Translations

Scroll to the top

Avsnitt 1: Beräkning av ersättning, räntor, förskott m.m.

 • § 5-1. Den försäkrades skyldighet att skaffa upplysningar och dokument

  Den försäkrade är skyldig att till försäkringsgivaren överlämna de upplysningar och dokument som han har tillgång till och som försäkringsgivaren behöver för ersättningsberäkningen.

  Om den försäkrade uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet försummar sina skyldigheter enligt första stycket, täcker försäkringsgivaren enbart det ansvar som skulle ha åvilat honom om skyldigheten hade varit uppfylld.

  Om försummelsen är sviklig bortfaller försäkringsgivarens ansvar. Försäkringsgivaren kan dessutom med fjorton dagars varsel säga upp alla försäkringsavtal som han har med den försäkrade. Uppsägningen ska företas utan oskäligt dröjsmål efter att försäkringsgivaren fick kännedom om det svikliga förhållandet.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 5-1. Duty of the assured to provide information and documents

  This Clause corresponds to Cl. 83 of the 1964 Plan, Cefor I.29, and PIC Cl. 5 no. 8, and the relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). Sub-clause 1 is identical to the 1964 Plan. The provision establishes the duty of the assured to provide the insurer with such information and...

 • § 5-2. Beräkning av ersättningen

  Försäkringsgivaren ska lägga fram ersättningsberäkningen snarast möjligt. Han kan överlåta beräkningen till en dispaschör.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 5-2. Claims adjustment

  This Clause corresponds to Cl. 84 of the 1964 Plan and the relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). The Commentary was amended in the 2010 version. The first sentence to the effect that the insurer shall issue the claims adjustment as promptly as possible is identical to the 1964...

 • § 5-3. Valutakurser

  Om den försäkrade har haft kostnader i en annan valuta än det som försäkringsbeloppet är angivet i, ska omräkningen ske efter valutakursen på utgiftsdagen. Om utgiften förfaller en bestämd tid och den försäkrade utan skälig orsak inte betalar i tid, kan han inte kräva ersättning efter högre valutakurs än den som gällde på förfallodagen. Om den försäkrade efter samråd med försäkringsgivaren har företagit täckningsköp baseras ersättningen på täckningskursen.

  Om försäkringsgivaren ska ersätta kostnader som inte är betalda när ersättningsberäkningen utfärdas bestäms omräkning enligt kursen den dag ersättningsberäkningen utfärdas.

  Vid försäkringsbelopp noterat i en valuta annan än den som noterats för självrisk eller andra belopp noterade i försäkringsavtalet ska omräkning till försäkringsavtalets valuta företas enligt bankernas sista säljkurs innan försäkringen trädde i kraft.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 5-3. Rates of exchange

  Sub-clauses 2 and 3 was amended in the 2013 Plan to abolish the reference to “Norwegian Kroner” (NOK). The wording of paragraph 2 and 3 below was edited to clarify the relevant points. It is standard international practice that the conversion from one currency to another in the claims adjustment ...

 • § 5-4. Ränta på ersättningen

  Den försäkrade kan kräva ränta när det har gått en månad från den dag meddelande om haveriet sändes till försäkringsgivaren. Om försäkringsgivaren ska ersätta den försäkrades kostnader, löper räntan från dagen för utlägget. Om försäkringsgivaren ska ersätta den försäkrades tidsförlust, inträder ränteskyldigheten först en månad efter att den period som försäkringsgivaren är ansvarig för har löpt ut.

  Om den försäkrade försummar att skaffa upplysningar och dokument som nämns i § 5-1, och uppgörelsen till följd av detta försenas, kan han inte kräva räntor för den tid som därvid går förlorad. Detsamma gäller om den försäkrade obefogat avvisar hel eller delvis uppgörelse.

  Den årliga räntesatsen är sex månaders CIBOR, NIBOR eller STIBOR + 2 procentenheter för försäkringsavtal där försäkringsbeloppet är angivet i danska kroner, norska kroner eller svenska kronor respektive, och annars sex månaders LIBOR + 2 procentenheter, men minimum 2 procentenheter. Räntan fastställs per 1 januari det år försäkringsavtalet träder i kraft till genomsnittlig ränta för de två sista månaderna föregående år.

  Efter förfallodagen, jfr. § 5-6, utgår dröjsmålsränta enligt räntan i tredje stycket + 2 procentenheter.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 5-4. Interest on the compensation

  Sub-clauses 3 and 4 were amended in the 2013 Plan. Sub-clause 3 was further amended in the 2019 Version. In the event of a total loss, it is the notice of the casualty, and not the claim for total loss, that forms the basis of the duty to pay interest. This also applies to condemnation, even if i...

 • § 5-5. Tvist om ersättningsberäkningen

  Om den försäkrade inte godtar försäkringsgivarens ersättningsberäkning, kan såväl den försäkrade som försäkringsgivaren begära att beräkningen föreläggs en nordisk dispaschör för uttalande innan tvisten förs inför domstol. Dispaschören utses av den försäkrade. Om den försäkrade underlåter att utse en dispaschör kan försäkringsgivaren göra det.

  Kostnaderna för dispaschörens handläggning av ärendet ska bäras av försäkringsgivaren, om inte den försäkrades krav på omprövning av ersättningsberäkningen var klart omotiverad.

  Bestämmelserna i första och andra stycket ovan ska tillämpas på motsvarande sätt när försäkringsgivaren har avslagit den försäkrades krav på ersättning.

  När ett försäkringsavtal är beroende av finsk eller svensk lag och jurisdiktion ska en tvist angående ersättningsberäkningen av ett krav lämnas till den finske eller svenske dispaschören innan tvisten förs till domstol.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 5-5. Disputes concerning the adjustment of the claim

  Sub-clause 1 of this Clause was amended and a new sub-clause 4 was added in the 2013 Plan. Sub-clause 1 sets out a right for both parties to demand that the adjustment be submitted to a Nordic average adjuster before the matter is brought before the courts. The average adjuster shall not make any...

 • § 5-6. Förfallodag

  Ersättningen förfaller till betalning fyra veckor från den dag då ersättningsberäkningen lämnades eller skulle ha lämnats.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 5-6. Due date

  The time-limit was changed from six to four weeks in 2016. The time-limit takes effect from the time the claims adjustment “is or should have been issued”, cf. Cl. 5-2 for further details. If the time-limit is exceeded, the calculation of interest will be affected, cf. Cl. 5-4, sub-clause 4.

 • § 5-7. Försäkringsgivarens skyldighet att lämna förskott

  Om den försäkrade innan försäkringsberäkningen kan genomföras styrker att han har haft eller i en nära framtid kommer att få större kostnader eller förlust som omfattas av försäkringen, kan han kräva ett lämpligt förskott på ersättningen. När förskottet gäller kostnader som den försäkrade ännu inte har betalat har försäkringsgivaren möjlighet att betala beloppet direkt till berörd tredje man.

  Bestämmelserna i föregående stycke gäller inte om försäkringsgivaren har skälig grund att ifrågasätta sin ersättningsplikt. Att försäkringsgivaren har betalat förskott har inte någon betydelse för ersättningsskyldigheten.

  Försäkringsgivaren kan kräva samma ränta som enligt § 5-4 tredje stycket. Om han ger förskott på ett belopp som ersätts i gemensamt haveri, kan han kräva räntor enligt dispaschens räntesats. När det gäller tidsförlustförsäkring kan försäkringsgivaren kräva ränta på förskott en månad efter utgången av den period han är ansvarig för.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 5-7. Duty of the insurer to make a payment on account

  This Clause corresponds to Cl. 90 of the 1964 Plan. The provision has a parallel in relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs), which provides that the insurer shall make a payment on account if it is clear that he is liable for at least part of the claim. Sub-clause 1, first sentence...

 • § 5-8. Förskott när det är en tvist om vilken försäkringsgivare som ska ersätta förlusten

  Vid tvist om vilken av flera försäkringsgivare som ska ersätta förlusten, ska var och en av dem på begäran betala ett proportionerligt förskott på ersättningen. Skyldigheten är betingad av att ingen av försäkringsgivarna har framställt andra invändningar mot kravet. Om deras eventuella ansvar för förlusten skiljer sig åt, ska förskottsbetalningen baseras på det lägsta ansvaret.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 5-8. Payment on account when there is a dispute as to which insurer is liable for the loss

  This Clause is identical to Cl. 91 of the 1964 Plan. According to the first sentence , the insurers shall make a proportionate payment on account of the compensation if there is a dispute as to which one of them is liable. A dispute as to which insurer is liable for a certain loss should not be t...