Translations

Scroll to the top

Kapittel 11: Totaltap

 • § 11-1. Totalforlis

  Sikrede kan kreve erstatning for totaltap når fartøyet er gått tapt for ham, uten at det er utsikt til at han vil få det tilbake, eller når fartøyet er blitt så sterkt skadet at det ikke kan bli reparert.

  Ved erstatningsberegningen gjøres intet fradrag for ikke utbedret skade som fartøyet er påført ved tidligere havari.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 11-1. Total loss

  This Clause is identical to Cl. 161 of the 1964 Plan. The Commentary was amended in the 2007 version in connection with the amendment to Cl. 12-2. Sub-clause 1 states when the assured may claim compensation for a total loss. The provision covers both actual loss and so-called “unrepairability”....

 • § 11-2. Bergningsforsøk

  Assurandøren har rett til på egen bekostning og på eget ansvar å forsøke å berge fartøyet. Sikrede skal i så fall gjøre hva han kan for å sette assurandøren i stand til å gjennomføre bergningen.

  Er bergningen ikke fullført innen seks måneder fra den dag assurandøren fikk melding om havariet, kan sikrede kreve erstatning for totaltap. Hvis bergningen forsinkes på grunn av isvanskeligheter, forlenges fristen tilsvarende, dog ikke med mer enn seks måneder.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 11-2. Salvage attempts

  This Clause corresponds to Cl. 162 of the 1964 Plan. The Clause constitutes a necessary supplement to the preceding clause and regulates the situation where the ship is lost under such circumstances that it is uncertain whether it can be salvaged. The time-limit within which the salvage operation...

 • § 11-3. Kondemnasjon

  Sikrede kan kreve erstatning for totaltap når fartøyet er kondemnabelt.

  Fartøyet er kondemnabelt når det har så omfattende havariskader at omkostningene ved å reparere det vil utgjøre minst 80 % av forsikringsverdien, eller av fartøyets verdi i reparert stand, dersom den er høyere enn forsikringsverdien. Er det tegnet flere kaskoforsikringer mot samme fare med forskjellig takst, skal den høyeste takst legges til grunn.

  Fartøyets verdi i reparert stand skal fastsettes på grunnlag av verdiforholdene på det tidspunkt da sikrede fremsetter begjæring om kondemnasjon.

  Som havariskader regnes bare skader som er blitt anmeldt til vedkommende assurandør og besiktet av ham i løpet av de tre siste år før det havari som foranlediger begjæringen om kondemnasjon. Som reparasjonsomkostninger regnes alle omkostninger ved flytting og reparasjon som, på det tidspunkt da begjæringen blir fremsatt, må antas å ville påløpe dersom fartøyet skal repareres, dog ikke bergelønn eller erstatning for verdiforringelse etter § 12-1, fjerde ledd.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 11-3. Condemnation

  This Clause is identical to Cl. 163 of the 1964 Plan. The Commentary was adjusted in the 2010 version. In the 2007 version the Commentary was adjusted in accordance with the amendments to Cl. 3-22 and Cl. 12-2. Sub-clause 1 sets out the principle that the total-loss cover also extends to...

 • § 11-4. Kondemnasjon ved samvirke mellom flere farer

  Skyldes det havari som utløser kondemnasjonen også farer som ikke omfattes av forsikringen, skal erstatningen nedsettes tilsvarende, jfr. § 2-13, § 2-14 og § 2-16.

  Skyldes havariet samvirke mellom sjøfare og krigsfare som nevnt i § 2-14, annet punkt, jfr. § 2-16, skal taksten ved forsikringen mot sjøfare legges til grunn ved avgjørelsen av om fartøyet er kondemnabelt.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 11-4. Condemnation in the event of a combination of perils

  This Clause is identical to Cl. 164 of the 1964 Plan. The provision regulates the position where the casualty which gives rise to the condemnation is partly due to perils not covered by the insurance, cf. Cl. 2-13, Cl. 2-14 and Cl. 2-16. The situation may be that the assured has breached safety...

 • § 11-5. Begjæring om kondemnasjon

  Hvis sikrede ønsker fartøyet kondemnert, må han fremsette begjæring til assurandøren uten ugrunnet opphold etter at fartøyet er berget og sikrede har hatt adgang til å besikte skadene. Begjæringen kan tilbakekalles så lenge den ikke er akseptert av assurandøren.

  At sikrede eller assurandøren berger eller unnlater å berge fartøyet, innebærer ikke en godkjennelse eller oppgivelse av retten til kondemnasjon.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 11-5. Request for condemnation

  This Clause is identical to Cl. 165 of the 1964 Plan. Sub-clause 1 regulates the conditions for the request for condemnation. The provision must be interpreted antithetically: It is only the assured who can request condemnation. Hence, the insurer may not take advantage of an upward turn in the...

 • § 11-6. Flytting av fartøyet

  Har sikrede begjært fartøyet kondemnert, kan assurandøren kreve at det blir flyttet til et sted hvor skaden kan besiktes på forsvarlig måte. Kravet må fremsettes uten ugrunnet opphold etter at fartøyet er berget.

  Assurandøren bærer omkostningene ved flyttingen og ansvaret for alt tap som oppstår under eller som følge av denne, og som ikke dekkes av andre assurandører.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 11-6. Removal of the vessel

  This Clause is identical to Cl. 166 of the 1964 Plan. When the assured makes a request for condemnation, it is important that the insurer be given the opportunity to have the ship inspected in a proper manner, e.g. in dock. The insurer therefore has an unconditional right to demand that the ship ...

 • § 11-7. Forsvunnet og forlatt fartøy

  Er fartøyet forsvunnet, kan sikrede forlange erstatning for totaltap når det er gått tre måneder fra den dag da fartøyet senest var ventet til havn. Er det forsvunnet under forhold som gir grunn til å anta at det er frosset inne og senere vil komme til rette, er fristen tolv måneder.

  Er fartøyet forlatt av besetningen i åpen sjø, uten at man kjenner dets senere skjebne, kan sikrede kreve erstatning for totaltap når det er gått tre måneder fra den dag da fartøyet ble forlatt. Er det forlatt fordi det er frosset inne, er fristen tolv måneder. Har det vært iakttatt etter at det ble forlatt, løper fristen fra den dag det sist ble sett.

  Hvis det innen utløpet av de frister som er nevnt i første og annet ledd er på det rene at sikrede ikke vil få fartøyet tilbake, kan han straks kreve erstatning for totaltap.

  Er fristen utløpt og sikrede har fremsatt krav om erstatning for totaltap, kan assurandøren ikke avslå kravet fordi fartøyet senere kommer til rette.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 11-7. Missing or abandoned vessel

  This Clause corresponds to Cl. 168 and Cl. 170 of the 1964 Plan. The 1964 Plan contained rules on missing or abandoned ships in Cl. 168, on seizure, requisition and piracy in Cl. 169 and joint rules for the two groups of cases in Cl. 170. In the new Plan, rules on seizure, etc. have been moved to...

 • § 11-8. Forlengelse av forsikringen når fartøyet er forsvunnet eller forlatt

  Foreligger det ved utløpet av forsikringstiden forhold som nevnt i § 11-7, og fartøyet senere kommer til rette uten at sikrede har rett til erstatning for totaltap, forlenges forsikringen inntil fartøyet har kastet anker eller er blitt fortøyet i første havn. Har fartøyet skader, får reglene i § 10-10 deretter anvendelse.

  Forsikringen forlenges dog ikke i noe tilfelle utover to år fra utløpet av forsikringstiden.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 11-8. Extension of the insurance when the vessel is missing or abandoned

  This Clause corresponds to Cl. 171 of the 1964 Plan. Sub-clause 1 states that the insurance will be extended if the ship, on expiry of the insurance period, is missing or abandoned and is subsequently recovered without the assured being entitled to claim for a total loss. The provision is based o...

 • § 11-9. Assurandørens ansvar i avklaringsperioden

  Har sikrede rett til erstatning for totaltap etter § 11-2, annet ledd, § 11-3 og § 11-7, er en assurandør som ikke svarer for totaltapet, heller ikke ansvarlig for nye havarier som inntreffer etter det havari som medførte totaltap.

  Den assurandør som svarer for totaltapet, svarer for sikredes erstatningsansvar overensstemmende med reglene i kapittel 13, uansett om ansvaret er oppstått som følge av sjøfare eller krigsfare, såfremt ansvaret er oppstått etter det havari som medførte totaltapet, men før erstatningen ble utbetalt, og senest innen to år etter utløpet av forsikringstiden.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 11-9. Liability of the insurer during the period of clarification

  If the ship has sustained extensive damage as a result of a casualty and the assured claims for a total loss, there will be a period of uncertainty when it is not known whether or not the condemnation conditions under Cl. 11-3 are met. The same applies when the ship is stranded and the insurer...