Translations

Scroll to the top

Kapitel 13: Forsikredes ansvar for sammenstød eller stød

 • § 13-1. Omfanget af assurandørens ansvar

  Assurandøren holder forsikrede skadesløs for ansvar som forsikrede bliver pålagt for tab som skibet med tilbehør, udstyr og last, eller bugserbåd, der benyttes af skibet, har forårsaget ved sammenstød eller stød.

  Assurandøren dækker imidlertid ikke:

  • ansvar, der opstår mens skibet foretager bugsering, eller der er forårsaget af bugsering, medmindre denne sker i forbindelse med en bjærgning som omhandlet i § 3-12, stykke 2,
  • ansvar for skade på person eller tab af liv,
  • andet tab tilføjet passagerer og mandskab på det forsikrede skib,
  • ansvar for skade på eller tab af last, andre genstande ombord i det forsikrede skib, eller udstyr, som skibet benytter,
  • ansvar overfor befragtere eller andre, hvis interesse er knyttet til det forsikrede skib,
  • ansvar for forureningsskader og skader ved brand eller eksplosion forvoldt af olie eller andre flydende eller flygtige stoffer, kontaminationsskader forvoldt af radioaktive stoffer og skader på koralrev og andre miljøskader. Assurandøren er dog ansvarlig, hvis forsikrede ved sammenstød med andre skibe bliver pålagt ansvar for sådanne skader på dette skib med tilbehør og last,
  • ansvar for tab som last eller bunkers forvolder efter grundstødning eller stød mod eller berøring med is,
  • ansvar for tab forvoldt ved skibets brug af anker, fortøjnings- og slæbeudstyr, laste- og losseindretninger, landgangsbro o.l. og ansvar for skade på eller tab af disse genstande,
  • ansvar for bortskaffelse af vraget af det forsikrede skib og for færdselshindringer skabt af det forsikrede skib,
  • refusion af beløb som tredjemand har betalt som erstatning for tab som nævnt under (a) til (i). 
  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 13-1. Scope of liability of the insurer

  The wording was amended editorially in the 2013 Plan in order to better protect the insurer form being subject to a direct action in a non-Nordic country, cf. the corresponding amendments made to Cl. 4-17. Sub-clause 1 contains a specific statement of the liability the hull insurer shall cover. (...

 • § 13-2. Ansvarsbegrænsning på grundlag af flere skibes tonnage eller værdi

  Bliver forsikredes ansvar begrænset på grundlag af flere skibes tonnage eller værdi, og er disse skibe forsikret hos forskellige assurandører, svarer hver enkelt assurandør for den del af ansvaret, der svarer til pågældende skibs tonnage eller værdi.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 13-2. Limitation of liability based on tonnage or value of more than one vessel

  This Clause is identical to Cl. 195 of the 1964 Plan. Where a tug and tow, or a string of barges, become involved in a collision, the calculation of the liable shipowner’s limit of liability may cause problems. In certain cases, the owner will be liable along with several of the involved vessels,...

 • § 13-3. Grænsen for assurandørens ansvar ved et enkelt havari

  For erstatningsansvar, der er forårsaget ved et enkelt havari, svarer assurandøren indtil et beløb svarende til forsikringssummen.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 13-3. Maximum liability of the insurer in respect of any one casualty

  This Clause is identical to Cl. 196 of the 1964 Plan. In addition to the Commentary on the Clause contained in the Commentary on Cl. 4-18, the following should be mentioned: Practical considerations seem to call for using the ship’s limitation amount as a limit for the hull insurers’ liability fo...

 • § 13-4. Selvrisiko

  For hvert enkelt havari fratrækkes det beløb, der er angivet i forsikringsaftalen.

  Sagsomkostninger, jf. § 4-4, omkostninger i forbindelse med erstatningsopgøret, jf. § 4-5, og tab ved redningsforanstaltninger, jf. § 4-7 til § 4-12, erstattes uden selvrisiko.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 13-4. Deductible

  The provision is worded in accordance with the same principles as the provision concerning deductible for hull damage, Cl. 12-18, and reference is made to the Commentary on that Clause. A provision has furthermore been added in Cl. 13-4 to the effect that the insurer is liable for litigation cost...