Translations

Scroll to the top

Kapitel 7: Medförsäkring av panthavare

 • § 7-1. Panthavarens rättigheter gentemot försäkringsgivaren

  Om det försäkringsintresse som försäkringen gäller är pantsatt, skyddar försäkringen också panthavarens intresse, emellertid så att försäkringsgivaren kan åberopa bestämmelserna om identifikation i § 3-36 till § 3-38.

  Om försäkringsgivaren har fått meddelande om pantsättning, ska bestämmelserna i § 7-2 till § 7-4 tillämpas. Meddelandet träder i kraft när det når försäkringsgivaren. 

  Försäkringsgivaren ska underrätta panthavaren om att pantsättningen har noterats och de följder den får.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 7-1. Rights of a mortgagee against the insurer

  The Commentary to this Clause was rewritten in 2016. Sub-clause 1  states that the mortgagee's interest is automatically covered. The mortgagee is co-assured even though notice is not given pursuant to sub-clause 2. The consequence of failure to give such notice is simply that the mortgagee will...

 • § 7-2. Ändring och uppsägning av försäkringsavtalet

  Om försäkringsavtalet har ändrats eller sagts upp gäller detta inte gentemot panthavaren om inte försäkringsgivaren särskilt har meddelat denne om förhållandet med minst fjorton dagars varsel. Bestämmelsen gäller dock inte krigsförsäkring, jfr. § 15-8 första stycket andra punkten.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 7-2. Amendments and cancellation of the insurance

  The Commentary to this Clause was rewritten in 2016. The first sentence of the provision states that amendments to or cancellation of the insurance contract may not be invoked against the mortgagee unless he has been notified by the insurer. This expands somewhat the mortgagee's protection in...

 • § 7-3. Haverihandläggning, ersättningsberäkning m.m.

  De beslut som krävs med anledning av haveri, ersättningsberäkning eller drivande av krav mot tredje man, kan fattas utan panthavarens medverkan.

  Rätten till ersättning för totalförlust kan inte avstås ifrån helt eller delvis till skada för panthavaren.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 7-3. Handling of claims, claims adjustments, etc.

  The Commentary to this Clause was rewritten in 2016. Sub-clause 1 reflects the situation in marine insurance where it is most practical for the person effecting the insurance or the assured who is responsible for the operation of the ship, to have authority to negotiate the settlement of the clai...

 • § 7-4. Utbetalning av ersättningen

  Vid totalförlust ska panthavarens intresse täckas först.

  Ersättning för skada som för ett enskilt haveri överstiger 5 % av försäkringsbeloppet kan försäkringsgivaren utan panthavarens medgivande endast betala mot kvitterad räkning för utförd reparation. Om fartyget är försäkrat mot samma risk hos flera försäkringsgivare, gäller denna begränsning för försäkringsgivarnas sammanlagda utbetalningar.

  Ersättning enligt § 12-1, fjärde stycket och § 12-2 kan inte utbetalas utan panthavarens samtycke.

  Ersättning för tidsförlust kan inte utbetalas utan samtycke från panthavare som har pant i fartygets fraktintäkter.

  Ansvar mot tredje man som försäkringsgivaren ska stå för, kan endast utbetalas mot kvitto av tredje man.

  Utan panthavarens medgivande kan försäkringsgivaren endast avräkna krav som uppstått ur försäkringsförhållandet för respektive fartyg och som har förfallit under de två år som föregick utbetalningen.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 7-4. Payment of compensation

  The Commentary to this Clause was rewritten in the 2013 Plan Version 2016 and further amended in the 2019 Version. Sub-clause 1 gives the mortgagee priority in the event of total loss. Parties other than the owner may also be entitled to compensation. Hence, the rule states that the mortgagee is...