Translations

Scroll to the top

Avsnitt 3: Den försäkrades krav gentemot tredje man

 • § 5-13. Försäkringsgivarens rätt att träda in i krav som den försäkrade har mot tredje man

  Om den försäkrade kan fordra att tredje man ersätter förlusten, inträder försäkringsgivaren vid utbetalningen av ersättningen i den försäkrades rätt mot tredje man. Bestämmelsen i § 4-14 ska tillämpas på motsvarande sätt.

  Om försäkringsgivaren endast delvis ansvarar för förlusten delas kravet proportionerligt mellan försäkringsgivaren och den försäkrade. Detsamma gäller om ersättning för hela förlusten skulle ha betalats med ett högre belopp av tredje man än av försäkringsgivaren, men tredje man bara bär ansvar för en del av förlusten eller om hela förlusten inte kan indrivas.

  Om försäkringsgivarens krav leder till ett högre nettobelopp än det han har betalat till den försäkrade med tillägg av räntor, tillfaller det överskjutande beloppet den försäkrade.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 5-13. Right of subrogation of the insurer to claims by the assured for damages against third parties

  The Commentary was amended in 2016. Sub-clause 1 establishes the insurer’s right to be subrogated to the assured’s claims against third parties. When the assured has a claim for damages against a third party on account of a loss, either wholly or in part, e.g., as a general average contribution o...

 • § 5-14. Avstående av kravet

  Försäkringsgivarens ansvar minskas med det belopp han blir förhindrad att kräva in till följd av att den försäkrade har avstått rätten att kräva ersättning av tredje man, om avståendet antingen inte kan anses sedvanlig i berörd fart eller har skett i strid mot föreskrift som försäkringsgivaren har lämnat i enlighet med § 3-28.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 5-14. Waiver of claim for damages

  This Clause is identical to Cl. 97 of the 1964 Plan. The Clause regulates the effect of the assured’s waiver of his right to claim damages from a third party. It is primarily applicable in connection with damages in a contractual relationship where the assured has waived in advance his right to...

 • § 5-15. Den försäkrades skyldighet att bistå försäkringsgivaren med upplysningar och dokument

  Den försäkrade ska på begäran ge försäkringsgivaren alla upplysningar och dokument som han har tillgång till och som är av betydelse för att driva försäkringsgivarens krav.

  Även innan försäkringsgivaren har övertagit kravet har han rätt att få ta del av alla dokument och andra bevis.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 5-15. Duty of the assured to assist the insurer with information and documents

  This Clause corresponds to Cl. 98 of the 1964 Plan. As regards the interpretation of sub-clause 1, reference is made to what is stated in Cl. 5-1, sub-clause 1. Cl. 98, sub-clause 2, second sentence, of the 1964 Plan, contained a provision to the effect that, in the event of litigation between th...

 • § 5-16. Den försäkrades skyldighet att bevara och säkra kravet

  Den försäkrade är skyldig att vidta nödvändiga åtgärder för att bevara och säkra kravet tills försäkringsgivaren själv kan tillvarata sina intressen. Om så krävs ska den försäkrade utnyttja kvalificerad teknisk och juridisk assistans. 

  Om den försäkrade uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet underlåter att uppfylla sina skyldigheter enligt föregående stycke ansvarar han för den förlust försäkringsgivaren belastas med genom försummelsen.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 5-16. Duty of the assured to maintain and safeguard the claim

  The Commentary was amended in the 2019 Version. Under sub-clause 1 , the assured shall secure a claim against third parties on behalf of the insurer. The provision is particularly relevant where the owner has the right to claim general average contributions from the cargo. The owner has the right...

 • § 5-17. Avgörande av frågan om anhängiggörande eller överklagande vid domstol

  Om det råder oenighet mellan försäkringsgivaren och den försäkrade om anhängiggörande eller överklagande vid domstol gällande krav gentemot tredje man ska § 5-11 tillämpas på motsvarande sätt.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 5-17. Decisions concerning legal proceedings or appeals

  This Clause is identical to Cl. 100 of the 1964 Plan. When the assured has a claim for damages against a third party, the latter will very often have a counterclaim against the assured. Such counterclaims must often be covered by the P&I insurer, whereas the claims for damages will usually accrue...

 • § 5-18. Bärgarlön som innebär kompensation för förlust som försäkringsgivaren har täckt

  Om den försäkrade har lidit förlust i samband med en bärgning och om han mottar bärgarlön eller andel av bärgarlön är han skyldig att av det mottagna beloppet återbetala till försäkringsgivaren den summa som denne har betalat som ersättning för förlusten.

  § 5-13 till § 5-17 ska tillämpas på motsvarande sätt.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 5-18. Salvage award which entails compensation for loss covered by the insurer

  This Clause is identical to Cl. 101 of the 1964 Plan. Under Section 446 (f) of the Norwegian Maritime Code, the material loss sustained by the salvor in connection with the salvage operation shall be taken into account when the salvage award is determined. Under Section 451, first sub-clause, of...