Translations

Scroll to the top

Kapitel 12: Skade

 • § 12-1. Hovedregel om assurandørens ansvar

  Hvis skibet er blevet beskadiget, uden at reglerne om totaltab finder anvendelse, svarer assurandøren for omkostningerne ved at reparere skaden, således at skibet bliver, som det var, før skaden indtraf.

  Ansvaret indtræder, efterhånden som reparationsomkostningerne påløber.

  Hvis reparationen har medført særlige fordele for forsikrede ved at skibet er blevet forstærket eller udstyret forbedret, skal der ske fradrag i erstatningen, begrænset til de meromkostninger, som forstærkningen eller forbedringen har foranlediget.

  Hvis en fuldstændig udbedring af skaderne er umulig, men skibet opfylder kravene til teknisk og operativ sikkerhed og kan gøres tjenligt til sit formål ved en mindre omfattende reparation, svarer assurandøren, foruden reparationsomkostningerne, for værdiforringelsen. Hvis en fuldstændig udbedring af skaderne vil medføre urimelige omkostninger, kan assurandøren kræve sit ansvar begrænset til, hvad den mindre omfattende reparation vil koste, med tillæg af værdiforringelsen.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 12-1. Main rule concerning liability of the insurer

  The text itself has not been amended in the 2013 Plan, but some amendments have been made to the Commentary. This Clause contains the substantive main rules concerning the extent of the insurer’s liability for repair costs and supersedes the relevant Nordic Insurance Contracts Acts to the effect...

 • § 12-2. Erstatning for urepareret skade

  Selvom reparationen ikke er udført, kan forsikrede kræve skaden erstattet ved forsikringsperiodens ophør. 

  Erstatningen beregnes på grundlag af den skønnede reduktionen af skibets markedsværdi på grund af skaden på ophørstidspunktet, men ikke udover de skønnede reparationsomkostninger. Skønnede fællesudgifter erstattes ikke, undtagen 50 % af anslået dok- og kajleje.

  Assurandøren er ikke ansvarlig for urepareret skade, såfremt skibet lider totaltab eller er kondemnabelt efter § 11-3 før forsikringens ophør. Dette gælder også, såfremt totaltabet ikke er dækket under denne forsikring. 

  Ved overdragelse af skibet kan forsikrede transportere erstatningskrav for kendte skader til køber.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 12-2. Compensation for unrepaired damage

  This Clause was amended in the 2007 version. It was further amended in the 2010 version. According to relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs), the main rule is that the assured is entitled to full compensation for his economic loss, regardless of whether or not the damage is...

 • § 12-3. Utilstrækkelig vedligeholdelse m.v.

  Assurandøren svarer ikke for omkostninger ved at forny eller reparere den eller de dele af skroget, maskineriet eller udstyret, som ikke var i forsvarlig stand som følge af slitage, tæring, råd, utilstrækkelig vedligeholdelse eller lignende årsager.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 12-3. Inadequate maintenance, etc.

  Sub-clause 2 was deleted in the 2007 version. The Clause otherwise corresponds to earlier versions of the 1996 Plan. The Commentary was also amended in the 2007 version in connection with the amendments to Cl. 3-22. The provision regulates the extent to which the assured is entitled to compensati...

 • § 12-4. Konstruktionsfejl m.v.

  Er skaden en følge af konstruktionsfejl eller materialefejl, svarer assurandøren ikke for omkostningerne ved at forny eller reparere den eller de dele af skroget, maskineriet eller udstyret, som ikke var i forsvarlig stand, medmindre pågældende del eller dele var godkendt af klassifikationsselskabet.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 12-4. Error in design, etc.

  Introduction The scope of cover for parts suffering from errors in design and faulty material was extended in the 1996 Plan to apply to the whole vessel and not just parts of the main engine. Additional clarifications were introduced to the Commentary to Cl. 12-4 in connection with the 2007 versi...

 • § 12-5. Tab, der ikke erstattes

  Assurandøren erstatter ikke:

  • hyre og kostpenge til mandskabet og øvrige normale udgifter ved driften af skibet i den tid, reparationen finder sted, medmindre der foreligger en særlig aftale om dette,
  • udgifter ved flytning, opbevaring og fjernelse af last,
  • opholdsomkostninger for passagerer,
  • genstande, som normalt skal udskiftes flere gange i skibets forventede levetid og som er taget i brug og anvendes ved fortøjning, bugsering o.l., medmindre tabet er en følge af, at skibet er sunket eller det skyldes kollision, brand eller tyveri. Tilsvarende gælder for presenninger,
  • zinkblokke, magnesiumblokke o.l. anbragt som beskyttelse mod tæring.
  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 12-5. Losses that are not recoverable

  Sub-clause (f) was deleted in 2016.  The Commentary was amended in the 2019 Version. Cl. 176 of the 1964 Plan contained a number of limitations in the hull insurer’s liability for damage to the ship. Furthermore, the Special Conditions contained provisions relating to bottom painting, which...

 • § 12-6. Udsat reparation

  Hvis reparation ikke er udført inden fem år, efter at skaden blev opdaget, svarer assurandøren ikke for den fordyrelse af arbejdet, der senere indtræffer.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 12-6. Deferred repairs

  The provision corresponds to Section 177 of the 1964 Plan. The provision was amended in the 2002 version. In the 1996 version, the rule was formulated as an absolute time-limit for carrying out repairs, setting the time-limit at five years after the damage occurred, cf. Cl. 12-6, first sentence, ...

 • § 12-7. Midlertidig reparation

  Assurandøren svarer for omkostningerne ved en nødvendig, midlertidig reparation, når endelig reparation ikke kan udføres på det sted, hvor skibet befinder sig.

  Bliver en midlertidig reparation af den beskadigede genstand udført i andre tilfælde, svarer assurandøren for omkostningerne op til den besparelse, han opnår ved, at den endelige reparation bliver udsat, eller op til 20 % p.a. af den aftalte forsikringsværdi for den tid, forsikrede sparer, såfremt dette beløb er større.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 12-7. Temporary repairs

  This Clause corresponds to Cl. 178 of the 1964 Plan, Cefor I.7 and PIC Cl. 22. Sub-clause 1 is identical to Cl. 178 of the 1964 Plan and imposes full liability on the insurer for “necessary temporary repairs”. Temporary repairs are “necessary” when permanent repairs cannot be carried out in a...

 • § 12-8. Omkostninger anvendt ved at fremskynde reparationsarbejdet

  Hvis forsikrede, for at begrænse sit tidstab, fremskynder reparationen af den skadede genstand ved ekstraordinære foranstaltninger, er assurandørens ansvar for de omkostninger, som derved påløber, begrænset til 20 % p.a. af den aftalte forsikringsværdi for den tid, der er sparet for forsikrede. Besparelsen og ansvaret beregnes under ét for alle reparationer, som udføres samtidigt.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 12-8. Costs incurred in expediting repairs

  This Clause corresponds to Cl. 179 of the 1964 Plan, Cefor I.7 and PIC Cl. 5.22. The Commentary was amended in the 2010 version. The Clause is based on the view of the loss-of-time problem which was discussed in the preceding sub-clause. When the assured takes extraordinary measures to save time...

 • § 12-9. Reparation af kondemnabelt skib

  Bliver skibet repareret på trods af, at betingelserne for kondemnation er opfyldt, er assurandørens ansvar begrænset til forsikringssummen med eventuelle tillæg efter § 4-19, men fratrukket vragets værdi.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 12-9. Repairs of a vessel that is condemnable

  This Clause is identical to Cl. 180 of the 1964 Plan. The provision is intended as a defence for the insurer if the assured insists on making repairs. If the assured repairs the ship because the insurer refused to approve a claim for condemnation, or the parties agree that repairs are expedient,...

 • § 12-10. Besigtigelse af skaderne

  Inden skaderne bliver repareret, skal de besigtiges af en repræsentant for forsikrede og en repræsentant for assurandøren.

  Repræsentanterne skal  udarbejde besigtigelsesrapporter, hvor de beskriver skaderne og udtaler sig om den sandsynlige årsag til de enkelte skader, tidspunktet for deres indtræden og omkostningerne ved at udbedre dem.

  Hvis en af parterne forlanger det, skal repræsentanterne, før skaden bliver repareret, afgive foreløbige rapporter, hvor de skønsmæssigt anslår reparationsomkostningerne.

  Er der uenighed mellem forsikredes og assurandørens repræsentant, kan parterne tilkalde en opmand, der skal give en begrundet udtalelse om de spørgsmål, som bliver forelagt ham. Bliver parterne ikke enige om valg af opmand, udnævnes denne af en nordisk dispachør.

  Hverken forsikrede eller assurandøren kan begære retsligt skøn over skaderne, medmindre dette er påbudt i pågældende lands lovgivning.

  Lader forsikrede uden tvingende grund skibet reparere uden at afholde besigtigelse eller uden at varsle skibets assurandør, har han foruden den bevisbyrde, som påhviler ham efter § 2-12, også bevisbyrden for at skaden ikke skyldes årsager, der ikke omfattes af forsikringen.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 12-10. Survey of damage

  This Clause corresponds to Cl. 181 of the 1964 Plan. Sub-clause 4 was amended in the 2010 version. Sub-clauses 1-3 are identical to the 1964 Plan and concern survey of damage and the submission of survey reports by the parties’ representatives prior to repairs. In practice, sub-clauses 1 and 2...

 • § 12-11. Indhentning af tilbud

  Assurandøren kan forlange, at der bliver indhentet tilbud på reparationsarbejdet fra de værfter, han ønsker. Hvis forsikrede ikke indhenter sådanne tilbud, kan assurandøren gøre det.

  Medfører indhentning af tilbud et tab af tid ud over ti dage, regnet fra udsendelsen af licitation, erstatter assurandøren tabt tid med 20 % p.a. af den aftalte forsikringsværdi i den overskydende tid.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 12-11. Invitations to tender

  This Clause is identical to Cl. 182 of the 1964 Plan. Sub-clause 1, first sentence gives the insurer the right to demand that tenders be obtained. If the insurer is aware of the casualty, it must be his duty to clarify with the assured whether or not he will demand invitations to tender. If he...

 • § 12-12. Valg af reparationsværft

  De indhentede tilbud skal af hensyn til sammenligningen korrigeres ved at forsejlingsomkostningerne tillægges tilbudssummen.

  Forsikrede bestemmer, hvilket værft der skal anvendes, men assurandørens ansvar for omkostningerne ved reparation og flytning er begrænset til et beløb svarende til det beløb, som ville være blevet erstattet, hvis det laveste, korrigerede tilbud var blevet accepteret, tillagt 20 % p.a. af den aftalte forsikringsværdi for den tid, forsikrede sparer ved ikke at vælge dette tilbud.

  Hvis forsikrede på grund af særlige omstændigheder har rimelig grund til at modsætte sig at reparationen bliver udført ved et af de værfter, som har givet tilbud, kan han kræve, at tilbuddet fra dette værft ikke kommer i betragtning.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 12-12. Choice of repair yard

  This Clause is identical to Cl. 183 of the 1964 Plan. According to sub-clause 1 , the tenders received shall be adjusted by adding the costs of removal when ascertaining which tender is in actual fact the lowest. It is a basic rule in Norwegian hull insurance that it is the assured himself who...

 • § 12-13. Forsejling af skibet

  Med den begrænsning som følger af § 12-12, svarer assurandøren for omkostningerne ved forsejling af skibet til værft, herunder kost og hyre til nødvendigt mandskab, bunkers og lignende direkte udgifter ved driften af skibet i den tid, der medgår. Hvis  forsejlingen medfører besparelser for forsikrede, fratrækkes et tilsvarende beløb.

  Hvis en anden assurandør udtrykkeligt har fralagt sig ansvaret under flytning i medfør af § 3-20, svarer den assurandør, der er ansvarlig for skibets skader, også for tab, der opstår under eller som følge af  forsejlingen, og som ellers ville være blevet erstattet af den anden assurandør.

  Assurandøren kan fralægge sig ethvert ansvar under forsejling i overensstemmelse med § 3-20.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 12-13. Removal of the vessel

  The Commentary was amended in the 2019 Version. The removal of the ship to the repair yard constitutes part of the repairs, and the costs of the removal must therefore be covered by the insurer, cf. sub-clause 1 . The costs of removal first and foremost cover costs of bunkers, towage if the ship...

 • § 12-14. Fordeling af fællesomkostninger

  Hvis der er påløbet omkostninger, der er fælles for reparationsarbejder, som assurandøren svarer for og arbejder, som ikke omfattes af forsikringen, skal disse omkostninger fordeles skønsmæssigt under hensyntagen til, hvad hver kategori af arbejder har kostet. Dokomkostninger og kajleje, skal fordeles under hensyntagen til den tid, de erstatningsmæssige og de ikke-erstatningsmæssige arbejder ville have taget, såfremt hver kategori af arbejder var blevet udført hver for sig.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 12-14. Apportionment of common expenses

  Cl. 12-14 was slightly amended in 2016, and the Commentary was largely rewritten to reflect current adjusting practice. The Clause regulates the apportionment of repair expenses that are common to more than one category of work effected during a stay at a single port or place of repairs. Accordin...

 • § 12-15. Isfradrag

  Skade, der skyldes stød mod eller berøring med is - sammenstød med isbjerg i rum sø undtaget - erstattes med fradrag som nævnt i forsikringsaftalen. I tillæg kommer selvrisiko, som nævnt i § 12-18, stykke 1.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 12-15. Ice damage deductions

  The  second sentence was added in 2016. For the sake of clarity, the new sentence emphasizes that the ice damage deduction comes in addition to the general deductible under Cl. 12-18, sub-clause 1. In line with the general deductible provision in Cl. 12-18 and other clauses of similar nature, it ...

 • § 12-16. Maskinfradrag

  Skade på maskineri med tilbehør og på rørledninger og elektriske ledninger uden for maskineriet erstattes med fradrag som nævnt i forsikringsaftalen. I tillæg kommer selvrisiko, som nævnt i § 12-18 stykke 1.

  Maskinfradrag foretages dog ikke, hvis skaden er en følge af:

  • at skibet har været udsat for grundstødning, sammenstød eller stød,
  • at maskinrummet er blevet sat helt eller delvis under vand,
  • brand eller eksplosion, der er opstået uden for maskinrummet.
  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 12-16. Machinery damage deductions

  The word “grounding” was added in letter (a) and a mere editorial amendment was made to letter (c) of sub-clause 2 in the 2013 Plan. Cl. 12-16 provides for a machinery damage deduction in addition to the standard deductible which the parties can activate by agreeing on the amount to be deducted,...

 • § 12-17. Erstatning uden fradrag

  Uden fradrag efter § 12-15 og § 12-16 erstattes:

  • tab, der omfattes af § 12-1 stykke 4, § 12-11 stykke 2 og § 12-13,
  • ubrugte reservedele, som beskadiges eller går tabt,
  • midlertidig reparation.
  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 12-17. Compensation without deductions

  This Clause corresponds to Cl. 188 of the 1964 Plan. Certain losses are covered without deductions. This applies to depreciation in value under Cl. 12-1, sub-clause 4, normal loss of time under Cl. 12-11, sub-clause 2, costs of removal under Cl. 12-13, unused spare parts and temporary repairs. In...

 • § 12-18. Selvrisiko

  For hvert enkelt havari fratrækkes det beløb, der er angivet i forsikringsaftalen.

  Skade, som skyldes hårdt vejr eller sejlads i is, og som er opstået i tiden fra afgang fra en havn til anløb af den næste, regnes som ét enkelt havari.

  Omkostninger i forbindelse med erstatningsopgøret, jf. § 4-5, og tab ved redningsforanstaltninger, jf. § 4-7 til § 4-12, erstattes uden selvrisiko.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 12-18. Deductible

  In Cl. 189, sub-clause 1, of the 1964 Plan the deductible (formerly “the franchise”) was set at one-thousandth of the sum insured, however, not less than NOK 1,000 and not more than NOK 10,000. The Special Conditions left the deductible to the parties’ negotiations, however, and this approach has...

 • § 12-19. Grundlaget for beregning af fradrag efter § 12-15 til § 12-18 og § 3-15

  Fradrag efter § 3-15 stykke 2, § 12-15, § 12-16 og § 12-18 beregnes af den fulde erstatning efter Planen og forsikringsbetingelserne før fradrag efter nogen af disse paragraffer er foretaget.

  Fradrag foretages ligeledes når skade på skibet erstattes efter § 4-7 jf. § 4-12 stykke 1.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 12-19. Basis for calculation of deductions according to Clauses 12-15 to 12-18 and Clause 3-15

  This Clause corresponds to Cl. 190 of the 1964 Plan. Sub-clause 1 is identical to the 1964 Plan, but a reference to Cl. 3-15, sub-clause 2, which contains a new deduction provision relating to the situation where a ship proceeds beyond conditional trading areas, has been introduced. The provision...