location” is added as MOUs seldom enters ports but rather more often moves between...

 • Kohta 18-50. Vahingon katsastus

  Kohdan 18-27 määräyksiä sovelletaan vastaavasti tähän vakuutukseen.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-50. Survey of damage

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 16-8. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-8.

 • Kohta 18-51. Korjaajan valinta

  Vakuutuksenantaja voi vaatia, että hänen valitsemiltaan korjaajilta hankitaan korjaustarjoukset. Jos vakuutettu ei saa tällaisia tarjouksia, voi vakuutuksenantaja hankkia ne.

  Jos vakuutetulla on erityisten syiden vuoksi perusteltu syy vastustaa sitä, että korjauksen suorittaa jokin tarjouksen tehneistä korjaajista, hän voi vaatia, ettei tämän korjaajan tarjousta oteta huomioon.

  Vakuutettu päättää, mitä korjaajaa käytetään. Vakuutuksenantajan vastuu on kuitenkin rajoitettu ajanhukkaan, joka lasketaan pienimpään ajanhukkaan johtavasta tarjouksesta niiden tarjousten joukossa, jotka vakuutettu olisi voinut vaatia korvattavaksi kaskovakuutuksen perusteella. Jos vakuutettu valitsee tämän korjaajan, korvausratkaisu perustuu todelliseen ajanhukkaan, vaikka se olisi suurempi kuin tarjouksessa esitetty ajanhukka. Jos kaskovakuutus on otettu Ehdoista poikkeavilla ehdoilla, vakuutuksenantajan vastuu rajoittuu ajanhukkaan, joka lasketaan pienimpään ajanhukkaan johtavasta tarjouksesta ja tähän lisätään puolet tämän lisäksi syntyvästä mahdollisesta ajanhukasta.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-51. Choice of repairer

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 16-9. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-9.

 • Kohta 18-52. Siirto korjauspaikkaan yms.

  Ajanhukka siirrettäessä alusta korjauspaikkaan lasketaan niiden korjausten kategoriaan, jotka vaativat siirtoa.

  Jos siirto korjaustelakalle oli tarpeellinen useampaan kuin yhteen kategoriaan kuuluvien korjausten takia, jaetaan siirtoon kulunut aika suhteessa siihen aikaan, jonka kunkin kategorian työt olisivat vaatineet, jos ne olisi tehty erikseen. Omavastuujakson aikana suoritettua siirtomatkaa ei jaeta.

  Alakohtien 1 ja 2 sääntöjä sovelletaan myös ajanhukkaan, jonka aiheuttaa tarkastus, tarjouskilpailun järjestäminen, tankkien puhdistus, itse korjaustyön odottaminen tai muut vastaavat toimenpiteet, jotka ovat välttämättömiä korjausten suorittamiseksi.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-52. Move to the repair location, etc.

  This Clause was new in the 2013 Plan and is nearly verbatim the same as Cl. 16-10, but the words “class of works” has been replaced by “category of work”. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-10.

 • Kohta 18-53. Ajan säästämiseksi aiheutuneet ylimääräiset kulut

  Vakuutuksenantaja vastaa ylimääräisistä kuluista, jotka aiheutuvat väliaikaisista korjauksista ja ylimääräisistä toimenpiteistä, jotka on tehty vakuutuksen kattaman ajanhukan välttämiseksi tai rajoittamiseksi, mikäli aluksen kaskovakuutuksenantaja ei korvaa näitä ylimääräisiä kuluja. Jos kaskovakuutus on otettu muilla kuin Ehtojen mukaisilla ehdoilla ja vakuutuksenantaja on hyväksynyt kyseiset ehdot kirjallisesti, sovelletaan kohdan 18-43 alakohdan 1 toisen lauseen sääntöjä.

  Vakuutuksenantaja ei kuitenkaan vastaa suuremmalla määrällä, kuin hän olisi maksanut, jos toimenpiteitä ei olisi suoritettu.

  Jos vakuutetun aikaa säästyy, hänen on katettava osa ylimääräisistä kuluista suhteessa siihen aikaan, joka hänen hyväkseen säästyy.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-53. Extra costs incurred in order to save time

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 16-11. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-11.

 • Kohta 18-54. Samanaikaiset korjaustyöt

  Jos samaan aikaan suoritetaan tämän vakuutuksen kattamia korjaustöitä ja töitä, jotka eivät kuulu minkään keskeytysvakuutuksen piiriin mutta jotka:

  • suoritetaan luokituslaitoksen vaatimusten täyttämiseksi tai 
  • ovat välttämättömiä, jotta offshore-rakenne täyttäisi tekniset ja operatiiviset turvallisuutta koskevat vaatimukset tai sopimuksen mukaiset velvoitteet tai
  • liittyvät offshore-rakenteen uudelleenrakentamiseen,

  vakuutuksenantaja korvaa puolet molempien kategorioiden yhteisestä korjausajasta, joka ei kuulu omavastuujaksoon. Kohtien (a) - (c) mukaisia töitä, jotka eivät olisi estäneet offshore-rakenteen ansaitsemasta tuloja, jos ne olisi suoritettu erikseen, ja jotka eivät ole viivästyttäneet haverikorjauksia, ei oteta huomioon. Jos haverivahinko havaitaan tai ilmenee sinä aikana, jona offshore-rakenne olisi ollut ilman tuloja, jos kohtien (a) - (c) mukaiset työt olisi tehty erikseen, ei kohtien (a) - (c) perusteella suunniteltujen töiden kanssa samanaikaisesti tehtäviin korjauksiin kuluvaa aikaa korvata.

  Jos samaan aikaan suoritetaan korjaustöitä, jotka koskevat kahta eri haveria, jotka molemmat kuuluvat tämän vakuutuksen piiriin, alakohdan 1 sääntöä sovelletaan vastaavasti sen ajan osalta, joka sisältyy omavastuujaksoon yhden haverin suhteen mutta joka ei sisälly toisen haverin omavastuujaksoon.

  Jos samaan aikaan suoritetaan tämän vakuutuksen kattamia korjaustöitä ja töitä, jotka sisältyvät toisen keskeytysvakuutuksen piiriin, vakuutuksenantaja korvaa puolet siitä molempien kategorioiden yhteisestä korjausajasta, joka ylittää omavastuujakson. Tätä sovelletaan myös silloin, kun toisen vakuutussopimuksen kattama korjaustyö suoritetaan tämän vakuutussopimuksen omavastuujakson aikana. Jos samaan aikaan lisäksi suoritetaan töitä, jotka eivät kuulu minkään keskeytysvakuutuksen piiriin mutta jotka kuuluvat alakohdan 1 soveltamisalaan, vakuutuksenantaja korvaa vain neljäsosan siitä yhteisestä korjausajasta, joka ylittää omavastuujakson.

  Sovellettaessa alakohtien 1 - 3 sääntöjä katsotaan jokainen työkategoria suoritetuksi niiden työhön käytettyjen päivien kuluessa, joiden kukin yksittäinen työkategoria olisi erikseen suoritettuna vaatinut, työn aloittamishetkestä laskettuna. Elleivät olosuhteet selvästi osoita muuta ajankohtaa, katsotaan kaikkien työkategorioiden käynnistyneen offshore-rakenteen saavuttua korjauspaikkaan. Mahdollinen viivästyminen, joka on seurausta siitä, että usean kategorian töitä on suoritettu samaan aikaan, kohdistetaan kaikkiin kategorioihin sen työpäivien määrän perusteella, jonka kukin yksittäinen kategoria olisi vaatinut, jos se olisi suoritettu erikseen, työn aloittamishetkestä laskettuna.
   

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-54. Simultaneous works

  This Clause was new in the 2013 Plan and corresponds to Cl. 16-12. In addition to some editorial amendments substantive amendments were done in 2013 Plan compared to Cl. 16-12 by adding two new sentences to sub-clause 1. The Commentary to Cl. 16-12 is relevant also to Cl. 18-54 and is therefore...

 • Kohta 18-55. Ajanhukka korjaustöiden päättymisen jälkeen

  Korjaustöiden päättymisen jälkeen vakuutuksenantaja korvaa ajanhukan ainoastaan: 

  • kunnes offshore-rakenne voi jatkaa toimintaansa sen toimeksiantosopimuksen mukaan, joka oli voimassa haveriajankohtana, tai 
  • kun offshore-rakenne siirtyy takaisin yhtä kaukana olevaan paikkaan kuin mistä se ilman haveria olisi aloittanut siirtymisen seuraavaan paikkaan toimeksiantosopimuksen mukaisesti, joka oli astunut voimaan ennen kuin siirtyminen korjauspaikkaan alkoi.


  Kohtaa 18-52 sovelletaan vastaavasti korjaustöiden päättymisen jälkeiseen ajanhukkaan.
   

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-55. Loss of time after completion of repairs

  This Clause was new in the 2013 Plan and is corresponding to Cl. 16-13, but letters (b) and (d) are not deemed relevant to MOUs and are therefore not included in Cl. 18-55. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-13, letter (a) of Cl. 18-55 is for the purpose of cover unamended even though...

 • Kohta 18-56. Vakuutuskauden päättymisen jälkeen suoritetut korjaustyöt

  Vakuutuksenantaja ei vastaa ajanhukasta sellaisen korjauspaikassa käynnin seurauksena, joka alkaa yli kaksi vuotta vakuutuskauden päättymisen jälkeen. Ajanhukka sellaisen korjauspaikassa käynnin yhteydessä, joka alkaa vakuutuskauden päättymisen jälkeen korvataan kohdan 18-47 sääntöjen mukaan, vaikka päiväkorvaus olisi sovittu määrä kohdan 18-48 mukaan, mikäli tämä johtaa alhaisempaan korvaukseen.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-56. Repairs carried out after expiry of the insurance period

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 16-14. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-14.

 • Kohta 18-57. Vakuutuksenantajan vastuu offshore-rakenteen siirtyessä uudelle omistajalle

  Korjattaessa offshore-rakenteen vahinkoja omistusoikeuden siirtymisen yhteydessä vakuutuksenantaja ei vastaa siitä ajasta, joka joka tapauksessa olisi mennyt hukkaan omistusoikeuden siirron yhteydessä. Jos omistusoikeuden siirtoa täytyy lykätä vakuutuksen kattamien korjaustöiden takia, vakuutuksenantaja korvaa vakuutetun korkotappion kohdan 5-4 määräysten mukaisesti, vaikka offshore-rakenteella ei olisi ollut tuloja lykkäyksen aikana.

  Vakuutuksenantajan alakohdan 1 mukainen vastuu ei saa olla korkeampi kuin korvaus, joka on laskettu päiväkohtaisen vakuutusmäärän perusteella ja 

  • sen ajan perusteella, jolla siirtoa lykättiin, tai 
  • sen ajan perusteella, jonka voidaan arvioida kuluvan ostajan suorittamaan offshore-rakenteen korjaukseen, 

  josta vähennetään sovittu omavastuujakso. Omavastuujakso lasketaan juoksevina päivinä, vaikka korkotappio eroaisi päiväkohtaisesta vakuutusmäärästä. Näissä tapauksissa korvausta ei voi vaatia kohdan 18-55 mukaan.

  Vakuutetun vakuutuksenantajaan kohdistamaa vaatimusta ei voi siirtää uudelle omistajalle.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-57. Liability of the insurer when the MOU is transferred to a new owner

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 16-15. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-15.

 • Kohta 18-58. Suhde muihin vakuutuksiin ja yhteiseen haveriin

  Ehtojen kohdan 5-13 sijaan tuloa koskevia sääntöjä sovelletaan vastaavasti, kun kyseessä on:

  • vakuutetun oikeus vaatia korvausta ajanhukasta ja operointikuluista korjauspaikkaan siirtymisestä Ehtojen kohtien 18-28 tai 18-30 mukaan tai muiden vastaavien offshore-rakenteen kaskovakuutukseen sovellettavien säännösten mukaan,  ja 
  • vakuutetun muu mahdollinen oikeus vaatia korvausta menetyksestä toiselta vakuutuksenantajalta tai yhteisessä haverissa.
  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-58. Relationship to other insurances and general average

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 16-16. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-16.