Translations

Scroll to the top

Kapitel 9: Förhållandet mellan huvudförsäkringsgivaren och medförsäkringsgivarna

 • § 9-1. Definitioner

  Med “huvudförsäkringsgivare” avses den försäkringsgivare som vid försäkringens tecknande har uppgivits som huvudförsäkringsgivare.

  Med “medförsäkringsgivare” avses andra försäkringsgivare som har åtagit sig försäkring mot samma risk av en andel av försäkringsintresset och svarar direkt gentemot den försäkrade.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 9-1. Definitions

  This Clause corresponds to Cl. 139 of the 1964 Plan. Sub-clause 1 defines the term “claims leader” as the one who is stated as claims leader in the insurance contract. In practice, “claims leader” is used as the designation of the insurer who is to have contact with the assured in case of a...

 • § 9-2. Huvudförsäkringsgivarens rätt att uppträda å medförsäkringsgivarnas vägnar

  Om inte annat har avtalats har huvudförsäkringsgivaren rätt att vidta de åtgärder som avses i § 9-3 till § 9-9 med bindande verkan för medförsäkringsgivarna. Han är i dessa fall skyldig att såvitt möjligt ta hänsyn till samtliga försäkringsgivares intressen. 

  Även om huvudförsäkringsgivaren har uppträtt i strid mot avtalet med medförsäkringsgivarna eller på något annat sätt åsidosatt deras intressen, är en åtgärd som han har vidtagit i enlighet med § 9-3 till § 9-8 bindande för medförsäkringsgivarna gentemot den försäkrade, om inte den försäkrade kände till eller borde ha känt till förhållandet.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 9-2. The right of the claims leader to act on behalf of the co-insurers

  Sub-clause 1 was amended in the 2007 version. The sub-clause is otherwise identical to earlier versions of the 1996 Plan. Sub-clause 1, first sentence , establishes the general principle that the claims leader has the right to bind the co-insurers in relation to the assured to the extent that thi...

 • § 9-3. Plan för uppläggning

  Huvudförsäkringsgivaren kan godkänna en plan för uppläggning enligt § 3-26.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 9-3. Lay-up plan

  According to Cl. 3-26, the assured shall if the ship is to be laid up draw up a lay-up plan and submit it to the insurer for his approval. It is not practical to send this plan to all the co-insurers; it must be sufficient that it is approved by the claims leader. Other notifications pursuant to...

 • § 9-4. Meddelanden i samband med haveri

  Meddelanden i samband med ett haveri kan lämnas till huvudförsäkringsgivaren.

  Huvudförsäkringsgivaren ska snarast möjligt vidarebefordra meddelandena till berörda medförsäkringsgivare, inklusive information om haveriet samt uppskattade kostnader.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 9-4. Notification of a casualty

  This Clause was amended in the 2013 Plan. Notifications of a casualty may be given to the claims leader with binding effect on the co-insurers, cf. sub-clause 1 . It is of great practical importance for the assured that, in the event of a casualty, he can look to the claims leader. If the...

 • § 9-5. Bärgning

  Huvudförsäkringsgivaren kan vidta åtgärder i syfte att bärga fartyget. Han kan meddela den försäkrade att bärgningen har övergetts eller att försäkringsgivarna kommer att begränsa sitt ansvar för kostnaderna i enlighet med § 4-21.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 9-5. Salvage

  This Clause corresponds to Cl. 142 of the 1964 Plan. The provision authorises the claims leader to decide if, and in the event how, a salvage operation shall be conducted, and to decide when to abandon the salvage operation or whether the insurer shall exercise his authority to limit his liabilit...

 • § 9-6. Förflyttning och reparation

  Huvudförsäkringsgivaren fattar beslut enligt § 3-20 och § 12-10 till § 12-13. Om den försäkrade har begärt att fartyget ska kondemneras, avgör huvudförsäkringsgivaren också om fartyget ska förflyttas i enlighet med § 11-6.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 9-6. Removal and repairs

  This Clause corresponds to Cl. 143 of the 1964 Plan. The provision authorises the claims leader to grant requests for removal to a repair yard under Cl. 3-20 and to make decisions concerning repairs. The claims leader’s decision-making authority in relation to Cl. 3-20 is new and is based on...

 • § 9-7. Ställande av säkerhet

  Om huvudförsäkringsgivaren i försäkringsgemenskapens intresse har ställt garanti eller motgaranti för den försäkrades ansvar till följd av kollision, kontakt eller bärgning kan han beräkna provision på 1 % av det angivna garantibeloppet. Om öppen garanti ställs beräknas provisionen på det effektiva bruttoansvaret.

  Om medförsäkringsgivaren har underrättats om att huvudförsäkringsgivaren har ställt garanti enligt första stycket får medförsäkringsgivaren inte utbetala ersättning i samband med ansvaret direkt till den försäkrade.

  Medförsäkringsgivaren kan inte gentemot huvudförsäkringsgivaren kvitta ett krav mot den försäkrade såvida han inte innan säkerheten ställdes har gjort särskilda förbehåll.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 9-7. Provision of security

  This provision corresponds to Cl. 144 of the 1964 Plan. Sub-clause 1 regulates the claims leader’s right to commission from the co-insurers upon the provision of security. Under Cl. 5-12 the insurer does not have any obligation to provide security for the assured’s liability to third parties....

 • § 9-8. Tvist med tredje man

  Om tredje man åberopar ett ansvar som omfattas av försäkringen eller om den försäkrade har ett krav som försäkringsgivarna träder in i, ska huvudförsäkringsgivaren avgöra frågor om anhängiggörande, överklagande och förlikning.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 9-8. Disputes with third parties

  This Clause is identical to earlier versions of the 1996 Plan. The Commentary was amended in the 2007 Version in accordance with the amendment to Cl. 9-2. The claims leader should also be empowered to represent all the co-insurers in the event of legal proceedings against a third party. The Claus...

 • § 9-9. Beräkning av ersättning

  Huvudförsäkringsgivaren ska ansvara för att det görs en ersättningsberäkning. Beräkningen är bindande för medförsäkringsgivarna under förutsättning att den överensstämmer med försäkringsvillkoren.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 9-9. Claims adjustment

  The provision establishes that it is the claims leader who is responsible for the claims adjustment. In accordance with established practice, this is binding on the co-insurers, provided that it is in accordance with the insurance conditions. This implies that the claims leader’s discretionary...

 • § 9-10. Medförsäkringsgivarens insolvens

  Om en medförsäkringsgivare är insolvent, ska den försäkrade täcka dennes andel av de kostnader som huvudförsäkringsgivaren har haft på den försäkrades vägnar. Den insolventa medförsäkringsgivarens andel av de kostnader huvudförsäkringsgivaren har haft på försäkringsgemenskapens vägnar ska delas pro rata av huvudförsäkringsgivaren samt de övriga medförsäkringsgivarna.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 9-10. Insolvency of a co-insurer

  This Clause was amended in the 2013 Plan. The provision regulates the risk of a co-insurer becoming insolvent when the claims leader has had disbursements, part of which the co-insurer should have paid. According to the first sentence , the assured bears the risk of a co-insurer’s insolvency if t...

 • § 9-11. Ränta på huvudförsäkringsgivarens kostnader

  Huvudförsäkringsgivaren har rätt att räkna ränta på kostnader som han har haft på försäkringsgemenskapens och den försäkrades vägnar. § 5-4 ska tillämpas på motsvarande sätt.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 9-11. Interest on the disbursements of the claims leader

  In practice, the claims leader will often make disbursements on behalf of all the insurers, e.g. for surveys. Accordingly, there is a need for a rule which entitles him to charge interest on these disbursements. For disbursements made by the claims leader on behalf of the assured, the duty of the...