Translations

Scroll to the top

Afsnit 4: Tidstabsforsikring

 • § 18-43. Hovedregler om assurandørens ansvar

  Forsikringen omfatter tab, som skyldes at den mobile offshore enhed helt eller delvis har været ude af indtægtsgivende virksomhed på grund af skade på enheden, såfremt skaden er dækningsberettiget efter Planen, eller ville have været det, såfremt der ikke havde været aftalt selvrisiko, jf. § 18-33. Hvis kaskoforsikringen er tegnet på andre betingelser end Planen, og disse betingelser er skriftlig accepteret af assurandøren, skal reglerne i Planens kapitel 18, afsnit 2 erstattes med de korresponderende betingelser i pågældende forsikring ved vurdering af, om skaden er erstatningsmæssig.

  Forsikringen omfatter også tab, der skyldes, at den mobile offshore enhed helt eller delvis er ude af indtægtsgivende virksomhed:

  • fordi den er grundstødt,
  • fordi den som følge af fysisk indespærring (bortset fra indespærring på grund af is) er forhindret i at forlade en havn eller et lignende afgrænset område, eller
  • som en følge af foranstaltninger for at bjærge eller fjerne beskadiget last, eller
  • som følge af en begivenhed, der er dækningsberettiget i fælleshavari i medfør af York Antwerpen-reglerne 2016.

   

  Assurandørens ansvar for tidstab, som følge af et enkelt havari og for det totale tidstab som følge af havarier indtruffet i forsikringstiden, er begrænset til forsikringssummen pr. døgn multipliceret med antal erstatningsdage pr. havari og i det væsentlige som angivet i forsikringsaftalen.

  Al tab af indtægtsgivende virksomhed, som er dækket under denne forsikring, skal reducere omfanget af assurandørens ansvar fra og med skadesdatoen på den mobile offshore enhed. Forsikringsaftalen vil dog automatisk træde i kraft igen med den oprindelige ansvarssum mod en tillægspræmie på 100 % af den aftalt præmie for den pågældende mobile offshore enhed beregnet pro rata baseret på oprindelige ansvarssum og uden hensyn til tid.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-43. Main rules regarding the liability of the insurer

  This Clause was new in the 2013 Plan and  was amended in the 2019 Version. The Clause  is verbatim the same as Cl. 16-1. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-1.

 • § 18-44. Totaltab

  Assurandøren svarer ikke for tidstab som følge af et havari, der giver forsikrede ret til totaltabserstatning efter kapitel 18 efter de korresponderende betingelser i den pågældende kaskoforsikring, som gælder for den mobile offshore enhed i medfør af § 18-43 stykke 1 andet punkt. 

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-44. Total loss

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 16-2. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-2.

 • § 18-45. Hovedregel om beregning af erstatning

  Erstatningen fastsættes på grundlag af den tid, den mobile offshore enhed har været ude af indtægtsgivende virksomhed (tidstabet) og indtægtstabet pr. døgn (dagsbeløbet). Tidstab, der er indtrådt før begivenhederne beskrevet i § 18-43 er indtruffet, erstattes ikke.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-45. Main rule for calculating compensation

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 16-3. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-3.

 • § 18-46. Beregningen af tidstabet

  Tidstabet angives i dage, timer og minutter. Tid, hvor den mobile offshore enhed kun delvis har været ude af indtægtsgivende virksomhed, omregnes til tilsvarende tid med fuld driftsstandsning.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-46. Calculation of the loss of time

  This Clause was new in the 2013 Plan and was amended in the 2019 Version. The Clause  is verbatim the same as Cl. 16-4. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-4.

 • § 18-47. Dagsbeløbet

  Forsikredes indtægtstab pr. døgn (dagsbeløbet) skal stilles lig med dagsraten  i medfør af den løbende kontrakt, med fradrag af udgifter som forsikrede har eller burde have sparet som følge af, at den mobile offshore enhed ikke har været i regulær drift.

  Hvis den mobile offshore enhed er uden kontrakt, beregnes dagsbeløbet på grundlag af de gennemsnitlige dagsrater for mobile offshore enheder af pågældende type og størrelse i det tidsrum, enheden er ude af indtægtsgivende virksomhed.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-47. The daily amount

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 16-5 apart from the words “area of operation” which are added to sub-clause 2. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-5. This Clause lays down rules for calculating the daily amount under open insurance contracts, i.e....

 • § 18-48. Aftalt dagsbeløb

  Hvis der i forsikringsaftalen er angivet, at indtægtstabet skal erstattes med et bestemt beløb pr. døgn, anses beløbet som aftalt dagsbeløb, hvis intet andet klart fremgår af forholdene.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-48. Agreed daily amount

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 16-6. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-6. This Clause regulates the agreed daily amount. As mentioned under Cl. 18-47, the daily amount is usually agreed; the reason for doing so is to avoid difficulties in...

 • § 18-49. Selvrisikoperiode

  For hvert enkelt havari fastsættes en selvrisikoperiode, som regnes fra tidstabets begyndelse og varer indtil tidstabet som følge af havariet, beregnet efter regelen i § 18-46, anden punkt, er nået op i den selvrisikoperiode, der er angivet i forsikringsaftalen. Tidstab i selvrisikoperioden erstattes ikke af assurandøren.

  Skade, som skyldes hårdt vejr eller sejlads i is, og som er opstået i tiden fra afgang fra en havn til anløb af den næste, regnes som ét enkelt havari. 

  Skade som skyldes hårdt vejr opstået på grund af atmosfæriske forstyrrelser, mens den mobile offshore enhed er stationært på en lokation, regnes som et enkelt havari.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-49. Deductible period

  This Clause was new in the 2013 Plan and corresponds to Cl. 16-7. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-7.  Sub-clause 1 is verbatim the same as Cl. 16-7, sub-clause 1. In sub-clause 2 the words “or location” is added as MOUs seldom enters ports but rather more often moves between...

 • § 18-50. Besigtigelse af skaderne

  Bestemmelsen i § 18-27 gælder ligeledes for denne forsikring.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-50. Survey of damage

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 16-8. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-8.

 • § 18-51. Valg af reparationssted

  Assurandøren kan forlange, at der bliver indhentet tilbud på reparationsarbejdet fra de værfter, han ønsker. Hvis forsikrede ikke indhenter sådanne tilbud, kan assurandøren gøre det.

  Hvis forsikrede på grund af særlige omstændigheder har rimelig grund til at modsætte sig, at reparationen bliver udført ved et af de værfter, som har givet tilbud, kan han kræve, at tilbuddet fra dette værft ikke kommer i betragtning.

  Forsikrede bestemmer hvilket værft, der skal anvendes. Assurandørens ansvar er dog begrænset til tidstabet efter det tilbud, der ville have medført det mindste tidstab af de tilbud, som forsikrede ville have kunnet kræve dækket under kaskoforsikringen. Vælger forsikrede dette værft, skal erstatningsopgøret bygge på det faktiske tidstab, skønt dette er større end, hvad tilbuddet forudsatte. Hvis kaskoforsikringen er tegnet på andre betingelser end Planen, og disse betingelser er skriftligt accepteret af assurandøren, er assurandørens ansvar begrænset til tidstabet efter det tilbud, der ville have medført det mindste tidstab plus en halvdel af det yderligere tidstab, der opstår. 

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-51. Choice of repairer

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 16-9. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-9.

 • § 18-52. Forsejling til værft o.l.

  Tidstab ved forsejling til værft belastes den gruppe arbejder, der har nødvendiggjort forsejlingen. 

  Hvis forsejling til værftet var nødvendiggjort af mere end en kategori arbejder, fordeles forsejlingstiden i forhold til den tid, hver kategori arbejder ville have krævet, hvis de var udført separat. Forsejling i selvrisikoperioden fordeles ikke.

  Reglerne i stykke 1 og 2 gælder også for tidstab ved besigtigelser, indhentning af tilbud, tankrensning, ventetid for selve reparationen og lignende forhold, der er nødvendige for at arbejdet skal kunne udføres.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-52. Move to the repair location, etc.

  This Clause was new in the 2013 Plan and is nearly verbatim the same as Cl. 16-10, but the words “class of works” has been replaced by “category of work”. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-10.

 • § 18-53. Ekstraomkostninger anvendt for at spare tid

  Assurandøren svarer for ekstraomkostninger ved midlertidige reparationer og ved ekstraordinære foranstaltninger, iværksat for at afværge eller begrænse de tidstab, som forsikringen omfatter, i den udstrækning disse ekstraomkostninger ikke skal dækkes af skibets kaskoassurandør. Er kaskoforsikringen tegnet på andre betingelser end Planen, og disse betingelser er skriftlig accepteret af assurandøren, finder reglerne i § 18-43 stykke 1 andet punkt anvendelse. 

  Assurandøren svarer dog ikke udover det beløb, han skulle have betalt, såfremt foranstaltningerne ikke var blevet iværksat.

  Såfremt der spares tid for forsikrede, skal han bære en andel af ekstraomkostningerne i forhold til den tid, der spares for hans regning.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-53. Extra costs incurred in order to save time

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 16-11. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-11.

 • § 18-54. Samtidige reparationer

  Hvis der samtidigt bliver udført reparationer, der omfattes af forsikringen, og arbejder der ikke omfattes af nogen tidstabsforsikring, men som

  • udføres til opfyldelse af pålæg givet af klassifikationsselskabet, eller
  • er nødvendige af hensyn til den mobile offshore enheds evne til at opfylde kravene til teknisk og operativ sikkerhed eller sine kontraktforpligtigelser, eller
  • gælder ombygning af den mobile offshore enhed,

  erstatter assurandøren halvdelen af reparationstiden fælles for begge kategorier af reparationer, der falder uden for selvrisikoperioden. Arbejder under (a) - (c), som ikke ville have forhindret den mobile offshore enheds indtjening såfremt de var udført separat og som ikke ville have forsinket havarireparationerne, skal ikke tages i betragtning. Hvis en skade som følge af et havari opdages eller opstår under perioden, hvor den mobile offshore enhed er udenfor indtægtsgivende forhold, og reparationsarbejder under (a) - (c)  udføres separat, skal tidstab for reparationer udført samtidig med planlagt arbejder under (a) - (c) ikke kompenseres.

  Bliver der samtidigt udført reparationer vedrørende to havarier, som begge omfattes af forsikringen, gælder regelen i stykke 1 ligeledes for den tid, der falder inden for selvrisikoperioden for det ene havari, men ikke inden for selvrisikoperioden for det andet havari.

  Hvis der samtidigt bliver udført reparationer, som omfattes af forsikringen, og arbejder, som omfattes af en anden tidstabsforsikring, erstatter assurandøren halvdelen af reparationstiden fælles for begge kategorier af reparationer, der falder uden for selvrisikoperioden. Dette gælder også, hvor reparationen under den anden forsikringsaftale finder sted i selvrisikoperioden under denne forsikringsaftale. Bliver der derudover samtidigt udført arbejder, som ikke omfattes af nogen tidstabsforsikring, men som falder inden for stykke 1, erstatter assurandøren kun en fjerdedel af den fælles reparationstid, der falder uden for selvrisikoperioden.       

  Ved anvendelse af reglerne i stykke 1 til 3 skal hver enkelt kategori af arbejde anses for at være pågået i det antal dage, arbejderne ville have krævet, hvis de var blevet udført separat, regnet fra det tidspunkt, hvor arbejderne blev påbegyndt. Medmindre forholdene klart udpeger et andet tidspunkt, antages alle kategorier af arbejde at være påbegyndt ved skibets ankomst til værftet. Den forsinkelse, som måtte opstå, fordi flere kategorier af arbejder er blevet udført samtidigt, skal belastes alle kategorier i forhold til det antal dage, arbejderne ville have krævet, hvis de var blevet udført separat, regnet fra det tidspunkt, hvor hver enkelt kategori af arbejde blev påbegyndt.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-54. Simultaneous works

  This Clause was new in the 2013 Plan and corresponds to Cl. 16-12. In addition to some editorial amendments substantive amendments were done in 2013 Plan compared to Cl. 16-12 by adding two new sentences to sub-clause 1. The Commentary to Cl. 16-12 is relevant also to Cl. 18-54 and is therefore...

 • § 18-55. Tidstab efter afslutning af en reparation

  Efter afsluttet reparation erstatter assurandøren kun tidstab:

  • før den mobile offshore enhed kan genoptage virksomheden under den kontrakt, der var i kraft på havaritidspunktet, eller
  • ved forsejling af den mobile offshore unit til en tilsvarende position som den ville have befundet sig på, såfremt havariet ikke var indtruffet, i henhold til kontrakt der var bindende indgået før forsejling til reparationssted blev påbegyndt.


  For tidstab efter afslutning af reparationen gælder § 18-52 ligeledes. 

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-55. Loss of time after completion of repairs

  This Clause was new in the 2013 Plan and is corresponding to Cl. 16-13, but letters (b) and (d) are not deemed relevant to MOUs and are therefore not included in Cl. 18-55. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-13, letter (a) of Cl. 18-55 is for the purpose of cover unamended even though...

 • § 18-56. Reparationer efter udløbet af forsikringstiden

  Assurandøren svarer ikke for tidstab ved reparationsophold, der bliver påbegyndt senere end to år efter udløbet af forsikringstiden.

  Tidstab ved reparationsophold, som påbegyndes efter udløbet af forsikringstiden, erstattes efter reglerne i § 18-47, selvom dagsbeløbet efter § 18-48 er aftalt, såfremt dette leder til lavere erstatning.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-56. Repairs carried out after expiry of the insurance period

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 16-14. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-14.

 • § 18-57. Assurandørens ansvar når den mobile offshore enhed overdrages til ny ejer

  Når skader på den mobile offshore enhed repareres i forbindelse med overdragelse til ny ejer, svarer assurandøren ikke for den tid, der alligevel ville have gået tabt i forbindelse med overdragelsen. Hvis overdragelsen må udsættes på grund af reparationer, der omfattes af forsikringen, erstatter assurandøren forsikredes rentetab, fastsat efter reglerne i § 5-4, selvom den mobile offshore enhed ikke ville have haft indtægt under udsættelsen.

  Erstatning efter stykke 1 skal ikke være højere end erstatningen beregnet på grundlag af forsikringssummen pr. døgn, og:

  • den tid, leveringen var udsat med, eller
  • den tid, der kunne påregnes at medgå til køberens reparation af den mobile offshore enhed,

  med fradrag for aftalt selvrisikoperiode. Selvrisikoperioden regnes i løbende dage, selvom rentetabet er forskelligt fra forsikringssummen pr. døgn. Der kan ikke kræves erstatning efter § 18-55 i disse tilfælde.

  Forsikredes krav mod assurandøren kan ikke overdrages til ny ejer. 

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-57. Liability of the insurer when the MOU is transferred to a new owner

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 16-15. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-15.

 • § 18-58. Forholdet til andre assurandører og fælleshavari

  Reglerne om assurandørens indtræden efter § 5-13 skal anvendes ligeledes på:

  • forsikredes krav om erstatning af tidstab og erstatning af driftsudgifter under flytning til værft i medfør af
   § 18-28 eller § 18-30, eller tilsvarende bestemmelser i sådanne andre betingelser som den mobile offshore enheds kaskoforsikring er dækket på, og
  • de krav, forsikrede for øvrigt måtte have på at få tabet erstattet af en anden assurandør eller i fælleshavari.
  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-58. Relationship to other insurances and general average

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 16-16. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-16.