Translations

Scroll to the top

Förord

Nordisk Sjöförsäkringsplan av 2013, Version 2019
Baserad på Norsk Sjöförsäkringsplan av 1996, Version 2010

Grunden för den Nordiska Sjöförsäkringsplanen av 2013 är överenskommelsen från den 3:e november 2010 (senast ändrats 9. december 2019) mellan:

the Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)
och
Danske Rederier (tidigare Danmarks Rederiforening),
Rederierna i Finland, 
Norges Rederiforbund, samt
Svensk Sjöfart.

Överenskommelsen bekräftar att detta dokument ska benämnas “The Nordic Marine Insurance Plan of 2013” med undertiteln “Based on the Norwegian Marine Insurance Plan of 1996, Version 2010” (härefter “Planen”).

Överenskommelsen etablerade en permanent Stående Revisionskommitté (SRC) med ändamål att sammanställa Planen. Överenskommelsens parter kan föreslå förändringar till Planen. Om medlemmarna accepterar att förändringar ska göras, så ska SRC ge ett utkast till förändringar till texten i Planen och kommentarerna på engelska.

Följande medlemmar utsågs till SRC för Version 2019:

Ordförande
Trine-Lise Wilhelmsen, Professor, dr. juris, institutionsledare Nordisk Institutt for Sjørett

Sekreterare
Marie Meling, Stipendiat, Scandinavian Institute of Maritime Law

The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)
Sveinung Måkestad, Vice President, Gard 
Roar Sanden, Lawyer & Director Adjusting, Norwegian Hull Club
Hanne Rydelsborg, Senior Claims Handler, Codan Marine
Ronny Hindersson, Claims Manager, Alandia Marine, Alandia Insurance Ltd.
Johan Kahlmeter, Area Manager, Team Gothenburg, The Swedish Club
Anders Hovelsrud, Insurance Director, Den Norske Krigsforsikring for Skib
Einar Sandbakken, Claims Director, Master Mariner H&M, Skuld Marine Agency
Nicolas Wilmot, Special Advisor, Gard (deltagande suppleant)
Jan-Hugo Marthinsen, Vice President, Gard (Kapitel 18-ändringar)
Viggo Thomas Kristensen, Advokat, Cefor (uppdelningen av kapitel 17)

Nordiska Redarföreningar
Karoline Bøhler, Advokat, Insurance and CSR Manager, Norges Rederiforbund
Marthe Romskoug, General Manager, Wilhelmsen Insurance Services AS
Hogne Nesse, Head of Department, Insurance/Claims, Høegh Autoliners AS
Örjan Karlsson, Manager Marine Insurance, Stena Rederi AB
Claes Westman, Head of Marine Insurance, A.P. Møller-Maersk A/S
Kim Chalmer Rasmussen, Insurance Manager, DFDS A/S&
Olli Kytö, Advokat, Sea Invest Ltd.
Anne Mentz Hansen, Senior Claims Manager, Torm A/S (deltagande suppleant)
Frode Berg, Claims Director, Marine & Marine Offshore, Willis Towers Watson AS (kapitel 18 ändringar)

Nordisk Dispaschör  
Bjørn Slaatten, Dispaschör

SRC beslöt att förändringar till text i Planen och i kommentarerna i förhållande till Nordisk Sjöförsäkringsplan av 2013, Version 2016 ska framhävas i texten och i förordet.

SRC har tillämpat följande ändringar för infogande i Planen:

 1. § 1-4A: Den existerande § 1-4 omnumreras till § 1-4A som en konsekvens av introduktionen av den nya §1-4B. I tillägg är andra stycket av den existerande § 1-4 omarbetad. Det tidigare andra stycket fastställde att norsk rätt ska gälla om försäkringen hade tecknats med en icke-nordisk huvudförsäkringsgivare, men den innehöll inga bestämmelser om jurisdiktion för en sådan försäkring. Det omarbetade andra stycket fastställer att tvister i sådana tillfällen hänvisas till skiljedomstol enligt § 1-4B, där val av skiljedomstol och bakgrundsrätt för tillfällen med icke-nordiska huvudförsäkringsgivare regleras i fjärde stycket. Orsaken till omarbetningen är angivna i kommentarerna till denna paragraf (se nedan). I samband med denna omarbetning så är även hänvisningarna i § 14-3 och § 18-41, samt i kommentarerna till introduktion av kapitel 9 och § 9-4, ändrade.
 2.  

 3. § 1-4B: Den nya paragrafen introduceras som en valfri skiljedomstolsklausul för försäkringar med nordisk huvudförsäkringsgivare och en standardiserad jurisdiktionsbestämmelse för icke-nordiska huvudförsäkringsgivare. Det finns två anledningar till introduceringen av skiljedomsklausulen. För det första hänvisar flera försäkringsgivare redan idag till skiljedomstol som standard tvistelösningsalternativ, och det är därför lämpligt att ha en standardklausul i Planen vilken parterna kan använda. För det andra finns det viss osäkerhet kring regelverk gällande domstolars jurisdiktion, samt erkännande och verkställande av domar efter Brexit.
 4.  

 5. § 1-5: Tredje stycket är omarbetad som en konsekvens av omarbetningarna i § 16-1 och § 16-4.
 6.  

 7. § 2-3: Andra stycket är omarbetad för att inte endast ta konjunkturförändringar i beaktande. Enligt den omarbetade texten så ska ”intressets värde har förändrats väsentligt, på grund av konjunkturförändringar i omständigheterna vilka bildade grunden av parternas överenskommelse av det försäkrade värdet”, vilket möjliggör för bägge parter att begära en ändring i försäkringsvärdet. Ändringarna har gjorts för att klargöra det att om det försäkrade värdet huvudsakligen var baserad på avtalsmässiga uppgörelser för fartyget, eller om det var baserat på utestående lån med en bank, så är inte nödvändigtvis konjunkturförändringar relevant.
 8.  

 9. § 2-8: Punkten (b) är omarbetad och uppdelad i två nya punkter: (b) och (c), vilket följaktligen omnumrerar de tidigare punkterna (c) och (d) till (d) respektive (e). Punkt (b) behandlar ingripanden av egen statsmakt ”förutsatt att sådant ingripande utförs för att främja ett övergripande nationellt politiskt mål”. Paragrafen är delvis omarbetad för att utvidga täckningen till sådana ingripanden, och delvis för att förtydliga motsatser i kommentarerna gällande marinförsäkringsgivarens ansvar för sådana ingripanden. Punkten (c) undantar nu ”rekvisition som företas av statsmakt”. Anledningen till detta är den snävare bestämmelsen i punkten (b) som gör det nödvändigt att ha en separat punkt för att betona att rekvisition som företas av statsmakt är undantaget oavsett de bakomliggande motiven för rekvisitionen. Expropriation är å andra sidan behandlad under punkten (b). Som en konsekvens av dessa ändringar så har även kommentarerna till denna paragraf helt arbetats om, och innehåller nu även en beskrivning av skillnaderna mellan rekvisition, expropriation och konfiskation.
 10.  

 11. § 2-8: Punkten (d) är omnumrerad och byter ut den tidigare punkten (c). Dessutom är ordalydelsen ändrad från ”Bristande betalningsförmåga” till ”Insolvens eller bristande betalningsförmåga hos den försäkrade, eller företagande av ordinär rättsprocess för att verkställa betalning av böter, vite, skuld eller rätt till säkerhet vilken inte är relaterad till ersättning eller ansvar täckt under försäkringen”. Ändringen är gjord för att närma sig den ursprungliga norska termen ”manglende betalingsevne”. Insolvens under § 2-8 (och § 2-9) betyder oförmåga att betala oavsett anledningen till insolvensen eller vare sig det är temporärt eller permanent. Då omfattningen av undantaget för ingripande av statsmakt i punkten (b) efter denna omarbetning är något begränsad, så har följande ordalydelse lagts till i (d) för att klargöra att sådant ingripande fortfarande inte täcks av försäkringen: ”eller företagande av ordinär rättsprocess för att verkställa betalning av böter, vite, skuld eller rätt till säkerhet vilken inte är relaterad till ersättning eller ansvar täckt under försäkringen”. Dessa ändringar är vidare förklarade i kommentarerna.
 12.  

 13. § 2-9: Omarbetningarna i första stycket, punkten (b) och andra stycket, punkten (a) och (c), är nära knutet till ändringarna i § 2-8. Orsaken till ändringarna är för att klargöra distinktionen mellan sjöförsäkring och krigsförsäkring för sådana ingripanden, samt för att förtydliga flera av begreppen i punkten (b), och att justera krigsförsäkringen att stämma överens med kriteriet som fastslogs i Sira-målet. Liknande ändringarna i § 2-8 så är punkten (b) uppdelad så att expropriation avhandlas i första stycket, punkten (b), medan rekvisition är avhandlat i ett separat stycke, jmf. andra stycket, punkten (c). Som en konsekvens av dessa justeringar så har även kommentarerna omarbetats. Ordalydelsen i andra stycket, punkten (a), är, så som ordalydelsen i § 2-8, punkten (d), ändrad från ”Bristande betalningsförmåga” till ”Insolvens eller bristande betalningsförmåga hos den försäkrade, eller företagande av ordinär rättsprocess för att verkställa betalning av böter, vite, skuld eller rätt till säkerhet vilken inte är relaterad till ersättning eller ansvar täckt under försäkringen”.
 14.  

 15. § 4-5: Överskriften är redaktionellt ändrad. Dessutom är första stycket omarbetad, samt så har ett nytt tredje stycke lagts till. Orsaken till dessa ändringar är för att tydliggöra omfattningen av försäkringstäckningen gällande uppkomna kostnader i samband med att utvärdera om någon ersättningsbar förlust har uppkommit vid ett haveri. Kommentarerna är tillsvarande omskrivna av samma anledning.
 16.  

 17. § 4-10: Paragrafen är omarbetad för att förtydliga att den försäkrade alltid har rätt att kräva ersättning under försäkringen för vilka som helst fysiska skador på fartyget, inklusive skador uppkomna medvetet för att rädda last och fartyg, samt få inkluderat det kravet i justeringen av enskilt haveri, så att den försäkrade inte behöver invänta justeringen av det gemensamma haveriet, vilket ofta tar lång tid att slutföra.
 18.  

 19. § 5-4: Tredje stycket är omarbetad för att innefatta en minsta räntesats av 2 procentenheter oberoende av huruvida CIBOR, NIBOR eller STIBOR är negativa. Dessutom har tecknet ”%” blivit utbytt mot ”procentenheter” genom hela paragrafen i enlighet med praxis i jämförbara dokument. Liknande ändringar och förtydliganden har gjorts i kommentarerna, där det också är förklarat, i förhållande till fjärde stycket, att räntesatsen för förfallna betalningar som ett minimum är 4 procentenheter.
 20.  

 21. § 5-23: Den tidigare hänvisningen i första stycket till ”the master or the chief engineer of the ship” är borttagen då det ansågs olämpligt att tillämpa en så pass vid identifikation. Följaktligen så tillämpas de generella identifikationsreglerna i § 3-36 och § 3-38 även för anmälan av en skada, och endast den försäkrades, och med dem han kan bli identifierad med, kännedom är relevant.
 22.  

 23. § 10-2: Paragrafen är omarbetad för att ge en vidare täckning för objekt som är tillfälligt avlägsnat från fartyget för reparation. Ordalydelsen i det första stycket är omarbetat och en ny andra mening har introducerats vilken innehåller bestämmelser om omfattningen av försäkringstäckning för objekt som repareras.
 24.  

 25. § 15-11: I samband med omarbetningarna i § 2-8 och § 2-9 gällande försäkringstäckning under ingripande av statsmakt så reduceras tidsfristen i första och andra stycket, gällande när försäkringstagaren kan kräva ersättning för totalhaveri, från tolv till sex månader. Samma ändringar är gjorda i § 18-69.
 26.  

 27. § 16-1: Tredje och fjärde stycket är nya. Tredje stycket är redaktionellt ändrat, och flyttat från § 16-4, andra stycket utan några ändringar i ordalydelsen, då denna del ansågs passa bättre i § 16-1. Återställandebestämmelsen i fjärde stycket är nytt, och anger att försäkringsavtalets ansvarsgräns automatiskt återställas till den ursprungliga ansvarsgränsen efter skada. I tillägg är kommentarerna uppdaterade för att utveckla vidare gällande förståelsen av termen ”tidsförlust” (”loss of time”) och relationen mellan den här paragrafen och § 16-11.
 28.  

 29. § 16-4: Andra stycket är flyttat till § 16-1, och har således tagits bort från § 16-4. I samband så har även de relevanta hänvisningarna i § 15-3 och § 16-7 justerats.
 30.  

 31. Kapitel 17: Kapitel 17 är omarbetad och numera uppdelad i tre separata kapitel. Den ”nya” kapitel 17 innehåller endast reglerna gällande försäkring av fiskefartyg. Reglerna för andra typer av fartyg med begränsat fartområde är flyttade till ett eget kapitel 20. Detsamma gäller reglerna för ansvarsförsäkring som är flyttade till ett eget nytt kapitel 21. Orsaken till uppdelningen är för att göra reglerna bättre lämpade för var och en av försäkringskategorierna, samt att det ska bli enklare att använda dem.
 32.  

 33. § 18-2: I den engelska versionen av Planen så byttes ordet ”supplies” ut med ”provisions” för att likställa det med ordalydelsen i § 10-1. I den svenska versionen så behölls ordet ”proviant”.
 34.  

 35. § 18-31: Paragrafen är redaktionellt omarbetad. Ordalydelsen ”de två grupperna av arbeten” har ersatts med ”vardera grupp av arbeten”. Dessutom har kommentarerna till denna paragraf omarbetats.
 36.  

 37. § 18-32: Ordalydelsen i första stycket är redaktionellt omskriven för att överensstämma med ordalydelsen i § 12-15.
 38.  

 39. § 18-43: Tredje och fjärde stycket är nya. Tredje stycket är en redaktionell omarbetning och är flyttad från § 18-46, andra stycket utan att några ändringar av ordalydelsen har gjorts, då denna del ansågs passa bättre i § 18-43. Återställandebestämmelsen i fjärde stycket är nytt, och anger att försäkringsavtalets ansvarsgräns automatiskt återställas till den ursprungliga ansvarsgränsen efter skada. Dessa ändringar är ordagrant samma som de under § 16-1 och § 16-4 (se ovan).
 40.  

 41. § 18-46: Andra stycket är flyttat till § 18-43 och således borttagen från § 18-46. I samband så har även de relevanta hänvisningarna i § 18-49 och § 18-61 justerats.
 42.  

 43. § 18-69: I samband med ändringarna i § 2-8 och § 2-9 gällande täckning för ingripande av statsmakt så har tidsfristen i första och andra stycket, vilket behandlar när den försäkrade kan kräva ersättning för totalförlust, minskats från tolv till sex månader. Samma ändring har gjorts i § 15-11.
 44.  

 45. § 18-90: Paragrafen har blivit omarbetad för att bättre harmonisera med kondemnationsuträkningen i § 18-10. Ändringar gjorda i andra stycket ger den försäkrade ett alternativ att kräva ersättning för totalförlust om reparationskostnader uppgår till mer än 80 % av försäkringsbeloppet. Det säkerställer en sömlös överföring från konstruktionsriskförsäkringen till den operationella försäkringen under Avsnitt 2.
 46.  

 47. Bilagan till § 3-15: Fartområde II (villkorade fartområden), 3. St. Lawrence-golfen och St. Lawrence-floden (karta 3): Kartan och ordalydelsen i bilagan har förbättrats med införande av koordinater.
 48.  

 49. Bilagan till § 3-15: Fartområde II (villkorade fartområden), 4. St. Lawrence Seaway och de nordamerikanska sjöarna (karta 3): Kartan och ordalydelsen i bilagan har förbättrats med införande av koordinater.
 50.  

 51. Bilagan till § 3-15: Fartområde II (villkorade fartområden), 5. Ostasiatiska farvatten (karta 4): Kartan och ordalydelsen i bilagan har justerats genom att ha flyttat storcirkel-linjen till 10 nautiska mil från land, samt infört koordinater.
 52.  

 53. Hänvisningen till ”York-Antwerpen reglerna 1994” är omskriven till ”York-Antwerpen reglerna 2016” genom hela Planen och dess kommentarer. Dessa ändringar är utförda i § 4-8, § 4-11, § 16-1 och § 18-43.
 54.  

 55. Redaktionella omarbetningar har gjorts genom att stryka eller korrigera utdaterade eller inkorrekta korsreferenser och justera ordalydelser med resten av plantexten och kommentarerna. Sådana ändringar har gjorts i § 15-15 (felaktig referens till ”rekvisition” har strukits) i plantexten och i § 12-3 (referens till § 12-5 (f) har strukits), § 19-11 (korrekt korsreferens till § 4-1, och inte § 1-4) och § 18-2 (referens till punkt 1(c), och inte punkt 2(c)) i kommentarerna.

I den engelska versionen har genomgående ordet ”ship” ersatts med ”vessel”. I den svenska versionen används fortfarande ordet ”fartyg”. Dessutom har rena korrigerande ändringar gjorts av tidigare skrivfel och formateringsfel i både Planen och i kommentarerna.

I förbindelse med ovanstående förändringar, så har även ändringar företagits i kommentarerna till respektive paragraf. Ändringar har på liknande sätt gjorts i kommentarerna till andra paragrafer där det ämne nämns som regleras i de ändrade paragraferna. Vidare, ändringar har gjorts på åtskilliga ställen i kommentarerna till paragraferna som inte har förändrats, och där SRC har funnit att den tidigare kommentaren varit opraktisk, vilseledande eller kunde leda till missförstånd. Detta gäller för följande villkor:

 1. § 2-11: Ett stycke i kommentarerna är omskriven för att tydliggöra att § 2-11 är tillämpbar för tidsförlustförsäkring enligt kapitel 16, även om kaskoförsäkring har ingåtts utanför Planen.
 2.  

 3. § 3-21: Kommentarerna är omarbetade för att tydliggöra att sammanslagningar och delningar är baserade på kontinuitetsprincipen och ska inte likställas med ägarbyte.
 4.  

 5. § 4-12: Den tidigare hänvisningen i kommentarerna till Lloyd’s Open Form 1995 har, i likhet med marknadspraxis, blivit uppdaterad till SCOPIC-klausulen kopplat till Lloyd’s Open Form.
 6.  

 7. § 5-16: Kommenterarna är uppdaterade för att reflektera omarbetningarna i § 4-10, samt för att tydliggöra att den försäkrade i utgångsläget inte har något ansvar gentemot försäkringsgivaren om den försäkrade inte lyckas säkra försäkringsgivarens rätt till regress i ett gemensamt haveri, under förutsättning att förlusten faller inom det i försäkringen angivna belopp för gemensamt haveri.
 8.  

 9. § 5-24: Kommentarerna till tredje stycket är uppdaterade för att förtydliga att en skriftlig underrättelse från försäkringsgivaren om att begränsning kommer att tillämpas inte reducerar, eller annars begränsar, den 3-åriga fristen i första stycket.
 10.  

 11. § 7-4: Kommentarerna till andra stycket är omarbetade för att förtydliga att i utgångspunkten tillämpas 5 %-begräsningen för varje individuellt intresse, men att andra bestämmelser gäller för vissa intressen, såsom tidsförlustförsäkring och ansvarsförsäkring.
 12.  

 13. § 12-5 (a): Meningen ”However, the insurer shall not cover maintenance and wages of the crew in connection with the necessary cleaning of tanks prior to the repairs” har tagits bort, och sista stycket av kommentarerna till § 12-5 (a) är redaktionellt ändrade.
 14.  

 15. § 12-13: Meningen ”Here as elsewhere, the Plan is based on the rules of apportionment that have established themselves in practice” har tagits bort i kommentarerna.
 16.  

 17. § 16-11: Kommentarerna är omarbetade för att förtydliga försäkringstäckningen där den försäkrade har möjlighet att använda sig av ett ersättningsfartyg under reparationerna av ett skadat fartyg för att bibehålla förtjänsten under det skadade fartygets certeparti. Kommentarerna är vidare omarbetade för att klargöra att ersättning för extra bogserbåtar i vissa tillfällen kan godkännas under bestämmelserna i denna paragraf.
 18.  

 19. § 16-14: Kommentarerna är omarbetade för att klargöra den logiska grunden för fartygsägaren att framskjuta reparationer, samt att det avtalade dagsbeloppet ska gälla för fartyg som har varit kontinuerligt ur drift (off-hire) från innan försäkringsperioden upphörde, även om det faktiska varvsbesöket påbörjas först efter försäkringsperiodens upphörande. I tillägg har datumen som används i exemplen blivit uppdaterade.

När ändringarna i kommentarerna gjordes så ströks även förklaringarna till den historiska utvecklingen av paragraferna för att underlätta läsningen och förståelsen för kommentarerna.

Dock så är inte förklaringarna till den historiska utvecklingen borttagen i de paragrafer som inte har blivit ändrade. I kommentarerna till dessa paragrafer finns referenser till både Planen som användes innan 1996 års Plan, den Norska Sjöförsäkringsplanen av 1964 (1964 års Plan), samt diverse försäkringsvillkor och metoder. Försäkringsvillkoren som refereras till är kaskoförsäkringsvillkoren utfärdade av Cefor och De gjensidige skipsassuranseforeningers Premie- og forsikringsvilkår (PIC). Förkortningen Cefor står för Cefor Form 246 A oktober 1995, medan PIC innebär De gjensidige skipsassuranseforeningers Premie- og forsikringsvilkår 1 januari 1995.

Planens och kommentarens språk är engelska. Planen kommer att översättas till de nordiska språken.

Planen, Version 2019 träder formellt i kraft den 1 januari 2019. Förändringarna kommer att markeras i både den tryckta versionen liksom nätversionen av Planen. Cefor är upphovsrättsinnehavare och ansvariga för tryckningen av Planen och publiceringen av nätversionen av Planen och kommentaren. Internetadressen är www.nordicplan.org. Planen är även tillgänglig som en App för smartphones och surfplattor.

Slutligen önskar den Stående Revisionskommittén meddela att Planen är en uppsättning av standardförsäkringsvillkor och sålunda rent illustrativa. Planen är inte bindande för parterna till denna överenskommelse. Parter som förhandlar om ett försäkringsavtal är fullständigt fria att komma överens om andra försäkringsvillkor eller att modifiera Planen och dess paragrafer.

Oslo, 14. september 2018
Trine-Lise Wilhelmsen, Ordförande
Marie Meling, Sekreterare