Translations

Scroll to the top

Avsnitt 1: Generelle bestemmelser

 • § 20-1. Anvendelsesområde

  Reglerne i dette kapitel finder kun anvendelse i den udstrækning dette fremgår af forsikringsaftalen.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 20-1. Scope of application

  As mentioned under General, certain freighters and other vessels are  insured on so-called hull conditions for ocean-going vessels (Chapters 10 to 13). It is therefore necessary to have a rule determining the applicable cover if this is not clear. According to Cl. 20-1 the rules in Chapter 20 sha...

 • § 20-2. Fornyelse af forsikringen/jf. § 1-5

  Ved udløbet af forsikringstiden fornys forsikringen automatisk for tolv måneder til samme præmie og på samme betingelser.

  Hvis assurandøren ikke vil forny forsikringen, eller han kun vil forny den til en anden præmie eller på andre betingelser, skal han varsle forsikringstageren om dette senest en måned før udløbet af forsikringstiden.

  Hvis forsikringstageren vil opsige forsikringen eller han ikke vil acceptere fornyelse til ny præmie eller på nye betingelser, skal han varsle assurandøren om dette senest fjorten dage før udløbet af forsikringstiden.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 20-2. Renewal of the insurance/Ref. Clause 1-5

  Cl. 1-5, sub-clause 3, establishes that the insurance is not renewed unless this has been specifically agreed. Many of the persons effecting insurances in this industry do not have professional offices. It may therefore be problematic for them to be required to ensure that the insurance is renewe...

 • § 20-3. Klasse og syn/jf. § 3-14 og § 3-8

  Hvis fartøjet ved forsikringstidens begyndelse er i klasse i et klassifikationsselskab godkendt af assurandøren, gælder § 3-14 og § 3-8 stykke 2.

  Fartøjer som ikke er klassificeret, skal ved forsikringstidens begyndelse have gyldigt certifikat i overensstemmelse med flagstatens regler. Bortfald af gyldigt certifikat ligestilles med tab af klasse, jf. § 3-14.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 20-3. Classification and vessel inspection/Ref. Clause 3-14 and Clause 3-8

  Clause 3-14 assumes that the vessel is in class and establishes that the insurance will automatically lapse in the event of loss of class. Change of classification society is deemed to be an alteration of the risk, cf. Cl. 3-8, sub-clause 2, last sentence. However, there is no reason to introduce...

 • § 20-4. Sikkerhedsforskrifter/jf. § 3-22 og § 3-25

  Følgende specielle sikkerhedsforskrifter gælder, jf. § 3-25 stykke 2:

  • Fartøjet skal ikke forcere is.
  • Har fartøjet fartcertifikat, udgør bestemmelserne i certifikatet specielle sikkerhedsforskrifter.
  • Hvis fartøjet er oplagt eller ved kaj, skal forsikrede sikre fartøj og udstyr og sørge for dagligt tilsyn af fartøjet og dets fortøjninger. Tilbehør, udstyr, fangst eller last skal være låst inde, fastlåst til eller boltet fast til fartøjet, således at der skal bruges værktøjer for at fjerne det.
  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 20-4. Safety regulations/Ref. Clause 3-22 and Clause 3-25

  Section 7, sub-clause 1 of the Norwegian Ship Safety Act No. 9 of 15 February 2007 reads as follows in English translation: “The operator of the ship shall ensure that a safety management system which can be documented and verified is established, implemented and developed in his organisation and...

 • § 20-5. Forsikredes besparelser

  Har forsikrede som følge af havari eller ansvar, der er dækket af forsikringen, oppebåret ekstra indtægter, sparet udgifter eller afværget ansvar, som ellers ville være påløbet og som ikke ville have været dækket af assurandøren, kan denne gøre fradrag i erstatningen med et beløb, der svarer til den fordel, der er opnået.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 20-5. Savings to the assured

  The provision is taken from the P&I conditions in the 1964 Plan, but contains a general principle of insurance law and has therefore been generalised.