Translations

Scroll to the top

Afsnit 1: Erstatningsberegning, renter, forskud m.v.

 • § 5-1. Forsikredes pligt til at fremskaffe oplysninger og dokumenter

  Forsikrede er forpligtet til at skaffe assurandøren de oplysninger og dokumenter, der er tilgængelige for ham, og som assurandøren behøver af hensyn til erstatningsopgøret.

  Forsømmer forsikrede forsætligt eller groft uagtsomt sine pligter efter stykke 1, dækker assurandøren kun det ansvar, som ville have påhvilet ham, hvis pligten var blevet opfyldt.

  Er forsømmelsen svigagtig, bortfalder assurandørens ansvar. Assurandøren kan i givet fald ydermere opsige enhver forsikringsaftale, han har med forsikrede, med fjorten dages varsel. Opsigelse skal foretages uden ubegrundet ophold, efter at assurandøren blev kendt med det svigagtige forhold.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 5-1. Duty of the assured to provide information and documents

  This Clause corresponds to Cl. 83 of the 1964 Plan, Cefor I.29, and PIC Cl. 5 no. 8, and the relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). Sub-clause 1 is identical to the 1964 Plan. The provision establishes the duty of the assured to provide the insurer with such information and...

 • § 5-2. Erstatningsberegningen

  Assurandøren skal afgive erstatningsberegningen hurtigst muligt. Han kan overlade det til en dispachør at foretage beregningen.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 5-2. Claims adjustment

  This Clause corresponds to Cl. 84 of the 1964 Plan and the relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). The Commentary was amended in the 2010 version. The first sentence to the effect that the insurer shall issue the claims adjustment as promptly as possible is identical to the 1964...

 • § 5-3. Valutakurser

  Har forsikrede haft udlæg i en anden valuta end den, som forsikringssummen er fastsat i, skal omregningen ske efter kursen på udlægsdagen. Hvis udlægget forfalder til en bestemt tid, og forsikrede uden rimelig grund lader være med at betale ved forfald, kan han ikke kræve erstatning efter en højere kurs end forfaldsdagens. Har forsikrede efter samråd med assurandøren foretaget dækningskøb, lægges dækningskursen til grund.

  Hvis assurandøren skal erstatte omkostninger, som ikke er betalt, når erstatningsberegning finder sted, sker omregningen efter kursen på den dag erstatningsberegningen afgives.

  Hvis forsikringssummen er fastsat i en valuta som afviger fra den valuta som selvrisiko eller andre beløb i forsikringsaftalen er fastsat i, skal omregning til forsikringssummens valuta foretages efter bankernes sidste officielle salgskurs før forsikringens ikrafttræden. 

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 5-3. Rates of exchange

  Sub-clauses 2 and 3 was amended in the 2013 Plan to abolish the reference to “Norwegian Kroner” (NOK). The wording of paragraph 2 and 3 below was edited to clarify the relevant points. It is standard international practice that the conversion from one currency to another in the claims adjustment ...

 • § 5-4. Renter af erstatningen

  Forsikrede kan kræve renter, når der er gået en måned fra den dag meddelelse om havariet blev sendt til assurandøren. Skal assurandøren erstatte forsikredes udlæg, løber renten fra udlægsdagen. Skal assurandøren erstatte forsikredes tidstab, indtræder rentepligten først en måned efter udløbet af den periode, assurandøren svarer for.

  Hvis forsikrede forsømmer at fremskaffe oplysninger og dokumenter som nævnt i § 5-1, og afregning som følge af dette bliver forsinket, kan han ikke kræve renter for den tid, som derved går tabt. Det samme gælder, hvis forsikrede uretmæssigt afviser fuld eller delvis afregning.

  Den årlige rentefod er seks måneders CIBOR, NIBOR eller STIBOR + 2  procent point for forsikringsaftaler, hvor forsikringssummen er angivet i henholdsvis danske, norske eller svenske kroner og for øvrige seks måneders LIBOR + 2 procent point, men minimum 2 procent point. Renten fastsættes pr. 1. januar det år, hvor forsikringsaftalen træder i kraft til gennemsnitlig rente for de to sidste måneder i forgående år.

  Efter forfaldstid, jf. § 5-6, svares der morarente efter bestemmelserne i stykke 3 + 2 procent point.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 5-4. Interest on the compensation

  Sub-clauses 3 and 4 were amended in the 2013 Plan. Sub-clause 3 was further amended in the 2019 Version. In the event of a total loss, it is the notice of the casualty, and not the claim for total loss, that forms the basis of the duty to pay interest. This also applies to condemnation, even if i...

 • § 5-5. Tvist om erstatningsberegningen

  Hvis forsikrede ikke accepterer assurandørens erstatningsberegning, kan såvel forsikrede som assurandøren forlange, at beregningen forelægges en nordisk dispachør til udtalelse før uenigheden i givet fald indbringes for domstolene. Dispachøren udpeges af forsikrede. Såfremt den forsikrede ikke udpeger en dispachør, kan assurandøren udpege dispachøren.

  Omkostningerne ved dispachørens behandling af sagen bæres af assurandøren, medmindre forsikredes krav om fornyet erstatningsberegning var åbenbart ubegrundet.

  Reglerne i stykke 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse, når assurandøren har afslået forsikredes krav om erstatning.

  I de tilfælde hvor en forsikringsaftale er underlagt finsk eller svensk ret og jurisdiktion, skal uenighed vedrørende en erstatningsopgørelse af kravet fremsendes henholdsvis til en finsk eller svensk dispachør før uenigheden indbringes for en domstol.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 5-5. Disputes concerning the adjustment of the claim

  Sub-clause 1 of this Clause was amended and a new sub-clause 4 was added in the 2013 Plan. Sub-clause 1 sets out a right for both parties to demand that the adjustment be submitted to a Nordic average adjuster before the matter is brought before the courts. The average adjuster shall not make any...

 • § 5-6. Forfaldstid

  Erstatningen forfalder til betaling fire uger fra den dag, hvor erstatningsberegningen afgives eller skulle have været afgivet.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 5-6. Due date

  The time-limit was changed from six to four weeks in 2016. The time-limit takes effect from the time the claims adjustment “is or should have been issued”, cf. Cl. 5-2 for further details. If the time-limit is exceeded, the calculation of interest will be affected, cf. Cl. 5-4, sub-clause 4.

 • § 5-7. Assurandørens pligt til at yde forskud

  Hvis forsikrede, før erstatningsberegning kan foretages, godtgør, at han har haft eller i nær fremtid vil få større udgifter eller tab, der omfattes af forsikringen, kan han kræve et passende forskud på erstatningen. Når forskuddet gælder udgifter, som forsikrede endnu ikke har betalt, har assurandøren adgang til at betale beløbet direkte til pågældende tredjemand.

  Reglerne i foregående stykke gælder ikke, hvis assurandøren har rimelig grund til at drage sin erstatningspligt i tvivl. At assurandøren har betalt forskud, afgør intet med hensyn til erstatningspligten.

  Assurandøren kan kræve samme rente som efter § 5-4 stykke 3. Hvis han yder forskud på et beløb, som erstattes i havari grosse, kan han kræve renter efter dispachens rentefod. I tidstabsforsikring kan assurandøren kræve rente på forskud en måned efter udløbet af den periode, han svarer for.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 5-7. Duty of the insurer to make a payment on account

  This Clause corresponds to Cl. 90 of the 1964 Plan. The provision has a parallel in relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs), which provides that the insurer shall make a payment on account if it is clear that he is liable for at least part of the claim. Sub-clause 1, first sentence...

 • § 5-8. Forskud, når der er tvist om, hvilken assurandør der skal erstatte tabet

  Er der en tvist om hvilken af flere assurandører, der skal erstatte tabet, skal hver af dem på forlangende betale et forholdsmæssigt forskud på erstatningen. Pligten er betinget af, at ingen af assurandørerne har fremsat andre indsigelser mod kravet. Er deres eventuelle ansvar for tabet forskelligt, skal forskudsbetalingen ske på grundlag af det laveste ansvar.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 5-8. Payment on account when there is a dispute as to which insurer is liable for the loss

  This Clause is identical to Cl. 91 of the 1964 Plan. According to the first sentence , the insurers shall make a proportionate payment on account of the compensation if there is a dispute as to which one of them is liable. A dispute as to which insurer is liable for a certain loss should not be t...