Translations

Scroll to the top

Avsnitt 4: Försäkringsgivarens rätt att överta försäkringsföremålet vid utbetalning av ersättning

 • § 5-19. Försäkringsgivarens rätt att överta försäkringsföremålet

  Vid betalning av ersättning för skada och totalförlust övertar försäkringsgivaren den försäkrades rätt till försäkringsföremålet eller de delar av försäkringsföremålet som har ersatts, såvida han inte senast vid utbetalningen avstår från rätten. § 2-4 ska tillämpas på motsvarande sätt.

  Vid totalförlust är den försäkrade skyldig att ge försäkringsgivaren rätt till försäkringsföremålet och att lämna ut samtliga dokument som han behöver som ägare. Kostnader i samband med detta ska bäras av försäkringsgivaren.

  Vid skada ska § 5-13 andra stycket, första punkten tillämpas på motsvarande sätt.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 5-19. Right of the insurer to take over the object insured

  This Clause corresponds to Clauses 102 and 103 of the 1964 Plan. Sub-clause 1 is a merger of sub-clauses 1, first sentences, of clauses 102 and 103 of the 1964 Plan, and confirms the principle that, upon payment of compensation, the insurer is subrogated to the assured’s rights in the object...

 • § 5-20. Ansvar för försäkringsföremålet

  Om försäkringsgivaren efter det att han enligt § 5-19 har övertagit hela eller delar av försäkringsföremålet åläggs att bekosta bortforsling av detta, ska den försäkrade återbetala den del av kostnaderna som överstiger värdet av det bortforslade till honom.

  Om försäkringsföremålet berörs av ansvar som inte omfattas av försäkringen ska den försäkrade hålla försäkringsgivaren skadeslös för detta. 

  Om den försäkrade för att begränsa sitt ansvar gentemot tredje man måste överge fartyget, kan detta ske utan hinder av försäkringsgivarens rätt enligt § 5-19.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 5-20. Charges on the object insured

  This Clause corresponds to Cl. 104 of the 1964 Plan. Sub-clause 1 regulates the position where the insurer is ordered to remove objects (wreck, equipment) which he has taken over. In the 1964 Plan, the rule applied only to the insurer’s take-over of the wreck; now it also applies to damage, e.g.,...

 • § 5-21. Bevarande av försäkringsföremålet

  Försäkringsgivaren ansvarar för kostnaderna vid nödvändiga åtgärder för bevaring av försäkringsföremålet efter ett haveri som ger den försäkrade rätt till totalförlustersättning. Den försäkrade är skyldig att vidta sådana åtgärder också efter det att försäkringsföremålet har övertagits av försäkringsgivaren om denne själv inte har möjlighet att tillvarata sina intressen.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 5-21. Preservation of the object insured

  This Clause is identical to Cl. 105 of the 1964 Plan. Under Cl. 3-30, it is the assured’s duty to take measures to avert or minimise loss, and under Cl. 4-12 the insurer shall cover the costs involved in such measures. However, it may be doubtful whether these rules are applicable if it has alrea...

 • § 5-22. Försäkringsgivarens rätt till ersättning för skada på försäkringsföremålet

  Försäkringsgivaren inträder i den försäkrades ställe vid krav på ersättning från tredje man för skada på försäkringsföremålet. Detta gäller dock inte krav enligt försäkringsavtalet.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 5-22. Right of subrogation of the insurer in respect of damage to the object insured

  This Clause is identical to Cl. 106 of the 1964 Plan. When the insurer takes over the object insured, the question arises as to what will happen to the claims for damages the assured has against third parties in connection with damage to the object insured. If a claim has arisen from the casualty...