Translations

Scroll to the top

Kapitel 8: Medförsäkring av tredje man

 • § 8-1. Tredje mans rättigheter gentemot försäkringsgivaren

  Om försäkringen uttryckligen har tecknats till fördel för tredje man, skyddar försäkringen dennes intresse, inom ramen för försäkringsvillkoren.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 8-1. Rights of third parties against the insurer

  The Clause corresponds to Cl. 8-1, sub-clause 1, of the 2013 Plan. In Version 2016, the last part of the sub-clause was added and the identification provision previously found in the sub-clause was moved to Cl. 8-3, sub-clause 3. NMIP 2013 Cl. 8-1, sub-clause 2, had references to Cl. 7-3,...

 • § 8-2. Skydd av tredje man gentemot subrogationskrav från försäkringsgivaren

  Försäkringsgivaren har inte rätt till subrogation gentemot medförsäkrad tredje man såvida inte, och i så fall begränsat till, att sådan rätt är specificerad i försäkringsavtalet eller att medförsäkrad tredje man uttryckligen har åtagit sig en avtalad förpliktelse till en försäkrad att förbli ansvarig för skador av sådan art som annars hade varit täckt genom försäkringen.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 8-2. Protection of third parties against subrogation claims from the insurer

  The Clause was new in 2016. The first part of the provision states the main rule: The insurer has no right of subrogation against the co-insured third party. As mentioned in the General Commentary to Chapter 8 above, an important reason why the person effecting the insurance agrees to name the...

 • § 8-3. Tillämpning av reglerna i kapitel 3 och § 5-1

  Bestämmelserna om upplysningsplikt i kapitel 3 avsnitt 1 ska tillämpas på motsvarande sätt för medförsäkrad tredje man, under förutsättning att han vet att han är namngiven i försäkringsbrevet.

  Försäkringsgivaren kan åberopa reglerna i kapitel 3, avsnitt 2-5, eller § 5-1 gentemot medförsäkrad tredje man.

  Försäkringsgivaren kan åberopa reglerna om identifikation  i § 3-36 till § 3-38 gentemot medförsäkrad tredje man.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 8-3. Application of the rules in Chapter 3 and Clause 5-1

  The Clause was new in 2016. Sub-clause 1 is identical with Cl. 8-2, sub-clause 1, of the 2013 Plan, whereas Cl. 8-2, sub-clause 2, of the 2013 Plan is deleted. Sub-clause 3 repeats the identification clause found in the 2013 Plan, Cl. 8-1 in fine.  The provision in sub-clause 1 regulates a...

 • § 8-4. Ändring och uppsägning av försäkringsavtalet

  Om försäkringsavtalet är ändrat eller uppsagt, gäller detta också gentemot medförsäkrad tredje man.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 8-4. Amendments and cancellation of the insurance contract

  This Clause corresponds to Cl. 8-3 of the 2013 Plan. The Clause was not amended in substance in 2016, but the words “any co-insured third party” has been replaced by the words “the co-insured third party”. The provision gives the person effecting the insurance a far-reaching authority to amend or...

 • § 8-5. Skadehantering, beräkning av ersättning m.m.

  Beslut i förhållande till förluster, beräkning av ersättningar samt skador gentemot tredje man får tas utan delaktighet av medförsäkrad tredje man.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 8-5. Handling of claims, claims adjustment, etc.

  The Clause was new in 2016, but corresponds to the provision found in Cl. 8-1, sub-clause 2, of the 2013 Plan which contained a reference to Cl. 7-3, sub-clause 1. The provision states that a co-insured third party is not entitled to participate in discussions in respect of casualties, adjustment...

 • § 8-6. Andra försäkringar

  Om ersättningskrav från medförsäkrad tredje man under försäkringen även är täckt av annan försäkring han ingått, så ska täckningen under detta kapitel vara underordnat den andra försäkringen.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 8-6. Other insurance

  The Clause was new in 2016. The provision prescribes that the insurance is subsidiary to another insurance that the co-insured third party has taken out. Consequently, the insurer shall only be liable to the extent that the co-insured third party has not obtained cover under the other insurance,...

 • § 8-7. Oberoende medförsäkring av panthavare och namngiven tredje man

  Om det uttryckligen har avtalats att en panthavares eller en tredje mans intressen ska vara oberoende medförsäkrat så kan inte försäkringsgivaren göra gällande att han är utan ansvar på grund av en handling eller försummelse av försäkringstagaren eller annan försäkrad under bestämmelserna i kapitel 3 och § 5-1.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 8-7. Independent co-insurance of mortgagees or named third parties

  The Clause was new in 2016 and corresponds to Cl. 8-4 of the 2013 Plan. The title was altered to clarify that the Clause applies both to mortgagees and to named third parties. Certain modifications were also made in the text itself.  The provision gives extended protection to a mortgagee and a...