Translations

Scroll to the top

§ 1-4B. Skiljedomsklausul

Om parterna skriftligen kommit överens att tvister ska hänvisas till skiljedomstol, gäller följande istället för § 1-4A:

Alla tvister som härrör sig från, eller i förbindelse med försäkringsavtalet, inklusive tvister gällande förekomsten, kontraktsbrott, upphörande eller giltighet av densamma, ska slutgiltigt avgöras av skiljedomstol enligt de av Nordic Offshore and Maritime Arbitration Association (Nordic Arbitration) antagna procedurregler, vilka var gällande vid den tidpunkt då skiljeförfarandet påbörjades.  

Om försäkring baserad på denna Plan har tecknats med en nordisk huvudförsäkringsgivare, ska skiljeförfarandet föras där huvudförsäkringsgivaren har sitt huvudkontor när försäkringsavtalet tecknades, och enligt där gällande lag, varvid uteslutande denna lag ska gälla.

Om försäkring baserad på denna Plan har tecknats med en icke-nordisk huvudförsäkringsgivare, ska skiljeförfarandet föras i Oslo om inget annat avtalats i försäkringsavtalet. Norsk lag ska då uteslutande gälla. Om parterna avtalat om skiljeförfarande i annat nordiskt land ska lagen i detta land uteslutande gälla. Om parterna avtalat om skiljeförfarande i ett icke-nordiskt land ska norsk lag uteslutande gälla.

Samtliga ändringar av villkoren i försäkringsavtalet enligt stycke 2, 3 och 4 måste ske skriftligt.