Translations

Scroll to the top

Avsnitt 4: Tidsförlust

 • § 18-43. Huvudregel beträffande försäkringsgivarens ansvar

  Försäkringen omfattar förlust som beror på att MOUen helt eller delvis har varit ute från intäktsgivande verksamhet på grund av skada på MOUen, såvida skadan är ersättningsmässig enligt Planen, eller skulle ha varit det om självrisk inte hade avtalats, jfr. § 18-33. Om kaskoförsäkringen tecknats på andra villkor än Planen, och dessa villkor skriftligen har accepteras av försäkringsgivaren, ska bestämmelserna i Planens kapitel 18 avsnitt 2 ersättas med de korresponderande villkoren i berörd försäkring vid bedömningen av om skadan är ersättningsmässig.

  Försäkringen omfattar också förlust som beror på att MOUen helt eller delvis är ute från intäktsgivande verksamhet:

  • därför att den har gått på grund,
  • därför att den som följd av fysisk instängning (bortsett från instängning på grund av is) förhindras från att lämna en hamn eller ett liknande avgränsat område, eller
  • som följd av åtgärd för att bärga eller avlägsna skadad last, eller
  • som följd av en händelse som täcks av York-Antwerpen reglerna 2016 vid Gemensamt Haveri.

   

  Försäkringsgivarens ansvar för tidsförlust som följd av ett enskilt haveri och för den totala tidsförlust som följd av haverier som har inträffat under försäkringstiden begränsas till försäkringsbeloppet per dygn multiplicerat med antalet ersättningsdagar per haveri och totalt, enligt försäkringsavtalet.

  All intäktsförlust som täcks under denna försäkring ska reducera ansvarsgränsen från det datum då skadan på MOUen uppstod. Dock ska försäkringsavtalets ansvarsgräns automatiskt efter sådan skada återställas till den ursprungliga ansvarsgränsen, mot en tilläggspremie som motsvarar 100 % av den avtalade premien för det berörda MOUen, beräknat proportionerligt på beloppet som återställs oberoende av tid.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-43. Main rules regarding the liability of the insurer

  This Clause was new in the 2013 Plan and  was amended in the 2019 Version. The Clause  is verbatim the same as Cl. 16-1. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-1.

 • § 18-44. Totalförlust

  Försäkringsgivaren är inte ansvarig för tidsförlust som beror på ett haveri som ger den försäkrade rätt till totalförlustersättning enligt Planens kapitel 18 eller enligt de korresponderande villkoren i den kaskoförsäkring som gäller för MOUen i enlighet med § 18-43 första styckets andra punkt. 

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-44. Total loss

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 16-2. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-2.

 • § 18-45. Huvudregel för ersättningsberäkningen

  Ersättningen fastställs på grundval av den tid MOUen har varit ute från intäktsgivande verksamhet (tidsförlusten) och intäktsförlusten per dygn (dagsbeloppet). Tidsförlust som har inträtt före händelser som anges i § 18-43 har inträffat, ersätts inte.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-45. Main rule for calculating compensation

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 16-3. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-3.

 • § 18-46. Beräkning av tidsförlusten

  Tidsförlusten anges i dagar, timmar och minuter. Tid där MOUen bara delvis har varit ute från intäktsgivande verksamhet, omräknas till motsvarande tid med fullt driftsstopp.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-46. Calculation of the loss of time

  This Clause was new in the 2013 Plan and was amended in the 2019 Version. The Clause  is verbatim the same as Cl. 16-4. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-4.

 • § 18-47. Dagsbelopp

  Den försäkrades intäktsförlust per dygn (dagsbeloppet) fastställs till ett belopp som är lika stort som hyran per dygn enligt gällande kontrakt, med avdrag för kostnader som den försäkrade har eller borde ha sparat in till följd av att MOUen inte har varit i reguljär drift.

  Om MOU inte är kontrakterat, beräknas dagsbeloppet på grundval av genomsnittliga hyror för MOUer av vederbörande typ och storlek och driftområde i den tidsperiod som MOUen är ute från intäktsgivande verksamhet.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-47. The daily amount

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 16-5 apart from the words “area of operation” which are added to sub-clause 2. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-5. This Clause lays down rules for calculating the daily amount under open insurance contracts, i.e....

 • § 18-48. Avtalat dagsbelopp

  Om det i försäkringsavtalet anges att intäktsförlusten ska ersättas med ett visst belopp per dygn, anses detta belopp som ett avtalat dagsbelopp, såvida inte något annat klart framgår av förhållandena.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-48. Agreed daily amount

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 16-6. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-6. This Clause regulates the agreed daily amount. As mentioned under Cl. 18-47, the daily amount is usually agreed; the reason for doing so is to avoid difficulties in...

 • § 18-49. Självriskperiod

  För varje enskilt haveri fastställs en självriskperiod som räknas fr.o.m. tidsförlustens början och fortgår till dess tidsförlusten till följd av haveriet, beräknat enligt regeln i § 18-46 andra meningen, har nått den självriskperiod som anges i försäkringsavtalet. Tidsförlust under självriskperioden ersätts inte.

  Skada som har orsakats av hårt väder eller gång i is, och som har uppstått under tidsperioden från avgång från en hamn eller plats till anlöp av nästa hamn eller plats, räknas som ett enskilt haveri. 

  Skada, orsakad av hårt väder beroende på samma atmosfäriska störningar medanMOUen är stationärt vid en plats, räknas som ett haveri.   

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-49. Deductible period

  This Clause was new in the 2013 Plan and corresponds to Cl. 16-7. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-7.  Sub-clause 1 is verbatim the same as Cl. 16-7, sub-clause 1. In sub-clause 2 the words “or location” is added as MOUs seldom enters ports but rather more often moves between...

 • § 18-50. Besiktning av skadorna

  Bestämmelsen i § 18-27 gäller på motsvarande sätt för denna försäkring.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-50. Survey of damage

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 16-8. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-8.

 • § 18-51. Val av reparationsplats

  Försäkringsgivaren kan kräva att anbud på reparationsarbetet inhämtas från de verkstäder han väljer. Om den försäkrade inte inhämtar sådana anbud, kan försäkringsgivaren göra det.

  Om den försäkrade på grund av särskilda omständigheter har skälig orsak att motsätta sig att reparationen utförs vid en av de verkstäder som har lämnat anbud, kan han kräva att anbudet från den verkstaden inte beaktas.

  Den försäkrade bestämmer vilken verkstad som ska användas. Försäkringsgivarens ansvar är dock begränsat till tidsförlusten enligt det anbud som skulle medföra den minsta tidsförlusten av de anbud som den försäkrade skulle kunna kräva täckt under kaskoförsäkringen. Väljer den försäkrade denna verkstad, ska ersättningsuppgörelsen bygga på den faktiska tidsförlusten, även om den är större än vad anbudet förutsatte. Om kaskoförsäkringen tecknas på andra villkor än Planen, är försäkringsgivarens ansvar begränsat till tidsförlusten enligt det anbud som skulle ha medfört den minsta tidsförlusten plus hälften av den ytterligare tidsförlust som uppstår. 

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-51. Choice of repairer

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 16-9. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-9.

 • § 18-52. Förflyttning till reparationsplats o. dyl.

  Tidsförlust vid förflyttning till reparationsplats debiteras den kategori av arbeten som har nödvändiggjort förflyttningen.   

  Om förflyttning till reparationsplatsen var nödvändig p.g.a. mer än en kategori arbeten, fördelas restiden i förhållande till den tid varje kategori  av arbeten skulle ha krävt om de hade utförts separat. Förflyttning i självriskperioden fördelas inte.

  Reglerna i första och andra stycket gäller också för tidsförlust vid besiktningar, inhämtande av anbud, tankrengöring, väntetid för själva reparationen och liknande förhållanden som är nödvändiga för att arbetet ska kunna utföras.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-52. Move to the repair location, etc.

  This Clause was new in the 2013 Plan and is nearly verbatim the same as Cl. 16-10, but the words “class of works” has been replaced by “category of work”. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-10.

 • § 18-53. Extrakostnader för att spara tid

  Försäkringsgivaren svarar för extrakostnader vid temporära reparationer och vid extraordinära åtgärder som vidtas för att avvärja eller begränsa tidsförlust som försäkringen omfattar, i den utsträckning dessa extrakostnader inte ska täckas av kaskoförsäkringsgivaren. Om kaskoförsäkringen har tecknats på andra villkor än Planen, och dessa villkor har accepterats skriftligen av försäkringsgivaren, tillämpas bestämmelserna i § 18-43 första stycket andra punkten.   

  Försäkringsgivaren ansvarar dock inte utöver det belopp han skulle ha betalat om åtgärderna inte hade vidtagits.

  Om tid sparas för den försäkrade, ska han bära en andel av extrakostnaderna i förhållande till den tid som sparas för hans räkning.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-53. Extra costs incurred in order to save time

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 16-11. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-11.

 • § 18-54. Samtida reparationer

  Om det samtidigt utförs reparationer som omfattas av försäkringen, och arbeten som inte omfattas av någon tidsförlustförsäkring, men som

  • utförs för att uppfylla klassällskapets begäran, eller
  • är nödvändiga av hänsyn till MOUens förmåga att uppfylla kraven till teknisk och operativ säkerhet eller dess kontraktsåtaganden eller
  • gäller ombyggnad, 

  ersätter försäkringsgivaren halva tiden gemensam för de två kategorierna av arbete som faller utanför självriskperioden. Arbeten under (a) - (c) som inte skulle ha medfört att MOUen varit ute från intäktsgivande verksamhet, om utförda separat och som inte har försenat haveri reparationerna ska inte beaktas. Om haveri skada upptäckts eller inträffar under tiden som MOUen skulle ha varit ute från intäktsgivande verksamhet om arbeten under (a) - (c) hade utförts separat, tiden för reparationer utförda samtidigt med planerade arbeten under (a) - (c) ska inte ersättas.

  Om det samtidigt utförs reparationer som hänför sig till två haverier, vilka bägge omfattas av försäkringen, gäller regeln i första stycket på motsvarande sätt för den tid som faller inom självriskperioden för det ena haveriet, men inte inom självriskperioden för det andra haveriet.

  Om det samtidigt utförs reparationer som omfattas av försäkringen och arbeten som omfattas av en annan tidsförlustförsäkring, ersätter försäkringsgivaren hälften av den gemensamma reparationstid som faller utanför självriskperioden. Detta gäller också där reparationen enligt det andra försäkringsavtalet äger rum i självriskperioden enligt det här försäkringsavtalet. Om det dessutom samtidigt utförs arbeten som inte omfattas av någon tidsförlustförsäkring, men som faller inom ramen för första stycket, ersätter försäkringsgivaren bara en fjärdedel av den gemensamma reparationstid som faller utanför självriskperioden.

  Vid tillämpning av bestämmelserna i första till tredje stycket ska varje kategori arbeten anses ha pågått i det antal dagar arbetena skulle ha krävt om de hade utförts var för sig, räknat från den tidpunkt arbetena påbörjades. Om inte förhållandena klart utpekar en annan tidpunkt antas alla kategorier arbeten för att ha påbörjats vid MOUens ankomst till reparationsplatsen. Den försening som eventuellt uppstår därför att flera kategorier arbeten utförts samtidigt, ska fördelas på alla kategorier i förhållande till det antal dagar arbetena skulle ha krävt om de hade utförts separat, räknat från den tidpunkt arbetena påbörjades.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-54. Simultaneous works

  This Clause was new in the 2013 Plan and corresponds to Cl. 16-12. In addition to some editorial amendments substantive amendments were done in 2013 Plan compared to Cl. 16-12 by adding two new sentences to sub-clause 1. The Commentary to Cl. 16-12 is relevant also to Cl. 18-54 and is therefore...

 • § 18-55. Tidsförlust efter avslutad reparation

  Efter avslutad reparation ersätter försäkringsgivaren endast tidsförlust:

  • innan MOUen kan återuppta verksamheten enligt det arbetskontrakt som gällde vid haveritidpunkten, eller
  • under tiden som MOUen förflyttas tillbaka till en position på samma avstånd som, förutom haveriet, där man hade börjat förflyttningen till sin nästa plats under ett bindande arbetskontrakt som ingåtts innan början av förflyttningen till reparationsplatsen.


  För tidsförlust efter avslutad reparation gäller § 18-52 på motsvarande sätt. 

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-55. Loss of time after completion of repairs

  This Clause was new in the 2013 Plan and is corresponding to Cl. 16-13, but letters (b) and (d) are not deemed relevant to MOUs and are therefore not included in Cl. 18-55. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-13, letter (a) of Cl. 18-55 is for the purpose of cover unamended even though...

 • §18-56. Reparationer efter försäkringstidens utgång

  Försäkringsgivaren ansvarar inte för tidsförlust vid reparationsuppehåll som påbörjas senare än två år efter försäkringstidens utgång.

  Tidsförlust vid reparationsuppehåll som påbörjas efter försäkringstidens utgång ersätts enligt bestämmelserna i § 18-47, även om dagsbeloppet enligt § 18-48 är avtalat, om detta leder till en lägre ersättning.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-56. Repairs carried out after expiry of the insurance period

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 16-14. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-14.

 • §18-57. Försäkringsgivarens ansvar när MOUen överlåts till ny ägare

  När skador på MOUen repareras i samband med överlåtelse till ny ägare, är försäkringsgivaren inte ansvarig för tid som ändå skulle ha gått förlorad i samband med överlåtelsen. Om överlåtelsen måste uppskjutas på grund av reparationer som omfattas av försäkringen, ersätter försäkringsgivaren den försäkrades ränteförlust i enlighet med bestämmelserna i § 5-4, även om MOUen inte skulle haft intäkt under förseningen.

  Ersättning enligt första stycket ska inte vara högre än ersättning beräknad på grundval av försäkringsbeloppet per dygn och

  • den tid leveransen uppskjutits med, eller
  • den tid som kan beräknas krävas för köparens reparation av MOU,

  med avdrag för den avtalade självriskperioden. Självriskperioden räknas i löpande dagar även om ränteförlust och försäkringsbelopp per dygn inte är lika stora. Ersättning enligt § 18-55 kan inte krävas i dessa fall.

  Den försäkrades krav mot försäkringsgivaren kan inte överlåtas till ny ägare.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-57. Liability of the insurer when the MOU is transferred to a new owner

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 16-15. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-15.

 • §18-58. Förhållande till andra försäkringar och gemensamt haveri

  Bestämmelserna om subrogation i § 5-13 ska tillämpas på motsvarande sätt för:

  • den försäkrades krav på ersättning vid tidsförlust och ersättning av driftskostnader under förflyttning till reparationsplats enligt § 18-28 eller § 18-30, eller motsvarande bestämmelser i sådana andra villkor som MOUens kaskoförsäkring baseras på, och
  • de krav den försäkrade i övrigt skulle kunna ställa på att få förlusten ersatt av en annan försäkringsgivare eller i gemensamt haveri.
  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-58. Relationship to other insurances and general average

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 16-16. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-16.