Translations

Scroll to the top

Kapitel 16: Tidsförlustförsäkring

 • § 16-1. Huvudregler beträffande försäkringsgivarens ansvar

  Försäkringen omfattar förlust som beror på att fartyget helt eller delvis har varit ute från intäktsgivande verksamhet på grund av skada på fartyget, såvida skadan är ersättningsmässig enligt Planen, eller skulle ha varit det om självrisk inte hade avtalats, jfr. § 12-18. Om kaskoförsäkringen tecknats på andra villkor än Planen, och dessa villkor skriftligen har accepteras av försäkringsgivaren, ska bestämmelserna i Planens kapitel 10-12 ersättas med de korresponderande villkoren i berörd försäkring vid bedömningen av om skadan är ersättningsmässig.

  Försäkringen omfattar också förlust som beror på att fartyget helt eller delvis är ute från intäktsgivande verksamhet:

  • därför att fartyget har gått på grund,
  • därför att det som följd av fysisk instängning (bortsett från instängning på grund av is) förhindras från att lämna en hamn eller ett liknande avgränsat område, eller
  • som följd av åtgärd för att bärga eller avlägsna skadad last, eller
  • som följd av en händelse som täcks av York-Antwerpen reglerna 2016 vid Gemensamt Haveri. 

   

  Försäkringsgivarens ansvar för tidsförlust som följd av ett enskilt haveri och för den totala tidsförlust som följd av haverier som har inträffat under försäkringstiden begränsas till försäkringsbeloppet per dygn multiplicerat medantalet ersättningsdagar per haveri och totalt, enligt försäkringsavtalet.

  All intäktsförlust som täcks under denna försäkring ska reducera ansvarsgränsen från det datum då skadan på fartyget uppstod. Dock ska försäkringsavtalets ansvarsgräns automatiskt efter sådan skada återställas till den ursprungliga ansvarsgränsen, mot en tilläggspremie som motsvarar 100 % av den avtalade premien för det berörda fartyget, beräknat proportionerligt på beloppet som återställs oberoende av tid.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 16-1. Main rules regarding the liability of the insurer

  This provision was amended in the 2003 version. The Commentary was amended in the 2013 Plan.  Further amendments were made in the 2019 Version. Sub-clause 1, first sentence, contains the main rules regarding the insurer’s liability under the loss-of-hire insurance, which require “damage to the...

 • § 16-2. Totalförlust

  Försäkringsgivaren är inte ansvarig för tidsförlust som beror på ett haveri som ger den försäkrade rätt till totalförlustersättning enligt kapitel 11 eller enligt de korresponderande villkoren i den kaskoförsäkring som gäller för fartyget i enlighet med § 16-1 första styckets andra punkt. 

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 16-2. Total loss

  This Clause was amended in the 2003 version. The provision states a fundamental principle of loss-of-hire insurance: the insurance does not cover loss of time resulting from the total loss of the ship. Such loss of time can occur in two different connections. Firstly, considerable time may elapse...

 • § 16-3. Huvudregel för ersättningsberäkningen

  Ersättningen fastställs på grundval av den tid fartyget har varit ute från intäktsgivande verksamhet (tidsförlusten) och intäktsförlusten per dygn (dagsbeloppet). Tidsförlust som har inträtt före händelser som anges i § 16-1 har inträffat, ersätts inte.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 16-3. Main rule for calculating compensation

  The first sentence states the main rule for calculating compensation, and provides that compensation is to be determined on the basis of the time during which the ship has been out of operation and the loss of income per day. The method of calculation indicated must be used even when the loss of...

 • § 16-4. Beräkning av tidsförlusten

  Tidsförlusten anges i dagar, timmar och minuter. Tid där fartyget bara delvis har varit ute från intäktsgivande verksamhet, omräknas till motsvarande tid med fullt driftsstopp.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 16-4. Calculation of the loss of time

  The Clause was editorially amended in the 2019 Version by moving sub-clause 2 to Cl. 16-1, sub-clause 3, cf. the commentary to this Clause. This provision supplements Cl. 16-3, and lays down further rules for calculating loss of time once the extent of the time lost has been established. ...

 • § 16-5. Dagsbelopp

  Den försäkrades intäktsförlust per dygn (dagsbeloppet) fastställs till ett belopp som är lika stort som frakten per dygn enligt gällande fraktavtal, med avdrag för kostnader som den försäkrade har eller borde ha sparat in till följd av att fartyget inte har varit i reguljär drift.

  Om fartyget inte är kontrakterat, beräknas dagsbeloppet på grundval av genomsnittliga fraktrater för fartyg av vederbörande typ och storlek i den tidsperiod som fartyget är ute från intäktsgivande verksamhet.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 16-5. The daily amount

  The provision lays down rules for calculating the daily amount under open policies, i.e. policies that do not specify any agreed value for the daily amount. As mentioned in the Commentary on Cl. 16-3, the “daily amount” is the insurable value of the assured’s loss of income per day. In practice,...

 • § 16-6. Avtalat dagsbelopp

  Om det i försäkringsavtalet anges att intäktsförlusten ska ersättas med ett visst belopp per dygn, anses detta belopp som ett avtalat dagsbelopp, såvida inte något annat klart framgår av förhållandena.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 16-6. Agreed daily amount

  In 2016 the word “assessed” was replaced with “agreed” corresponding with the amendment to Cl. 2-3.  The provision regulates the agreed daily amount. As mentioned under Cl. 16-5, the daily amount is usually agreed; the reason for doing so is to avoid difficulties in calculating the daily amount...

 • § 16-7. Självriskperiod

  För varje enskilt haveri fastställs en självriskperiod som räknas fr.o.m. tidsförlustens början och fortgår till dess tidsförlusten till följd av haveriet, beräknat enligt regeln i § 16-4 andra meningen, har nått den självriskperiod som anges i försäkringsavtalet. Försäkringsgivaren ersätter inte tidsförlust under självriskperioden.

  Skada som har orsakats av hårt väder eller gång i is, och som har uppstått under tidsperioden från avgång från en hamn till anlöp av nästa, räknas som ett enskilt haveri. 

  Om avtal har slutits om en särskild självriskperiod för maskinskada gäller § 12-16 på motsvarande sätt.   

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 16-7. Deductible period

  Sub-clause 3 was amended in the 2007 version. The Clause is otherwise identical to the 2003 version. Sub-clause 1 has been simplified, but the substantive content is unchanged. The first sentence of sub-clause 1 provides that a deductible period, stated in the insurance contract, shall be...

 • § 16-8. Besiktning av skadorna

  Bestämmelsen i § 12-10 gäller på motsvarande sätt för denna försäkring.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 16-8. Survey of damage

  The provision refers to the rules for survey of damage in Cl. 12-10 of the Plan. The reference also applies even if the hull insurance has been effected on conditions other than those of the Plan with the written consent of the insurer. Consequently, any survey rules in the differing standard...

 • § 16-9. Val av reparationsplats

  Försäkringsgivaren kan kräva att anbud på reparationsarbetet inhämtas från de verkstäder han väljer. Om den försäkrade inte inhämtar sådana anbud, kan försäkringsgivaren göra det.

  Om den försäkrade på grund av särskilda omständigheter har skälig orsak att motsätta sig att reparationen utförs vid en av de verkstäder som har lämnat anbud, kan han kräva att anbudet från den verkstaden inte beaktas.

  Den försäkrade bestämmer vilken verkstad som ska användas. Försäkringsgivarens ansvar är dock begränsat till tidsförlusten enligt det anbud som skulle medföra den minsta tidsförlusten av de anbud som den försäkrade skulle kunna kräva täckt under kaskoförsäkringen. Väljer den försäkrade denna verkstad, ska ersättningsuppgörelsen bygga på den faktiska tidsförlusten, även om den är större än vad anbudet förutsatte. Om kaskoförsäkringen tecknas på andra villkor än Planen, och dessa villkor skriftligen har accepterats av försäkringsgivaren, är försäkringsgivarens ansvar begränsat till tidsförlusten enligt det anbud som skulle ha medfört den minsta tidsförlusten plus hälften av den ytterligare tidsförlust som uppstår. 

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 16-9. Choice of repair yard

  Sub-clause 3 was amended in the 2003 version. This provision regulates the right of the assured to choose a repair yard and the consequences his choice of yard has for the extent of the loss-of-hire insurer’s liability. Sub-clauses 1 and 2 concern the invitation of tenders on which to base the...

 • § 16-10. Förflyttning till verkstad o. dyl.

  Tidsförlust vid förflyttning till verkstad debiteras den kategori av arbeten som har nödvändiggjort förflyttningen.  

  Om förflyttning till verkstaden var nödvändig p.g.a. mer än en kategori arbeten, fördelas restiden i förhållande till den tid varje kategori av arbeten skulle ha krävt om de hade utförts separat. Förflyttning i självriskperioden fördelas inte.

  Reglerna i första och andra stycket gäller också för tidsförlust vid besiktningar, inhämtande av anbud, tankrengöring, väntetid för själva reparationen och liknande förhållanden som är nödvändiga för att arbetet ska kunna utföras. 

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 16-10. Removal to the repair yard, etc.

  The wording of this Clause was amended in the 2013 Plan. The terms “class of repairs” and “class of work” has been replaced with “category of repairs” and “category of work” in order to make the Plan´s use of terms consistent. The provision regulates the insurer’s liability for loss of time in...

 • § 16-11. Extrakostnader för att spara tid

  Försäkringsgivaren svarar för extrakostnader vid temporära reparationer och vid extraordinära åtgärder som vidtas för att avvärja eller begränsa tidsförlust som försäkringen omfattar, i den utsträckning dessa extrakostnader inte ska täckas av fartygets kaskoförsäkringsgivare. Om kaskoförsäkringen har tecknats på andra villkor än Planen, och dessa villkor har accepterats skriftligen av försäkringsgivaren, tillämpas bestämmelserna i § 16-1 första stycket andra punkten.   

  Försäkringsgivaren ansvarar dock inte utöver det belopp han skulle ha betalat om åtgärderna inte hade vidtagits.

  Om tid sparas för den försäkrade, ska han bära en andel av extrakostnaderna i förhållande till den tid som sparas för hans räkning.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 16-11. Extra costs incurred in order to save time

  The commentary was amended in the 2019 Version.  This provision regulates the liability of the loss-of-hire insurer for costs incurred in order to save time, and must be seen in connection with the provision in Cl. 4-7 regarding compensation for the costs of measures to avert or minimise loss....

 • § 16-12. Samtida reparationer

  Om det samtidigt utförs reparationer som omfattas av försäkringen, och arbeten som inte omfattas av någon tidsförlustförsäkring, men som

  • utförs för att uppfylla klassällskapets begäran, eller
  • är nödvändiga av hänsyn till fartygets förmåga att uppfylla kraven till teknisk och operativ säkerhet eller dess kontraktsåtaganden eller
  • gäller ombyggnad, 

  ersätter försäkringsgivaren halva tiden gemensam för de två kategorierna av arbete som faller utanför självriskperioden.

  Om det samtidigt utförs reparationer som hänför sig till två haverier, vilka bägge omfattas av försäkringen, gäller regeln i första stycket på motsvarande sätt för den tid som faller inom självriskperioden för det ena haveriet, men inte inom självriskperioden för det andra haveriet.

  Om det samtidigt utförs reparationer som omfattas av försäkringen och arbeten som omfattas av en annan tidsförlustförsäkring, ersätter försäkringsgivaren hälften av den gemensamma reparationstid som faller utanför självriskperioden. Detta gäller också där reparationen enligt det andra försäkringsavtalet äger rum i självriskperioden enligt det här försäkringsavtalet. Om det dessutom samtidigt utförs arbeten som inte omfattas av någon tidsförlustförsäkring, men som faller inom ramen för första stycket, ersätter försäkringsgivaren bara en fjärdedel av den gemensamma reparationstid som faller utanför självriskperioden. 

  Vid tillämpning av bestämmelserna i första till tredje stycket ska varje kategori arbeten anses ha pågått i det antal dagar arbetena skulle ha krävt om de hade utförts var för sig, räknat från den tidpunkt arbetena påbörjades. Om inte förhållandena klart utpekar en annan tidpunkt antas alla kategorier arbeten för att ha påbörjats vid fartygets ankomst till verkstaden. Den försening som eventuellt uppstår därför att flera kategorier arbeten utförts samtidigt, ska fördelas på alla kategorier i förhållande till det antal dagar arbetena skulle ha krävt om de hade utförts separat, räknat från den tidpunkt arbetena påbörjades. Försäkringsgivarens ansvar ska dock inte överskrida den summa som hade varit betalningsbar om den kategori av arbeten som han ansvar för hade utförts separat.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 16-12. Simultaneous repairs

  Sub-clause 4 was amended in 2016. Sub-clause 1 (b) was amended in the 2007 version. The provision is otherwise identical to the 2003 version, in which minor amendments in sub-clauses 2 and 3 were made, former sub-clause 1 (c) was deleted, while former sub-clause 1 (b) was split up into sub-clause...

 • § 16-13. Tidsförlust efter avslutad reparation

  Efter avslutad reparation ersätter försäkringsgivaren endast tidsförlust:

  • innan fartyget kan återuppta resan eller verksamheten enligt det fraktavtal som gällde vid haveritidpunkten.
  • innan fartyg, som används i linjeverksamhet eller på annat sätt följer en fast rutt eller som opererar i ett bestämt geografiskt område, kan återuppta verksamheten.
  • vid förflyttning av fartyget till den första lastplatsen enligt ett bindande fraktavtal som hade ingåtts innan haveriet ägde rum.
  • innan passagerarfartyg kan återuppta verksamheten, men inte utöver fjorton dagar.


  För tidsförlust efter avslutad reparation gäller § 16-10 på motsvarande sätt. 

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 16-13. Loss of time after completion of repairs

  Sub-clause 1 (b) was amended in the 2013 Plan. This provision limits the insurer’s liability for loss of time that occurs after repairs have been completed. According to the main rule for calculating loss of time set out in Cl. 16-4, the insurer would have been fully liable for time lost after...

 • § 16-14. Reparationer efter försäkringstidens utgång

  Försäkringsgivaren ansvarar inte för tidsförlust vid reparationsuppehåll som påbörjas senare än två år efter försäkringstidens utgång.

  Tidsförlust vid reparationsuppehåll som påbörjas efter försäkringstidens utgång ersätts enligt bestämmelserna i § 16-5, även om dagsbeloppet enligt § 16-6 är avtalat, om detta leder till en lägre ersättning.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 16-14. Repairs carried out after expiry of the insurance period

  The commentary was amended in the 2019 Version.  It follows from Cl. 2-11, sub-clause 1, that the decisive criterion as regards the insurer’s liability is whether the peril “strikes” during the insurance period; if so, the insurer is also liable for any loss that occurs later. If, for instance, t...

 • § 16-15. Försäkringsgivarens ansvar när fartyget överlåts till ny ägare

  När skador på fartyget repareras i samband med överlåtelse till ny ägare, är försäkringsgivaren inte ansvarig för tid som ändå skulle ha gått förlorad i samband med överlåtelsen. Om överlåtelsen måste uppskjutas på grund av reparationer som omfattas av försäkringen, ersätter försäkringsgivaren den försäkrades ränteförlust i enlighet med bestämmelserna i § 5-4, även om fartyget inte skulle haft intäkt under förseningen.

  Ersättning enligt första stycket ska inte vara högre än ersättning beräknad på grundval av försäkringsbeloppet per dygn och

  • den tid leveransen uppskjutits med, eller
  • den tid som kan beräknas krävas för köparens reparation av fartyget,

  med avdrag för överenskommen självriskperiod. Självriskperioden räknas i löpande dagar även om ränteförlust och försäkringsbelopp per dygn inte är lika stora. Ersättning enligt § 16-13 kan inte krävas i dessa fall.

  Den försäkrades krav mot försäkringsgivaren kan inte överlåtas till ny ägare.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 16-15. Liability of the insurer when the vessel is transferred to a new owner

  Sub-clause 2 was amended in the 2010 version. Sub-clause 2 in the 1996 version was deleted in the 2003 version. Sub-clause 1 has not been amended and regulates the situation where damage to the ship is repaired in connection with the ship’s transfer to a new owner. In this case, the basic princip...

 • § 16-16. Förhållande till andra försäkringsgivare och gemensamt haveri

  Bestämmelserna om krav i § 5-13 ska tillämpas på motsvarande sätt för:

  • den försäkrades krav på ersättning vid tidsförlust och ersättning av driftskostnader under förflyttning till verkstad enligt § 12-11 eller § 12-13, eller motsvarande bestämmelser i sådana andra villkor som fartygets kaskoförsäkring baseras på och
  • de krav den försäkrade i övrigt skulle kunna ställa på att få förlusten ersatt av en annan försäkringsgivare eller i gemensamt haveri.
  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 16-16. Relationship to other insurances and general average

  This provision has not been amended. However, amendments were made on points of substance in the Commentary in the 2010 version. It follows directly from Cl. 5-13 that the loss-of-hire insurer is subrogated to the assured’s claim against any third party who is liable for the loss of time for whic...