Translations

Scroll to the top

Kapitel 11: Totaltab

 • § 11-1. Totalforlis

  Forsikrede kan kræve erstatning for totaltab, når skibet er gået tabt for ham, uden at der er udsigt til at han vil få det tilbage, eller når skibet er blevet så stærkt beskadiget, at det ikke kan blive repareret.

  Ved erstatningsberegning foretages intet fradrag for  henstående urepareret skade, der er påført skibet ved tidligere havari.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 11-1. Total loss

  This Clause is identical to Cl. 161 of the 1964 Plan. The Commentary was amended in the 2007 version in connection with the amendment to Cl. 12-2. Sub-clause 1 states when the assured may claim compensation for a total loss. The provision covers both actual loss and so-called “unrepairability”....

 • § 11-2. Bjærgningsforsøg

  Assurandøren er berettiget til, for egen regning og risiko, at forsøge at bjærge skibet. Forsikrede skal i givet fald gøre, hvad han kan, for at sætte assurandøren i stand til at gennemføre bjærgningen.

  Hvis bjærgningen ikke er fuldført inden seks måneder fra den dag, assurandøren fik meddelelse om havariet, kan forsikrede kræve erstatning for totaltab. Hvis bjærgningen forsinkes på grund af isproblemer, forlænges fristen tilsvarende, dog ikke med mere end seks måneder.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 11-2. Salvage attempts

  This Clause corresponds to Cl. 162 of the 1964 Plan. The Clause constitutes a necessary supplement to the preceding clause and regulates the situation where the ship is lost under such circumstances that it is uncertain whether it can be salvaged. The time-limit within which the salvage operation...

 • § 11-3. Kondemnation

  Forsikrede kan kræve erstatning for totaltab, når skibet er kondemnabelt.

  Skibet er kondemnabelt, når det har så omfattende havariskader, at omkostningerne ved at reparere det vil udgøre mindst 80 % af forsikringsværdien eller af skibets værdi i repareret stand, såfremt den er højere end forsikringsværdien. Er der tegnet flere kaskoforsikringer mod samme fare med forskellig takst, skal den højeste takst lægges til grund.

  Skibets værdi i repareret stand skal fastsættes på grundlag af værdiforholdene på det tidspunkt, hvor forsikrede fremsætter begæring om kondemnation.

  Som havariskader regnes kun skader, der er blevet anmeldt til pågældende assurandør og besigtiget af ham i løbet af de tre sidste år før det havari, der foranlediger begæringen om kondemnation. Som reparationsomkostninger regnes alle omkostninger ved flytning og reparation som på det tidspunkt, hvor begæringen bliver fremsat, skal antages at ville påløbe, såfremt skibet skal repareres, dog ikke bjærgningsløn eller erstatning for værdiforringelse efter § 12-1, stykke 4.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 11-3. Condemnation

  This Clause is identical to Cl. 163 of the 1964 Plan. The Commentary was adjusted in the 2010 version. In the 2007 version the Commentary was adjusted in accordance with the amendments to Cl. 3-22 and Cl. 12-2. Sub-clause 1 sets out the principle that the total-loss cover also extends to...

 • § 11-4. Kondemnation ved kombination af flere farer

  Skyldes det havari, der udløser kondemnationen, også farer, som ikke omfattes af forsikringen, skal erstatningen reduceres tilsvarende, jf. § 2-13, § 2-14 og § 2-16.

  Skyldes havariet en kombination af fare på søen og krigsfare, som nævnt i § 2-14, andet punkt, jf. § 2-16, skal taksten ved forsikringen mod fare på søen lægges til grund ved afgørelsen af, om skibet er kondemnabelt.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 11-4. Condemnation in the event of a combination of perils

  This Clause is identical to Cl. 164 of the 1964 Plan. The provision regulates the position where the casualty which gives rise to the condemnation is partly due to perils not covered by the insurance, cf. Cl. 2-13, Cl. 2-14 and Cl. 2-16. The situation may be that the assured has breached safety...

 • § 11-5. Begæring om kondemnation

  Hvis forsikrede ønsker skibet kondemneret, skal han fremsætte begæring til assurandøren uden ugrundet ophold, efter at skibet er bjærget og forsikrede har haft adgang til at besigtige skaderne. Begæringen kan hjemkaldes, så længe den ikke er accepteret af assurandøren.

  At forsikrede eller assurandøren bjærger eller undlader at bjærge skibet, indebærer ikke en godkendelse eller opgivelse af retten til kondemnation.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 11-5. Request for condemnation

  This Clause is identical to Cl. 165 of the 1964 Plan. Sub-clause 1 regulates the conditions for the request for condemnation. The provision must be interpreted antithetically: It is only the assured who can request condemnation. Hence, the insurer may not take advantage of an upward turn in the...

 • § 11-6. Flytning af skibet

  Har forsikrede begæret skibet kondemneret, kan assurandøren kræve, at det bliver flyttet til et sted, hvor skaden kan besigtiges på forsvarlig måde. Kravet skal fremsættes uden ugrundet ophold, efter at skibet er bjærget.

  Assurandøren bærer omkostningerne ved flytningen og ansvaret for alt tab, som opstår under eller som følge af denne, og som ikke dækkes af andre assurandører.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 11-6. Removal of the vessel

  This Clause is identical to Cl. 166 of the 1964 Plan. When the assured makes a request for condemnation, it is important that the insurer be given the opportunity to have the ship inspected in a proper manner, e.g. in dock. The insurer therefore has an unconditional right to demand that the ship ...

 • § 11-7. Forsvundet og forladt skib

  Er skibet forsvundet, kan forsikrede forlange erstatning for totaltab, når der er gået tre måneder fra den dag, hvor skibet senest var ventet til havn. Er det forsvundet under forhold, der giver anledning til at antage, at det er indefrosset og senere vil komme til rette, er fristen tolv måneder.

  Er skibet forladt af besætningen i åben sø, uden at man kender dets senere skæbne, kan forsikrede kræve erstatning for totaltab, når der er gået tre måneder fra den dag, hvor skibet blev forladt. Er det forladt, fordi det er indefrosset, er fristen tolv måneder. Har det været observeret, efter at det blev forladt, løber fristen fra den dag det sidst blev set.

  Hvis det, inden udløbet af de frister der er nævnt i stykke 1 og 2, er på det rene, at forsikrede ikke vil få skibet tilbage, kan han straks kræve erstatning for totaltab.

  Hvis fristen er udløbet og forsikrede har fremsat krav om erstatning for totaltab, kan assurandøren ikke afslå kravet, fordi skibet senere kommer til rette.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 11-7. Missing or abandoned vessel

  This Clause corresponds to Cl. 168 and Cl. 170 of the 1964 Plan. The 1964 Plan contained rules on missing or abandoned ships in Cl. 168, on seizure, requisition and piracy in Cl. 169 and joint rules for the two groups of cases in Cl. 170. In the new Plan, rules on seizure, etc. have been moved to...

 • § 11-8. Forlængelse af forsikringen, når skibet er forsvundet eller forladt

  Foreligger der ved udløbet af forsikringstiden forhold som nævnt i § 11-7, og skibet senere kommer til veje, uden at forsikrede er berettiget til erstatning for totaltab, forlænges forsikringen indtil skibet har kastet anker eller er blevet fortøjet i første havn. Har skibet skader, finder reglerne i § 10-10 herefter anvendelse.

  Forsikringen forlænges dog ikke i noget tilfælde udover to år fra udløbet af forsikringstiden.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 11-8. Extension of the insurance when the vessel is missing or abandoned

  This Clause corresponds to Cl. 171 of the 1964 Plan. Sub-clause 1 states that the insurance will be extended if the ship, on expiry of the insurance period, is missing or abandoned and is subsequently recovered without the assured being entitled to claim for a total loss. The provision is based o...

 • § 11-9. Assurandørens ansvar i afklaringsperioden

  Har forsikrede ret til erstatning for totaltab efter § 11-2, stykke 2, § 11-3 og § 11-7, er en assurandør, der ikke svarer for totaltabet, heller ikke ansvarlig for nye havarier, der indtræffer efter det havari, der medførte totaltab.

  Den assurandør, som svarer for totaltabet, svarer for forsikredes erstatningsansvar i overensstemmelse med reglerne i kapitel 13, hvad enten ansvaret er opstået som følge af fare på søen eller krigsfare, såfremt ansvaret er opstået efter det havari, der medførte totaltabet, men før erstatningen blev udbetalt, og senest inden to år efter udløbet af forsikringstiden.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 11-9. Liability of the insurer during the period of clarification

  If the ship has sustained extensive damage as a result of a casualty and the assured claims for a total loss, there will be a period of uncertainty when it is not known whether or not the condemnation conditions under Cl. 11-3 are met. The same applies when the ship is stranded and the insurer...