Translations

Scroll to the top

Afsnit 2: Fareændring

 • § 3-8. Fareændring

  Fareændring foreligger, når der sker en ændring i de forhold, der efter aftalen skal danne grundlag for forsikringen, og faren derved ændres i strid med aftalens forudsætninger.

  Skifte af registreringsstat, af skibets disponent eller af det selskab, der har ansvaret for skibets tekniske/maritime drift, skal regnes som fareændring i medfør af stykke 1. Det samme gælder for skifte af klassifikationsselskab.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 3-8. Alteration of the risk

  Sub-clause 2, second sentence, was added in the 2007 version. Sub-clause 2 was amended in the 2003 version. The provision is otherwise identical to earlier versions of the 1996 Plan and corresponds to Cl. 31 of the 1964 Plan and the relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). The...

 • § 3-9. Fareændring, som forsikrede har fremkaldet eller samtykket i

  Har forsikrede efter aftalens indgåelse forsætligt fremkaldt eller samtykket i en fareændring, er assurandøren fri for ansvar, såfremt det kan antages, at han ikke ville have overtaget forsikringen, hvis han ved aftalens indgåelse havde haft kendskab til, at ændringen ville finde sted.

  Hvis det skønnes, at assurandøren ville have overtaget forsikringen, men på andre betingelser, svarer han kun i den udstrækning, det godtgøres, at tabet ikke skyldes fareændringen.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 3-9. Alteration of the risk caused or agreed to by the assured

  This Clause is identical to Cl. 32 of the 1964 Plan. Reference is made to the Commentary on Cl. 3-3 with respect to the burden of proof and combination of causes.

 • § 3-10. Assurandørens opsigelsesret

  Indtræder en fareændring, kan assurandøren opsige forsikringen med fjorten dages varsel.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 3-10. Right of the insurer to cancel the insurance

  This Clause is identical to Cl. 33 of the 1964 Plan. The rule corresponds to the relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs), although the Nordic ICASs contains the additional requirement that the cancellation be reasonable. the Nordic ICAs also contains rules on how the cancellation i...

 • § 3-11. Forsikredes underrettelsespligt

  Får forsikrede kendskab til, at der vil indtræde eller er indtrådt en fareændring, skal han uden ubegrundet ophold underrette assurandøren. Undlader forsikrede dette uden forsvarlig begrundelse, finder regelen i § 3-9 anvendelse, selvom ændringen ikke er fremkaldet af ham eller med hans samtykke, og assurandøren kan opsige forsikringen med fjorten dages varsel.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 3-11. Duty of the assured to give notice

  This Clause corresponds to Cl. 34 of the 1964 Plan. The first sentence imposes on the assured a duty to inform the insurer in the event of an alteration of the risk. The second sentence allows the insurer, in the event of a failure to notify, to cancel the contract or take other action. The perio...

 • § 3-12. Tilfælde, hvor assurandøren ikke kan påberåbe sig en fareændring

  Assurandøren kan ikke påberåbe sig § 3-9 og § 3-10, efter at fareændringen har ophørt at have betydning for ham.

  Det samme gælder, hvis faren er ændret ved foranstaltninger, der tager sigte på at redde menneskeliv, eller ved at det forsikrede skib under rejsen bjærger eller forsøger at bjærge skib eller gods.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 3-12. Cases where the insurer may not invoke alteration of the risk

  This Clause is identical to Cl. 35 of the 1964 Plan. Sub-clause 1 sets out the same rule for alteration of the risk as that in Cl. 3-5, second sentence, regarding the duty of disclosure. However, it is only the rights referred to in Cl. 3-9 and Cl. 3-10 which are lost by the insurer once...

 • § 3-13. Assurandørens underretningspligt

  Får assurandøren kendskab til, at der er indtrådt en fareændring, skal han uden ubegrundet ophold skriftligt underrette forsikrede om, i hvilken udstrækning han vil påberåbe sig § 3-9 og § 3-10. I modsat fald taber han sin ret til at påberåbe sig disse bestemmelser.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 3-13. Duty of the insurer to give notice

  This Clause corresponds to Cl. 36 of the 1964 Plan and has a parallel in the relevant Nordic Insurance Contracts Acts. The provision is identical to the one regarding the duty to notify in Cl. 3-6 above.

 • § 3-14. Tab af hovedklasse

  Ved forsikringstidens begyndelse skal skibet være klasset i et klassifikationsselskab godkendt af assurandøren.

  Forsikringen bortfalder ved tab af hovedklasse, medmindre assurandøren udtrykkeligt samtykker i at forsikringsaftalen fortsætter. Er skibet undervejs, når hovedklassen går tabt, bortfalder forsikringsdækningen dog ikke bort før skibets ankomst til nærmeste sikre havn efter assurandørens anvisning.

  Tab af hovedklasse foreligger, hvor forsikrede eller nogen på forsikredes vegne beder om, at hovedklassen bliver slettet, eller hvor hovedklassen suspenderes eller trækkes tilbage af andre årsager end et indtrådt havari.

  Ved skifte af klassifikationsselskab gælder § 3-8, stykke 2, andet punkt. 

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 3-14. Loss of the main class

  In the 2013 Plan it has been expressly stated what previously was implied in the text and the Commentary that Cl. 3-14 only apply to loss of the main class. The provision is otherwise identical to earlier versions of the 1996 Plan. In addition to the main class the vessel with its equipment may b...

 • § 3-15. Fartområde

  Forsikringens ordinære fartområde omfatter alle farvande med de begrænsninger, der følger af vedlægget til Planen under hensyntagen til betingede og ekskluderede områder. Forsikringstageren er forpligtet til at varsle assurandøren før skibet sejler udenfor det ordinære fartområde.

  Assurandøren kan give samtykke til sejlads udenfor det ordinære fartområde og kan kræve tillægspræmie. Assurandøren kan også fastlægge andre betingelser, som skal betragtes som sikkerhedsforskrifter, jf. § 3-22 og § 3-25, stykke 1.

  Skibet er dækket under sejlads i betinget fartområder, men såfremt der opstår skader, mens skibet befinder sig i et betinget område med forsikredes samtykke og uden at meddelelse er givet, erstattes skaden med nedslag af en fjerdedel, maksimum USD 200.000. Bestemmelsen i § 12-19 gælder tilsvarende. Hvis krav som følge af isskade er opstået på grund af forsikredes undladelse af at udvise rettidig omhu og hurtighed, kan der blive foretaget yderlig reduktion i kravet under hensyn til graden af forsikredes fejl og omstændighederne i øvrigt.

  Hvis assurandøren er blevet behørigt underrettet i overensstemmelse med stykke 1 om sejlads indenfor betinget fartområde, forbliver forsikringen i fuld kraft og effekt under hensyn til overholdelse af betingelser, hvis nogen, fastsat af assurandøren.

  Hvis skibet kommer ind i et ekskluderet fartområde, træder forsikringen ud af kraft, medmindre assurandøren på forhånd har givet samtykke eller overskridelsen ikke skyldes forsætlige forhold fra skibets fører. Hvis skibet før forsikringstidens udløb kommer ud af det ekskluderede område, træder forsikringen på ny i kraft. Bestemmelserne i § 3-12 stykke 2 finder ligeledes anvendelse.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 3-15. Trading areas

  The Clause was amended in 2016, due to a disagreement that had arisen on the effect of the requirement for compliance with ice class rules introduced in 2007. Hence, Cl. 3-22, sub-clause 3, was deleted in 2016. The rules are still based on a tripartite division: ordinary trading areas, excluded...

 • § 3-16. Retsstridige foretagender

  Assurandøren svarer ikke for tab, der er en følge af at skibet bruges til retsstridige formål, medmindre forsikrede hverken kendte eller burde have kendt til forholdet på et sådant tidspunkt, at det ville have været muligt for ham at gribe ind.

  Hvis forsikrede ikke griber ind uden ubegrundet ophold, efter at han blev bekendt med forholdet, kan assurandøren opsige forsikringen med fjorten dages varsel.

  Bliver skibet med forsikredes samtykke i det væsentlige brugt til fremme af retsstridige formål, falder forsikringen bort.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 3-16. Illegal undertakings

  This Clause corresponds to Cl. 40 of the 1964 Plan. The provision has no direct parallel in the relevant Nordic Insurance Contracts Acts. Sub-clause 1 establishes that use of the ship for illegal purposes constitutes a special alteration of the risk. Sub-clause 3, according to which the insurance...

 • § 3-17. Suspension af forsikringen ved beslaglæggelse

  Bliver skibet beslaglagt af statsmagt, træder både forsikringen mod fare på søen og mod krigsfare ud af kraft. Falder rekvisitionen bort før forsikringstidens udløb, træder forsikringen på ny i kraft. Hvis skibet så er i væsentligt dårligere stand, end det var før beslaglæggelsen fandt sted, kan assurandøren opsige forsikringen med fjorten dages varsel, dog tidligst  med ophør ved skibets ankomst til nærmeste sikre havn efter assurandørens anvisning.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 3-17. Suspension of insurance in the event of requisition

  Sub-clause 2 was moved to Cl. 15-24 (b) in the 2007 version. The sub-clause is otherwise identical to earlier versions of the 1996 Plan. Sub-clause 1, first sentence sets out the principal rule, i.e. that in the event of requisition by a State power, all of the ship’s insurances are suspended. Th...

 • § 3-18. Meddelelse om beslaglæggelse

  Hvis forsikrede får at vide, at skibet er eller vil blivebeslaglagt, eller at det er eller vil blive tilbageleveret efter rekvisition, skal han meddele assurandøren dette uden ubegrundet ophold.

  Assurandøren kan forlange, at forsikrede umiddelbart efter tilbagelevering for egen regning skal lade skibet besigtige i dok. Assurandøren skal varsles i god tid før besigtigelsen.

  Har forsikrede forsømt at opfylde sine pligter efter stykke 1 eller 2, har han bevisbyrden for, at tabet ikke skyldes havarier eller andre lignende forhold, der er indtruffet, mens skibet var beslaglagt.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 3-18. Notification of requisition

  This Clause corresponds to Cl. 42 of the 1964 Plan. Sub-clause 1 imposes on the assured a duty to notify the insurer if the ship is requisitioned or is returned, while sub-clause 2 gives the insurer authority to demand a survey of the ship when the requisition is over and the ship has been...

 • § 3-19. Suspension af forsikringen ved midlertidig beslaglæggelse

  Bliver skibet midlertidigt beslaglagt af statsmagt, uden at § 3-17 finder anvendelse, træder forsikringen mod fare på søen ud af kraft. Forsikringen mod krigsfare dækker i givet fald også de farer, der efter § 2-8 omfattes af en forsikring mod fare på søen.

  § 3-18 finder ligeledes anvendelse.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 3-19. Suspension of insurance while the vessel is temporarily seized

  This Clause corresponds in part to Cl. 16 of the 1964 Plan, sub-clause 3. If the ship is temporarily seized by a foreign State power, without there being a requisition within the meaning of Cl. 2-9 and Cl. 3-17, it is appropriate that the insurance against marine perils be suspended, as in the...

 • § 3-20. Flytning af skibet til reparationsværft

  Hvis det skønnes, at en flytning af skibet til reparationsværft kan medføre en forøgelse af risikoen på grund af skade, skal forsikrede på forhånd give meddelelse til assurandøren om flytningen.

  Vil flytningen medføre en væsentlig forøgelse af risikoen, kan assurandøren, før flytning påbegyndes, meddele forsikrede, at han af denne grund modsætter sig flytning. Er sådan meddelelse givet, eller har forsikrede forsømt at give meddelelse efter stykke 1, svarer assurandøren ikke for tab, der opstår under eller som følge af flytningen.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 3-20. Removal of the vessel to a repair yard

  The Commentary was amended in the 2010 version. This Clause corresponds to Cl. 44 of the 1964 Plan. Sub-clause 1 imposes on the assured an obligation to notify the insurer if a removal of the ship to a repair yard entails an increase in the risk. The provision is identical to Cl. 44, sub-clause 1...

 • § 3-21. Ejerskifte

  Går skibet over til ny ejer ved salg eller på anden måde, falder forsikringen bort.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 3-21. Change of ownership

  The Commentary was amended in the 2019 Version. The provision sets out that the insurance cover will automatically lapse if the ownership of the vessel changes. In reality, the issue of cover in the event of a change of ownership is usually one of cover of a third party’s (the purchaser’s)...