Translations

Scroll to the top

§ 5-25. Regler angående meddelande om krav och begränsning gällande försäkringskontrakt beroende av finsk lag och jurisdiktion

När försäkringsgivaren avslår ett krav fullt eller delvis, ska försäkrings-givaren meddela den försäkrade att han är förpliktad att hänvisa kravet till finsk dispaschör för ersättningsberäkning inom en tidsperiod av ett år med risk att ha förverkat sin rätt gentemot försäkringsgivaren. Tidsperioden ska räknas från den dag den försäkrade erhåller skriftligt besked om försäkringsgivarens beslut och om denna tidsperiod.

Försäkringsgivaren ska bifoga till sitt beslut en instruktion om över-klagande av krav som klart visar tidsperioden inom vilken kravet måste sändas till den finske dispaschören för ersättningsberäkning.

Försäkringsgivaren är ansvarig för dispaschörens kostnader och hans arvode.