Translations

Scroll to the top

Forord

Nordisk Søforsikringsplan af 2013, Version 2019
Baseret på Norsk Søforsikringsplan af 1996, Version 2010

Grundlaget for Nordisk Søforsikringsplan af 2013 er den aftale, som blev indgået den 3. november 2010 (ændret den 9. december 2016) mellem:

The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)
og
Danmarks Rederiforening,
Rederierna i Finland,
Norges Rederiforbund, og
Svensk Sjöfart.

Aftalen fastlægger at titlen på dette dokument skal være “The Nordic Marine Insurance Plan of 2013” med følgende undertitel; “Based on the Norwegian Marine Insurance Plan of 1996, Version 2010” (herefter “Planen”).

Ifølge aftalen blev der nedsat en permanent revisionskomite (Standing Revision Committee - SRC) med det formål at udarbejde Planen. Aftalens parter kan komme med forslag til ændringer i Planen. Såfremt medlemmerne vedtager at der skal foretages ændringer, skal SRC udarbejde forslag til ændringerne til Plan teksten og kommentarerne hertil på engelsk.

For Version 2019 blev følgende medlemmer af SRC udpeget:

Formand
Trine-Lise Wilhelmsen, Professor, LL.D., Direktør for Det Skandinaviske Søretsinstitut

Sekretær
Marie Meling, Stipendiat, Det Skandinaviske Søretsinstitut

The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)
Sveinung Måkestad, Vice President, Gard
Roar Sanden, Lawyer & Director Adjusting, Norwegian Hull Club
Hanne Rydelsborg, Senior Claims Handler, Codan Marine
Ronny Hindersson, Claims Manager, Alandia Marine, Alandia Insurance Ltd.
Johan Kahlmeter, Area Manager, Team Gothenburg, The Swedish Club
Anders Hovelsrud, Insurance Director, Den Norske Krigsforsikring for Skib
Einar Sandbakken, Claims Director, Master Mariner H&M, Skuld Marine Agency
Nicolas Wilmot, Special Advisor, Gard (deltagende stedfortræder)
Jan-Hugo Marthinsen, Vice President, Gard (kapitel 18 ændringer)
Viggo Thomas Kristensen, Advokat, Cefor (deling af kapitel 17)

Nordiske rederiforeninger
Karoline Bøhler, Attorney-at-Law, Insurance and CSR Manager, Norges Rederiforbund
Marthe Romskoug, General Manager, Wilhelmsen Insurance services AS
Hogne Nesse, Head of Marine Insurance & Claims, Høegh Autoliners ASÖrjan Karlsson, Manager Marine Insurance, Stena Rederi AB
Claes Westman, Head of Marine Insurance, A.P. Møller-Maersk A/S
Kim Chalmer Rasmussen, Insurance Manager, DFDS A/S
Olli Kytö, Attorney-at-Law, Sea Invest Ltd.
Anne Mentz Hansen, Senior Claims Manager, Torm A/S (deltagende stedfortræder)
Frode Berg, Claims Director, Marine & Marine Offshore, Willis Towers Watson AS (kapitel 18 ændringer)

Nordisk Dispachør
Bjørn Slaatten, Dispachør 

SRC besluttede at ændringerne i Planens tekst og kommentarer i relation til Nordisk Søforsikringsplan af 2013, Version 2016 skulle fremgå af teksten og være fremhævet i indledningen. 

SRC har godkendt følgende ændringer som indarbejdes i Planen Version 2019:

 1. § 1-4A: Den eksisterende § 1-4 er blevet omdøbt til § 1-4A som konsekvens af en ny § 1-4B. Ydermere er stykke 2 i den eksisterende § 1-4 ændret. Det tidligere stykke 2 fastslog, at standard valg af lov for forsikringskontrakter med en ikke-nordisk hovedassurandør var norsk, men havde ingen standard regulering af jurisdiktion for sådanne forsikringskontrakter. Det ændrede stykke 2 fastslår, at disputer i sådanne sager henføres til voldgift ifølge § 1-4B, mens sted for voldgift og baggrundslov for ikke-nordiske hovedassurandører er reguleret i stykke 4. Årsagen til denne ændring er oplyst i kommentarerne til denne klausul (se nedenfor). I forbindelse med denne ændring, er krydsreferencer i Planen § 14-3 og § 18-41 og i Kommentarernes generelle introduktion til kapitel 9 og kommentarerne til § 9-4 også opdaterede.
 2. § 1-4B: Denne nye bestemmelse er indført som en valgfri voldgift klausul for forsikringskontrakter med nordisk hovedassurandør, og som standard jurisdiktions klausul for forsikringskontrakter med ikke-nordisk hovedassurandør. Årsagen til at inkludere en voldgift klausul i Planen er tosidet. Den første grund er, at adskillige assurandører i dag refererer til voldgift som deres primære valg til tvistløsning, og det er derfor belejligt at have en standard klausul i Planen, som parterne kan inkludere. Den anden grund relaterer sig til usikkerheden af regulering af domstolskompetence og anerkendelse og gennemtvingelse af domsafgørelser efter Brexit.
 3. § 1-5: Stykke 3 er ændret som følge af ændringerne i § 16-1 og § 16-4.
 4. § 2-3: Stykke 2 er ændret således det ikke alene tager hensyn til markedsændringer, men til at kræve en ”ændring i de omstændigheder som lå til grund for parternes aftale om den forsikrede værdi”, således begge parter har retten til at kræve en ændring af den aftalte forsikrede værdi. Ændringen er foretaget for at afspejle, at hvis en aftalt forsikringsværdi hovedsagelig var baseret på kontraktmæssige arrangementer for skibet eller på basis af udestående lånearrangementer i en bank, så er markedssvingninger muligvis ikke relevante.
 5. § 2-8: Stykke (b) er omskrevet og opdelt i stykke 1 (b) og stykke 1 (c), mens de eksisterende punkter (c) og (d) er omdøbt. Punkt (b) omhandler nu indgreb af egen statsmagt ”forudsat at sådanne indgreb er foretaget for at fremme et overordnet nationalt politisk mål”. Bestemmelsen er ændret delvist for at udvide dækningen for sådanne indgreb, delvist for at tydeliggøre modsætninger i Kommentarerne om marine assurandørernes ansvar for sådanne indgreb. Punkt (c) udelukker nu ”rekvisition af statsmagt”. Årsagen til dette er, at med den smallere bestemmelse i det nye stykke 1 (b) er det nødvendigt at formulere en separat bestemmelse for rekvisition for at understrege at indgreb for ejerskab eller for brug af egen statsmagt er ekskluderet uanset motivet for indgrebet. Ekspropriation, på den anden side, behandles nu udtrykkeligt i punkt (b). Som en konsekvens af disse ændringer, er kommentarerne til denne klausul omskrevet og inkluderer nu også en beskrivelse af forskellen mellem rekvisition, ekspropriation og konfiskation. 
 6. § 2-8: Stykke 1 (d) er omdøbt og træder i stedet for det forhånd værende punkt (c). I tillæg hertil er ordlyden ændret fra ”insolvens” til ” insolvens eller manglende betalingsevne fra forsikredes side eller til gennemførelse af almindelig juridisk proces til håndhævelse af betaling af enhver bøde, straf, gæld eller ret til sikkerhed uafhængig af om krav eller ansvar er dækket af forsikringen”. Tilføjelsen er foretaget for at bringe teksten nærmere den oprindelige norske terminologi ”manglende betalingsevne”. Som konsekvens heraf betyder insolvens i denne klausul (og i § 2-9) manglende evne til at betale uanset grunden hertil og uanset om det er midlertidigt eller permanent. Derudover, da området for eksklusion af indgreb fra statsmagt i § 2-8, punkt (b) er indskrænket efter denne revision, er ordene ”eller operationen af ordinær juridisk proces for at gennemtvinge betaling af bøder, straf, gæld eller ret til sikkerhed uden relation til skader og ansvar dækket af forsikring” tilføjet i (d) for at klargøre at sådan indgreb stadig ikke er dækket af forsikring. Disse ændringer er yderligere forklaret i Kommentarerne.
 7. § 2-9: Ændringen af stykke 1 (b) og stykke 2 (a) og (c) hænger tæt sammen med ændringen af § 2-8. Formålet med ændringerne er, at tydeliggøre forskellen mellem marine forsikring og krigsforsikring i forbindelse med sådanne indgreb, at tydeliggøre flere af de begreber som anvendes i punkt (b), og også at regulere krigsforsikringsdækningen i overensstemmelse med kriteriet fastlagt i SIRA sagen. Ligesom ændringen i § 2-8, er (b) opdelt således at ekspropriation er tilføjet stykke 1 (b), mens indgreb er omtalt i et separat stykke, jf. stykke 2 (c). Som følge af disse ændringer er kommentarerne til denne klausul også fuldstændig omskrevet. Ordlyden i stykke 2 (a) er, som ordlyden i § 2-8 (d) ændret fra ”insolvens” til  ”insolvens eller manglende betalingsevne fra forsikredes side eller til gennemførelse af almindelig juridisk proces til håndhævelse af betaling af enhver bøde, straf, gæld eller ret til sikkerhed uafhængig af om krav eller ansvar er dækket af forsikringen”. 
 8. § 4-5: Overskriften er redaktionelt ændret. I tillæg hertil er stykke 1 omformuleret. I stykke 2 er udtrykket ”expenses” ændret til ”costs” i den engelske udgave, og et nyt stykke 3 er tilføjet. Formålet med disse ændringer er at tydeliggøre omfanget af dækning for omkostninger påløbet for at fastslå om et dækningsberettiget tab er opstået efter en ulykkelig hændelse. Kommentarerne er omskrevet af samme årsag.
 9. § 4-10: Klausulen er ændret for at tydeliggøre, at den forsikrede altid har ret til at kræve dækning under forsikringspolicen af fysisk skade på skibet inklusiv opofrelser, og afregne sidstnævnte samtidig med den partikulære skade, uden at skulle afvente en havari grosse opgørelse, hvilke ofte kan tage længere tid at færdiggøre.
 10. § 5-4: Stykke 3 er ændret til at inkludere en minimum rente rate på 2 procent point uafhængig af om enten CIBOR, NIBOR eller STIBOR er negative. I tillæg hertil er brug af % ændret til ”procent point” gennem klausulen i overensstemmelse med praksis i sammenlignelige dokumenter. Tilsvarende ændringer og tydeliggørelser er foretaget i Kommentarerne, hvor det også er forklaret, i relation til stykke 4, at raten for forfaldne betalinger som minimum vil være 4 procent point.
 11. § 5-23: Den tidligere henvisning i stykke 1 til ”skibets fører eller skibets maskinchef” er fjernet, da det ansås urimeligt at anvende så bred en identifikation. Konsekvensen heraf er, at den generelle identifikations regel i §§ 3-36 til 3-38 anvendes også for anmeldelse af en ulykkelig hændelse, og alene den viden, som forsikrede og dem som han kan identificeres med, er i besiddelse af, er relevant.
 12. § 10-2: Bestemmelsen er ændret for at yde en bredere dækning af genstande, som midlertidigt er fjernet fra skibet for at blive repareret. Ordlyden i den første sætning er ændret og en ny sætning er indført som fastsætter omfanget af dækning for genstande under reparation.
 13. § 15-11: I forbindelse med ændringen af § 2-8 og § 2-9 i forbindelse med dækning for staters indgriben, er tidsgrænsen i stykke 1 og 2, som fastslår hvornår forsikrede kan opnå erstatning for totaltab, reduceret fra 12 til seks måneder. Samme ændringer er gennemført i § 18-69.
 14. § 16-1: Stykke 3 og 4 er nye. Stykke 3 er en redaktionel ændring og er flyttet fra § 16-4 stykke 2 uden ændringer i ordlyden, da det ansås at stykket hørte hjemme i denne klausul. Genindførelsesklausulen i stykke 4 er ny i denne Version og genindfører automatisk policens oprindelige grænse i tilfælde af en ulykkelig hændelse i forsikringsperioden. I tillæg hertil, er Kommentarerne opdateret for yderligere at uddybe forståelsen af begrebet ” tidstab” og forholdet mellem denne klausul og § 16-11.
 15. § 16-4: Stykke 2 er flyttet til § 16-1, og derfor slettet i denne klausul. I forbindelse med denne ændring, er krydsreferencen til § 15-3 og § 16-7 ligeledes opdateret.
 16. Kapitel 17: Kapitel 17 er omskrevet og er nu opdelt i 3 separate kapitler. Det ”nye” kapitel 17 indeholder alene bestemmelser vedrørende forsikring af fiskefartøjer. Bestemmelser vedrørende de andre typer skibe med begrænset fartområde er udskilt i et nyt kapitel 20. Det samme gælder for ansvarsforsikring, som er udskilt som en fritstående dækning i et nyt kapitel 21. Formålet med denne opdeling er at gøre reguleringen bedre egnet til de enkelte kategorier af forsikringsaktiviteter og som er mere enkel at anvende. 
 17. § 18-2: Ordet ”forsyninger” er ændret til ”proviant” i stykke 2 punkt (a) for at bringe ordene i overensstemmelse med § 10-1.
 18. § 18-31: Klausulen er redaktionelt ændret. Ordene ”the two classes (of work)” er ændret til ”each category (of work)” i den engelske udgave. I tillæg er Kommentarerne omskrevet. Der er ingen ændring i den danske oversættelse.§ 9-1: Redaktionel ændring i den engelske udgave.
 19. § 18-32: Ordlyden i stykke 1 er redaktionelt ændret for at bringe ordlyden i overensstemmelse med § 12-15.
 20. § 18-43: Stykke 3 og 4 er nye. Stykke 3 er en redaktionel ændring og er flyttet fra § 18-46 stykke 2 uden ændring af ordlyden, da klausulen anses for at passe bedre i denne klausul. Genindførelsesklausulen i stykke 4 er ny i denne Version, og genindfører automatisk policens oprindelige grænse i tilfælde af en ulykkelig hændelse i forsikringsperioden. Ændringerne er ordmæssigt de samme som dem der er foretaget i § 16-1 og § 16-4 (se ovenfor).
 21. § 18-46: Stykke 2 er flyttet til § 18-43 og derfor slettet i denne klausul. I forbindelse med denne ændring, er krydsreferencerne til § 18-49 og § 18-61 ligeledes opdateret.
 22. § 18-69: I forbindelse med ændringerne lavet i § 2-8 og § 2-9 vedrørende dækning for statslig indgreb, er forældelsesfristen i stykke 1 og 2, som angiver tidspunktet for hvornår forsikrede kan kræve totaltab, reduceret fra tolv til seks måneder. De samme ændringer er gennemført i § 15-11.
 23. § 18-90: Klausulen er ændret for bedre at harmonisere kondemnationsformlen i denne klausul med den som findes i § 18-10. Ændringerne i stykke 2 giver den forsikrede et alternativt valg for at kræve totaltabs erstatning, hvis omkostningerne til reparation beløber sig til mere end 80 % af forsikringssummen. Dette sikrer en problemløs overførsel fra bygningsforsikring til driftsforsikring under Afsnit 2.
 24. Bilag til § 3-15: Fartområder II (betingede fartområder), 3. Gulf of St. Lawrence og St. Lawrence River (Kort nr. 3): Kortet og ordlyden i Bilaget er forbedret med inklusion af kort koordinater.
 25. Bilag til § 3-15: Fartområder II (betingede fartområder), 4. St. Lawrence Seaway og Nordamerikanske indsøer (Kort nr. 3): Kortet og beskrivelsen i Bilaget er forbedret med inklusion af kort koordinater.
 26. Bilag til § 3-15: Fartområder II (betingede fartområder), 5. Østasiatiske farvande (Kort nr. 4): Kortet og beskrivelsen i Bilaget er ændret ved at flytte den store cirkel linje til 10 nautiske mil fra land og ved at inkludere kort koordinationer.
 27. Referencen til ”York-Antwerpen reglerne 1994” er ændret til ”York-Antwerpen reglerne 2016” i hele teksten og i Kommentarerne for at implementere anvendelse af York-Antwerpen reglerne 2016. Ændringen er foretaget i §§ 4-8, 4-11, 16-1 og 18-43.
 28. Redaktionelle ændringer er foretaget ved at slette eller korrigere forældede/ukorrekte krydsreferencer og tilpasse det sproglige med resten af Planens tekst og Kommentarerne. Sådanne ændringer er foretaget i § 15-15 (ophævelse af en ukorrekt henvisning til ” indgreb”) i Plan teksten og i § 12-3 (ophævelse av henvisning til § 12-5 (f)), § 19-11(rettet krydsreferencen til § 4-1 (ikke § 1-4)) og § 18-2 (reference til stykke 1 (c) (ikke 2 (c)) i Kommentarerne.

  I Planen engelske udgave er det engelske ord “ship” erstattet med “vessel” såledesat Planen nu generelt bruger ordet ”vessel”. I Kommentarerne er ordet ”vessel”og ”ship” stadig brugt i flæng. Dette er ikke relevant i den danske oversættelse, daman kun benytter ordet ”skib”. Ydermere er visse rettelser foretaget af skrivefejlog formateringsfejl både i Planen og i Kommentarerne.

I forbindelse med ovenstående ændringer, har der også været ændringer i Kommentarerne til de respektive klausuler. Ændringer er ligeledes foretaget i Kommentarer til andre klausuler, hvor forhold reguleret af ændrede klausuler er nævnt. Ydermere er der foretaget ændringer adskillige steder i Kommentarerne til klausuler som ikke er ændrede, og hvor SRC har fundet tidligere kommentarer upraktiske, misledende eller hvor disse kunne misforstås. Dette vedrører følgende tilfælde:

 1. § 2-11: En paragraf i Kommentarerne er omskrevet for at gøre det klart at § 2-11 er anvendelig på tidstabsforsikring i overensstemmelse med Kap. 16 selvom kaskoforsikringen er fjernet i ikke-Plan betingelser.
 2. § 3-21 Kommentarerne er ændret for at tydeliggøre at fusioner og ophævelse af fusioner er baseret på principper om kontinuitet og skal ikke ses som en ændring af ejerskab. Således vil sådanne transaktioner ikke medføre en automatisk ophævelse af forsikringen.
 3. § 4-8: Kommentarerne er ændret for at forbedre den tidligere oversættelse af den norske sætning ”Her må man falle tilbake på regelen om forskudd i 5-7”. Ydermere er referencer til York-Antwerpen reglerne opdateret til 2016 versionen (se ovenfor) og de tidligere referencer til The Funding Agreement forbundet med Lloyd’s Open Form 1995 er, i overensstemmelse med markedspraksis, opdateret til SCOPIC klausulen forbundet med Lloyd’s Open Form.
 4. § 4-12: De tidligere henvisninger i Kommentarerne til The Funding Agreement forbundet med Lloyd’s Open Form 1995 er, i overensstemmelse med markeds praksis, opdateret il SCOPIC klausulen forbundet med Lloyd’s Open Form.
 5. § 5-16: Kommentarerne er opdateret for at afspejle ændringerne i § 4-10 og for at tydeliggøre at så længe et havari grosse krav falder indenfor havari grosse absorption beløbet aftalt i forsikringspolicen, så har forsikrede som udgangspunkt intet ansvar overfor assurandøren såfremt det ikke lykkes forsikrede at sikre assurandøren et modkrav.
 6. § 5-24: Kommentarerne til stykke 3 er opdateret for at tydeliggøre, at en skriftlig underretning fra assurandøren om at en forældelse vil blive påberåbt, ikke vil nedsætte eller på nogen måde begrænse forældelsesgrænsen på 3 år, som beskrevet i stykke 1.
 7. § 7-4: Kommentarerne til stykke 2 er ændret for at tydeliggøre, at anvendelse af 5% grænsen som et udgangspunkt er gældende for hver enkelt individuel interesse, men at andre bestemmelser er gældende for særlige interesser så som tidstab forsikring og ansvarsforsikring.
 8. § 12-5 (a): Sætningen ”However, the insurer shall not cover maintenance and wages of the crew in connection with the necessary cleaning of tanks prior to the repairs” er fjernet fra Kommentarerne og den sidste paragraf i Kommentarerne til § 12-5 (a) er redaktionelt ændret.
 9. § 12-13: Sætningen ”Here as elsewhere, the Plan is based on the rules of appointment that have established themselves in practice” er fjernet fra Kommentarerne.
 10. § 16-11: Kommentarerne er ændret for at tydeliggøre forsikringsdækningen, hvor en forsikret har mulighed for at hyre et substitueret skib under reparation af det beskadigede skib, for at opretholde indtægtsgivende virksomhed under det beskadigede skibs certeparti. Kommentarerne er ydermere ændret for at tydeliggøre, at godtgørelse i visse situationer kan forekomme for ekstra slæbebåds omkostninger under denne klausul.
 11. § 16-14: Kommentarerne er ændret for at tydeliggøre det fornuftige i, at skibsrederen kan udsætte reparationer, og at det aftalte dagsbeløb skal anvendes for skibe, som har været løbende off-hire fra før udløb af policens forsikringsperiode, selvom det faktiske reparationsophold ved værft ikke indledes før udløbet heraf. Ydermere er datoer anvendt i eksemplet opdateret.

 

Da ændringerne til Kommentarerne blev foretaget, blev forklaringen om den historiske udvikling af klausulerne som tidligere var indeholdt i Kommentarerne ligeledes slettet. Dette blev gjort for at lette læsning og forståelse af Kommentarerne.

I de klausuler hvor der ikke har været foretaget ændringer i Kommentarerne, er den historiske udvikling dog ikke fjernet. I Kommentarerne til disse klausuler findes referencer til både Planen som var i brug før 1996 Planen, Norsk Søforsikrings Plan af 1964 (1964 Planen), samt forskellige forsikringsvilkår og forsikringspraksis. De forsikringsbetingelser der refereres til, er Betingelserne for kaskoforsikring udstedt af Sjøassurandørernes Centralforening (Cefor) og De gensidige skibsassuranceforeningers Præmie- og forsikringsvilkår (PIC). Forkortelsen Cefor står for Cefor Form 246 A oktober 1995, mens PIC står for De gensidige skibsassuranceforeningers Præmie- og forsikringsvilkår 1 januar 1995.

Sproget i Planen og Kommentarerne er engelsk. Planen vil blive oversat til 4 af de Nordiske sprog.

Planen Version 2019 træder officielt i kraft 1. januar 2019. Ændringerne er markeret i både den trykte version og i webversionen af Planen. Cefor er ejer af copyright og ansvarlig for trykning af Planen og for publikation af webudgaven af Planen og Kommentarerne. Internetadressen er www.nordicplan.org. Planen kan også fås på en App for smartphones og tablets.

Endelig ønsker SRC at understrege at Planen er et sæt af standard police vilkår og derfor kun illustrerende. Planen er ikke bindende for parterne i sådan aftale. Parter som forhandler en forsikringsaftale er fuldstændig frie til at aftale andre forsikringsvilkår eller til at modificere enhver del af Planen og dens klausuler.

Oslo, 14. september 2018

Trine-Lise Wilhelmsen, Formand

Marie Meling, Sekretær