Translations

Scroll to the top

Kapitel 7: Medforsikring af panthaver

 • § 7-1. Panthaverens ret mod assurandøren

  Hvis den interesse, forsikringen gælder, er pantsat, beskytter forsikringen også panthaverens interesse, dog således at assurandøren kan påberåbe sig reglerne om identifikation i § 3-36 til § 3-38.

  Er der givet meddelelse til assurandøren om pantsættelsen, finder reglerne i § 7-2 til § 7-4 anvendelse. Meddelelsen får virkning, når den kommer frem til assurandøren.

  Assurandøren skal underrette panthaveren om, at pantsættelsen er noteret og de virkninger, som det medfører.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 7-1. Rights of a mortgagee against the insurer

  The Commentary to this Clause was rewritten in 2016. Sub-clause 1  states that the mortgagee's interest is automatically covered. The mortgagee is co-assured even though notice is not given pursuant to sub-clause 2. The consequence of failure to give such notice is simply that the mortgagee will...

 • § 7-2. Ændring og opsigelse af forsikringsaftalen

  Hvis forsikringsaftalen er ændret eller opsagt, gælder dette ikke i forhold til panthaveren, medmindre assurandøren har varslet ham særskilt om forholdet med mindst fjorten dages varsel. Dette gælder imidlertid ikke ved krigsforsikring, jf. § 15-8 stykke 1 andet punkt.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 7-2. Amendments and cancellation of the insurance

  The Commentary to this Clause was rewritten in 2016. The first sentence of the provision states that amendments to or cancellation of the insurance contract may not be invoked against the mortgagee unless he has been notified by the insurer. This expands somewhat the mortgagee's protection in...

 • § 7-3. Havaribehandling, erstatningsberegning m.v.

  De afgørelser, der er nødvendige i anledning af havari, erstatningsberegning eller gennemførelse af krav mod tredjemand, kan ske uden panthavers medvirken.

  Retten til erstatning for totaltab kan ikke frafaldes helt eller delvis til skade for panthaveren.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 7-3. Handling of claims, claims adjustments, etc.

  The Commentary to this Clause was rewritten in 2016. Sub-clause 1 reflects the situation in marine insurance where it is most practical for the person effecting the insurance or the assured who is responsible for the operation of the ship, to have authority to negotiate the settlement of the clai...

 • § 7-4. Udbetaling af erstatningen

  Ved totaltab skal panthaverens interesse dækkes først.

  Erstatning for skade, som for ét enkelt havari overstiger 5 % af forsikringssummen, kan assurandøren kun betale uden samtykke fra panthaveren mod kvitteret regning for udført reparation. Er skibet forsikret mod samme fare hos flere assurandører, gælder denne begrænsning for de samlede udbetalinger fra assurandørerne.

  Erstatning efter § 12-1, stykke 4 og § 12-2 kan ikke udbetales uden samtykke fra panthaveren.

  Erstatning for tidstab kan ikke udbetales uden samtykke fra en panthaver, der har pant i skibets fragtindtægter.

  Ansvar overfor tredjemand, som assurandøren svarer for, kan han kun udbetale mod kvittering fra tredjemand.

  Uden panthaverens samtykke kan assurandøren kun modregne krav, der udspringer af forsikringsforholdet for pågældende skib, og der er forfalden i løbet af de sidste to år før udbetalingen.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 7-4. Payment of compensation

  The Commentary to this Clause was rewritten in the 2013 Plan Version 2016 and further amended in the 2019 Version. Sub-clause 1 gives the mortgagee priority in the event of total loss. Parties other than the owner may also be entitled to compensation. Hence, the rule states that the mortgagee is...