Translations

Scroll to the top

Kapitel 16: Tidstabsforsikring

 • § 16-1. Hovedregler om assurandørens ansvar

  Forsikringen omfatter tab, som skyldes at skibet helt eller delvis har været ude af indtægtsgivende virksomhed på grund af skade på skibet, såfremt skaden er dækningsberettiget efter Planen, eller ville have været det, såfremt der ikke havde været aftalt selvrisiko, jf. § 12-18. Hvis kaskoforsikringen er tegnet på andre betingelser end Planen, og disse betingelser er skriftlig accepteret af assurandøren, skal reglerne i Planens kapitler 10-12 erstattes med de
  korresponderende betingelser i pågældende forsikring ved vurdering af, om skaden er erstatningsmæssig.

  Forsikringen omfatter også tab, der skyldes, at skibet helt eller delvis er ude af indtægtsgivende virksomhed:

  • fordi det er grundstødt,
  • fordi det som følge af fysisk indespærring (bortset fra indespærring på grund af is) er forhindret i at forlade en havn eller et lignende afgrænset område, eller
  • som en følge af foranstaltninger for at bjærge eller fjerne beskadiget last, eller
  • som følge af en begivenhed, der er dækningsberettiget i fælleshavari i medfør af York-Antwerpen reglerne 2016

   

  Assurandørens ansvar for tidstab, som følge af et enkelt havari og for det totale tidstab som følge af havarier indtruffet i forsikringstiden, er begrænset til forsikringssummen pr. døgn multipliceret med antal erstatningsdage pr. havari og i det væsentlige som angivet i forsikringsaftalen.

  Al tab af indtægtsgivende virksomhed, som er dækket under denne forsikring, reducere omfanget af assurandørens ansvar fra og med skadesdatoen på skibet. Forsikringsaftalen vil dog automatisk træde i kraft igen med den oprindelige ansvarssum mod en tillægspræmie på 100 % af den aftalt præmie for det pågældende skib beregnet pro rata baseret på oprindelige ansvarssum og uden hensyn til tid.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 16-1. Main rules regarding the liability of the insurer

  This provision was amended in the 2003 version. The Commentary was amended in the 2013 Plan.  Further amendments were made in the 2019 Version. Sub-clause 1, first sentence, contains the main rules regarding the insurer’s liability under the loss-of-hire insurance, which require “damage to the...

 • § 16-2. Totaltab

  Assurandøren svarer ikke for tidstab som følge af et havari, der giver forsikrede ret til totaltabserstatning efter kapitel 11 eller efter de korresponderende betingelser i den kaskoforsikring, som gælder for skibet i medfør af § 16-1 stykke 1 andet punkt. 

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 16-2. Total loss

  This Clause was amended in the 2003 version. The provision states a fundamental principle of loss-of-hire insurance: the insurance does not cover loss of time resulting from the total loss of the ship. Such loss of time can occur in two different connections. Firstly, considerable time may elapse...

 • § 16-3. Hovedregel om beregning af erstatning

  Erstatningen fastsættes på grundlag af den tid, skibet har været ude af indtægtsgivende virksomhed (tidstabet) og indtægtstabet pr. døgn (dagsbeløbet). Tidstab, der er indtrådt før begivenhederne beskrevet i § 16-1 er indtruffet, erstattes ikke.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 16-3. Main rule for calculating compensation

  The first sentence states the main rule for calculating compensation, and provides that compensation is to be determined on the basis of the time during which the ship has been out of operation and the loss of income per day. The method of calculation indicated must be used even when the loss of...

 • § 16-4. Beregningen af tidstabet

  Tidstabet angives i dage, timer og minutter. Tid, hvor skibet kun delvis har været ude af indtægtsgivende virksomhed, omregnes til tilsvarende tid med fuld driftsstandsning.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 16-4. Calculation of the loss of time

  The Clause was editorially amended in the 2019 Version by moving sub-clause 2 to Cl. 16-1, sub-clause 3, cf. the commentary to this Clause. This provision supplements Cl. 16-3, and lays down further rules for calculating loss of time once the extent of the time lost has been established. ...

 • § 16-5. Dagsbeløbet

  Forsikredes indtægtstab pr. døgn (dagsbeløbet) skal stilles lig med fragten pr. døgn i medfør af den løbende fragtaftale, med fradrag af udgifter som forsikrede har eller burde have sparet som følge af, at skibet ikke har været i regulær drift.

  Hvis skibet er uden certeparti, beregnes dagsbeløbet på grundlag af de gennemsnitlige fragtrater for skib af pågældende type og størrelse i det tidsrum, skibet er ude af indtægtsgivende virksomhed.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 16-5. The daily amount

  The provision lays down rules for calculating the daily amount under open policies, i.e. policies that do not specify any agreed value for the daily amount. As mentioned in the Commentary on Cl. 16-3, the “daily amount” is the insurable value of the assured’s loss of income per day. In practice,...

 • § 16-6. Aftalt dagsbeløb

  Hvis der i forsikringsaftalen er angivet, at indtægtstabet skal erstattes med et bestemt beløb pr. døgn, anses beløbet som aftalt dagsbeløb, hvis intet andet klart fremgår af forholdene.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 16-6. Agreed daily amount

  In 2016 the word “assessed” was replaced with “agreed” corresponding with the amendment to Cl. 2-3.  The provision regulates the agreed daily amount. As mentioned under Cl. 16-5, the daily amount is usually agreed; the reason for doing so is to avoid difficulties in calculating the daily amount...

 • § 16-7. Selvrisikoperiode

  For hvert enkelt havari fastsættes en selvrisikoperiode, som regnes fra tidstabets begyndelse og varer indtil tidstabet som følge af havariet, beregnet efter regelen i § 16-4 andet punkt, er nået op i den selvrisikoperiode, der er fastsat i forsikringsaftalen. Tidstab i selvrisikoperioden erstattes ikke af assurandøren.

  Skade, som skyldes hårdt vejr eller sejlads i is, og som er opstået i tiden fra afgang fra en havn til anløb af den næste, regnes som ét enkelt havari. 

  Hvis der er aftalt separat selvrisikoperiode for maskinskade, gælder § 12-16 ligeledes. 

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 16-7. Deductible period

  Sub-clause 3 was amended in the 2007 version. The Clause is otherwise identical to the 2003 version. Sub-clause 1 has been simplified, but the substantive content is unchanged. The first sentence of sub-clause 1 provides that a deductible period, stated in the insurance contract, shall be...

 • § 16-8. Besigtigelse af skaderne

  Bestemmelsen i § 12-10 gælder ligeledes for denne forsikring.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 16-8. Survey of damage

  The provision refers to the rules for survey of damage in Cl. 12-10 of the Plan. The reference also applies even if the hull insurance has been effected on conditions other than those of the Plan with the written consent of the insurer. Consequently, any survey rules in the differing standard...

 • § 16-9. Valg af reparationssted

  Assurandøren kan forlange, at der bliver indhentet tilbud på reparationsarbejdet fra de værfter, han ønsker. Hvis forsikrede ikke indhenter sådanne tilbud, kan assurandøren gøre det.

  Hvis forsikrede på grund af særlige omstændigheder har rimelig grund til at modsætte sig, at reparationen bliver udført ved et af de værfter, som har givet tilbud, kan han kræve, at tilbuddet fra dette værft ikke kommer i betragtning.

  Forsikrede bestemmer hvilket værft, der skal anvendes. Assurandørens ansvar er dog begrænset til tidstabet efter det tilbud, der ville have medført det mindste tidstab af de tilbud, som forsikrede ville have kunnet kræve dækket under kaskoforsikringen. Vælger forsikrede dette værft, skal erstatningsopgøret bygge på det faktiske tidstab, skønt dette er større end, hvad tilbuddet forudsatte. Hvis kaskoforsikringen er tegnet på andre betingelser end Planen, og disse betingelser er skriftligt accepteret af assurandøren, er assurandørens ansvar begrænset til tidstabet efter det tilbud, der ville have medført det mindste tidstab plus en halvdel af det yderligere tidstab, der opstår. 

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 16-9. Choice of repair yard

  Sub-clause 3 was amended in the 2003 version. This provision regulates the right of the assured to choose a repair yard and the consequences his choice of yard has for the extent of the loss-of-hire insurer’s liability. Sub-clauses 1 and 2 concern the invitation of tenders on which to base the...

 • § 16-10. Forsejling til værft o.l.

  Tidstab ved forsejling til værft belastes den kategori af arbejder, der har nødvendiggjort forsejlingen.

  Hvis forsejling til værftet var nødvendiggjort af mere end en kategori af arbejder, fordeles forsejlingstiden i forhold til den tid, hver kategori af arbejder ville have krævet, hvis de var udført separat. Forsejling i selvrisikoperioden fordeles ikke.

  Reglerne i stykke 1 og 2 gælder også for tidstab ved besigtigelser, indhentning af tilbud, tankrensning, ventetid for selve reparationen og lignende forhold, der er nødvendige for at arbejdet skal kunne udføres.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 16-10. Removal to the repair yard, etc.

  The wording of this Clause was amended in the 2013 Plan. The terms “class of repairs” and “class of work” has been replaced with “category of repairs” and “category of work” in order to make the Plan´s use of terms consistent. The provision regulates the insurer’s liability for loss of time in...

 • § 16-11. Ekstraomkostninger anvendt for at spare tid

  Assurandøren svarer for ekstraomkostninger ved midlertidige reparationer og ved ekstraordinære foranstaltninger, iværksat for at afværge eller begrænse de tidstab, som forsikringen omfatter, i den udstrækning disse ekstraomkostninger ikke skal dækkes af skibets kaskoassurandør. Er kaskoforsikringen tegnet på andre betingelser end Planen, og disse betingelser er skriftlig accepteret af assurandøren, finder reglerne i § 16-1 stykke 1 andet punkt anvendelse. 

  Assurandøren svarer dog ikke udover det beløb, han skulle have betalt, såfremt foranstaltningerne ikke var blevet iværksat.

  Såfremt der spares tid for forsikrede, skal han bære en andel af ekstraomkostningerne i forhold til den tid, der spares for hans regning.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 16-11. Extra costs incurred in order to save time

  The commentary was amended in the 2019 Version.  This provision regulates the liability of the loss-of-hire insurer for costs incurred in order to save time, and must be seen in connection with the provision in Cl. 4-7 regarding compensation for the costs of measures to avert or minimise loss....

 • § 16-12. Samtidige reparationer

  Hvis der samtidigt bliver udført reparationer, der omfattes af forsikringen, og arbejder der ikke omfattes af nogen tidstabsforsikring, men som:

  • udføres til opfyldelse af pålæg givet af klassifikationsselskabet, eller
  • er nødvendige af hensyn til skibets evne til at opfylde kravene til teknisk og operativ sikkerhed eller sine kontraktforpligtigelser eller
  • gælder ombygning,

  erstatter assurandøren halvdelen af reparationstiden fælles for begge kategorier af reparationer, der falder udenfor selvrisikoperioden.

  Bliver der samtidigt udført reparationer vedrørende to havarier, som begge omfattes af forsikringen, gælder regelen i stykke 1 ligeledes for den tid, der falder inden for selvrisikoperioden for det ene havari, men ikke inden for selvrisikoperioden for det andet havari.

  Hvis der samtidigt bliver udført reparationer, som omfattes af forsikringen, og arbejder, som omfattes af en anden tidstabsforsikring, erstatter assurandøren halvdelen af reparationstiden fælles for begge kategorier af reparationer, der falder uden for selvrisikoperioden. Dette gælder også, hvor reparationen under den anden forsikringsaftale finder sted i selvrisikoperioden under denne forsikringsaftale. Bliver der derudover samtidigt udført arbejder, som ikke omfattes af nogen tidstabsforsikring, men som falder inden for stykke 1, erstatter assurandøren kun en fjerdedel af den fælles reparationstid, der falder uden for selvrisikoperioden.           

  Ved anvendelse af reglerne i stykke 1 til 3 skal hver enkelt kategori af arbejde anses for at være pågået i det antal dage, arbejderne ville have krævet, hvis hver kategori af arbejde var blevet udført separat, regnet fra det tidspunkt, hvor arbejderne blev påbegyndt. Medmindre forholdene klart udpeger et andet tidspunkt, antages alle kategorier af arbejde at være påbegyndt ved skibets ankomst til værftet. Den forsinkelse, som måtte opstå, fordi flere kategorier af arbejder er blevet udført samtidigt, skal belastes alle kategorier i forhold til det antal dage, arbejderne ville have krævet, hvis de var blevet udført separat, regnet fra det tidspunkt, hvor hver enkelt kategori af arbejde blev påbegyndt. Assurandørens ansvar kan dog ikke overstige det beløb som skulle have været  betalt hvis den kategori af arbejde for hvilken han er ansvarlig var blevet udført separat.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 16-12. Simultaneous repairs

  Sub-clause 4 was amended in 2016. Sub-clause 1 (b) was amended in the 2007 version. The provision is otherwise identical to the 2003 version, in which minor amendments in sub-clauses 2 and 3 were made, former sub-clause 1 (c) was deleted, while former sub-clause 1 (b) was split up into sub-clause...

 • § 16-13. Tidstab efter afslutning af en reparation

  Efter afsluttet reparation erstatter assurandøren kun tidstab:

  • før skibet kan genoptage rejsen eller virksomheden under den fragtaftale, der var i kraft på havaritidspunktet,
  • før skib, der benyttes i linjevirksomhed eller på anden måde følger en fast rute eller som opererer i et fastlagt geografisk område, kan genoptage virksomheden,
  • ved forsejling af skibet til den første lasteplads under en fragtaftale, der var bindende indgået før havaritidspunktet,
  • før passagerskib kan genoptage virksomheden, men ikke ud over fjorten dage.


  For tidstab efter afslutning af reparationen gælder § 16-10 ligeledes.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 16-13. Loss of time after completion of repairs

  Sub-clause 1 (b) was amended in the 2013 Plan. This provision limits the insurer’s liability for loss of time that occurs after repairs have been completed. According to the main rule for calculating loss of time set out in Cl. 16-4, the insurer would have been fully liable for time lost after...

 • § 16-14. Reparationer efter udløbet af forsikringstiden

  Assurandøren svarer ikke for tidstab ved reparationsophold, der bliver påbegyndt senere end to år efter udløbet af forsikringstiden.

  Tidstab ved reparationsophold, som påbegyndes efter udløbet af forsikringstiden, erstattes efter reglerne i § 16-5, selvom dagsbeløbet efter § 16-6 er aftalt, såfremt dette leder til lavere erstatning.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 16-14. Repairs carried out after expiry of the insurance period

  The commentary was amended in the 2019 Version.  It follows from Cl. 2-11, sub-clause 1, that the decisive criterion as regards the insurer’s liability is whether the peril “strikes” during the insurance period; if so, the insurer is also liable for any loss that occurs later. If, for instance, t...

 • § 16-15. Assurandørens ansvar når skibet overdrages til ny ejer

  Når skader på skibet repareres i forbindelse med overdragelse til ny ejer, svarer assurandøren ikke for den tid, der alligevel ville have gået tabt i forbindelse med overdragelsen. Hvis overdragelsen må udsættes på grund af reparationer, der omfattes af forsikringen, erstatter assurandøren forsikredes rentetab, fastsat efter reglerne i § 5-4, selvom skibet ikke ville have haft indtægt under udsættelsen.

  Erstatning efter stykke 1 skal ikke være højere end erstatningen beregnet på grundlag af forsikringssummen pr. døgn og:

  • den tid, leveringen var udsat med, eller
  • den tid, der kunne påregnes at medgå til køberens reparation af skibet, 

  med fradrag for aftalt selvrisikoperiode. Selvrisikoperioden regnes i løbende dage, selvom rentetabet er forskelligt fra forsikringssummen pr. døgn. Der kan ikke kræves erstatning efter § 16-13 i disse tilfælde.

  Forsikredes krav mod assurandøren kan ikke overdrages til ny ejer. 

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 16-15. Liability of the insurer when the vessel is transferred to a new owner

  Sub-clause 2 was amended in the 2010 version. Sub-clause 2 in the 1996 version was deleted in the 2003 version. Sub-clause 1 has not been amended and regulates the situation where damage to the ship is repaired in connection with the ship’s transfer to a new owner. In this case, the basic princip...

 • § 16-16. Forholdet til andre assurandører og fælleshavari

  Reglerne om dækningskrav i § 5-13 skal anvendes ligeledes på:

  • forsikredes krav om erstatning af tidstab og erstatning af driftsudgifter under flytning til værft i medfør af § 12-11 eller § 12-13, eller tilsvarende bestemmelser i sådanne andre betingelser som skibets kaskoforsikring er dækket på, og
  • de krav, forsikrede for øvrigt måtte have på at få tabet erstattet af en anden assurandør eller i fælleshavari.
  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 16-16. Relationship to other insurances and general average

  This provision has not been amended. However, amendments were made on points of substance in the Commentary in the 2010 version. It follows directly from Cl. 5-13 that the loss-of-hire insurer is subrogated to the assured’s claim against any third party who is liable for the loss of time for whic...